งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction Darunee Jintakanon Department of Pathology Faculty of Medicine, KKU 365 330 General Pathology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction Darunee Jintakanon Department of Pathology Faculty of Medicine, KKU 365 330 General Pathology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction Darunee Jintakanon Department of Pathology Faculty of Medicine, KKU 365 330 General Pathology

2 Pathology คือ อะไร? ทำไมต้องเรียน? เรียนอย่างไร? ต้องการพื้นฐานความรู้ใดบ้าง จะได้ใช้วิชานี้เมื่อไร? อย่างไร?

3 Pathology คือ อะไร? Pathology = Pathos + Logos Suffering Study Study of Disease พยาธิ วิทยา

4 di ag no sis ทำไมต้องเรียน? จะได้ใช้วิชานี้เมื่อไร?

5 Abnormal stage of body  Disease Disorderly function ( show off as abnormal sign and symptom ) of organ system of body (cell, tissue, organ)

6 Sign = objective symptom of disease Symptom = subjective sign of disease Ascites, cachexia, cough, dysphagia, fever, gynecomastia, hemoptysis, hepatomegaly, splenomegaly, icterus, lymphadenopathy, palmar erythema Chest pain, dizziness, loss of appetite, weakness, numbness, headache, toothache

7 The concept of disease Cell Tissue Organ Environment al factors Genetic factors Change with adaptation Hypertrophy /hyperplasia Atrophy Metaplasia Inability to adapt Injury Death Structural change Functional change Lesion Signs Symptoms

8 The general main causes of disease Congenital Diseases Immune disorder: AIDS, Graves’ disease GeneticNon genetic * Familial diseases * Abnormal Growth & Development Acquired Diseases Iatrogenic disease Inherited : cystic fibrosis Spontaneous : Down’s syndrome Environmental : rubella assoc mal- Accidental : cerebral palsy ~ birth hypoxia Inflammation : appendicitis, TB Neoplasia: lung CA Non neoplastic: BPH Injury, disordered repair: fracture, aspirin induced PU Metabolic disorders: DM Degeneration: osteoarthritis Hemodynamic disorder : shock, MI i ii Cushing’s syndrome ~ X steroids Aplastic anemia ~ chloramphenicol Growth disorders

9 Scope of Pathology Anatomical Pathology Clinical Pathology surgical pathology cytopathology forensic pathology Oral and maxillofacial pathology clinical chemistry clinical hematology/blood banking clinical microbiology Veterinary pathology is concerned with animal disease Phytopathology is the study of plant diseases. ~ medical technologists Pathologists

10 A combination both anatomical and clinical pathology is known as general pathology

11 General pathology also called investigative pathology, experimental pathology or theoretical pathology is a broad and complex scientific field which seeks to understand the mechanisms of injury to cells and tissues, as well as the body's means of responding to and repairing injury

12 Anatomical pathology is concerned with the diagnosis of disease based on the gross, microscopic, and molecular examination of organs, tissues, and whole bodies (autopsy). The anatomical pathologists typically do not see patients directly, but rather serve as consultants to other physicians

13 Surgical pathology – study & dx diseases by gross and microscopic examination of surgical specimens (as well as biopsy) Cytopahology –study and dx diseases on cellular level, the most common use of cytopathology is the Pap smear to detect cervical cancer Forensic pathology – concerned with determining cause of death, usually for criminal law cases and civil law cases in some jurisdictions

14 Clinical pathology is concerned with the diagnosis of disease based on the laboratory analysis of bodily fluids such as blood and urine, using the tools of chemistry, microbiology, hematology and molecular pathology Clinical pathologist works in close collaboration with medical technologists

15 THEORETICAL STUDY Main object is to know the nature of DISEASE by study as the following :- 1. Etiology ( causes of diseases ) 2. Pathogenesis (mechanism of diseases) 3. Pathological changes : structural change  Lesion เรียนอย่างไร?

16 6. Prognosis ( prediction the future of victim) THEORETICAL STUDY 4. Clinical feature : functional & structural changes  symptoms & signs of patients 5. Complication

17 Complica tions & sequelae Morphol ogical and function al features Pathoge nesis Etiol ogy S.aur eus Acute inflamma tion Boil Septicem ia Smoking, Polycyclic AHC Genetic mutatio n Lung cancer Metastasis HBV Immune reaction to virus infected cells Cirrhosis Liver failure Increased renin production High BP Cerebral hemorrhage

18 TACTICAL STUDY “เปรียบเทียบ” ระหว่างสิ่งปกติ กับ สิ่งซึ่งผิดปกติไปจากธรรมชาติของมนุษย์ ศึกษาโดย “เปรียบเทียบ” ระหว่างสิ่งปกติ กับ สิ่งซึ่งผิดปกติไปจากธรรมชาติของมนุษย์ เปรียบเทียบสิ่งเดียวกัน ชนิดเดียวกันในเรื่อง โครงสร้าง และ หน้าที่การทำงาน ของ อวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล์ นั้น เปรียบเทียบสิ่งเดียวกัน ชนิดเดียวกันในเรื่อง โครงสร้าง และ หน้าที่การทำงาน ของ อวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล์ นั้น เรียนอย่างไร?

19 ตัวอย่างการ เปรียบเทียบ Structure Normal squamous cell VS abnormal squamous cell Function of organ, tissue, cell Normal blood sugar VS abnormal blood sugar

20 ตัวอย่างการ เปรียบเทียบ

21

22 Techniques of Pathology Biochemic al Microbiolo gical Hematolo gical Cell/ tissue culture

23 Learning objective 1. The meaning of pathology and scope of pathology. 2. How to study the pathology? 4. The general main causes of disease 3. Techniques of Pathology

24 REFERENC ES 1. General and systematic Pathology, 4 th edition, edited by J.C.E.Underwood, “ Introduction to Pathology” 2. Concise Pathology, 3 rd edition, edited by P. Chandrasoma ; C.R. Taylor, Introduction : The Discipline of Pathology, pp xiii – xiv 3. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7 th edition, edited by Kumar; Abbas; Fausto; “Introduction to Pathology” pp 4

25 Basic medical science and clinicopathological correlation Pathology : Disease, Heart valve stenosis Structural changes Cardiac hypertrophy Functional changes Circulation disturbed C.O. HR Murmur heart sound Compensate: to be normal Strength of heart pump Over compensate: exhaust Pump failure Complication: pulmonary congestion Pulmonary edemaDyspnea, crepitation Irregular HR Clinical problem dyspnea, crepitation, murmur Solution of problem Clinical Dx Aortic valve stenosis with left sided failure Management Prognosis Prophylaxis or prevention Treatment Surgery Medical Other


ดาวน์โหลด ppt Introduction Darunee Jintakanon Department of Pathology Faculty of Medicine, KKU 365 330 General Pathology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google