งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Client-Side Scripts เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Client-Side Scripts เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Client-Side Scripts เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด เกี่ยวกับ Client-Side Scripts นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ Client-Side Scripts

3 หัวข้อบรรยาย Hello World! Validation Link Rollover Image Rollover

4 Hello World! alert("Hello World!"); function HiJa() { alert("Hi Ja"); } Click Here

5 Validation function validateForm(form) { if(form.firstname.value=="") { alert("Please input firstname."); return false; } return true; } First Name

6 Link Rollover We are SUT! Chula IBM Monk.com

7 Link Rollover function highlight(which,color){ if (document.all||document.getElementById) which.style.backgroundColor=color } We are SUT! Chula IBM Monk.com

8 Link Rollover function highlight(which,color){ if (document.all||document.getElementById) which.style.backgroundColor=color } We are SUT! Chula IBM Monk.com

9 Link Rollover

10 Image Rollover <!-- if (document.images) { button1 = new Image button2 = new Image button1.src = "img1.gif" button2.src = "img2.gif" } //-->

11 Image Rollover

12 E-mail Reference http://www.java-scripts.net http://www.javascripts.com


ดาวน์โหลด ppt Client-Side Scripts เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google