งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic programming (JAVA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic programming (JAVA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic programming (JAVA)

2 Instructor's profile Name: Mr.Tawatchai Phetdumrongsakul , Facebook : First class honor, King Mongkut’s University of Technology Thonburi . GPA 3.80 Date of birth : 13/08/1991 Age : 21 2009-Present Junior Science Talent Project scholarship, National Science and Technology Development Agency, Thailand (Full tuition fee and monthly allowance) 2012 First runner up of 5th Brandsgen 2011 Final round of National software contest 14th 2009 First runner up of 2nd Brandsgen Work Accenture – Software Engineering

3 แนะนำตัว ชื่อเล่น เรียนที่ไหน, ชั้นอะไร คาดหวังอะไรจากคอร์สนี้

4 Course outline Introduction, Variable, Operator
Control Structure, Input/Output Advance Control Stucture Method (Function) Object Oriented Concept (OOP) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

5 JAVA concept - Good practice for OOP programming
- Write one run always

6 Programing ถูกใช้ครั้งแรกเพื่อใช้ควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (เปิด/ปิด) กระแสไฟฟ้า ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกคือ Assembly

7 การเขียนโปรแกรมมี 2 แบบ
แบบ Procedural แบบ OOP (Object Oriented Programming)

8 OOP concept Class Atribute Method Ex. Car, Monkey, Cat, Dog etc

9 Needed software JDK (Java development kid)
JRE ( Java runtime environment) Eclipse

10 First program in your life
“Hello World”

11 Programming operator บวก + ลบ - คูณ * หาร /
บวก ลบ คูณ * หาร / การหารเอาเศษ (mod/modulation) % เท่ากับ = ตัวอย่าง 1+2*3-5 = 2

12 Basic variable type int (Integer หรือ จำนวนเต็ม)
Ex 1,2,5,6,7,8,999 double (Double หรือ จำนวนจริง) Ex 10.50, 99.99, 12.3 string (กลุ่มตัวอักษร) Ex “Hello”, “I am handsome”, “dog”, “cat” boolean (ตรรกศาสตร์) Ex TRUE, FALSE

13 System.out.print assignment


ดาวน์โหลด ppt Basic programming (JAVA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google