งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic programming (JAVA). Instructor's profile • Name: Mr.Tawatchai Phetdumrongsakul • , Facebook : • First class honor, King.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic programming (JAVA). Instructor's profile • Name: Mr.Tawatchai Phetdumrongsakul • , Facebook : • First class honor, King."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic programming (JAVA)

2 Instructor's profile • Name: Mr.Tawatchai Phetdumrongsakul • Email, Facebook : pomtcom@hotmail.com • First class honor, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. GPA 3.80 • Date of birth : 13/08/1991Age : 21 • 2009-Present Junior Science Talent Project scholarship, National Science and Technology Development Agency, Thailand (Full tuition fee and monthly allowance) • 2012 First runner up of 5th Brandsgen • 2011 Final round of National software contest 14th • 2009 First runner up of 2nd Brandsgen Work - 2013 Accenture – Software Engineering

3 แนะนำตัว • ชื่อเล่น • เรียนที่ไหน, ชั้นอะไร • คาดหวังอะไรจากคอร์สนี้

4 Course outline • Introduction, Variable, Operator • Control Structure, Input/Output • Advance Control Stucture • Method (Function) • Object Oriented Concept (OOP) การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ

5 JAVA concept • - Good practice for OOP programming • - Write one run always

6 Programing • ถูกใช้ครั้งแรกเพื่อใช้ควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ( เปิด / ปิด ) กระแสไฟฟ้า • ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกคือ Assembly

7 การเขียนโปรแกรมมี 2 แบบ • แบบ Procedural • แบบ OOP (Object Oriented Programming)

8 OOP concept • Class o Atribute o Method Ex. Car, Monkey, Cat, Dog etc

9 Needed software • JDK (Java development kid) • JRE ( Java runtime environment) • Eclipse

10 First program in your life “Hello World”

11 Programming operator • บวก + • ลบ - • คูณ * • หาร / • การหารเอาเศษ (mod/modulation)% • เท่ากับ = • ตัวอย่าง 1+2*3-5 = 2

12 Basic variable type • int (Integer หรือ จำนวนเต็ม ) o Ex 1,2,5,6,7,8,999 • double (Double หรือ จำนวนจริง ) o Ex 10.50, 99.99, 12.3 • string ( กลุ่มตัวอักษร ) o Ex “Hello”, “I am handsome”, “dog”, “cat” • boolean ( ตรรกศาสตร์ ) o Ex TRUE, FALSE

13 System.out.print assignment


ดาวน์โหลด ppt Basic programming (JAVA). Instructor's profile • Name: Mr.Tawatchai Phetdumrongsakul • , Facebook : • First class honor, King.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google