งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Shell Script Programming (Function) 1 Unix Operating System Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. อ้างอิงจาก freeos.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Shell Script Programming (Function) 1 Unix Operating System Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. อ้างอิงจาก freeos."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Shell Script Programming (Function) 1 Unix Operating System Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. อ้างอิงจาก freeos

2 Function Function is series of instruction/commands. To define function use following syntax: Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. 2 function-name ( ) { command1 command2........ commandN return }

3 Sample Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. 3 #!/bin/bash function quit() { exit 0 } function hello() { echo “Hello!” } hello quit echo “...”

4 Function with parameters Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. 4 #!/bin/bash function quit() { exit 0 } function showmsg() { echo $1 } showmsg Hello showmsg World quit

5 Function with parameters (2) Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. 5 $ vi passdemo function demo() { echo "All Arguments to function demo(): $*" echo "First argument: $1" echo "Second argument: $2" echo "Third argument: $3" return } # Call the function demo one two three

6 Running a sample $ chmod +x passdemo $./passdemo All Arguments to function demo(): one two three First argument: one Second argument: two Third argument: three Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. 6

7 Function with parameters (3) Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. 7 $ vi passdemo2 function cal() { n1=$1 op=$2 n2=$3 ans=0 if [ $# -eq 3 ]; then ans=$(( $n1 $op $n2 )) #same as $(expr $n1 $op $n2) echo "$n1 $op $n2 = $ans" return $ans else echo "Function cal requires atleast three args“ return 1 fi } cal 5 + 10 cal 10 - 2 cal 10 / 2 echo $?

8 Running a sample $ chmod +x passdemo2 $./passdemo2 5 + 10 = 15 10 - 2 = 8 10 / 2 = 5 5 Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. 8

9 Using Single source Function The same basic process can be used in a script to choose a particular sequence. Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. 9 function _ps() { UNAME=$(uname) case "$UNAME" in FreeBSD|NetBSD) alias ps='ps -o pid,ppid,command' ;; SunOS|Linux) alias ps='ps -o pid,ppid,args' ;; esac } _ps aliasps

10 Running a sample $ chmod +x aliasps $. aliasps ให้สั่ง run ภายใต้ shell ที่กำลังทำงานอยู่ โดยไม่ให้ copy shell ขึ้นมาใหม่ เพื่อที่คำสั่ง alias จะได้มีผลภายใต้ shell ตัวปัจจุบัน เมื่อ run เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบด้วยการใช้คำสั่ง  alias จะต้องแสดงข้อมูลของ ps ตามที่เรากำหนดลงไปตาม script Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. 10 unalias ชื่อคำสั่ง = ยกเลิกการใช้งาน alias นั้น


ดาวน์โหลด ppt Shell Script Programming (Function) 1 Unix Operating System Computer Science Department (FLAS-KU) - Prasertsak U. อ้างอิงจาก freeos.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google