งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Queue 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Queue 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Queue 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

2 บรรยายครั้งที่ 3: Queue วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสามารถ – อธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบ Queue ได้ถูกต้อง – เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic ในการดำเดินการต่าง ๆ ตาม โครงสร้างข้อมูลแบบ Queue ได้แก่ การ Enqueue และ Dequeue

3 หัวข้อการบรรยาย แนะนำ Queue โอเปอร์เรชั่นพื้นฐานที่ทำกับคิว คิวรูปแบบอื่นๆ การประยุกต์ใช้คิว

4 แนะนำ Queue

5

6 ABC

7 ABC

8 BC

9 BCD

10 BCD E

11 BCD E

12 E

13 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว Front Rear Insert (Enqueue) Delete (Dequeue)

14 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง

15 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง Enqueue FR x

16 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง enqueue(Q, e) Q[R] = e FR Q0 1 2 3 xe

17 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง enqueue(Q, e) Q[R] = e R = R+1 FR Q0 1 2 3 xe

18 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง enqueue(Q, e) Q[R++] = e FR Q0 1 2 3 xe

19 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง Dequeue FR Q0 1 2 3 xe

20 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง e dequeue(Q) return Q[R] FR Q0 1 2 3 xe

21 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง e dequeue(Q) return Q[R] R = R-1 FR Q0 1 2 3 x

22 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง e dequeue(Q) return Q[R] R = R-1 FR Q0 1 2 3 x

23 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง e dequeue(Q) R = R-1 return Q[R] FR Q0 1 2 3 x

24 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง e dequeue(Q) return Q[R--] FR Q0 1 2 3 x

25 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว // Queue.cpp #include int front = 1; int rear = 0; void PrintQueue(char *); int Insert(char *, char); char Delete(char *); int IsEmpty(char *); // 0 Not Empty, 1 Empty int IsFull(char *); // 0 Not Full, 1 Full

26 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว main() { char select=0; char queue[10] = {'\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0'}; char element; clrscr(); do { printf("\n\nMenu\n"); printf("======\n"); printf("1. Insert\n"); printf("2. Delete\n"); printf("3. Exit\n"); printf("Please select operation: "); select = getche(); switch(select) { case '1': printf("\nEnter a character to insert: "); element = getche(); Insert(queue, element); break; case '2': printf("\nDelete queue and get: %c", Delete(queue)); break; default : break; } PrintQueue(queue); } while(select != '3'); return(0); }

27 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว printf("1. Insert\n"); printf("2. Delete\n"); printf("3. Exit\n"); printf("Please select operation: "); select = getche(); switch(select) { case '1': printf("\nEnter a character to insert: "); element = getche(); Insert(queue, element); break; case '2': printf("\nDelete queue and get: %c", Delete(queue)); break; default : break;

28 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว int Insert(char * queue, char element) { queue[rear] = element; rear += 1; // incrase rear by 1 return rear; }

29 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว char Delete(char * queue) { char frontelement; frontelement=queue[front]; queue[front]='\0'; front += 1; return(frontelement); }

30 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว void PrintQueue(char * queue) { int i = 0; printf("\n\n "); for(i=0;i<10;i++) { printf("| %c ", queue[i]); } printf("|"); printf("\n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9"); printf("\n\n Front: %d, Rear : %d", front, rear); }

31 คิวรูปแบบอื่นๆ Circular Queue Priority Queue Linked Queue

32 คิวรูปแบบอื่นๆ Circular Queue

33 คิวรูปแบบอื่นๆ Priority Queue

34 คิวรูปแบบอื่นๆ Linked Queue

35 การประยุกต์ใช้คิว เรียงลำดับงาน Prioritize

36 หัวข้อการบรรยาย แนะนำ Queue โอเปอร์เรชั่นพื้นฐานที่ทำกับคิว คิวรูปแบบอื่นๆ การประยุกต์ใช้คิว


ดาวน์โหลด ppt Queue 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google