งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Stack 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้าง ข้อมูล File Management and Data Structure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Stack 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้าง ข้อมูล File Management and Data Structure."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Stack 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้าง ข้อมูล File Management and Data Structure

2 บรรยายครั้งที่ 2: Stack วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสามารถ – อธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack ได้ถูกต้อง – เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic ในการดำเดินการต่าง ๆ ตาม โครงสร้างข้อมูลแบบ Stack ได้แก่ การ Push และ Pop

3 หัวข้อการบรรยาย แนะนำ Stack โอเปอร์เรชั่นพื้นฐานที่ทำกับแส ตก แสตกรูปแบบอื่นๆ การประยุกต์ใช้แสตก

4 แนะนำ Stack

5 A B C

6 A B C

7 A B D E F

8 A B D E F

9 A B D F

10 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับ แสตก Push Pop Empty Full

11 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับ แสตก ตัวอย่าง

12 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับ แสตก // Stack.cpp #include int top = 0; void PrintStack(char *); int Push(char *, char); char Pop(char *); int IsEmpty(char *); // 0 Not Empty, 1 Empty int IsFull(char *); // 0 Not Full, 1 Full

13 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับ แสตก main() { char select=0; char stack[10] = {'\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0'}; char element; clrscr(); do { printf("\n\nMenu\n"); printf("======\n"); printf("1. Push\n"); printf("2. Pop\n"); printf("3. Exit\n"); printf("Please select operation: "); select = getche(); switch(select) { case '1': printf("\nEnter a character to push: "); element = getche(); Push(stack, element); break; case '2': printf("\nPop stack and get: %c", Pop(stack)); break; default : break; } PrintStack(stack); } while(select != '3'); return(0); }

14 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับ แสตก printf("1. Push\n"); printf("2. Pop\n"); printf("3. Exit\n"); printf("Please select operation: "); select = getche(); switch(select) { case '1': printf("\nEnter a character to push: "); element = getche(); Push(stack, element); break; case '2': printf("\nPop stack and get: %c", Pop(stack)); break; default : break;

15 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับ แสตก int Push(char * stack, char element) { stack[top] = element; top += 1; // incrase top by 1 return top; }

16 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับ แสตก char Pop(char * stack) { char topelement; topelement=stack[top-1]; stack[top-1]='\0'; top -= 1; return(topelement); }

17 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับ แสตก void PrintStack(char * stack) { int i = 0; printf("\n"); for(i=9;i>=0;i--) { printf("\n | %c |", stack[i]); } printf("\n _____"); printf("\n Top : %d", top); }

18 แสตกรูปแบบอื่นๆ ลิงค์แสตก

19 กระประยุกต์ใช้แสตก การคำนวณ และการแปลงนิพจน์ ทางคณิตศาสตร์ แนวคิดในการคอมไพล์ Factorials Fibonacci


ดาวน์โหลด ppt Stack 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้าง ข้อมูล File Management and Data Structure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google