งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Stack Data structure & Algorithms. www.themegallery.com Company Logo Stack  Stack เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ LIFO (Last-In, First-Out)  Operations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Stack Data structure & Algorithms. www.themegallery.com Company Logo Stack  Stack เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ LIFO (Last-In, First-Out)  Operations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Stack Data structure & Algorithms

2 www.themegallery.com Company Logo Stack  Stack เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ LIFO (Last-In, First-Out)  Operations พื้นฐานของ Stack ได้แก่ - การนำข้อมูลเข้าสู่ Stack เรียกว่า Push - การนำข้อมูลออกจาก Stack เรียกว่า Pop - การเรียกใช้ข้อมูลจาก Stack เรียกว่า Top  การสร้าง Stack - ใช้ Array แทน Stack - ใช้ Linked list แทน Stack

3 www.themegallery.com Company Logo Stack

4 www.themegallery.com Company Logo เพิ่มข้อมูลใน Stack: Push

5 www.themegallery.com Company Logo นำข้อมูลออกจาก Stack : Pop

6 www.themegallery.com Company Logo เรียกใช้ข้อมูลใน Stack: Top

7 www.themegallery.com Company Logo

8 www.themegallery.com Company Logo

9 www.themegallery.com Company Logo Linked list แทน Stack

10 www.themegallery.com Company Logo Linked list แทน Stack

11 www.themegallery.com Company Logo

12 www.themegallery.com Company Logo

13 www.themegallery.com Company Logo Operations พื้นฐานของ Stack ที่สร้างด้วย Linked list 1. Create stack: สร้าง stack head node 2. Push stack: เพิ่มรายการใน stack 3. Pop stack: ลบรายการใน stack 4. Stack top: เรียกใช้รายการข้อมูลที่อยู่ บนสุดของ stack 5. Empty stack: ตรวจสอบว่า stack ว่างเปล่า หรือไม่ 6. Full stack: ตรวจสอบว่า stack เต็มหรือไม่ 7. Stack count: ส่งค่าจำนวนรายการใน stack 8. Destroy stack: คืนหน่วยความจำของทุก node ใน stack ให้ระบบ

14 www.themegallery.com Company Logo Stack Applications: Balancing Symbols

15 www.themegallery.com Company Logo Stack Applications: Infix to Postfix conversion The conversion time is O(n)

16 www.themegallery.com Company Logo Postfix expression evaluation The evaluation time is O(n)

17 www.themegallery.com Company Logo Backtracking Backtracking คือวิธีการหาคำตอบโดย เดินหน้าไปยังเป้าหมาย เมื่อถึงทางแยกก็จะต้อง ตัดสินใจเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเดินหน้า ต่อไปเพื่อหาเป้าหมาย หากเดินไปจนสุดเส้นทาง แล้วยังไม่พบเป้า ก็จะเดินย้อนกลับมายังจุดแยก ครั้งสุดท้ายแล้วเลือกเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยไป ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบเป้าหมาย หรือจน ครบทุกเส้นทาง Backtracking เป็นการประยุกต์ใช้โครงสร้าง ข้อมูลแบบ Stack สำหรับการเขียนโปรแกรม ประเภทเกมส์คอมพิวเตอร์ (computer gaming) การวิเคราะห์การตัดสินใจ (decision analysis) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตัวอย่างปัญหาที่ใช้วิธี Backtracking เช่นปัญหาการค้นหาเป้าหมาย (goal seeking) และ ปัญหา 8 ราชินี (eight queens problem)

18 www.themegallery.com Company Logo Stack Applications: Backtracking

19 www.themegallery.com Company Logo Stack Applications: Backtracking

20 www.themegallery.com Company Logo Stack Applications: Backtracking

21 www.themegallery.com Company Logo Stack Applications: Backtracking

22 LOGO Queue Data structure & Algorithms

23 www.themegallery.com Company Logo Queue  Queue เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ FIFO (First-In, First-Out)  Operations พื้นฐานของ Queue ได้แก่ - การนำข้อมูลเข้าสู่ Queue เรียกว่า Enqueue - การนำข้อมูลออกจาก Queue เรียกว่า Dequeue - การเรียกใช้ข้อมูลจากหัวแถวของ Queue เรียกว่า Front - การเรียกใช้ข้อมูลจากท้ายแถวของ Queue เรียกว่า Rear  การสร้าง Queue - ใช้ Array แทน queue - ใช้ Linked list แทน queue

24 www.themegallery.com Company Logo The Queue concept

25 www.themegallery.com Company Logo Operation Enqueue

26 www.themegallery.com Company Logo Operation Dequeue

27 www.themegallery.com Company Logo Operation QueueFront

28 www.themegallery.com Company Logo Figure 5-5 Operation QueueRear

29 www.themegallery.com Company Logo Figure 5-6 Queue Operations

30 www.themegallery.com Company Logo Queue Operations

31 www.themegallery.com Company Logo โครงสร้างของ Queue แบบ Array

32 www.themegallery.com Company Logo Is queue full?

33 www.themegallery.com Company Logo Circular Queue

34 www.themegallery.com Company Logo โครงสร้างของ Queue แบบ Linked list

35 www.themegallery.com Company Logo Queue data structure

36 www.themegallery.com Company Logo Algorithm พื้นฐานของ Queue 1. Create queue: สร้าง queue head จาก dynamic memory 2. Enqueue: เพิ่มรายการเข้าไปใน queue 3. Dequeue: ลบรายการออกจาก queue 4. Queue front: เรียกใช้ข้อมูลที่ด้านหน้าของ queue 5. Queue rear: เรียกใช้ข้อมูลที่ด้านหน้าของ queue 6. Empty queue: ตรวจสอบว่า queue ว่างหรือไม่ 7. Full queue: ตรวจสอบว่า queue เต็มหรือไม่ ( มีหน่วยความจำ จัดให้ได้ หรือไม่ ) 8. Queue count: บอกจำนวนรายการใน queue 9. Destroy queue: ลบข้อมูลทั้งหมดใน queue และ คืนหน่วยความจำ ให้ระบบแล้วลบและคืน หน่วยความจำของ head node

37 www.themegallery.com Company Logo Create and enqueue

38 www.themegallery.com Company Logo

39 www.themegallery.com Company Logo เพิ่มข้อมูลเข้า Queue

40 www.themegallery.com Company Logo ลบข้อมูลออกจากเข้า Queue

41 www.themegallery.com Company Logo Queue Application การเขียนฟังก์ชันชื่อ matching เพื่ออ่านอักขระ จากแป้นพิมพ์ แล้วทำการตรวจสอบดูว่า อักขระที่ อ่านมานั้น อักขระทุกตัวก่อนหน้าจุดและอักขระ ทุกตัวที่อยู่หลังจุด เหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกัน ฟังก์ชันจะส่งคืนค่า 1 มิฉะนั้นจะคืนค่า 0 โดย ลักษณะของอักขระที่อ่านจากแป้นพิมพ์ มีดังนี้ อักขระย่อย 1. อักขระย่อย 2 โดยที่อักขระย่อยก่อนหน้าจุดและอักขระย่อยหลัง จุดมีขนาดความยาวเท่ากัน

42 www.themegallery.com Company Logo int matching() { char c1, c2; QueueType queue; int match; clearQ(queue); while((c1=getchar()) != '.') enq(queue, c1); match = 1; while(!emptyQ(queue)&& match) { c1 = deq(queue); c2 = getchar(); if (c2 != c1) match = 0; } return (match); }


ดาวน์โหลด ppt LOGO Stack Data structure & Algorithms. www.themegallery.com Company Logo Stack  Stack เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ LIFO (Last-In, First-Out)  Operations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google