งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Stack Data structure & Algorithms. www.themegallery.com Company Logo Stack  Stack เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ LIFO (Last-In, First-Out)  Operations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Stack Data structure & Algorithms. www.themegallery.com Company Logo Stack  Stack เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ LIFO (Last-In, First-Out)  Operations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Stack Data structure & Algorithms

2 Company Logo Stack  Stack เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ LIFO (Last-In, First-Out)  Operations พื้นฐานของ Stack ได้แก่ - การนำข้อมูลเข้าสู่ Stack เรียกว่า Push - การนำข้อมูลออกจาก Stack เรียกว่า Pop - การเรียกใช้ข้อมูลจาก Stack เรียกว่า Top  การสร้าง Stack - ใช้ Array แทน Stack - ใช้ Linked list แทน Stack

3 Company Logo Stack

4 Company Logo เพิ่มข้อมูลใน Stack: Push

5 Company Logo นำข้อมูลออกจาก Stack : Pop

6 Company Logo เรียกใช้ข้อมูลใน Stack: Top

7 Company Logo

8 Company Logo

9 Company Logo Linked list แทน Stack

10 Company Logo Linked list แทน Stack

11 Company Logo

12 Company Logo

13 Company Logo Operations พื้นฐานของ Stack ที่สร้างด้วย Linked list 1. Create stack: สร้าง stack head node 2. Push stack: เพิ่มรายการใน stack 3. Pop stack: ลบรายการใน stack 4. Stack top: เรียกใช้รายการข้อมูลที่อยู่ บนสุดของ stack 5. Empty stack: ตรวจสอบว่า stack ว่างเปล่า หรือไม่ 6. Full stack: ตรวจสอบว่า stack เต็มหรือไม่ 7. Stack count: ส่งค่าจำนวนรายการใน stack 8. Destroy stack: คืนหน่วยความจำของทุก node ใน stack ให้ระบบ

14 Company Logo Stack Applications: Balancing Symbols

15 Company Logo Stack Applications: Infix to Postfix conversion The conversion time is O(n)

16 Company Logo Postfix expression evaluation The evaluation time is O(n)

17 Company Logo Backtracking Backtracking คือวิธีการหาคำตอบโดย เดินหน้าไปยังเป้าหมาย เมื่อถึงทางแยกก็จะต้อง ตัดสินใจเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเดินหน้า ต่อไปเพื่อหาเป้าหมาย หากเดินไปจนสุดเส้นทาง แล้วยังไม่พบเป้า ก็จะเดินย้อนกลับมายังจุดแยก ครั้งสุดท้ายแล้วเลือกเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยไป ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบเป้าหมาย หรือจน ครบทุกเส้นทาง Backtracking เป็นการประยุกต์ใช้โครงสร้าง ข้อมูลแบบ Stack สำหรับการเขียนโปรแกรม ประเภทเกมส์คอมพิวเตอร์ (computer gaming) การวิเคราะห์การตัดสินใจ (decision analysis) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตัวอย่างปัญหาที่ใช้วิธี Backtracking เช่นปัญหาการค้นหาเป้าหมาย (goal seeking) และ ปัญหา 8 ราชินี (eight queens problem)

18 Company Logo Stack Applications: Backtracking

19 Company Logo Stack Applications: Backtracking

20 Company Logo Stack Applications: Backtracking

21 Company Logo Stack Applications: Backtracking

22 LOGO Queue Data structure & Algorithms

23 Company Logo Queue  Queue เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ FIFO (First-In, First-Out)  Operations พื้นฐานของ Queue ได้แก่ - การนำข้อมูลเข้าสู่ Queue เรียกว่า Enqueue - การนำข้อมูลออกจาก Queue เรียกว่า Dequeue - การเรียกใช้ข้อมูลจากหัวแถวของ Queue เรียกว่า Front - การเรียกใช้ข้อมูลจากท้ายแถวของ Queue เรียกว่า Rear  การสร้าง Queue - ใช้ Array แทน queue - ใช้ Linked list แทน queue

24 Company Logo The Queue concept

25 Company Logo Operation Enqueue

26 Company Logo Operation Dequeue

27 Company Logo Operation QueueFront

28 Company Logo Figure 5-5 Operation QueueRear

29 Company Logo Figure 5-6 Queue Operations

30 Company Logo Queue Operations

31 Company Logo โครงสร้างของ Queue แบบ Array

32 Company Logo Is queue full?

33 Company Logo Circular Queue

34 Company Logo โครงสร้างของ Queue แบบ Linked list

35 Company Logo Queue data structure

36 Company Logo Algorithm พื้นฐานของ Queue 1. Create queue: สร้าง queue head จาก dynamic memory 2. Enqueue: เพิ่มรายการเข้าไปใน queue 3. Dequeue: ลบรายการออกจาก queue 4. Queue front: เรียกใช้ข้อมูลที่ด้านหน้าของ queue 5. Queue rear: เรียกใช้ข้อมูลที่ด้านหน้าของ queue 6. Empty queue: ตรวจสอบว่า queue ว่างหรือไม่ 7. Full queue: ตรวจสอบว่า queue เต็มหรือไม่ ( มีหน่วยความจำ จัดให้ได้ หรือไม่ ) 8. Queue count: บอกจำนวนรายการใน queue 9. Destroy queue: ลบข้อมูลทั้งหมดใน queue และ คืนหน่วยความจำ ให้ระบบแล้วลบและคืน หน่วยความจำของ head node

37 Company Logo Create and enqueue

38 Company Logo

39 Company Logo เพิ่มข้อมูลเข้า Queue

40 Company Logo ลบข้อมูลออกจากเข้า Queue

41 Company Logo Queue Application การเขียนฟังก์ชันชื่อ matching เพื่ออ่านอักขระ จากแป้นพิมพ์ แล้วทำการตรวจสอบดูว่า อักขระที่ อ่านมานั้น อักขระทุกตัวก่อนหน้าจุดและอักขระ ทุกตัวที่อยู่หลังจุด เหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกัน ฟังก์ชันจะส่งคืนค่า 1 มิฉะนั้นจะคืนค่า 0 โดย ลักษณะของอักขระที่อ่านจากแป้นพิมพ์ มีดังนี้ อักขระย่อย 1. อักขระย่อย 2 โดยที่อักขระย่อยก่อนหน้าจุดและอักขระย่อยหลัง จุดมีขนาดความยาวเท่ากัน

42 Company Logo int matching() { char c1, c2; QueueType queue; int match; clearQ(queue); while((c1=getchar()) != '.') enq(queue, c1); match = 1; while(!emptyQ(queue)&& match) { c1 = deq(queue); c2 = getchar(); if (c2 != c1) match = 0; } return (match); }


ดาวน์โหลด ppt LOGO Stack Data structure & Algorithms. www.themegallery.com Company Logo Stack  Stack เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ LIFO (Last-In, First-Out)  Operations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google