งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. จงเขียนโปรแกรมในการคำนวณหาค่า function ข้างล่างโดยอาศัยหลักการ ของ Recursive 1.1 1, ถ้า x = 0 f(x) = x + f(x-1), ถ้า x > 0 และจงหาค่าของ f(5), f(10)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. จงเขียนโปรแกรมในการคำนวณหาค่า function ข้างล่างโดยอาศัยหลักการ ของ Recursive 1.1 1, ถ้า x = 0 f(x) = x + f(x-1), ถ้า x > 0 และจงหาค่าของ f(5), f(10)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. จงเขียนโปรแกรมในการคำนวณหาค่า function ข้างล่างโดยอาศัยหลักการ ของ Recursive 1.1 1, ถ้า x = 0 f(x) = x + f(x-1), ถ้า x > 0 และจงหาค่าของ f(5), f(10) 1.2 จากฟังก์ชันของ x N 1, ถ้า x = 0 f(x) = x * x(n-1), ถ้า x > 0 และจงหาค่าของ 4 8 และ 3 9

2 2.1 A^B*C-D+E/F/(G+H) 2.2 ((A+B)*C-(D-E))^(F+G) 2.3 A-B/(C*D^E) 2. จงแปลง Infix Notation ข้างล่างให้เป็น Postfix Notation พร้อมทั้งวาดรูปข้อมูลที่อยู่ใน Stack ทั้งหมด 3. จากสมการทางคณิตศาสตร์ข้างล่าง จงวาดรูปแสดงขั้นตอนการคำนวณ โดยอาศัย การทำงานของ Stack ทั้งหมด 3.1 12/3+6/2–8/4*5+3 3.2 8*3^2+9/3–12/4+6/2

3 4. ในการทำงานของ Operation Ins(Insert) และ Del (Delete) ของ Circular Queue ตามลำดับต่อไปนี้ จงระบุค่าของตัวแปร Front และ Rear ลงในช่องว่างของตารางข้างล่างนี้ ( กำหนดให้ ข้อมูลใน Queue มี 4 จำนวน โดยเริ่มที่ 1-4) ( เริ่มต้น Front=Rear = 0) ลำดั บ ที่ เริ่ ม 12345678910111213141516 ทำงา น - Ins DelIns DelIns Del Ins DelInsDel Rear0 Front0 [1] [2] [3] [4]


ดาวน์โหลด ppt 1. จงเขียนโปรแกรมในการคำนวณหาค่า function ข้างล่างโดยอาศัยหลักการ ของ Recursive 1.1 1, ถ้า x = 0 f(x) = x + f(x-1), ถ้า x > 0 และจงหาค่าของ f(5), f(10)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google