งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Active หมายถึงประธานเป็น ผู้ทำกริยานั้นเอง ซึ่งในประโยคมี ประธาน, กริยา, กรรม เช่น Je regarde la lune. ฉันมองดู พระจันทร์. Pierre mange du pain. ปิแอร์กินขนมปัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Active หมายถึงประธานเป็น ผู้ทำกริยานั้นเอง ซึ่งในประโยคมี ประธาน, กริยา, กรรม เช่น Je regarde la lune. ฉันมองดู พระจันทร์. Pierre mange du pain. ปิแอร์กินขนมปัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Active หมายถึงประธานเป็น ผู้ทำกริยานั้นเอง ซึ่งในประโยคมี ประธาน, กริยา, กรรม เช่น Je regarde la lune. ฉันมองดู พระจันทร์. Pierre mange du pain. ปิแอร์กินขนมปัง. Passive หมายถึงประธานของ ประโยคกลับมาเป็นผู้ถูกกระทำ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนจาก active เป็น passive มีดังนี้

4 1. ต้องทำจากกริยาที่มีกรรม ตรงเท่านั้น จะเป็นกรรมรองไม่ได้ 2. ให้เปลี่ยนจากประธานมา เป็นกรรมและเปลี่ยนกรรมไปเป็น ประธาน 3. ผู้ทำกริยาต้องอยู่หลังคำว่า par แต่กริยาบางคนใช้บุพบท de แทน par เช่น accompagner, aimer, connaître, couvrir, entourner, suiver 4. นำ verbe être มาใช้เป็น กริยาช่วยโดยนำมาผันให้เป็นเท้นส์ เดียวกับประโยค Active ที่ให้มา

5 5. เมื่อเปลี่ยนประโยคเป็น passive แล้วอย่าลืม accord ( ผัน ) ตามประธานที่กริยาแท้ด้วย 6. การเปลี่ยนประธานจาก active เป็น passive เมื่อมาอยู่หลัง par ให้เปลี่ยนดังนี้ จาก Je เป็น moi, Tu เป็น toi, Il เป็น lui, Elle เป็น elle, Nous เป็น nous, Vous เป็น vous, Ils เป็น eux, Elles เป็น elles ถ้า หากไม่เจาะจงใคร เช่น Quelqu ‘ un ( บางคน ) หรือ On ( เค้า ) สามารถตัดทิ้งไปได้เลย

6 การเปลี่ยน temps ใน présent ทำดังนี้ ให้กริยา être ใน temps présent มาเป็นกริยา ช่วย และกริยาเดิมที่ให้มาใน active มาเป็น participe passé เช่น Eric lit ce journal. = Ce Journal est lui par Eric. เอริคอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นี้ถูก อ่านโดยเอ ริค

7 การสังเกต temps ใน passive นั้นจะดูที่ กริยา être เท่านั้นจะดูที่ participe passé ไม่ได้ เพราะทุกประโยคจะมี participe passé เหมือนกันหมด 1. ดังนั้นโครงสร้างของ passive ใน présent คือ ใช้กริยา être ใน présent + participe passé ดังนั้น Les Dupont achètent une maison. = Une maison est acheteé par eux. ครอบครัวดูปงซื้อบ้านหนึ่งหลัง บ้าน หนึ่งหลังถูกซื้อโดยครอบครัวดูปง 2. ส่วนโครงสร้างของ passive ใน passé composé ให้นำกริยา avoir ใน présent + été มาเป็นกริยาช่วย และ + participe passé โครงสร้าง passé composé คือ ใช้ avoir ใน présent + été + participe passé

8 ตัวอย่าง Brigitte a pris le train. = Le tain a été pris par elle. บริจิตต์โดยสารรถไฟ รถไฟถูกโดยสารโดยหล่อน ( accord e ที่กริยาแท้คือ lu เพราะ la revue เป็นเพศหญิง ) ส่วนโครงสร้างของ futur simple ให้นำกริยา être ใน futur simple ( Je serai, Tu seras, Il / Elle sera, Nous serons, Vous serez, Ils / Elles seront ) มา เป็นกริยาช่วยและทำกริยาเดิมให้ เป็น participe passé โครงสร้าง ใช้ être ใน futur + participe passé

9 ตัวอย่าง La professeur inviterra les étèves à dÎner demain. อาจารย์จะชวนพวกนักเรียนมาทาน อาหารเย็นพรุ่งนี้ = Les étèves seront invités par le professeur demain. พวกนักเรียนจะถูกเชิญมา ทานอาหารเย็นโดยอาจารย์พรุ่งนี้ Mes amis m’ enverront bientôt les photos. เพื่อนๆของฉัน จะส่งรูปมาให้ฉันเร็วๆนี้ = Les photos me seront envoyés bientôt par eux. รูปจะถูกส่งมาเร็วๆนี้โดยพวกเขา ( จะใช้ per eux หรือจะไม่เปลี่ยน โดย ใช้ par mes amis ก็ได้ )

10 3. ในกรณีเป็น l’ imparfait ให้ใช้ กริยาเป็น être ใน l’ imparfait ( J’ étais, Tu étais, Il / Elle était ) มาเป็น กริยาช่วยและทำกริยาเดิมให้เป็น participe passé โครงสร้างใช้ กริยา être ใน l’ imparfait + participe passé Les gens buvaient le café = Le café était bu par eux. ผู้คนได้ดื่มกาแฟ กาแฟถูกดื่มโดยพวกเขา

11 ** กรณีที่เป็นเท้นส์อื่นก็ทำเป็น passive โดยนำกริยา être มาเป็น กริยาช่วยโดยทำเป็นเท้นส์เดียวกับ กริยาเดิมที่ให้มาใน active และทำ กริยานั้นเป็น participe passé เช่น Je vais fermer la porte. = La porte va être fermée par moi.

12 จะเห็นได้ว่ากรณีนี้เป็น futur proche ( aller + infinitif ) มีกริยา 2 ตัว ใน ประโยคกริยาแท้ในที่นี้คือ fermer เราจึง นำกริยา être มาทำให้เป็นเท้นส์เดียวกันกับ fermer ซึ่งเป็น infinitif ( กริยายังไม่ กระจาย ) จึงใช้ être ไม่ต้องกระจายและ ทำ fermer ให้เป็น participe passé ด้วยคือ fermé และ accord e เพราะ la porte เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง Jacques avait déjà fini les devoirs. = Les devoirs avaient déjà été finis par lui.

13 ในกรณีนี้ plus que parfait ( avoir ใน l’ imparfait + participe passé ) เมื่อเป็น passive ใช้ avoir ใน l’ imparfait + été + participe passé ( สรุปง่าย ๆ คือ เอากริยา être คือ été ) มาเป็นกริยาช่วยเพราะ fini เป็นรูป participe passé จึงต้องทำ être ให้เป็น participe passé ด้วยคือ été และ fini เป็น participe passé อยู่แล้วจึงไม่ต้อง ไปเปลี่ยนรูปอีกเพียงแต่ accord s เท่านั้นเพราะ les devoirs เป็นเพศชาย เอกพจน์ จะสังเกตจาก passive ว่าเป็น เท้นส์อะไร ก็ดูแต่ avaient déjà été เท่านั้น ( ซึ่งเป็น plus que parfait )

14 ส่วนประโยคคำถามนั้นจะใช้ โครงสร้างเหมือนกับประโยคบอกเล่า ทุกอย่าง เช่น Est – ce que tu as acheté du poiver hier ? เธอได้ซื้อ พริกไทยเมื่อวานนี้ใช่มั้ย ? Est – ce que du poivre a été acheté par toi hier ? พริกไทยได้ถูกซื้อโดยเธอเมื่อวานนี้ ใช่มั้ย ?

15 แต่กรณีในประโยคคำถามที่ทำ inversion คือ การกลับตำแหน่งของประธานกริยา เมื่อ เป็น passive ก็ต้องคงการกลับตำแหน่งของ กริยาไว้เหมือนเดิม เช่น A –t –il lu les journaux ? เขาได้อ่าน หนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้วใช่ไหม ? Les journaux ont – ils été lus par lui ? หนังสือพิมพ์หลายฉบับถูกอ่านโดยเขาแล้วใช่ ไหม ? ประธานเป็น On, Quelqu’ un ใน active เมื่อเป็น passive ตัดทิ้งไปได้เลย ( ตามกฎข้อ 6 ) เช่น On trove la monnaie. เขาพบเงิน ( เศษตังค์ ) = La momaie est trovée. เงิน ถูกพบ ( ไม่ต้องเติม par on เพราะ “ เค้า ” ไม่ได้เจาะจงว่าใคร )

16 หรือ Queiqu’ un vole ma gomme. มีคนบางคนขโมยยางลบของ ฉัน = Ma gomme est volée. เติม e ที่ volé เพราะยางลบเป็นเพศหญิง เอกพจน์ กรณีที่ เมื่อเป็น passive แล้วจะ ไม่ใช้ par แต่เป็น de แทน ตามกฎข้อ ที่ 3 เช่น Les herbes couvrent le jardin. ต้นหญ้าปกคลุมสวนหย่อม = Le jardin est couvert d ‘ herbes. สวนหย่อมถูกปกคลุมด้วยหญ้า

17 ส่วนการทำเป็น active ก็เปลี่ยน กลับจากกรรมมาเป็นประธานและถอด กริยา être ที่เป็นกริยาช่วยทิ้งไป เช่น Le film est vu par Jean. = Jean voit le film. ภาพยนต์ถูกดูโดย Jean Jean ดูภาพยนต์ กรณีนี้กริยาช่วย être เป็น présent เมื่อทำเป็น active จึงทำกริยา voir ให้กลับมาเป็น présent ตามกริยา être ที่บ่งบอกเท้นส์

18


ดาวน์โหลด ppt Active หมายถึงประธานเป็น ผู้ทำกริยานั้นเอง ซึ่งในประโยคมี ประธาน, กริยา, กรรม เช่น Je regarde la lune. ฉันมองดู พระจันทร์. Pierre mange du pain. ปิแอร์กินขนมปัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google