งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADOBE Dreamweaver CS3. Page 2 ศัพท์ที่ผู้ใช้ INTERNET ควรทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADOBE Dreamweaver CS3. Page 2 ศัพท์ที่ผู้ใช้ INTERNET ควรทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADOBE Dreamweaver CS3

2 Page 2 ศัพท์ที่ผู้ใช้ INTERNET ควรทราบ

3 Web Page Page 3 เอกสารแต่ละหน้าถูกเขียนด้วย ภาษา HTML ข้อมูล ที่แสดงในหน้า เว็บเพจแต่ละหน้าอาจจะประกอบไป ด้วยข้อความต่างๆ รูปภาพ กราฟฟิก ต่างๆ และเสียง เป็นต้น

4 Home page Page 4 เป็นเว็บเพจหน้าแรกสุดของข้อมูล แต่ละเรื่อง เปรียบเสมือนปกหนังสือ เป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าข้อมูลนี้เป็น ข้อมูลเรื่องใด พร้อมทั้งมีหัวข้อย่อย ต่างๆ แยกออกไปตามแต่ผู้ใช้ต้องการ เข้าไปค้นคว้า

5 Web Site Page 5 เป็นที่ใช้ในการจัดเก็บเว็บเพจแต่ ละองค์กรที่จะนำเสนอข้อมูลของตน มักใช้ชื่อองค์กรของตนเป็นชื่อ เว็บไซต์ เพื่อสามารถจดจำได้ง่าย

6 Web Browser Page 6 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับอ่าน และแสดงข้อมูลที่เป็นภาษา HTML เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเห็นผลลัพธ์ของเว็บเพจ นั้นๆ เช่น Internet Explorer, Netscape Navigator

7 Tcp/IP Page 7 (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสาร ( โปรโตคอล ) เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

8 IP address Page 8 เป็นเลขหมายประจำเครื่อง โดย แต่ละเครื่องจะมีเลขหมายนี้ไม่ซ้ำกัน ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 32 บิต แยกออกเป็น 4 ส่วนๆ ละ 8 บิต แต่ละส่วนจะคั่นด้วยเครื่องหมายจุด เช่น 205.86.265.65

9 HTML ( คืออะไร ) Page 9 ภาษา HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ คำสั่งที่เรียกว่า Tag มีทั้งเปิดและปิด เพื่อกำหนดบริเวณที่มีผลของคำสั่ง คำสั่งภาษา HTML จะเริ่มมีผลที่ บริเวณ Tag เปิด และจะสิ้นสุดผล ของคำสั่งนั้นเมื่อถึง Tag ปิด เมื่อ เว็บเพจถูกเรียก ให้แสดงผล Browser จะอ่านภาษา HTML และแปลความหมายของ คำสั่งแล้วนำมาแสดงผล

10 Page 10 ความสามารถของ Dreamweaver ในการเขี ยนเว็ บเพจ จะมีลักษณะคล ายกั บกา รพิ มพ งานในโปรแกรม Text Editor ทั่วไป คือจะ เรียงชิ ดซ ายบนตลอดเวลาไมสามารถยาย หรือ นํ าไปวางตําแหน งที่ต องการไดทันที่ เหมื อน โปรแกรมกราฟกเพราะฉะนั้ นหากเรา ตอง การจั ดวางรู ปแบบตามที่ เราต องการ ก็ ใช ตาราง Table เข ามาช วยจั ด ตํ าแหนง ซึ่ง เมื่อมีการจั ดวางรู ปแบบที่ซั บซ อนมากขึ้น การเขี ยนภาษา HTML ก็ซั บซอนยิ่ งขึ้นเช นกัน โปรแกรม Dreamweaver อาจจะไม สามารถเขี ยน เว็ บไดตามที่ เราต องการทั้ งหมด วิธี การแก ไขป ญหาที่ดีที่สุดคือ ควรจะเรี ยนรูหลั กการของภาษา HTML ไปดวย

11 Web page basic [HTML] Page 11 ความสามารถของ Dreamweaver สรุปไดดังนี้

12 Web page basic [HTML] Page 12

13 Page 13 **** สร้างโฟลเดอร์ สำหรับเก็บ งาน ไว้ที่ไดร์วที่ต้องการ D:Mysite\

14 Page 14 2. ทำความรู้จักกับ ADOBE DreamweaverCS3

15 Page 15 วิธีการเข้าสู่โปรแกรมมีขั้นตอน ดังนี้ 1. คลิก ที่ Taskbar ด้านล่าง 2. เลือกที่ Program >Adobe> 3. เข้าสู่โปรแกรม Dreamweaver CS3

16 Page 16 ส่วนประกอบของ โปรแกรม

17 ส่วนประกอบที่สำคัญใน Dreamweaver CS3

18 Web page basic [HTML] Page 18

19 1.Menu bar เป็นที่เก็บคำสั่ง 2. Insert Palette ใช้แทรก Tag ต่างๆ ลงใน Web page ซึ่ง Tag ต่างๆจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม สามารถเลือกกลุ่มโดยคลิกเลือก Tabs ที่ต้องการ

20 Page 20 Toolbar คือ แถบเครื่องมือสำหรับการใช้งาน ด้าน HTML และอินเตอร์เน็ท ประกอบด้วย Show Code View แสดงการทำงานในรูปแบบ HTML Show Code and Design Views แสดงการทำงานแบบ HTML ควบคู่กับแสดงพื้นที่ออกแบบ Show Design View แสดงการทำงานแบบ แสดงพื้นที่ออกแบบ Document Title ตั้งชื่อของเว็บเพจ Check Errors ตรวจสอบข้อผิดพลาดจาก Browser File Management จัดการกับไฟล์ๆ ที่อยู่ในเว็บเพจ Preview / Debug in Browser ทดลอง ดู เว็บเพจทาง Browser หรือกด F12

21 Page 21 Tag Selector ใช้ควบคุมการทำงานในรูปแบบ HTML Window Size กำหนดพื้นที่ใช้งานตามต้องการ Estimate Download Time แสดงเวลา ที่ ใช้ในการดาวน์โหลด Properties ใช้กำหนดรูปแบบต่างๆ ของตัวอักษร และรูปภาพ รวมถึงการสร้างลิงค์

22 ส่วนประกอบที่สำคัญ Document Toolbar แถบเครื่องมือเอกสารเป็นที่เก็บของ Tool ที่ใช้ บ่อยๆ ใส่ TITLE ของ Web pag Preview ใน Browser หรือ กด F12 Show Design View แสดเฉพาะ หน้าออกแบบ ( เหมือนจริง ) Show Code and Design แสดงคำสั่งทั้ง HTML และ PHP และ หน้าออกแบบ Show Code View แสดงคำสั่งทั้ง HTML และ PHP Page 22

23 ส่วนประกอบที่สำคัญ Properties Inspector ใช้กำหนดคุณสมบัติ ของ object หรือ tag ที่กำลังเลือกขณะนั้น การซ่อน / แสดง Window เลือกใน เมนู Window Page 23

24 Web page basic [HTML] Page 24

25 Page 25 การใส่รูปภาพบนเว็บเพจ ชนิดของรูปภาพที่ใช้ในเว็บเพจมีอยู่ 3 ชนิด ด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดและลักษณะที่ แตกต่างกันดังนี้ 1.GIF (Graphic Interchange Format) เป็นไฟล์ ภาพที่สามารถแสดงผลกับ เบราเซอร์ได้ทุกชนิด โดยส่วนมากมักจะใช้รูปภาพไฟล์.gif กำหนดฉาก หลังหรือพื้นที่โปร่งใส การใช้ทำภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพโลโก้ ตัวการ์ตูน ภาพตัวอักษร ลายเส้นต่างๆ 2. JPG (Joint Photographic Expert Group) เป็น ไฟล์ภาพที่แสดงสีได้ถึง 16.7 ล้านสี เหมาะสำหรับ ภาพที่ใช้สีจำนวนมาก ภาพที่มีการไล่ระดับสี อย่างต่อเนื่องหรือภาพถ่ายทั่วไป 3. PNG (Portable Network Graphic) เป็นไฟล์ ภาพที่ไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับ GIF, JPG เนื่องจากเป็นรูปแบบใหม่ จึงไม่สามารถแสดง ผลได้ทุกเบราเซอร์

26 Web page basic [HTML] Page 26 The End


ดาวน์โหลด ppt ADOBE Dreamweaver CS3. Page 2 ศัพท์ที่ผู้ใช้ INTERNET ควรทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google