งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System หรือ MIS ) 24/04/521 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System หรือ MIS ) 24/04/521 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System หรือ MIS ) 24/04/521 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

2 ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) 24/04/522 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

3 ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ปฏิบัติ ตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงาน หรือที่ได้จากหน่วยงานอื่น ๆ ตัวเลข ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ ตัดสินใจได้ทันที จะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว 24/04/523 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

4 สารสนเทศ (Information) ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ย เปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่ มีความสัมพันธ์ หรือมีความเกี่ยวข้องกัน นำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบ ปัญหาต่าง ๆ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่างๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มี ความหมาย รูปภาพ 24/04/524 อ.สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

5 สารสนเทศ (Information) 24/04/525 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

6 MIS คืออะไร ระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหาร ต้องการ เพื่อให้สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งใน อดีตและปัจจุบันรวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะ เป็นในอนาคต 24/04/526 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

7 MIS คืออะไร ให้สารสนเทศ ในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวาง แผนการควบคุม และการปฏิบัติการของ องค์กรได้อย่างถูกต้อง ระบบที่ สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ ผู้บริหาร ทั้งสามระดับ คือทั้ง ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง 24/04/527 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

8 MIS ทำหน้าที่อะไร MIS จะทำหน้าที่หลัก 2 ประการ 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก องค์การมาไว้ด้วยกันอย่างเป็น ระบบ 24/04/528 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

9 2. ทำการ ประมวลผลข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและ การบริหารงานของผู้บริหาร 24/04/529 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี MIS ทำหน้าที่อะไร

10 MIS ที่ดีควรมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 1. MIS ถูกนำไปใช้การตัดสินใจของ ผู้บริหารทุกระดับ 2. MIS เป็นระบบงาน ซึ่งผสมผสาน ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งหรือระบบ ย่อยหลาย ๆ ระบบที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อจัดทำสารสนเทศเป็นภาพรวมที่ สมบูรณ์ของทั้งระบบ 24/04/5210 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

11 MIS ที่ดีควรมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ จะเริ่ม จาก ความต้องการและความเห็นชอบ ของผู้บริหาร 4. MIS จะใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย เพื่อสร้าง MIS ให้แก่ ผู้บริหาร ใช้ในการตัดสินใจได้ในเวลา อันรวดเร็วและเหมาะสม 24/04/5211 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

12 5. สารสนเทศนั้นจะถือว่าเป็นทรัพยากร ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับ พนักงานเครื่องจักร เงินทุนและวัตถุดิบ จุดมุ่งหมายของ MIS คือ จัดทำ สารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร เพื่อใช้ควบคุม การทำงานและการ จัดการขององค์กร 24/04/5212 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี MIS ที่ดีควรมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

13 6. ทำการจัดเก็บข้อมูลสร้างเป็น ฐานข้อมูลเก็บไว้ วัตถุประสงค์คือ ต้องการจะหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของ การเก็บข้อมูล 7. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ MIS จะไม่ ประสบความสำเร็จถ้าปราศจากจาก ความร่วมมือและความพอใจของ ผู้ใช้งาน 24/04/5213 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี MIS ที่ดีควรมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

14 ระบบสารสนเทศสนองความต้องการ สารสนเทศในการบริหารงานระดับต่าง ๆ 24/04/5214 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

15 ระบบสารสนเทศสนองความต้องการ สารสนเทศในการบริหารงานระดับต่าง ๆ 24/04/5215 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี 1. ระบบประมวลผลรายการ (TPS : Transaction Processing Systems) 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information Systems) จำแนกเป็น 4 ระบบ

16 ระบบสารสนเทศสนองความต้องการ สารสนเทศในการบริหารงานระดับต่าง ๆ 24/04/5216 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี 3. ระบบสนับสนุนการตัดสิน (DSS : Decision Support Systems) 4. ระบบสารสนเทศสำนักงาน (OIS : Office Information Systems) จำแนกเป็น 4 ระบบ

17 1. ระบบประมวลผลรายการ (TPS : Transaction Processing Systems) บางครั้งเรียกว่า ระบบประมวลผลข้อมูล (DP : Data Processing Systems) ซึ่ง เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลข้อมูล ที่เป็น การดำเนินงานประจำวัน ภายใน องค์กร การทำบัญชีต่าง ๆ การทำ ใบเสร็จรับเงิน รายการซื้อ รายการขาย ไม่ ระบุสารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการทราบ 24/04/5217 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

18 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information Systems) เป็นระบบที่ช่วยในการเตรียมรายงาน เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใช้ในการ ควบคุมการปฏิบัติงาน ใช้ในการวิเคราะห์ความผิดพลาด ความก้าวหน้า ในการทำงาน รายงานส่วน ใหญ่จะอยู่ในรูปของรายงานสรุป (Summary Report) จากการปฏิบัติงาน ประจำ เป็นงานที่ได้รับการส่งต่อจากงาน TPS 24/04/5218 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

19 3. ระบบสนับสนุนการตัดสิน (DSS : Decision Support Systems) ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการ จัดรูปแบบข้อมูลการนำมาใช้และการ รายงานข้อมูลเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการ ตัดสินใจ ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ต้องอาศัยสารสนเทศจาก TPS และ MIS แบบสรุปมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 24/04/5219 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

20 3. ระบบสนับสนุนการตัดสิน (DSS : Decision Support Systems) เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะ ของผู้บริหารแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา แบบ กึ่งโครงสร้างปัญหา 24/04/5220 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

21 4. ระบบสารสนเทศสำนักงาน (OIS : Office Information Systems) เป็นระบบการจัดการสารสนเทศใน สำนักงานโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 24/04/5221 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

22 4. ระบบสารสนเทศสำนักงาน (OIS : Office Information Systems) การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) อุปกรณ์ โมเด็ม (Modem) โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น เพื่อใช้เกี่ยวกับงานประมวลผลคำ งานพิมพ์ตั้งโต๊ะ งานส่งข่าวสารข้อมูล 24/04/5222 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

23 ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศระดับต่างๆ 24/04/5223 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

24 ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศระดับต่างๆ 24/04/5224 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

25 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 1.เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร หมายถึง ส่วนประกอบหรือโครงสร้าง พื้นฐานที่รวมกันเข้าเป็น MIS มี 2 ส่วน คือ 24/04/5225 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

26 1.1 ฐานข้อมูล (Data Base) ฐานข้อมูล จัดเป็นหัวใจสำคัญของ ระบบ MIS เพราะว่าสารสนเทศที่มี คุณภาพจะมาจากข้อมูลที่ดี เชื่อถือได้ ทันสมัย และถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 24/04/5226 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

27 1.2 เครื่องมือ (Tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดเก็บและ ประมวลผลข้อมูล ปกติระบบ สารสนเทศจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น อุปกรณ์หลักในการจัดการข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนสำคัญต่อไปนี้ 24/04/5227 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

28 1.2.1 อุปกรณ์ (Hardware) ตัวเครื่องหรือส่วนประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ ระบบ เครือข่าย 24/04/5228 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

29 1.2.2 ชุดคำสั่ง (Software) ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่รวบรวม และ จัดการ เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ บริหารงาน หรือการตัดสินใจ 24/04/5229 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

30 2. วิธีการหรือขั้นตอนการ ประมวลผล การที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ จะต้องมีการจัดลำดับ วางแผนงานและ วิธีการประมวลผลให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ ข้อมูล หรือสารสนเทศที่ต้องการ 24/04/5230 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

31 3. การแสดงผลลัพธ์ อาจจะนำเสนอในรูป ตาราง กราฟ รูปภาพ หรือเสียง เพื่อให้การนำเสนอ ข้อมูลมีประสิทธิภาพ จะขึ้นอยู่กับ ลักษณะของข้อมูล และลักษณะของ การนำไป ใช้งาน 24/04/5231 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

32 3. การแสดงผลลัพธ์ 24/04/5232 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

33 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศต้อง คำนึงถึงคุณสมบัติที่สำคัญของ MIS ต่อไปนี้ 24/04/5233 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

34 1. ความสามารถในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องสามารถ ปรับปรุงแก้ไขและจัดการข้อมูล เพื่อให้เป็นสารสนเทศที่พร้อม สำหรับนำไปใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ 24/04/5234 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

35 2. ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ระบบสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่ สำคัญอีกอย่างขององค์การ ถ้า สารสนเทศบางประเภทรั่วไหลออกไปสู่ บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน อาจทำให้เกิดความเสียโอกาสทางการ แข่งขัน หรือสร้างความเสียหายแก่ ธุรกิจ 24/04/5235 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

36 3. ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องมี ความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้ สอดคล้องกับการใช้งานหรือปัญหาที่ เกิดขึ้น โดยมีอายุการใช้งาน การ บำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 24/04/5236 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

37 4. ความพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องกระตุ้นหรือ โน้มน้าวให้ผู้ใช้หันมาใช้ระบบให้มาก ขึ้น โดยการพัฒนาระบบต้องทำการ พัฒนาให้ตรงกับความต้องการ และ พยายามทำให้ผู้ใช้พอใจกับระบบ 24/04/5237 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

38 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร 1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์ 2. ช่วยผู้ใช้ในการกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการ 3. ช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบประเมินผลการ ดำเนินงาน 24/04/5238 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

39 4. ช่วยผู้ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา 5. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา 6. ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายในการทำงานลง ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร 24/04/5239 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

40 พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ได้ประกาศ และบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 24/04/5240 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

41 มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับ ตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 เจ้าของไม่ให้เข้าระบบ คอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบ เข้าไป... เจอ คุก 6 เดือน 24/04/5241 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

42 มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้น เป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไป เปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ ชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปโพนทะนาให้คน อื่นรู้... เจอคุกไม่เกิน 1 ปี 24/04/5242 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

43 มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ มาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบ คอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบไปล้วงของ เขา... เจอคุกไม่เกิน 2 ปี 24/04/5243 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

44 มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งใน ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้ มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคล ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบส่วนตั๊วส่วนตัว แล้วเรา ทะลึ่งไปดักจับ ข้อมูลของเขา... เจอคุกไม่เกิน 3 ปี 24/04/5244 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

45 มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของ เขาดี ๆ เราดันมือบอนไปโมมันซะ งั้น... เจอ คุกไม่เกิน 5 ปี 24/04/5245 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

46 มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิ ชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงาน ตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดี ๆ เราดัน ยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ (โอ๊ยเยอะ ) เข้าไปก่อกวนจน ระบบเขาเดี้ย ง... เจอคุกไม่เกิน 5 ปี 24/04/5246 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

47 มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดย ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการ ส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติ สุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเราเล้ย เราก็ ทำตัวเป็นอีแอบเซ้าซี้ ส่งให้เขาซ้ำ ๆ อยู่นั่นแหล่ะ จน ทำให้เขาเบื่อหน่ายรำคาญ... เจอปรับไม่ เกินหนึ่ง แสนบาท 24/04/5247 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

48 มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ (๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสน บาท (๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึง สิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 24/04/5248 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

49 ถ้าเราทำผิดแล้วมันสร้างความพินาศ ใหญ่โตในระดับรากหญ้า งานนี้มีซวย แน่ เจอคุกสิบปีขึ้น พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 24/04/5249 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

50 มาตรา๑๓ ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้ เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตาม มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ทำเรื่องแย่ ๆ ใน ข้อข้างบน ๆ ได้... เจอคุกไม่เกินปีนึง เหมือนกัน 24/04/5250 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

51 มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ ประชาชน (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 24/04/5251 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

52 (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม ประมวลกฎหมายอาญา (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่ แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔) พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 24/04/5252 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

53 โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, ท้าทาย อำนาจรัฐก็โดน... เจอคุกไม่ เกิน 5 ปี พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 24/04/5253 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

54 มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่ วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณี จำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้า สิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถ ระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้อง เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 24/04/5254 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

55 ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการ ประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไป ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 24/04/5255 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

56 สวัสดี 24/04/5256 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System หรือ MIS ) 24/04/521 อ. สนธยา ศรีเมฆ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google