งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

#include void main(void) { int x, y, *p, *q; p = new int; *p = 7; x = *p + 2; y = *p; q = new int; *q = *p / 2; *q = *q * 4; cout << x << y << *p << *q;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "#include void main(void) { int x, y, *p, *q; p = new int; *p = 7; x = *p + 2; y = *p; q = new int; *q = *p / 2; *q = *q * 4; cout << x << y << *p << *q;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 #include void main(void) { int x, y, *p, *q; p = new int; *p = 7; x = *p + 2; y = *p; q = new int; *q = *p / 2; *q = *q * 4; cout << x << y << *p << *q; } 1. จงหาผลลัพธ์จากโปรแกรมต่อไปนี้

2 2. กำหนดให้ typedef struct ptr { int id; float score; struct ptr *next; } Ptr; Ptr *p, *q, *r, *s, *t; 100310091006 7 1001 456  1. ให้ r ชี้ที่โหนดที่ 4 2. ให้ s ชี้โหนดที่ 2 3. เปลี่ยนรหัสของโหนดที่ 1 เป็น 2004 4. ให้ q เปลี่ยนมาชี้ที่โหนดที่ 3 5. เปลี่ยนคะแนนของโหนดที่ 3 เป็น 85 6. ตัด 3 โหนดหลังทิ้ง ให้คงเหลือโหนดแรกในลิงค์ลิสต์เพียงโหนดเดียว 7. ตัด 2 โหนดหลังทิ้ง ให้ลิงค์ลิสต์คงเหลือโหนดที่ 1 กับโหนดที่ 2 8. ตัดโหนดที่ 4 ทิ้ง แล้วนำโหนดใหม่ ดังภาพมาต่อเป็นโหนดที่ 4 แทน 9. ตัด 2 โหนดกลางทิ้ง ให้ลิงค์ลิสต์คงเหลือเพียงโหนดที่ 1 กับโหนดที่ 4 10. ให้ฟิลด์ next ของโหนดที่ 4 ชี้ไปยังโหนดแรก 1008 92  t p idscore q จงใช้คำสั่ง (Statement) เพียงคำสั่งเดียวเพื่อ

3  6  8  5  3. จากภาพของ Link Listed ที่กำหนดให้ 1.s = r; 2.r ->next->info = 9; 3.p = p->next; 4.p -> next = r; 5.r -> next = p; 6.p -> next = p; 7.p -> next -> next = r; 8.r -> next -> next = p-> next; 9.s = p -> next -> next; 10. r = r -> next -> next; 4 infonext จงวาดภาพของ Link Listed ภายหลังการทำคำสั่งข้างล่างนี้ r p

4 1.p = new Ptr; q = new Ptr; p -> info = 8; q -> info = 3; p = q; p -> info = 2; cout info, q-> info; 3. p = new Ptr; q = new Ptr; p -> info = 2; p -> next = q; q -> next = NULL;; q -> info = 8; p -> next -> next = p; q -> info = q -> next -> info; p = q; p -> next -> info = 4; cout info, q-> info; 2. p = new Ptr; p -> info = 4; q = new Ptr; q -> info = 6; p = new Ptr; p->info = q->info; q -> info = 7; cout info, q-> info; 4. จงหาผลลัพธ์จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ 5  infonext

5 p = new Ptr; strcpy (p->info, “HER”); p -> next = new Ptr; q = p -> next; strcpy (q -> info, “her”); q -> next = NULL; 5. จงวาดภาพของ Link Listed ภายหลังทำคำสั่งต่อไปนี้ “ ”  infolink

6  “dad”  8  “nanny”  6. จากภาพของ Link Listed ที่กำหนดให้ 1.p = f -> link; strcpy (p ->info, “uncle”); “mom” infolink จงวาดภาพของ Link Listed ภายหลังการทำคำสั่งข้างล่างนี้ 2. q = f -> link; p = q -> link; q -> link = p -> link; delete p; 3. p = f; p = new Ptr; strcpy (f->info, “aunty”); f -> link = p; f

7 k257547 temp2 ref infolink 7. จากภาพของ Circular Linked-list ที่กำหนดให้ จงเขียนคำสั่งในการลบ Node ที่มี info = k

8 257547 ref1 infolink 388660 ref2temp 257547 ref1 388660 ref2temp 8. จากภาพของ Circular Linked-list ที่กำหนดให้ จงเขียนคำสั่งในการรวม Circular Linked-List

9 472575 ref2 infolink 6038 ref1temp 7547 ref2 256038 ref1temp 9. จากภาพของ Circular Linked-list ที่กำหนดให้ จงเขียนคำสั่งในการแยก (Split) Circular Linked-List ออกเป็น 2 วง


ดาวน์โหลด ppt #include void main(void) { int x, y, *p, *q; p = new int; *p = 7; x = *p + 2; y = *p; q = new int; *q = *p / 2; *q = *q * 4; cout << x << y << *p << *q;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google