งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุชัญญา จีระพันธุ์ เอกสารประกอบการสัมมนา ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2543 LegalTrac และ LEXIS-NEXIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุชัญญา จีระพันธุ์ เอกสารประกอบการสัมมนา ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2543 LegalTrac และ LEXIS-NEXIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สุชัญญา จีระพันธุ์ เอกสารประกอบการสัมมนา ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2543 LegalTrac และ LEXIS-NEXIS Academic Universe

3 การเปรียบเทียบฐานข้อมูล • เนื้อหา • ความครอบคลุม • กลยุทธ์การสืบค้น • รูปแบบการแสดงผลการสืบค้น • การจัดการกับผลการสืบค้น

4 •LegalTrac • บทความที่ ตีพิมพ์ใน วารสารกฎหมาย • บทความที่ ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ ของสำนักพิมพ์ ทางกฎหมาย และของเนติ บัณฑิตยสภา แห่งสหรัฐและ สหภาพ ยุโรป •LEXIS- NEXIS • เอกสารข่าว วิทยุ T.V. • ข้อมูลด้าน ธุรกิจ • ข้อมูลทาง กฎหมาย • ข้อมูลทาง การแพทย์ • ข้อมูลแหล่ง อ้างอิง •1.7 พันล้าน ฉบับ เนื้อหา

5 ความครอบคลุม •Legal Trac • มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1980- ปัจจุบัน •LEXIS-NEXIS • มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1979 • ถึงปัจจุบัน

6 กลยุทธ์การสืบค้น •LegalTrac •Subject Guide •Relevance Search •Keyword Search •Advanced Search •LEXIS-NEXIS •Basic •More Options •Limit Search •Combine Search by using connectors

7 กลยุทธ์การสืบค้น ( ต่อ ) •LegalTrac •Operators •Limit Search •Back to Search •LEXIS-NEXIS •Edit Search •Help •Dictionary

8 รูปแบบการแสดงผลการ สืบค้น •LegalTrac • รายการ บรรณานุกรม และดรรชนี • รายการ บรรณานุกรม ดรรชนี และ บทคัดย่อ • บรรณานุกรม ดรรชนี บทคัดย่อและ ตัวเต็ม •LEXIS- NEXIS •Full Text • เรียงลำดับ • แสดงปีที่จดแจ้ง ลิขสิทธิ์ • แสดง Sources

9 การจัดการกับผลการ สืบค้น •LegalTrac •Mark •View Mark List •Reformat •Retrieve •Email •Print/ Save •LEXIS-NEXIS •Sort by Title, Relevance •Expanded List/Kwic/Full •Documentation List •Display Document •E-Mail •Print /Save

10 ข้อดี •LegalTrac • มีวิธีการสืบค้น หลายแบบ • ใช้เทคนิคพิเศษ มาก •Mark List •History •Article linked • แสดงผลข้อมูล ได้หลากหลาย •LEXIS-NEXIS • จัดกลุ่มของ เนื้อหากฎหมาย เป็นหมวดหมู่ • แบบฟอร์ม Search แยกกัน • ใช้เทคนิคพิเศษ มาก • ใช้เวลาในการ สืบค้นไม่มาก

11 ข้อเสีย •LegalTrac • ความครอบคลุม ด้านเนื้อหาน้อย กว่า • การเข้าถึง ข้อมูลทำได้ช้า กว่ามาก •connectors มี เพียง and or not •LEXIS-NEXIS • ต้องรู้รูปแบบการ อ้างอิงทาง กฎหมาย • ออกจากระบบ ต้องออกจาก Web Browser


ดาวน์โหลด ppt สุชัญญา จีระพันธุ์ เอกสารประกอบการสัมมนา ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2543 LegalTrac และ LEXIS-NEXIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google