งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K.SuchartRU-Com1. K.SuchartRU-Com2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K.SuchartRU-Com1. K.SuchartRU-Com2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K.SuchartRU-Com1

2 K.SuchartRU-Com2 http://truehits.net/

3 K.SuchartRU-Com3 1 2 Google Search Help Center http://www.google.co.th/intl/th/help/features.htmlhttp://www.google.co.th/intl/th/help/features.html 3 IP Telephony

4 K.SuchartRU-Com4

5 K.SuchartRU-Com5 http://www.pdf2text.com/

6 K.SuchartRU-Com6

7 K.SuchartRU-Com7 เทคนิคในการสืบค้น : 1. ใช้คำสืบค้นที่จำเพาะเจาะจง และมีความหมาย ตรงกับข้อมูลที่ต้องการให้มากที่สุด 2. การพิมพ์คำสืบค้นใช้อักษรตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ก็ได้ 3. ระบบจะไม่ค้นคำประเภท common word เช่น a, an, the, what, when, why ตัวเลขหรือตัวอักษร เดี่ยว แต่ถ้าต้องให้ค้นต้องใส่เครื่องหมาย +นำหน้า 4. ถ้าไม่ต้องการคำใด ให้ใส่เครื่องหมาย – นำหน้าคำนั้น 5. การค้นเป็นวลี โดยการใส่เครื่องหมายคำพูด เช่น “…………” เทคนิคการสืบค้น

8 K.SuchartRU-Com8 6. การใช้คำสืบค้นคำเดียว หรือหลายๆ คำก็ได้ เช่น Ramkhamhaeng University (คำทุกคำจะ เชื่อมด้วย AND โดยอัตโนมัติ) 7. การใช้ OR เชื่อมคำ ในกรณีที่ต้องการให้สืบค้น คำใดคำหนึ่ง (พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่) เช่น bangkok OR krungthep, “RF ID” singopore OR japan 8. ถ้าต้องการระบุให้ค้นเฉพาะภายใน domain รูปแบบดังนี้ elearning site:www.ru.ac.th เทคนิคการสืบค้น

9 K.SuchartRU-Com9 9. Book Search การค้นหาหนังสือที่ต้องการ รูปแบบดังนี้ book about ตัวอย่าง เช่น book about ประเวศ วะสี 10. การใช้ Google เป็นเครื่องคิดเลขโดยใช้ เครื่องหมาย + - * / ^ % เช่น 279000/25*7,1500+21^3 11. การเทียบอัตรา เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา 15 kg in lb  15 kilograms = 33.0693393 pound 10 miles in kilometers  10 miles = 16.09344 kilometers 1 thai baht in yen  1 Thai baht = 2.89650845 Japanese yen เทคนิคการสืบค้น

10 K.SuchartRU-Com10

11 K.SuchartRU-Com11 12.การหาความหมายหรือคำจำกัดความของคำศัพท์ (definition) ใช้คำว่า define รูปแบบดังนี้ define communication 13. การค้นหาข้อมูลจากชนิดไฟล์อื่นๆ (file type) ที่ ไม่ใช้ htm เช่น pdf, ppt, xls, doc รูปแบบดังนี้ elearning:ppt elearning:doc 14. ใช้ Language Tool ในการแปลภาษา เทคนิคการสืบค้น ศึกษาเพิ่มเติมที่ Google Search Help Center http://www.google.co.th/intl/th/help/features.html

12 K.SuchartRU-Com12

13 K.SuchartRU-Com13

14 K.SuchartRU-Com14

15 K.SuchartRU-Com15 communication data 2 1 3 通信数据

16 K.SuchartRU-Com16 communication data Kommunikationsdaten ศึกษาเพิ่มเติมที่ Google Search Help Center http://www.google.co.th/intl/th/help/features.html

17 K.SuchartRU-Com17 www.ru.ac.thwww.ru.ac.th มหาวิทยาลัยรามคำแหง www.swu.ac.thwww.swu.ac.th มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร www.chula.ac.th จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.kku.ac.th มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.tu.ac.th มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร www.buu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา www.stou.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช www.onec.go.th สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา www.moe.go.th กระทรวงศึกษาธิการ www.mua.go.th สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.chula.ac.th www.kku.ac.th www.tu.ac.th www.nu.ac.th www.buu.ac.th www.stou.ac.th www.onec.go.th www.moe.go.th www.mua.go.th www.nrct.go.thwww.nrct.go.th สถาบันวิจัยแห่งชาติ www.nectec.or.th ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ www.nectec.or.th แหล่งข้อมูลด้านการศึกษาไทย

18 K.SuchartRU-Com18


ดาวน์โหลด ppt K.SuchartRU-Com1. K.SuchartRU-Com2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google