งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
1. ศ. ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการ 2. ศ. นพ วิจารณ์ พานิช กรรมการ 3. รศ. ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร กรรมการ 4. รศ. ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ กรรมการ 5. รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 6. รศ. ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษวิทย์ กรรมการ 7. รศ. ดร. วิเชียร ชิวพิมาย กรรมการ 8. รศ. จันทนี เพชรานนท์ กรรมการและเลขานุการ

2 สารบัญการนำเสนอ ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 ข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย รศ. ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

4 พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์

5 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ในภูมิภาคเอเชีย ที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

6 พันธกิจ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนทางวิชาการ  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ การปฏิบัติ สู่การสอน เพื่อสร้างปัญญา สมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

7 สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - นศ(ทั้งหมด 2548) = 31,650
วิทยาเขตสุราษฏร์ - นศ. (1, %) วิทยาเขตตรัง - นศ. (2,083…6.5%) วิทยาเขตหาดใหญ่ - นศ. (17, %) วิทยาเขตภูเก็ต - นศ. (2,147…6.8%) วิทยาเขตปัตตานี - นศ. (8,506…26.8%)

9 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

10 โครงสร้างการบริหาร

11 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามกลุ่มสาขา (31,650 คน)

12 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับและกลุ่มสาขา

13 สัดส่วนนักศึกษาจำแนกตามกลุ่มสาขา

14 จำนวนและสัดส่วนบุคลากร (8,039.50 คน)

15 งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2548 (3,058 ล้านบาท)

16 งบประมาณ & จำนวน นศ. ทั้งหมด
หมายเหตุ ปี 49 เงินรายได้ตัวเลขประมาณการ

17 งบประมาณจำแนกตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ ปีงบประมาณ 2547
มาตรฐาน 6 ล้านบาท (5.7%) มาตรฐาน 7 3.880 ล้านบาท (0.2%) มาตรฐาน 5 ล้านบาท (34.3%) มาตรฐาน 4 ล้านบาท (0.5%) มาตรฐาน 1 1, ล้านบาท (45.4%) มาตรฐาน 2 ล้านบาท (10.5%) มาตรฐาน 3 ล้านบาท (3.4%)

18 งบประมาณจำแนกตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ ปีงบประมาณ 2548
มาตรฐาน 7 (5.00 ดีมาก) 4.410 ล้านบาท (0.2%) มาตรฐาน 6 (3.56 ดี) ล้านบาท (7.6%) มาตรฐาน 1 (4.75 ดีมาก) ล้านบาท (38.0%) มาตรฐาน 5 (4.73 ดีมาก) ล้านบาท (39.3%) มาตรฐาน 2 (4.60 ดีมาก) ล้านบาท (11.0%) มาตรฐาน 4 (4.50 ดี) ล้านบาท (0.7%) มาตรฐาน 3 (5.00 ดีมาก) ล้านบาท (3.4%)

19 งบประมาณจำแนกตามกลุ่มสาขา ปีงบประมาณ 2547
สนับสนุนวิชาการ (3.4%) สนับสนุนการบริหาร (15.2%) สหวิทยาการ (0.2%) วิทย์สุขภาพ (32.9%) ศิลปกรรมวิจิตรศิลป์ (0.2%) สังคม และมนุษยศาสตร์ (9.9%) ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (2.8%) เกษตรศาสตร์ (6.8%) วิศวฯ (7.6%) วิทย์กายภาพ (15.2%) บริหารธุรกิจฯ (5.8%)

20 งบประมาณจำแนกตามกลุ่มสาขา ปีงบประมาณ 2548
วิทย์สุขภาพ (4.70 ดีมาก) (27.4%) สนับสนุนการบริหาร (23.0%) วิทย์กายภาพ (4.53 ดีมาก) (14.8%) สนับสนุนวิชาการ (2.4%) สหวิทยาการ 3.73 ดี (0.5%) วิศวกรรมศาสตร์ (4.73 ดีมาก) (8.4%) ศิลปกรรมศาสตร์ (3.79 ดี) (0.2%) เกษตรศาสตร์ (4.50 ดี) (7.2%) สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (3.83 ดี) (7.2%) บริหารธุรกิจฯ (3.75 ดี) (5.4%) ศึกษาศาสตร์ (4.04 ดี) (3.5%)

21 จำนวนนักศึกษาเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2548
มหาวิทยาลัย รวม บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 1. เกษตร 43,891 9,776 880 2. จุฬาฯ 32,069 11,724 1,678 3. สงขลานครินทร์ 31,647 3,849 482 4. ธรรมศาสตร์ 30,945 7,110 312 5. ม.นเรศวร 29,461 6,332 313 6. ม.สารคาม 28,296 5,402 83 7. เชียงใหม่ 27,382 8,170 566 8. ขอนแก่น 23,854 5,432 515 9. ม.มหิดล 22,847 8,295 2,478 ที่มา

22 Webometrics กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทั่วโลก 3000 แห่ง
1970 Heriot Watt & Cambridge SP in U.K. 53 High Tech Park 33 Incubators 40 Tech Development Zone 1st SP: Standford Park Est.1960 for Hewlett & Packard >100 locations MITI initiatives: Technopolis >20 Prefectures Singapore Science Park “Best address for R&D in Asia” Est 1980 Technology Park Malaysia Est. by MOSTE in 1988 Model: Science based Industrial Park

23 ใน 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของทวีปเอเชีย Tokyo University อยู่อันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับอยู่ 7 แห่ง

24 อันดับ 7 ของประเทศไทย อันดับ 75 ของเอเซีย อันดับ 942 ของโลก

25 การจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทย โดย NUS (ข้อมูลปี 2546)
ม.อ.อันดับ 6 ด้าน Overall Multidiscipline

26 การจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทย โดย NUS (ข้อมูลปี 2546)
ม.อ.อันดับ 4 ด้าน Science and Technology

27


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google