งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1. ศ. ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการ 2. ศ. นพ วิจารณ์ พานิช กรรมการ 3. รศ. ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร กรรมการ 4. รศ. ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ กรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1. ศ. ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการ 2. ศ. นพ วิจารณ์ พานิช กรรมการ 3. รศ. ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร กรรมการ 4. รศ. ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ กรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1. ศ. ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการ 2. ศ. นพ วิจารณ์ พานิช กรรมการ 3. รศ. ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร กรรมการ 4. รศ. ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ กรรมการ 5. รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 6. รศ. ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษวิทย์ กรรมการ 7. รศ. ดร. วิเชียร ชิวพิมาย กรรมการ 8. รศ. จันทนี เพชรานนท์ กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายนอก

2 2 สารบัญการนำเสนอ 1. ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. ผลการดำเนินงานตามระบบ ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. แนวทางการพัฒนาและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 3 ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดย รศ. ดร. ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

4 4 พระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนก ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์

5 5 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชีย ที่ทำหน้าที่ผลิต บัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการ วิจัยเป็นฐาน

6 6 พันธกิจ  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนทาง วิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึง ระดับนานาชาติ โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาส เข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ  สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน ประสบการณ์ การปฏิบัติ สู่การสอน เพื่อ สร้างปัญญา สมรรถนะ และโลกทัศน์ สากลให้แก่บัณฑิต

7 7 สถานภาพปัจจุบันของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - นศ ( ทั้งหมด 2548 ) = 31,650 วิทยาเขตหาดใหญ่ - นศ. (17,471...55.1%) วิทยาเขตปัตตานี - นศ. (8,506…26.8%) วิทยาเขตสุราษฏร์ - นศ. (1,531..4.8%) วิทยาเขตตรัง - นศ. (2,083…6.5%) วิทยาเขตภูเก็ต - นศ. (2,147…6.8%)

9 9 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

10 10 โครงสร้างการบริหาร

11 11 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามกลุ่ม สาขา (31,650 คน )

12 12 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับ และกลุ่มสาขา

13 13 สัดส่วนนักศึกษาจำแนกตามกลุ่ม สาขา

14 14 จำนวนและสัดส่วน บุคลากร (8,039.50 คน )

15 15 งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2548 (3,058 ล้านบาท )

16 16 งบประมาณ & จำนวน นศ. ทั้งหมด หมายเหตุ ปี 49 เงินรายได้ ตัวเลขประมาณการ

17 17 มาตรฐาน 7 3.880 ล้าน บาท (0.2%) มาตรฐาน 3 78.627 ล้าน บาท (3.4%) มาตรฐาน 2 238.891 ล้าน บาท (10.5%) มาตรฐาน 5 781.763 ล้านบาท (34.3%) มาตรฐาน 4 11.976 ล้าน บาท (0.5%) มาตรฐาน 6 130.867 ล้าน บาท (5.7%) มาตรฐาน 1 1,036.411 ล้านบาท (45.4%) งบประมาณจำแนกตามมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ ปีงบประมาณ 2547

18 18 งบประมาณจำแนกตามมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ ปีงบประมาณ 2548 มาตรฐาน 7 (5.00 ดีมาก ) 4.410 ล้าน บาท (0.2%) มาตรฐาน 3 (5.00 ดีมาก ) 88.328 ล้าน บาท (3.4%) มาตรฐาน 2 (4.60 ดีมาก ) 288.416 ล้าน บาท (11.0%) มาตรฐาน 5 (4.73 ดี มาก ) 1030.848 ล้านบาท (39.3%) มาตรฐาน 4 (4.50 ดี ) 18.171 ล้าน บาท (0.7%) มาตรฐาน 6 (3.56 ดี ) 198.728 ล้าน บาท (7.6%) มาตรฐาน 1 (4.75 ดีมาก ) 997.326 ล้าน บาท (38.0%)

19 19 งบประมาณจำแนกตามกลุ่ม สาขา ปีงบประมาณ 2547 สนับสนุนการ บริหาร (15.2%) ศิลปกรรมวิจิตรศิลป์ (0.2%) สังคม และมนุษยศาสตร์ (9.9%) เกษตรศาสตร์ (6.8%) ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (2.8%) บริหารธุรกิจฯ (5.8%) สห วิทยากา ร (0.2%) วิทย์กายภาพ (15.2%) วิศวฯ (7.6%) สนับสนุน วิชาการ (3.4%) วิทย์ สุขภา พ (32.9 %)

20 20 งบประมาณจำแนกกลุ่ม สาขา ปีงบประมาณ 2548 งบประมาณจำแนกตามกลุ่ม สาขา ปีงบประมาณ 2548 สนับสนุนการ บริหาร (23.0%) ศิลปกรร มศาสตร์ (3.79 ดี ) (0.2%) สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (3.83 ดี ) (7.2%) เกษตรศาสตร์ (4.50 ดี ) (7.2%) ศึกษาศาสตร์ (4.04 ดี ) (3.5%) บริหารธุรกิจฯ (3.75 ดี ) (5.4%) สห วิทยากา ร 3.73 ดี (0.5%) วิทย์ กายภา พ (4.53 ดีมาก ) (14.8 %) วิศวกรรมศาสตร์ (4.73 ดีมาก ) (8.4%) สนับสนุน วิชาการ (2.4%) วิทย์ สุขภา พ (4.70 ดีมาก ) (27.4 %)

21 21 ที่มา http://www.mua.go.th/infod ata/48/tb6_48.htm จำนวนนักศึกษาเปรียบเทียบ ปี การศึกษา 2548 มหาวิทยาลั ย รวม บัณฑิตศึ กษา ปริญญา เอก 1. เกษตร 43,89 1 9,776880 2. จุฬาฯ 32,06 9 11,72 4 1,678 3. สงขลา นครินทร์ 31,64 7 3,849482 4. ธรรมศาสตร์ 30,94 5 7,110312 5. ม. นเรศวร 29,46 1 6,332313 6. ม. สาร คาม 28,29 6 5,40283 7. เชียงใหม่ 27,38 2 8,170566 8. ขอนแก่น 23,85 4 5,432515 9. ม. มหิดล 22,84 7 8,2952,478

22 22 Webometrics กับการจัด อันดับมหาวิทยาลัย ทั่วโลก 3000 แห่ง 1 st SP: Standford Park Est.1960 for Hewlett & Packard >100 locations 1970 Heriot Watt & Cambridge SP in U.K. MITI initiatives: Technopolis >20 Prefectures 53 High Tech Park 33 Incubators 40 Tech Development Zone Singapore Science Park Singapore Science Park “Best address for R&D in Asia” Est 1980 Technology Park Malaysia Est. by MOSTE in 1988 Model: Science based Industrial Park

23 23 ใน 100 อันดับแรกของ มหาวิทยาลัยชั้นนำของทวีปเอเชีย Tokyo University อยู่อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับอยู่ 7 แห่ง

24 24 อันดับ 7 ของประเทศ ไทย อันดับ 75 ของเอเซีย อันดับ 942 ของโลก

25 25 ม. อ. อันดับ 6 ด้าน Overall Multidiscipline การจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไทย โดย NUS ( ข้อมูลปี 2546)

26 26 การจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไทย โดย NUS ( ข้อมูลปี 2546) ม. อ. อันดับ 4 ด้าน Science and Technology

27 27


ดาวน์โหลด ppt 1 1. ศ. ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการ 2. ศ. นพ วิจารณ์ พานิช กรรมการ 3. รศ. ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร กรรมการ 4. รศ. ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ กรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google