งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Energy and Phase Equilibria The Phase Rule F = C - P + 2 C = จำนวน components P = จำนวน สถานะ (phase) f = จำนวนตัวแปรอิสระ (degree of freedom)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Energy and Phase Equilibria The Phase Rule F = C - P + 2 C = จำนวน components P = จำนวน สถานะ (phase) f = จำนวนตัวแปรอิสระ (degree of freedom)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Free Energy and Phase Equilibria The Phase Rule F = C - P + 2 C = จำนวน components P = จำนวน สถานะ (phase) f = จำนวนตัวแปรอิสระ (degree of freedom)

3 P T S L V T Triple point 1 atm 0.0006 atm 273.16 K b a 373.15 K 273.15 K c H2OH2O 0

4 P T c b a S L V T a: C=1, P=2, f = 1-2+2 =1 c: C=1, P=1, f = 1-1+2 =2 How about T ? Degree of freedom ? d

5 P 1 atm C B E F A vapor liquid orthorhombic m o n o c l i n i c Phase diagram for Sulfur (S) T ฎ

6 P C B E F A B (368.55 K) : S rhombic S mono S vapor B liquid orthorhombic monoclinic vapor T ฎ

7 P C B E F A E (392.15 K) : S mono S liq S vapor liquid orthorhombic monoclinic vapor E T ฎ

8 P C B E F A C (424 K) : S rhombic S mono S liq liquid orthorhombic monoclinic vapor C

9 Liquid Vapor Equilibria มีสมดุลระหว่างเฟส liq กับ vapor ดังนั้น  G = 0 นั่นคือ G l = G v

10 ถ้าอุณหภูมิและความดันเปลี่ยนแปลง แต่ยังเกิดสมดุลตลอดเวลา จะได้ dG l = dG v G l + dG l = G v + dG v

11 แทนค่า dG = VdP - SdT V l dP - S l dT = V v dP - S v dT (V l - V v )dP = (S l - S v ) dT

12 dP = (S l - S v ) dT (V l - V v ) dP = (S v - S l ) dT (V v - V l ) V ฎ l l ฎ V Vaporization

13 dP =  S vap dT  V vap ที่สมดุล :  G = 0 =  H vap - T  S vap dP =  H vap dT T  V vap

14 dP =  H vap dT T  V vap V v >> V l  v vap = V v = RT P

15 สำหรับกระบวนการการกลายเป็นไอ (Vaporization) dP =  H vap P dT RT 2

16 dP =  H vap P dT RT 2 P1P1 P2P2 T1T1 T2T2

17 ln P 2 =  H vap (T 2 - T 1 ) P 1 T 1 T 2 หรือ R ln P 2 - ln P 1 =  H vap -  H vap RT1RT1 RT2RT2

18 เขียนเป็นสมการทั่วไปได้ดังนี้ ln P = -  H + constant RT log P = -  H + constant 2.303RT

19 Plot ln P & 1/T ln P 1/T Slope = -  H vap R

20 Liquid - Solid Equilibria dP =  H fus dT T  V fus กรณีของน้ำ : V l < V s  V fus < 0 กรณี CO 2 : V l > V s  V fus > 0

21 P T S L V

22 Solid - Vapor Equilibria dP =  H sub dT T  V sub V g > V s  V sub > 0

23 P T S L V Slope เป็นบวกเสมอ 0


ดาวน์โหลด ppt Free Energy and Phase Equilibria The Phase Rule F = C - P + 2 C = จำนวน components P = จำนวน สถานะ (phase) f = จำนวนตัวแปรอิสระ (degree of freedom)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google