งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิควิธีในการประเมินบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิควิธีในการประเมินบุคลากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิควิธีในการประเมินบุคลากร
ส่วนที่ 3 เทคนิควิธีในการประเมินบุคลากร อาจใช้เทคนิคต่าง ๆ ต่อไปนี้ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ

2 มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือ/วิธีการวัด

3 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ หรือใช้ Absolute Criteria
1 กำหนดมาตรฐานสมรรถนะและตัวบ่งชี้ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน(รายการองค์ประกอบ ตัวชี้วัดผลงาน และเกณฑ์การให้น้ำหนักคะแนน)

4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน..Standard สภาพการปฏิบัติจริง...Performance

5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้….KPI ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ... คืออย่างไร 2. เกณฑ์คะแนน น้ำหนักคะแนนและ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน

6 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
-มาตรประมาณค่า..Rating Scale -มาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรม -แจงนับผลงาน

7 การประเมินแบบอิงกลุ่ม หรือใช้เกณฑ์สัมพัทธ์ (RELATIVE CRITERIA)
2 เปรียบเทียบกับคนอื่นในกลุ่ม เปรียบเทียบกับบุคลที่ได้มาตรฐาน/คุณภาพดี

8 เทคนิคการจัดอันดับ Ranking Sociogram สังคมมิติ

9 การเปรียบเทียบรายคู่
Paired Comparison Head to Head/One by One

10 การเปรียบเทียบรายคู่
ใช้ในกรณีใด ให้น้ำหนักคะแนนอย่างไร ตัดสินทีละมิติ อาจให้คะแนน ชนะ=1, แพ้=0 หรือ ชนะ=3, เสมอ=1-1, แพ้=0

11 ลำดับที่ 2………………….. ลำดับที่ 3………………….
ท่านคิดว่าสมาชิกในฝ่ายคนใดที่ ตั้งใจทำงาน มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีผลงานปรากฏอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย โปรดเรียงลำดับ 3 คนแรก ลำดับที่ 1…………………. ลำดับที่ 2………………….. ลำดับที่ 3………………….

12 เพื่อนสมาชิกในห้องที่เห็นว่ามี มนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุด 3 คนแรก
1…………………… 2…………………… 3……………………

13 สรุป ประเภทของเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
1.แบบทดสอบ (Test ) 2.แบบประเมินเจตคติ(Attitude Scale) 3.แบบประเมินพฤติกรรม 4.แบบประเมินบุคลิกภาพ ฯลฯ

14 แหล่งข้อมูล/ผู้ประเมิน
การประเมินแบบ 360 องศา โดย...ผู้บังคับบัญชา ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา


ดาวน์โหลด ppt เทคนิควิธีในการประเมินบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google