งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินแบบอิง เกณฑ์ หรือใช้ Absolute Criteria กำหนดมาตรฐาน สมรรถนะและตัวบ่งชี้ กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ( รายการ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ผลงาน และเกณฑ์การให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินแบบอิง เกณฑ์ หรือใช้ Absolute Criteria กำหนดมาตรฐาน สมรรถนะและตัวบ่งชี้ กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ( รายการ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ผลงาน และเกณฑ์การให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 การประเมินแบบอิง เกณฑ์ หรือใช้ Absolute Criteria กำหนดมาตรฐาน สมรรถนะและตัวบ่งชี้ กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ( รายการ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ผลงาน และเกณฑ์การให้ น้ำหนักคะแนน ) 1

5

6 มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ….KPI 2. เกณฑ์คะแนน น้ำหนักคะแนนและ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน

7 เครื่องมือเก็บ รวบรวมข้อมูล

8 การประเมินแบบ อิงกลุ่ม หรือใช้เกณฑ์ สัมพัทธ์ (RELATIVE CRITERIA) 2

9 เทคนิคการจัด อันดับ

10 การ เปรียบเทียบ รายคู่ Paired Comparison Head to Head/One by One

11 การเปรียบเทียบราย คู่ ใช้ในกรณีใด ให้น้ำหนักคะแนน อย่างไร – ตัดสินทีละมิติ – อาจให้คะแนน ชนะ =1, แพ้ =0 หรือ ชนะ =3, เสมอ =1-1, แพ้ =0

12 ท่านคิดว่าสมาชิกในฝ่ายคนใดที่ ตั้งใจทำงาน มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีผลงานปรากฏอย่างชัดเจน เป็น ที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย โปรดเรียงลำดับ 3 คนแรก ลำดับที่ 1 …………………. ลำดับที่ 2 ………………….. ลำดับที่ 3 ………………….

13 เพื่อนสมาชิกในห้องที่ เห็นว่ามี มนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุด 3 คนแรก 1 …………………… 2 …………………… 3 ……………………

14 1. แบบทดสอบ (Test ) 2. แบบประเมินเจตคติ (Attitude Scale) 3. แบบประเมินพฤติกรรม 4. แบบประเมินบุคลิกภาพ ฯลฯ

15 แหล่งข้อมูล / ผู้ ประเมิน ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การประเมินแบบอิง เกณฑ์ หรือใช้ Absolute Criteria กำหนดมาตรฐาน สมรรถนะและตัวบ่งชี้ กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ( รายการ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ผลงาน และเกณฑ์การให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google