งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ภาษาทางสื่อภาพยนตร์. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อภาพยนตร์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ภาษาทางสื่อภาพยนตร์. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อภาพยนตร์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ภาษาทางสื่อภาพยนตร์

2 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อภาพยนตร์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน สื่อภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การเรียน

3 ลักษณะสำคัญของสื่อ ภาพยนตร์ * เ ป็นสื่อเพื่อความบันเทิงคู่คน ไทยมานาน * เ ป็นสื่อสำคัญในการบันทึก เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศ * ส ามารถเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ ศึกษาเพื่อเรียนรู้ถึงสภาพความ เป็นอยู่ในแต่ละประเทศ

4 * เป็นการเก็บรักษาวัฒนธรรมหรือ เพื่อสืบทอดความเป็น เอกลักษณ์ของประเทศไว้ * อาจกล่าวได้ว่าภาพยนตร์มี ลักษณะการใช้ภาษาที่เป็น ภาษาสากล สามารถเข้าถึงผู้คน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ภาษา

5 * เป็นการสะท้อนสังคมต่าง ๆ ที่ อาจส่งผลทั้งด้านบวกและลบ * อาจทำให้เกิดการเลียนแบบ หรือนำมาเป็นรูปแบบในทางที่ ผิดได้ จึงควรที่จะต้องพิจารณา ถึงการใช้ภาษาที่เหมาะสมในสื่อ ภาพยนตร์ด้วย

6 ภาษาทางสื่อภาพยนตร์ อวัจนภาษา ได้แก่ ภาพ การเคลื่อนไหว แสง สี ดนตรี เสียงประกอบ และ ความเงียบ วัจนภาษา ได้แก่ คำอ่าน คำ บรรยาย และคำสนทนา

7 การจัดระดับของ ภาพยนตร์ ใ นประเทศสหรัฐอเมริกา เ มื่อ ค. ศ. 1968 ส มาคมภาพยนตร์ แห่งอเมริกา (Motion Picture Association of America ห รือ MPAA ) ได้กำหนดวิธีการควบคุม ภาพยนตร์โดยอาศัยระบบการ จัดระดับของภาพยนตร์ตามอายุ ผู้ชม (age – based system)

8 G- general audience ส ำหรับผู้ชมทั่วไป PG- parental guidance ส ำหรับผู้ชมทั่วไป แ ต่มี เนื้อหาบางตอนไม่เหมาะสม กับวัยของเด็ก ด ังนั้น จ ึง ต้องมีบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองพาไปชม

9 PG – 13 ภาพยนตร์ที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ป ี เ ข้าชม ย กเว้นมีบิดา มารดาหรือผู้ปกครองไปชมด้วย

10 R- restricted ห ้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ป ี เ ข้าชม ยกเว้นมีบิดามารดา ห รือ ผู้ปกครองไปชมด้วย X ภ าพยนตร์ที่ห้ามเด็กอายุต่ำ กว่า 18 ป ีเข้าชมเด็ดขาด เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง เพศ ค วามรุนแรงหรือภาษา หยาบคาย

11 NC – 17- no children under 17 admitted ห ้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ป ี เ ข้าชม เด็ดขาด หมายเหตุ : ป ัจจุบัน เ รต X ถ ูก MPAA ยกเลิกไปแล้ว แ ละเปลี่ยนเป็น NC – 17 แ ทน

12 การใช้ภาษาทางสื่อ ภาพยนตร์ ก รอบกำหนดการผลิต ภาพยนตร์ในประเทศไทย - พ ระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ. ศ. 2473 - พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ. ศ. 2537

13 ก ารศึกษาถึงการใช้ภาษาในสื่อ ภาพยนตร์นั้น จ ะอาศัยการแบ่ง ประเภท ก ารจัดระดับของ ภาพยนตร์เป็นเกณฑ์ประกอบ ก ารนำเสนอเนื้อหาใน ภาพยนตร์ควรคำนึงถึง ผลกระทบต่อผู้ชมที่เป็น เยาวชนด้วย

14 ก ารนำเข้าภาพยนตร์จาก ต่างประเทศ อ าจนำไปสู่การ ซึมซับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของชาติตะวันตกโดยไม่รู้ตัว และค่อยเป็นค่อยไป

15 คำถามท้ายหน่วยที่ 5 1. อธิบายถึงผลกระทบของสื่อ ภาพยนตร์ 2. ยกตัวอย่างภาษาที่ไม่เหมาะสมใน สื่อภาพยนตร์ พร้อมให้เหตุผล อธิบายสนับสนุนว่า ตัวอย่างที่ยก มานั้นมีการใช้ภาษาที่ไม่ เหมาะสมอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ภาษาทางสื่อภาพยนตร์. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อภาพยนตร์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google