งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ภาษาทางสื่อ ภาพยนตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ภาษาทางสื่อ ภาพยนตร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ภาษาทางสื่อ ภาพยนตร์

2 วัตถุประสงค์การเรียน
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสื่อภาพยนตร์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาในสื่อภาพยนตร์

3 ลักษณะสำคัญของสื่อภาพยนตร์
* เป็นสื่อเพื่อความบันเทิงคู่คนไทยมานาน * เป็นสื่อสำคัญในการบันทึกเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ * สามารถเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเพื่อเรียนรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละประเทศ

4 * เป็นการเก็บรักษาวัฒนธรรมหรือเพื่อสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไว้
* อาจกล่าวได้ว่าภาพยนตร์มีลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากล สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ภาษา

5 * เป็นการสะท้อนสังคมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลทั้งด้านบวกและลบ
* อาจทำให้เกิดการเลียนแบบหรือนำมาเป็นรูปแบบในทางที่ผิดได้ จึงควรที่จะต้องพิจารณาถึงการใช้ภาษาที่เหมาะสมในสื่อภาพยนตร์ด้วย

6 ภาษาทางสื่อภาพยนตร์ อวัจนภาษา ได้แก่ ภาพ การเคลื่อนไหว แสง สี ดนตรี เสียงประกอบ และความเงียบ วัจนภาษา ได้แก่ คำอ่าน คำบรรยาย และคำสนทนา

7 การจัดระดับของภาพยนตร์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ สมาคมภาพยนตร์แห่งอเมริกา (Motion Picture Association of America หรือ MPAA ) ได้กำหนดวิธีการควบคุมภาพยนตร์โดยอาศัยระบบการจัดระดับของภาพยนตร์ตามอายุผู้ชม (age – based system)

8 G - general audience สำหรับผู้ชมทั่วไป PG - parental guidance สำหรับผู้ชมทั่วไป แต่มีเนื้อหาบางตอนไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ดังนั้น จึงต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองพาไปชม

9 PG – 13 ภาพยนตร์ที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เข้าชม ยกเว้นมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองไปชมด้วย

10 R - restricted ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เข้าชม ยกเว้นมีบิดามารดา หรือผู้ปกครองไปชมด้วย X ภาพยนตร์ที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าชมเด็ดขาด เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความรุนแรงหรือภาษา หยาบคาย

11 ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เข้าชมเด็ดขาด
NC – no children under 17 admitted ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เข้าชมเด็ดขาด หมายเหตุ : ปัจจุบัน เรต X ถูก MPAA ยกเลิกไปแล้ว และเปลี่ยนเป็น NC – 17 แทน

12 การใช้ภาษาทางสื่อภาพยนตร์
กรอบกำหนดการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย - พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 - พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

13 การศึกษาถึงการใช้ภาษาในสื่อภาพยนตร์นั้น จะอาศัยการแบ่งประเภท การจัดระดับของภาพยนตร์เป็นเกณฑ์ประกอบ
การนำเสนอเนื้อหาในภาพยนตร์ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ชมที่เป็นเยาวชนด้วย

14 การนำเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ อาจนำไปสู่การซึมซับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาติตะวันตกโดยไม่รู้ตัว และค่อยเป็นค่อยไป

15 คำถามท้ายหน่วยที่ 5 1. อธิบายถึงผลกระทบของสื่อภาพยนตร์
2. ยกตัวอย่างภาษาที่ไม่เหมาะสมในสื่อภาพยนตร์ พร้อมให้เหตุผลอธิบายสนับสนุนว่า ตัวอย่างที่ยกมานั้นมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ภาษาทางสื่อ ภาพยนตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google