งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2013 ทุกประหว่างวันที่ 18-25 มกราคม เปนสัปดาหภาวนาเพื่อ ความเปนหนึ่งเดียวของ คริสตชน หัวขอสําหรับปนี้เลือก มาจากหนังสือประกาศก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2013 ทุกประหว่างวันที่ 18-25 มกราคม เปนสัปดาหภาวนาเพื่อ ความเปนหนึ่งเดียวของ คริสตชน หัวขอสําหรับปนี้เลือก มาจากหนังสือประกาศก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2013

3 ทุกประหว่างวันที่ 18-25 มกราคม เปนสัปดาหภาวนาเพื่อ ความเปนหนึ่งเดียวของ คริสตชน หัวขอสําหรับปนี้เลือก มาจากหนังสือประกาศก มีคาห์ บทที่ 6 ขอ 6-8 ที่ว่า “พระเจา ทรงขอร้องอะไร จากเรา?”

4 เคียร่าอธิบายประโยคใน พระวรสารแต่ละเดือน ขอนำเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับ พระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 9 ข้อ 13 เทียบหนังสือประกาศก โฮเชยาบทที่ 6 ข้อ 6

5 จงไปเรียนรูความหมายของพระวาจาที่ว่า “เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” (มธ.9:13)

6 “... เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” จําไดไหมว่า พระเยซูเจาทรงกล่าวคํานี้ตั้งแต่เมื่อไร? ขณะที่พระองคประทับนั่งที่โตะ อาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาป เมื่อพวกฟาริสีสังเกตเห็นจึงกล่าวกับสานุศิษย ของพระองคว่า “ทําไมพระอาจารยของท่าน จึงดื่มกินร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาป” เมื่อไดฟงถอยคําเหล่านั้น พระเยซูเจาจึงตรัสตอบว่า

7 จงไปเรียนรูความหมายของพระวาจาที่ว่า “เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา”

8 พระเยซูเจายกคําพูดของ ท่านประกาศกโฮเชยา แสดงว่าพระองคพอพระทัย ความหมายของประโยคนี้ มากทีเดียว และที่จริง นี่เปน หลักที่พระองค์ปฏิบัติตาม เสมอ แสดงใหเห็นว่าพระ บัญญัติแห่งความรักมี ความสําคัญเหนือบัญญัติ อื่นใด เหนือระเบียบหรือขอ บังคับใดๆทั้งสิ้น

9 นี่แหละคือสิ่งใหม่ของคริสตศาสนา พระเยซูเจาเสด็จมาเพื่อที่จะบอกว่า สิ่งที่พระเจาตองการจากคุณ (ในการปฏิบัติต่อผูอื่น) ก่อนอื่นหมดก็คือ ความรัก และน้ำพระทัยพระเปนเจาประการนี้ไดแสดงใหเราเห็นอย่างชัด แจงแล้วในพระคัมภีร์ ดังที่เราเห็นจากถอยคําของท่านประกาศกโฮเชยา

10 สําหรับคริสตชนแต่ละคน ความรักเปนโครงการของชีวิต เปนกฎ พื้นฐานของความประพฤติ เปนหลักของการทํากิจการใดๆทั้งสิ้น

11 ความรักตองอยู่เหนือกฎหมายอื่นใดทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้นสําหรับคริสตชน ความรักจะตองเปนพื้นฐานที่มั่นคง อันจะช่วยเราใหถือตามกฎขอบังคับ อื่นๆอย่างถูกตอง

12 “... เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา”

13 พระเยซูเจาตองการแสดงว่า พระองคมีความรักและความเมตตา และเช่นเดียวกัน พระองคตองการใหคริสตชนเจริญชีวิตเช่นนี้

14 สําหรับพระเยซูเจา ก่อนอื่นพระเปนเจาทรงเปนผูมีความเมตตา เปนพระบิดาที่รักทุกคน พระองคโปรดให้ดวงอาทิตยขึ้น และ โปรดให้ฝนตกเหนือคนดีและคนชั่ว

15 โดยที่ทรงรักทุกคน พระเยซูเจาไม่กลัวที่จะอยู่กับคนบาป และดวยวิธีนี้ทรงเผยใหเรารูว่า พระเปนเจาคือใคร เหตุฉะนั้น ถาพระเปนเจาทรงเปนดังนี้ พระเยซูเจาก็ทรงเปน เชนนี้ดวย คุณก็ตองมีความรูสึกแบบเดียวกันนี้ดวย

16 “... เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา”

17 “มิใชเครื่องบูชา” ถาคุณไม่มีความรักต่อพี่นอง พระเยซูเจาก็ไม่ทรงพอพระทัยในพิธีกรรม ของคุณ พระองคไม่สนพระทัยในคําภาวนาของคุณ การร่วมมิสซา ของ ถวาย จะทําอย่างไรได้ ถาสิ่งเหล่านี้ไม่ออกมาจากใจที่มีสันติ และเต็มไป ดวยความรักต่อทุกคน

18 คุณจําไดไหมถึงพระวาจาที่ชัดแจงทีเดียวในขณะที่พระเยซูเจาทรงเทศนา บนภูเขา? “ในขณะที่ท่านถวายเครื่องบูชาบนพระแท่น ถาท่านจําได้ว่าพี่ นองคนหนึ่งมีเรื่องโกรธเคืองกับท่าน จงวางเครื่องบูชาไวหนาพระแท่น และไปคืนดีกับพี่นองเสียก่อน แลวจึงกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น”

19 ถอยคําเหล่านี้ บอกชัดแจงทีเดียวว่า พิธีกรรมที่เปนที่พอพระทัยสําหรับ พระเปนเจามากที่สุดคือ ความรักต่อผูอื่น อันจะตองเปนพื้นฐานของ พิธีกรรมสําหรับพระเปนเจาดวย ถาคุณตองการใหของขวัญบิดาของ คุณ แต่ในเวลาเดียวกัน คุณยังโกรธเคืองพี่นองอยู่ (หรือพี่นองโกรธ เคืองคุณ) บิดาจะบอกกับคุณว่าอยางไร? “จงไปคืนดีกันก่อน แลวจึงนําของขวัญนั้นมา”

20 ถาช่วยเหลือพี่นองโดยเฉพาะผูขัดสน ตนเองจะมีความศรัทธามากขึ้น และความสนิทสัมพันธกับพระเจาจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น พวกเขารูสึกว่ามีความ สัมพันธระหว่างพวกเขากับพระเปนเจา และสิ่งนี้แหละที่นําความยินดีมาสู่ ชีวิตของพวกเขาเปนอย่างมาก แต่ยิ่งกวานั้นอีก ความรักมิใช่เปน เพียงพื้นฐานของ ชีวิตคริสตชนเท่านั้น ยังเปนทางที่ตรง ที่สุดที่จะมีความ สนิทสัมพันธกับ พระเปนเจา บรรดา นักบุญไดกล่าวไว เช่นนี้ ซึ่งท่านไดเปน ประจักษพยานถึง ชีวิตพระวรสารมา ก่อนเรา และคริสต- ชนที่เจริญชีวิตใน ความเชื่อ มีประสบ การณว่า

21 “... เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” คุณจะนําพระวาจาทรงชีวิตตอนใหม่นี้ไปใช้ในชีวิตไดอย่างไร?

22 อย่าตั้งขอรังเกียจต่อผูที่มีการติดต่อกับคุณ ไม่ทอดทิ้งใครเลย แต่จงให แก่ทุกคนเท่าที่คุณสามารถให้ได้ โดยการเลียนแบบพระบิดาเจา

23 จงขจัดขอบาดหมางไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ อันไม่เปนที่สบพระทัยพระเปนเจา และขจัดสิ่งที่ใหแต่ความขมขื่นในชีวิตนั้นเสีย อย่าปล่อยให้ดวงอาทิตย์ตก จนกว่าคุณจะขจัดความโกรธต่อผูใดแลว (เอเฟซัส 4:26)

24 ถาคุณปฏิบัติเช่นนี้ ทุกสิ่งที่คุณทําจะเปนที่พอพระทัยพระเปนเจา และจะ คงอยู่ตลอดนิรันดร ไม่ว่าคุณจะทํางานหรือพักผ่อน ไม่ว่าจะเล่นหรือเรียน ไม่ว่าคุณจะอยู่กับลูกๆหรือพาภรรยา-สามีไปเที่ยว ไม่ว่าจะสวดภาวนาหรือ ทําพลีกรรม หรือทํากิจศรัทธาต่างๆ แลวแต่กระแสเรียกคริสตชนของคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปนหนทางนําไปสู่พระราชัยสวรรค์

25 สวรรคเปนเสมือนบานที่สรางตั้งแต่ในชีวิตนี้ และจะเขาไป อยู่ในชีวิตหนา และบานนี้สรางไดโดยอาศัยความรัก

26 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1996 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org จงไปเรียนรูความหมาย ของพระวาจาที่วา “เรา พอใจความเมตตากรุณา มิใชพอใจเครื่องบูชา” (มธ.9:13)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2013 ทุกประหว่างวันที่ 18-25 มกราคม เปนสัปดาหภาวนาเพื่อ ความเปนหนึ่งเดียวของ คริสตชน หัวขอสําหรับปนี้เลือก มาจากหนังสือประกาศก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google