งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและ อัตชีวประวัติ การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและ อัตชีวประวัติ โดย เรืองศรี จุลละจินดา สถาบันวิทยบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและ อัตชีวประวัติ การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและ อัตชีวประวัติ โดย เรืองศรี จุลละจินดา สถาบันวิทยบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและ อัตชีวประวัติ การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและ อัตชีวประวัติ โดย เรืองศรี จุลละจินดา สถาบันวิทยบริการ ruangsri@car.chula.ac.th ปริญญา ขาวผ่อง คณะครุศาสตร์ Parinya.K@chula.ac.th โครงการอบรมฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2543

3

4 • แนะนำการใช้และการสืบค้น ฐานข้อมูลหลัก 3 ฐาน จาก CU Reference Databases จาก CU Reference Databases • Biography Resource Center (GaleNet) • The Complete Marquis Who’s Who(R) (GaleNet) (GaleNet) • Biography Index (OCLC FirstSearch) • สาธิตการสืบค้น • ฝึกปฏิบัติ วัตถุประสงค์

5 Biography Resource Center

6 Biography Resource Center - BioRC • • รวบรวมชีวประวัติของบุคคลมากกว่า 165,000 ราย นับเป็นจำนวนประมาณ 280,000 รายการ • • ครอบคลุมชีวประวัติในรอบ 40 ปีที่ผ่าน มา • • แหล่งข้อมูลมาจากบริษัท Gale Group กว่า 60 รายการ โดยมีบทความประกอบ จากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ กว่า 250 ชื่อเรื่อง • • เป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full text) ส่วน ใหญ่เรียบเรียงเป็น Thumbnail Biographies และ / หรือ Narractive Biographies ซึ่งมีรายละเอียดตามลำดับหัวข้อต่าง ๆ

7 The Complete Marquis Who’s Who(R)

8 The Complete Marquis Who’s Who (R) The Complete Marquis Who’s Who (R) • รวบรวมชีวประวัติของบุคคลมากกว่า 900,000 รายการ • ครอบคลุมชีวประวัติที่จัดพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1985 เป็นต้นมา • แหล่งข้อมูลมาจากชุด Marquis Who’s Who(R) 20 รายการ • เป็นข้อมูลนามานุกรมประวัติบุคคลโดย ย่อ ซึ่งเรียบเรียงเป็น Thumbnail Biographies Thumbnail Biographies • เป็น Add-on Module ของ GaleNet สำหรับฐานข้อมูล BioRC โดยเฉพาะ โดยเฉพาะ •

9 Biography Index

10 • • เป็นดรรชนีข้อมูลชีวประวัติ อัตชีวประวัติ และบทสัมภาษณ์พร้อม ผลงาน ประเภท “Individual and Collective Biographies” จำนวน 250,000 ระเบียน • • ครอบคลุมข้อมูลที่จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อ ค. ศ. 1984 เป็นต้นมา • • แหล่งข้อมูลมาจากวารสารประมาณ 3,000 ชื่อเรื่อง และหนังสือ 2,500 รายการ จากฐานข้อมูล Biography Index ของ H.W. Wilson Company ผ่านบริการของ OCLC FirstSearch

11 Biography Resource Center + The Complete Marquis Who’s Who(R) รูปแบบการสืบค้นฐานข้อมูล BioRC • การสืบค้นแบบ Name Search • การสืบค้นแบบ Custom Search • การสืบค้นแบบ Full Text Search BioR C

12 การสืบค้นแบบ Name Search เป็นการสืบค้นโดยระบุชื่อบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ - แบบ Name contains ได้แก่ ชื่อต้น ชื่อรอง นามสกุล ชื่อต้น นามสกุล นามสกุล (= ชื่อต้น + นามสกุล ) - แบบ Starts of last name ได้แก่ นามสกุล, ชื่อต้น ชื่อรอง นามสกุล, ชื่อต้น นามสกุล

13 Albert einstein albert einstein เป็นทางเลือกที่ใช้ เมื่อต้อง การผลลัพธ์กว้างขึ้น

14 ถ้าเลือกไอนสไตน์ บุคคลแห่งศตวรรษ

15

16 มี รายละเอียด ของเอกสาร เป็นข้อมูลย่อ แสดง รายละเอียด เป็นเอกสาร ข้อมูลเต็ม

17 เป็นทางเลือกที่ใช้ เมื่อต้องการ ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง

18 ถ้าเลือกนักแสดง อเมริกัน

19

20

21 การสืบค้นแบบ Custom Search • เป็นการสืบค้นโดยระบุคำค้นได้ มากกว่า 1 รายการขึ้นไป เช่น ระบุชื่อบุคคล ( นามสกุล, ชื่อ หรือ ชื่อ นามสกุล ) เช่น ระบุชื่อบุคคล ( นามสกุล, ชื่อ หรือ ชื่อ นามสกุล ) อาชีพ สัญชาติ และเชื้อชาติ อาชีพ สัญชาติ และเชื้อชาติ • สามารถระบุอาชีพต่าง ๆ โดยไม่ต้อง ระบุชื่อบุคคลก็ได้ BioR C

22

23

24 การสืบค้นแบบ Full Text Search • เป็นการสืบค้นโดยระบุคำหรือวลี ที่คิดว่าจะปรากฏเป็น ข้อมูลในชีวประวัติของบุคคลที่ ต้องการ เช่น ข้อมูลในชีวประวัติของบุคคลที่ ต้องการ เช่น autobiographies young at heart autobiographies young at heart • ต้องเลือกลักษณะคำค้นที่ ต้องการ ตามที่ระบบ กำหนดมาให้แล้ว 4 แบบ ได้แก่ กำหนดมาให้แล้ว 4 แบบ ได้แก่BioRC all the words any of the words exact phrase boolean phrase

25

26

27 • • ข้อมูลทางบรรณานุกรม • • ข้อมูลชีวประวัติพร้อมภาพ ( ถ้ามี ) Thumbnail Biographies และ / หรือ Narrative Biographies Enlarge Image • • ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า ( ถ้ามี ) Magazine and Newspaper Articles Additional Sources Websites List • • ข้อมูลข่าวเพิ่มเติมล่าสุด ( ถ้ามี ) Latest News การแสดงผลข้อมูล (Search Results) Bio RC

28

29 • • เป็นข้อมูลชีวประวัติโดยย่อ • • ข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่ สำคัญ ได้แก่ Biographical Dictionary The Complete Marquis Who’s Who(R) Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary Thumbnail Biographies BioR C

30 The Complete Marquis Who’s Who(R) ลำดับหัวข้อการแสดงผล ข้อมูล BornOccupationSourceFamilyAddressSources Detailed Information Bio RC

31 เครื่องมือที่อำนวยการความสะดวก ในการสืบค้น (Tools) Dictionary การค้นหาศัพท์หรือ ตรวจสอบคำที่ต้องการ Dictionary การค้นหาศัพท์หรือ ตรวจสอบคำที่ต้องการ จาก Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary จาก Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary Help การให้ความช่วยเหลือ จากระบบ ในการใช้ฐานข้อมูล Help การให้ความช่วยเหลือ จากระบบ ในการใช้ฐานข้อมูล Search Tips เทคนิคการ สืบค้นฐานข้อมูล Search Tips เทคนิคการ สืบค้นฐานข้อมูล Tips on Bio Research กลยุทธ์ และเทคนิคการเลือกใช้ข้อมูล Tips on Bio Research กลยุทธ์ และเทคนิคการเลือกใช้ข้อมูล About BioRC ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชุดฐานข้อมูล BioRC และ About BioRC ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชุดฐานข้อมูล BioRC และ The Complete Marquis Who’s Who(R) The Complete Marquis Who’s Who(R) BioR C

32 เครื่องมือและทางเลือก อื่น ๆ ที่น่าสนใจ • S potlight On… • C itation Generator BioR C • Mark List : Mark MarkViewUpdate

33 รูปแบบที่สามารถดำเนินการ ได้ รูปแบบที่สามารถดำเนินการ ได้ การพิมพ์ข้อมูล (Print) การจัดเก็บไฟล์ (Save) การส่งทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การนำออกผล ข้อมูล (Output)

34 นรชาติวางวายมลายสิ้น ทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับ ไว้ในโลกา สาระที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและอัตชีวประวัติเปรียบได้กับคำกล่าวที่ว่า

35 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและ อัตชีวประวัติ การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและ อัตชีวประวัติ โดย เรืองศรี จุลละจินดา สถาบันวิทยบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google