งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 2/2554 1 1

2 ผลการดำเนินงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2554
ดำเนินการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คน 29 สาขาวิชา ในสถานประกอบการ 301 แห่ง จัดหางานสำหรับนักศึกษาที่เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน คน

3 นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 2/2554
เหนือ 9 คน จำนวน 587 คน ในประเทศ แบ่งตามภูมิภาค ภาคเหนือ 9 คน ภาคกลาง 327 คน (กทม.และปริมณฑล 245 คน) ภาคตะวันออก 110 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 130 คน ภาคตะวันตก 5 คน ภาคใต้ 1 คน ต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย 3 คน ประเทศลาว 2 คน ประเทศญี่ปุ่น 1 คน กลาง 327 คน อีสาน 130 คน ตะวันตก 5 คน ตะวันออก 110 คน หมายเหตุ มีนักศึกษา 1 รายไปปฏิบัติงาน 2 จังหวัดเนื่องจากน้ำท่วม ใต้ 1 คน 1

4 นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2554
จำนวนทั้งสิ้น 587 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยี การเกษตร สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงานสหกิจศึกษา
เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายจริงกับจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 จำนวนนักศึกษา (คน) จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนเงิน (บาท) 800 637 700 587 600 500 323 309 400 308 301 300 179 200 100 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อจำนวนนักศึกษา 1 คน 2/2553 3/2553 1/2553 2/2554 882.35 1,033.52 971.32 899.94

6 สรุปผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
เปรียบเทียบ จำนวนครั้งที่เดินทางนิเทศกับสถานประกอบการที่เดินทางนิเทศงาน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 จำนวนสถานประกอบการที่นิเทศงานต่อการเดินทาง 1 ครั้ง 2/2553 3/2553 1/2554 2/2554 1.68 1.44 1.34

7 สรุปการใช้พาหนะในการเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษา
เปรียบเทียบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์ มทส. เครื่องบิน รถยนต์เช่า

8 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554

9 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (แยกตามสำนักวิชา) (ค่าเฉลี่ย 4.46)

10 เปรียบเทียบคุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2553 และ 2/2554
โดย คณาจารย์ผู้นิเทศ (แยกตามสำนักวิชา) (ค่าเฉลี่ย 4.30) (ค่าเฉลี่ย 4.46) 4.46 4.30

11 เปรียบเทียบคุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2553 และ 2/2554
โดย พนักงานที่ปรึกษา (แยกตามสำนักวิชา) (ค่าเฉลี่ย 4.27) (ค่าเฉลี่ย 4.26) 4.27 4.26

12 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา แยกตามสาขาวิชา (เทคโนโลยีการจัดการ) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 4.32 4.23

13 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา แยกตามสาขาวิชา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 4.51) (ค่าเฉลี่ย 4.32) 4.51 4.32

14 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แยกตามสาขาวิชา 4.49 4.23

15 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สำนักวิชาแพทยศาตร์ (แยกตามสาขาวิชา) (ค่าเฉลี่ย 4.36) (ค่าเฉลี่ย 4.28) 4.36 4.28

16 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศ ภาค 2/2554
ประเด็นความคิดเห็น ผลประเมิน สวทส. สวทก สววศ. สวว. สวพ. รวม 1.คุณลักษณะส่วนบุคคล 4.52 4.64 4.57 4.71 4.55 4.58 ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 4.73 4.88 4.74 4.86 4.83 4.78 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด 4.68 4.89 4.82 4.77 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร 4.81 4.75 4.72 มีความขยัน อดทน สู้งาน 4.70 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย 4.67 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 4.66 4.51 4.59 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่น ไฟฟ้า วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 4.56 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ 4.39 4.53 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น 4.18 4.20 4.32 4.25 4.27 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3.82 4.02 4.19 4.17 3.94 4.08

17 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศ (ต่อ)
ผลประเมิน สวทส. สวทก. สววศ. สวว. สวพ. รวม 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.24 4.53 4.72 4.30 4.47 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.50 4.77 4.67 4.86 4.42 4.62 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 4.39 4.56 4.59 4.78 4.40 4.54 ใช้เวลาในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.11 4.48 4.75 4.44 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ 4.00 4.23 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.18 4.34 4.14 3. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.02 4.26 4.29 4.51 4.04 4.22 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 4.55 4.69 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม 4.27 4.21 4.13 มีความสามารถในการวางแผน จัดลำดับ ความสำคัญของงาน 4.37 4.25 4.09 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 3.66 4.06 3.89 4.10 มีความชำนาญในด้านปฏิบัติการ 3.95 4.08 3.86 4.05 ประเด็นความคิดเห็น

18 ผลการประเมิน การปฏิบัติงาน ของนักศึกษา สหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา
หัวข้อการประเมิน 2/2553 2/2554 คุณธรรมและจริยธรรม 4.71 4.67 มนุษยสัมพันธ์ 4.60 บุคลิกภาพและการวางตัว 4.54 ความสนใจ อุตสาหะในการทำงาน 4.52 4.51 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 4.49 4.48 การตอบสนองต่อการสั่งการ 4.46 4.47 ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ 4.40 4.41 ปริมาณงาน 4.34 4.35 ความเหมาะสมต่อตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย 4.33 4.32 คุณภาพงาน 4.13 4.16 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 4.17 4.15 ความสามารถเริ่มต้นทำงานได้ด้วยตนเอง 4.10 4.12 ความรู้ความชำนาญด้านปฏิบัติการ 4.08 4.09 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.04 4.06 ทักษะการสื่อสาร 4.05 การจัดการและการวางแผน 3.97 3.95 วิจารณญาณและการตัดสินใจ 3.88 3.83 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 3.70 3.62 ผลการประเมิน การปฏิบัติงาน ของนักศึกษา สหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา

19 คุณภาพของสถานประกอบการ ประเมินโดยคณาจารย์นิเทศและนักศึกษาสหกิจศึกษา
ระดับความพึงพอใจ

20 ผลการประเมิน คุณภาพ สถานประกอบการ โดย คณาจารย์นิเทศ
หัวข้อการประเมิน 2/2553 2/2554 คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ 4.37 4.54 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตราย 4.34 4.46 ปริมาณงานมีความเหมาะสม 4.25 4.45 ความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 4.36 4.56 ผู้บริหาร 4.28 4.51 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 4.41 การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกที่เข้างาน 4.63 4.71 Job Supervisor มีความรู้ และประสบการณ์ ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 4.60 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้คำปรึกษา 4.32 ฝ่ายบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะนำกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรให้นักศึกษาทราบ 4.42 4.55 การประสานงานภายในสถานประกอบการระหว่างฝ่ายบุคคล และ Job Supervisor เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.39 4.47 Job Supervisor มีเวลาให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงาน 4.43 ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา 4.22 มีการจัดทำแผนการทำงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 4.14 4.30 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน 4.08 4.29 มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม 3.90 3.99 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม 3.78 3.95 ผลการประเมิน คุณภาพ สถานประกอบการ โดย คณาจารย์นิเทศ

21 ผลการประเมิน คุณภาพ สถานประกอบการ โดย นักศึกษาสหกิจศึกษา
หัวข้อการประเมิน 2/2553 2/2554 การมอบหมายงานและการติดตามงานของ Job Supervisor     ความรู้ความสามารถและประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor 4.07 4.31     สถานประกอบการจัด Supervisor ดูแลนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เข้างาน 4.04 4.19     การให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ Supervisor 3.87 4.06     ความสนใจของ Supervisor ต่อการให้คำปรึกษางานและมอบหมายงาน 3.82 3.88     การดูแลจัดทำแผนงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 3.62 3.79     เวลาที่ Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงานและเขียนรายงาน 3.68     ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน 3.54 3.72 การจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     บุคลากรในสถานประกอบการให้ความสนับสนุนและเป็นกันเอง 4.23     การประสานงานและจัดการดูแลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ 3.67     การให้คำแนะนำดูแลนักศึกษาของฝ่ายบุคคล 3.64 คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย (Job Description)     ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 3.71 3.90     ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย 3.70 3.84     งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับที่บริษัทเสนอไว้ในแบบเสนองาน 3.83     งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา 3.56 3.76     งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา ความเข้าใจในปรัชญาของหลักสูตรสหกิจศึกษา     พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 3.97     เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 3.57     พนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานด้วย 3.46 ผลการประเมิน คุณภาพ สถานประกอบการ โดย นักศึกษาสหกิจศึกษา

22 คุณภาพโดยรวมของคณาจารย์นิเทศ
เปรียบเทียบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554

23 ผลประเมินคุณภาพคณาจารย์นิเทศ ประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษา
หัวข้อการประเมิน 2/2553 2/2554 ข้อคิดเห็นต่อการนิเทศงานของอาจารย์ การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.28 4.26 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์ 4.18 4.15 จำนวนครั้งที่อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์ 3.78 3.69 ผลประเมินคุณภาพคณาจารย์นิเทศ ประเมินโดยนักศึกษาสหกิจศึกษา หัวข้อการประเมิน 2/2553 2/2554 การสนับสนุนส่งเสริมจากคณาจารย์ในสาขาวิชาต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3.91 3.99 การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 3.93 3.90 การให้คำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (ถ้ามี) จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) ต่อนักศึกษา 3.19 3.83 การจัดแผนการเรียนการสอนของสาขาวิชาสอดคล้องต่อการไปปฏิบัติงาน 3.86 3.78 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติงาน 3.77 3.66 จำนวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ 3.63

24 สรุปความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เปรียบเทียบ ความสนใจรับนักศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการ ในกรณีสถานประกอบการมีตำแหน่งงานว่าง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 จำนวน (คน)

25 สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดยพนักงานที่ปรึกษา (เปรียบเทียบตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554) จำนวน (คน) 65.62 % 63.21 % 416 402 58.60 % 344 402 57.32 % 26.24% 184 17.82 % 20.28 % 154 13.56 % 12.42 % 133 13.12 % 19.94 % 19.31 % 129 3.46 % 86 1.10 % 1.36% 0.63 % 1.87 % 77 79 64 62 1.89 % 0.68 % 22 1.56 % 4 6 8 7 12 4 8

26 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการดำเนินงาน
เปรียบเทียบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 ระดับความพึงพอใจ

27 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

28 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
1. จัดกิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษานานาชาติ และกิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing ในวันที่ 17 มกราคม 2555 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน ความพึงพอใจระดับดีมาก (4.37 จากคะแนนเต็ม 5)

29 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
2. จัดกิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (ดำเนินกิจกรรมแล้ว 2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “ภาพรวมของ AC และผลกระทบต่อประเทศไทย” วิทยากร อาจารย์ ดร.วิศิษฏ์พร วัฒนวาทิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน ความพึงพอใจในระดับดีมาก (4.79 จากคะแนนเต็ม 5) จัดกิจกรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

30 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
2. จัดกิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (ต่อ) ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “ผลกระทบของ AC ต่อการเตรียมตัวของบัณฑิตไทย” วิทยากร : ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด แล อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,200 คน ความพึงพอใจในระดับดีมาก (4.79 จากคะแนนเต็ม 5) จัดกิจกรรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

31 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
2. จัดกิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (ต่อ) ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง อาเซียน..ประชาคมพหุวัฒนธรรม” วิทยากร : คุณไพศาล หรูพาณิชย์กิจ ผู้อำนวยกองอาเซียน 2 กรมอาเซียน กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เพื่อก้าวต่อไปในอาเซียน” วิทยากร : อยู่ระหว่างรอการตอบรับจากวิทยากร กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง “AC กับการพัฒนาบัณฑิตไทยในมุมมองของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย” วิทยากร : คุณพยุงศักดิ์ ชาติสิทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 30 มีนาคม 2555

32 กิจกรรมการตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
3. จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ กำหนดจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2555 เวลา – น. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 25 คน

33 กิจกรรมการตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
4. กิจกรรม Fun English with Friends กำหนดจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2555 เวลา – น. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 25 คน

34 กิจกรรมการตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
5. กิจกรรม Inter Coop Experience Sharing กำหนดจัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “บันทึกหน้าหนึ่งของผม... เมื่อไปทำงานต่างแดน วิทยากร : นายวิวัฒน์ อั่วกลาง นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Kamaman Bitumen Company Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมวันที่ 17 มกราคม 2555 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เมื่อพบวิกฤต...ชีวิตต้องลิขิตเอง” กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 2555

35 ทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ ที่สถานประกอบการคาดหวัง

36 ทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง
(77.40%) (7.91%) (3.39%) (1.70%) (1.13%) ประเภทสถานประกอบการ

37 ประเภทธุรกิจของสถานประกอบการ
ทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง (ต่อ) ประเภทธุรกิจของสถานประกอบการ อื่น ๆ 29 (16.38%) การผลิต 91 (51.42%) การบริการ 52 (29.38 %) การค้า 5 (2.82%)

38 ทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง (ต่อ)
ตารางแสดงข้อมูลทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการให้ความสำคัญ (เรียงจากมากไปหาน้อย) ทักษะ สำคัญ1 สำคัญ 2 สำคัญ 3 สำคัญ 4 สำคัญ 5 รวม (5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน) ทักษะการจัดการและการวางแผน 55 34 24 14 6 517 ทักษะการแก้ไขปัญหา 27 41 21 19 30 430 ทักษะการสื่อสารในการทำงาน 22 20 15 368 ทักษะการทำงานเป็นทีม 17 23 295 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 8 12 18 193 ทักษะความเป็นผู้นำและการตัดสินใจ 13 9 190 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 5 11 154 ทักษะการบริหารเวลา 10 7 130 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 107 ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน 1 79 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน 3 4 74 ทักษะการนำเสนอ 68 ทักษะด้านการจัดการข้อมูล 44 ทักษะการใช้ภาษาไทย

39 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

40 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 15 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์) 15 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 คน 40 1

41 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ต่อ)
ผลการดำเนินกิจกรรม ประเภทของสถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - โรงงานอุตสาหกรรม 21 แห่ง - ฟาร์ม 10 แห่ง - บริษัท/ห้างร้านเอกชน 6 แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่ง - หน่วยงานราชการ 1 แห่ง 41

42 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ต่อ)
ผลการดำเนินกิจกรรม สิ่งที่นักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - ประสบการณ์ในชีวิตจริง 34 คน - ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน 32 คน - เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 30 คน - โอกาสได้งานทำหลังจบการศึกษา 21 คน - การสร้างเครือข่ายเพื่อการทำงานในอนาคต 14 คน - ได้คะแนนดีๆ 1 คน 42

43 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ต่อ)
ผลการดำเนินกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับความคาดหวังของนักศึกษา - สมหวัง 16 คน - มากกว่าที่คาดหวัง 16 คน - ผิดหวัง 1 คน - ไม่สามารถระบุได้ 2 คน 43

44 สรุปผลการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ต่อ)
นักศึกษาได้เรียนรู้ตัวตนในแง่ของลักษณะนิสัยทั้งที่ดีและที่ควรปรับปรุง รวมถึงข้อจำกัด และความสามารถที่ตนมี ตลอดถึงการวางแผนอนาคตทางวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ นักศึกษาได้รับบทเรียนในการใช้ชีวิต ความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพควรเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ และการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน 44

45 โดย....ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ขอขอบพระคุณ โดย....ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google