งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา 1

2 ผลการดำเนินงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2554 - ดำเนินการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา587 คน 29สาขาวิชา ในสถานประกอบการ301แห่ง - จัดหางานสำหรับนักศึกษาที่เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 752 คน การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 2

3 นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 2/2554 จำนวน 587 คน ในประเทศ แบ่งตามภูมิภาค - ภาคเหนือ 9 คน - ภาคกลาง 327 คน (กทม.และปริมณฑล 245 คน) - ภาคตะวันออก 110 คน - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 130 คน - ภาคตะวันตก 5 คน - ภาคใต้ 1 คน ต่างประเทศ - ประเทศมาเลเซีย 3 คน - ประเทศลาว 2 คน - ประเทศญี่ปุ่น 1 คน เหนือ 9 คน กลาง 327 คน ตะวันออก 110 คน อีสาน 130 คน ตะวันตก 5 คน ใต้ 1 คน หมายเหตุ มีนักศึกษา 1 รายไปปฏิบัติงาน 2 จังหวัดเนื่องจากน้ำท่วม การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 3

4 นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2554 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยี การเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 587 คน การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 4

5 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงานสหกิจศึกษา เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายจริงกับจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ จำนวนนักศึกษา 1 คน 2/25533/25531/25532/2554 882.351,033.52971.32899.94 100 200 300 400 500 600 700 800 308 637 179 323 309 587 301 จำนวนเงิน (บาท) จำนวนนักศึกษา (คน) จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 5

6 สรุปผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 เปรียบเทียบ จำนวนครั้งที่เดินทางนิเทศกับสถานประกอบการที่เดินทางนิเทศงาน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 จำนวนสถานประกอบการที่นิเทศงาน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง 2/25533/25531/25542/2554 1.681.441.681.34 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 6

7 สรุปการใช้พาหนะในการเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษา เปรียบเทียบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 รถยนต์ส่วนตัวรถยนต์ มทส.เครื่องบินรถยนต์เช่า การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 7

8 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 8

9 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (แยกตามสำนักวิชา) (ค่าเฉลี่ย 4.46) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 9

10 เปรียบเทียบ คุณภาพ ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2553 และ 2/2554 โดย คณาจารย์ผู้นิเทศ (แยกตามสำนักวิชา) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 4.30 (ค่าเฉลี่ย 4.30) (ค่าเฉลี่ย 4.46) 4.46 10

11 เปรียบเทียบ คุณภาพ ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2553 และ 2/2554 โดย พนักงานที่ปรึกษา (แยกตามสำนักวิชา) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 (ค่าเฉลี่ย 4.27) (ค่าเฉลี่ย 4.26) 4.26 4.27 11

12 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา แยกตามสาขาวิชา (เทคโนโลยีการจัดการ) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 4.23 4.32 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 12

13 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา แยกตามสาขาวิชา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4.51 4.32 (ค่าเฉลี่ย 4.51) (ค่าเฉลี่ย 4.32) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 13

14 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แยกตามสาขาวิชา 4.49 4.23 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 14

15 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดย คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สำนักวิชาแพทยศาตร์ (แยกตามสาขาวิชา) 4.28 4.36 (ค่าเฉลี่ย 4.36) (ค่าเฉลี่ย 4.28) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 15

16 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศ ภาค 2/2554 ประเด็นความคิดเห็นผลประเมิน สวทส.สวทกสววศ.สวว.สวพ.รวม 1.คุณลักษณะส่วนบุคคล4.524.644.574.714.554.58 ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 4.734.884.744.864.834.78 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด 4.684.864.744.894.824.77 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร 4.684.814.684.864.754.72 มีความขยัน อดทน สู้งาน 4.684.784.704.784.704.71 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย 4.684.774.674.894.684.70 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 4.704.664.574.784.514.59 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่น ไฟฟ้า วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 4.644.684.564.864.554.59 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ 4.394.684.554.724.534.56 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น 4.184.204.324.254.204.27 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3.824.024.194.173.944.08 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 16

17 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศ (ต่อ) ผลประเมิน สวทส.สวทก.สววศ.สวว.สวพ. รวม 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.244.53 4.724.30 4.47 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.504.774.674.864.424.62 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 4.394.564.594.784.404.54 ใช้เวลาในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.114.564.484.754.304.44 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ 4.004.394.484.784.234.39 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.184.344.44 4.144.34 3. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.024.264.294.514.044.22 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 4.184.554.484.694.244.42 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม 4.274.214.444.564.134.34 มีความสามารถในการวางแผน จัดลำดับ ความสำคัญของงาน 4.024.374.254.474.09 4.22 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 3.664.064.234.393.894.10 มีความชำนาญในด้านปฏิบัติการ 3.954.114.084.443.86 4.05 ประเด็นความคิดเห็น การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 17

18 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา หัวข้อการประเมิน 2/25532/2554 คุณธรรมและจริยธรรม 4.714.67 มนุษยสัมพันธ์ 4.60 บุคลิกภาพและการวางตัว 4.54 ความสนใจ อุตสาหะในการทำงาน 4.524.51 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 4.494.48 การตอบสนองต่อการสั่งการ 4.464.47 ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ 4.404.41 ปริมาณงาน 4.344.35 ความเหมาะสมต่อตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย 4.334.32 คุณภาพงาน 4.134.16 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 4.174.15 ความสามารถเริ่มต้นทำงานได้ด้วยตนเอง 4.104.12 ความรู้ความชำนาญด้านปฏิบัติการ 4.084.09 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.044.06 ทักษะการสื่อสาร 4.124.05 การจัดการและการวางแผน 3.973.95 วิจารณญาณและการตัดสินใจ 3.883.83 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 3.703.62 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 18

19 คุณภาพของสถานประกอบการประเมินโดยคณาจารย์นิเทศและนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับความพึงพอใจ การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 19

20 ผลการประเมินคุณภาพสถานประกอบการโดยคณาจารย์นิเทศ หัวข้อการประเมิน2/25532/2554 คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ4.374.54 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตราย4.344.46 ปริมาณงานมีความเหมาะสม4.254.45 ความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)4.364.56 ผู้บริหาร4.284.51 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล4.284.41 การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกที่เข้างาน4.634.71 Job Supervisor มีความรู้ และประสบการณ์ ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา4.454.60 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้คำปรึกษา4.324.46 ฝ่ายบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะนำกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรให้นักศึกษาทราบ4.424.55 การประสานงานภายในสถานประกอบการระหว่างฝ่ายบุคคล และ Job Supervisor เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ4.394.47 Job Supervisor มีเวลาให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงาน4.324.43 ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา4.224.43 มีการจัดทำแผนการทำงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน4.144.30 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน4.084.29 มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม3.903.99 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม3.783.95 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 20

21 ผลการประเมินคุณภาพสถานประกอบการโดยนักศึกษาสหกิจศึกษา หัวข้อการประเมิน2/25532/2554 การมอบหมายงานและการติดตามงานของ Job Supervisor ความรู้ความสามารถและประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor4.07 4.31 สถานประกอบการจัด Supervisor ดูแลนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เข้างาน4.044.19 การให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ Supervisor3.874.06 ความสนใจของ Supervisor ต่อการให้คำปรึกษางานและมอบหมายงาน3.823.88 การดูแลจัดทำแผนงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน3.623.79 เวลาที่ Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงานและเขียนรายงาน3.683.79 ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน3.543.72 การจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บุคลากรในสถานประกอบการให้ความสนับสนุนและเป็นกันเอง4.044.23 การประสานงานและจัดการดูแลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ3.673.88 การให้คำแนะนำดูแลนักศึกษาของฝ่ายบุคคล3.643.54 คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย (Job Description) ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย3.713.90 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย3.703.84 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับที่บริษัทเสนอไว้ในแบบเสนองาน3.683.83 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา3.563.76 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา3.703.70 ความเข้าใจในปรัชญาของหลักสูตรสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)3.873.97 เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร3.673.57 พนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานด้วย3.463.54 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 21

22 คุณภาพโดยรวมของคณาจารย์นิเทศ เปรียบเทียบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 22

23 หัวข้อการประเมิน2/25532/2554 ข้อคิดเห็นต่อการนิเทศงานของอาจารย์ การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน4.284.26 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์4.184.15 จำนวนครั้งที่อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์3.783.69 หัวข้อการประเมิน2/25532/2554 การสนับสนุนส่งเสริมจากคณาจารย์ในสาขาวิชาต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา3.913.99 การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน3.933.90 การให้คำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (ถ้ามี)3.933.91 จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) ต่อนักศึกษา3.193.83 การจัดแผนการเรียนการสอนของสาขาวิชาสอดคล้องต่อการไปปฏิบัติงาน3.863.78 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติงาน3.773.66 จำนวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ3.193.63 ผลประเมินคุณภาพคณาจารย์นิเทศ ประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษา ผลประเมินคุณภาพคณาจารย์นิเทศ ประเมินโดยนักศึกษาสหกิจศึกษา การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 23

24 สรุปความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา เปรียบเทียบ ความสนใจรับนักศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการ ในกรณีสถานประกอบการมีตำแหน่งงานว่าง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 จำนวน (คน) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 24

25 สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา (เปรียบเทียบตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554) จำนวน (คน) 402 129 402 79 4 22 64 184 62 6 8 133 416 86 7 12 20.28 % 63.21 % 12.42 % 0.63 % 3.46 % 19.94 % 57.32 % 19.31 % 1.87 % 1.56 % 17.82 % 65.62 % 13.56 % 1.10 % 1.89 % 154 344 77 4 8 26.24% 58.60 % 13.12 % 0.68 % 1.36% การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 25

26 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการดำเนินงาน เปรียบเทียบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 – 2/2554 ระดับความพึงพอใจ การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 26

27 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 กิจกรรมการเตรียมความพร้อม นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 27

28 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 1. จัดกิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษานานาชาติ และกิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing ในวันที่ 17 มกราคม 2555 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน ความพึงพอใจระดับดีมาก (4.37 จากคะแนนเต็ม 5) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 28

29 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 2. จัดกิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (ดำเนินกิจกรรมแล้ว 2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “ภาพรวมของ AC และผลกระทบต่อประเทศไทย” วิทยากร อาจารย์ ดร.วิศิษฏ์พร วัฒนวาทิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน ความพึงพอใจในระดับดีมาก (4.79 จากคะแนนเต็ม 5) จัดกิจกรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 29

30 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 2. จัดกิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (ต่อ) ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “ผลกระทบของ AC ต่อการเตรียมตัวของบัณฑิตไทย” วิทยากร : ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด แล อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,200 คน ความพึงพอใจในระดับดีมาก (4.79 จากคะแนนเต็ม 5) จัดกิจกรรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 30

31 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 2. จัดกิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (ต่อ) ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง อาเซียน..ประชาคมพหุวัฒนธรรม” วิทยากร : คุณไพศาล หรูพาณิชย์กิจ ผู้อำนวยกองอาเซียน 2 กรมอาเซียน กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เพื่อก้าวต่อไปในอาเซียน” วิทยากร : อยู่ระหว่างรอการตอบรับจากวิทยากร กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง “AC กับการพัฒนาบัณฑิตไทยในมุมมองของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย” วิทยากร : คุณพยุงศักดิ์ ชาติสิทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 30 มีนาคม 2555 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 31

32 กิจกรรมการตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 3. จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ กำหนดจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 – 19.00 น. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 25 คน การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 32

33 กิจกรรมการตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 4. กิจกรรม Fun English with Friends กำหนดจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 – 19.00 น. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 25 คน การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 33

34 กิจกรรมการตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 5. กิจกรรม Inter Coop Experience Sharing กำหนดจัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ภาค การศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “บันทึกหน้าหนึ่งของผม... เมื่อไปทำงานต่างแดน วิทยากร : นายวิวัฒน์ อั่วกลาง นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ณ Kamaman Bitumen Company Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมวันที่ 17 มกราคม 2555 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เมื่อพบวิกฤต...ชีวิตต้องลิขิตเอง” กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 2555 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 34

35 การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 ทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง 35

36 ทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง (77.40%) (7.91%) (3.39%) (1.70%) ( 1.13 %) ประเภทสถานประกอบการ การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 36

37 ประเภทธุรกิจของสถานประกอบการ การผลิต 91 (51.42%) การบริการ 52 (29.38 %) การค้า 5 (2.82%) อื่น ๆ 29 (16.38%) ทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง (ต่อ) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 37

38 ทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง (ต่อ) ทักษะ สำคัญ1สำคัญ 2สำคัญ 3สำคัญ 4สำคัญ 5 รวม (5 คะแนน)(4 คะแนน)(3 คะแนน)(2 คะแนน)(1 คะแนน) ทักษะการจัดการและการวางแผน553424146517 ทักษะการแก้ไขปัญหา2741211930430 ทักษะการสื่อสารในการทำงาน2722302015368 ทักษะการทำงานเป็นทีม17212319 295 ทักษะการคิดสร้างสรรค์81218 15193 ทักษะความเป็นผู้นำและการตัดสินใจ61319219190 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์13511156154 ทักษะการบริหารเวลา61071117130 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ665920107 ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน55111979 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน5376474 ทักษะการนำเสนอ044111868 ทักษะด้านการจัดการข้อมูล1173844 ทักษะการใช้ภาษาไทย100016 ตารางแสดงข้อมูลทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการให้ความสำคัญ (เรียงจากมากไปหาน้อย) การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 38

39 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 39

40 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาค การศึกษาที่ 2/2554 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 15 คน - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ( โลจิสติกส์ ) 15 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 คน 40

41 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ต่อ) ผลการดำเนินกิจกรรม ประเภทของสถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - โรงงานอุตสาหกรรม 21 แห่ง - ฟาร์ม 10 แห่ง - บริษัท / ห้างร้านเอกชน 6 แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่ง - หน่วยงานราชการ 1 แห่ง 41

42 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ต่อ) ผลการดำเนินกิจกรรม สิ่งที่นักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - ประสบการณ์ในชีวิตจริง 34 คน - ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน 32 คน - เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 30 คน - โอกาสได้งานทำหลังจบการศึกษา 21 คน - การสร้างเครือข่ายเพื่อการทำงานในอนาคต 14 คน - ได้คะแนนดีๆ 1 คน 42

43 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ต่อ) ผลการดำเนินกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับความคาดหวังของ นักศึกษา - สมหวัง 16 คน - มากกว่าที่คาดหวัง 16 คน - ผิดหวัง 1 คน - ไม่สามารถระบุได้ 2 คน 43

44 กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ต่อ) สรุปผลการศึกษา • นักศึกษาได้เรียนรู้ตัวตนในแง่ของลักษณะนิสัยทั้งที่ดีและที่ควร ปรับปรุง รวมถึงข้อจำกัด และความสามารถที่ตนมี ตลอดถึงการ วางแผนอนาคตทางวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ • นักศึกษาได้รับบทเรียนในการใช้ชีวิต ความแตกต่างของแต่ละ บุคคล และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ • ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพควรเพิ่มประสิทธิภาพและ คุณภาพการให้บริการ และการเตรียมความพร้อมก่อนไป ปฏิบัติงาน 44

45 โดย....ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอขอบพระคุณ การประชุมประเมินการเรียนการสอน @2/2554 45


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google