งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความสุข
31 August 2010 จรรยาบรรณคณาจารย์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความสุข Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Doctor of Business Administration Ph.D. Candidate in Buddhist Studies Master of Architecture Bachelor of Architecture (Hons) Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai By Assistant Professor Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

2 คนดีและคนเก่ง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก เป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว กระชับและรวดเร็ว เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่ง คนดีและคนเก่ง Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Introduction to Code of Ethics

3 เสาหลักแห่งการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และสังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ ๖ ประการ เสาหลักแห่งการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และสังคมเป็นสุข ก้าวหน้า ยอมรับ เข้มแข็ง มั่นคง เกื้อกูล ๖. เป็นสุข บ้านที่อบอุ่นของคนดีและคนเก่ง Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

4 “Positive Life for Happiness
31 August 2010 “Positive Life for Happiness ชีวิตเชิงบวกเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีความสุข Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai By Assistant Professor Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

5 “Positive Life for Happiness
31 August 2010 “Positive Life for Happiness ชีวิตเชิงบวกเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีความสุข ต้องมี "จรรยาบรรณ" ในการประกอบอาชีพ คุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานของจรรยาบรรณ Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai By Assistant Professor Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

6 “Starting by Positive Vision”
31 August 2010 “Starting by Positive Vision” เริ่มต้นด้วย "ความเห็นชอบ" คุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานของจรรยาบรรณ นำความสุขสู่ชีวิตและสังคม Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai By Assistant Professor Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

7 “Following by Good Doing”
31 August 2010 “Following by Good Doing” ตามด้วย "การกระทำชอบ" สอนและพัฒนาในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ? Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai By Assistant Professor Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

8 สิ่งที่อาจารย์ต้องพัฒนานิสิต
Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Introduction to Code of Ethics

9 สิ่งที่อาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี
Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Introduction to Code of Ethics

10 สุขภาพร่างกาย-ความรู้
31 August 2010 มีความสุขด้วยปัญญา จิตใจ-ทัศนคติ สุขภาพจิต & คุณธรรม ร่างกาย-สมอง สุขภาพร่างกาย-ความรู้ ผสมผสาน MATERIAL MORAL ถูก ดี พัฒนาตน พัฒนาตน ชั่ว ผิด พิจารณาตน Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai By Assistant Professor Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

11 สุขภาพร่างกาย-ความรู้
31 August 2010 มีความสุขด้วยปัญญา จิตใจ-ทัศนคติ สุขภาพจิต & คุณธรรม ร่างกาย-สมอง สุขภาพร่างกาย-ความรู้ ผสมผสาน คนเก่ง คนดี ถูก ดี พัฒนาตน พัฒนาตน ชั่ว ผิด พิจารณาตน Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai By Assistant Professor Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

12 ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งตนและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Introduction to Code of Ethics


ดาวน์โหลด ppt สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google