งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหากำลังแบกทานของดินในสนามแบบหยั่งเบา Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหากำลังแบกทานของดินในสนามแบบหยั่งเบา Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหากำลังแบกทานของดินในสนามแบบหยั่งเบา Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil Engineering ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์  มาตรฐานการทดสอบ  ทฤษฎีการทดสอบ  การแปลผลการทดสอบ  การนำไปใช้งาน Lab 4: Kunzelstab Penetration Test

2 Asst.Prof.Chusak Kererat มาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี DIN 4094-3 Lightweight Dynamic Penetrometer (Rammsondierungen).

3 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ Kunzelstab เป็นการ ทดสอบกำลังของดิน โดย ใช้แท่งเหล็ก ( ก้านเจาะ ) ขนาด 22 มิลลิเมตร ที่มี ปลายหัวกด เป็นกรวย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และใช้ตุ้มตอก น้ำหนัก 10 กิโลกรัม ยกสูง 50 เซนติเมตร ตอกลงไป พร้อมนับจำนวนครั้งในช่วง 20 เซนติเมตร แล้วนำไป เทียบกับ Standard Chart

4 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ

5 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ สรุปดินที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องมือ ได้แก่ กรวด (Gravel ) กรวดปนทราย (Sand – Gravel) ทราย (Sand) ทรายปนดินลูกรัง (Silty – Sand) ดินลูกรังปนทราย (Sandy – Silt) ดินลูกรังปนดินเหนียว (Clayey – Silt) สรุปดินที่ไม่เหมาะสมกับการใช้เครื่องมือ ได้แก่ ดินเหนียว (Clay) ดินเหนียวปนดินร่วน (Clay – Silt)

6 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ Dynamic Cone Penetration (DCP) เป็น การทดสอบกำลังของดิน โดยใช้แท่งเหล็ก ( ก้านเจาะ ) ขนาด 20 มิลลิเมตร ที่มีปลายหัวกด เป็นกรวยขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ทำมุม 60 องศา และ ใช้ตุ้มตอกน้ำหนัก 8 กิโลกรัม ยกสูง 57.5 เซนติเมตร ตอกลงไปพร้อมนับจำนวนครั้งในช่วง 20 เซนติเมตร ใช้สำหรับหาค่า CBR สำหรับงานถนน

7 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ

8 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบการเจาะ หยั่งแบบเบา ประกอบแผ่นเหล็กควบคุมประกอบหัวกรวยเหล็กและก้านตอก เข้ากับแผ่นเหล็กควบคุม ติดตั้งทั่งเหล็กกับก้านตอก จัดให้อยู่ในแนวดิ่งและทดสอบใช้คานงัดดึงก้านตอกขึ้น

9 Asst.Prof.Chusak Kererat การแบ่งแยกค่าความแข็งแรงของดินจากการทดสอบด้วย วิธี Kunzelstab การแปลผลการทดสอบหาปริมาณความ ถ่วงจำเพาะของดิน

10 Asst.Prof.Chusak Kererat ความสัมพันธ์ระหว่าง N กับความแข็งแรงของทราย N (blows/ft) KPT (EGAT) (blows/20 cm) Angle of internal friction,  (degree) Relative Density 0 – 4 4 – 10 10 – 30 30 – 50 > 50 0 – 6 6 – 18 18 – 55 55 – 92 > 92 25 – 30 27 – 32 30 – 35 35 – 40 38 – 45 Very loose Loose Medium Dense Very dense ที่มา : Meyerhof (1956) การแปลผลการทดสอบการเจาะ หยั่งแบบเบา

11 Asst.Prof.Chusak Kererat ความสัมพันธ์ระหว่าง N กับความแข็งแรงของดินเหนียว N (blows/ft) KPT (EGAT) (blows/20 cm) Unconfined compressive strength, Q u (degree) Consistency < 2 2 – 4 4 – 8 8 – 15 15 – 30 > 30 0 – 3 3 – 6 6 – 14 14 – 27 27 – 55 > 55 < 2.5 2.5 – 5.0 5.0 – 10.0 10.0 – 20.0 20.0 – 40.0 > 40.0 Very soft Soft Medium stiff Stiff Very stiff Hard ที่มา : Terzaghi and Peck (1967) การแปลผลการทดสอบการเจาะ หยั่งแบบเบา

12 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบการเจาะ หยั่งแบบเบา

13 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบการเจาะ หยั่งแบบเบา

14 Asst.Prof.Chusak Kererat ผลที่ได้ไม่น่าเชื่อถือเมื่อ - เมื่อเจอชั้นหินลอย - ระยะการตอกน้อยกว่า 50 เซนติเมตร และความเร็ว การตอก น้อยกว่า 30 ครั้งต่อนาที - เมื่อเจอชั้นหินลอย - ระยะการตอกน้อยกว่า 50 เซนติเมตร และความเร็ว การตอก น้อยกว่า 30 ครั้งต่อนาที ข้อเสนอแนะ - ชั้นดินที่พิจารณาค่านั้น ควรอยู่เหนือฐานราก 0.50 เมตร และอยู่ใต้ระดับฐานราก 1.00 เมตร - กรณีดินที่ทดสอบอยู่ใต้ระดับน้ำ ค่าที่ใช้ได้สำหรับ กำลังรับน้ำหนักปลอดภัยของดินต้องหารสอง - การคำนวณค่ารับน้ำหนักต้องนำค่า N ที่ถูกต้องมา ใช้ในการคำนวณ - ชั้นดินที่พิจารณาค่านั้น ควรอยู่เหนือฐานราก 0.50 เมตร และอยู่ใต้ระดับฐานราก 1.00 เมตร - กรณีดินที่ทดสอบอยู่ใต้ระดับน้ำ ค่าที่ใช้ได้สำหรับ กำลังรับน้ำหนักปลอดภัยของดินต้องหารสอง - การคำนวณค่ารับน้ำหนักต้องนำค่า N ที่ถูกต้องมา ใช้ในการคำนวณ การแปลผลการทดสอบการเจาะ หยั่งแบบเบา

15 Asst.Prof.Chusak Kererat การพิจารณาค่าที่จะนำมาคำนวณหากำลังแบกทานของดิน สมมุติต้องการวางฐานรากที่ระดับความลึก 2.50 เมตร ควรพิจารณาค่าจากการทดสอบตั้งแต่ระดับ 2.00 ถึง 3.50 เมตร การ นำไปใช้ งาน สามารถนำไปใช้ในการหากำลังรับน้ำหนักของดิน ตามธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปใช้ที่ความลึกไม่เกิน 6 เมตร สามารถนำไปใช้ในการหาความแน่นของดินจาก การบดอัด สามารถนำไปใช้ในการหากำลังรับน้ำหนักของดิน ตามธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปใช้ที่ความลึกไม่เกิน 6 เมตร สามารถนำไปใช้ในการหาความแน่นของดินจาก การบดอัด การแปลผลการทดสอบการเจาะ หยั่งแบบเบา

16 Asst.Prof.Chusak Kererat ดูวีดีโอแสดงขั้นตอนการทดสอบ และ การกรอกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหากำลังแบกทานของดินในสนามแบบหยั่งเบา Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google