งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

" ผู้เลี้ยงแกะ " โดย ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย. พระธรรมที่กำหนด ลูกา 2:8-10, 18-20 8 ใน​แถบ​นั้น​มี​พวก​คน​เลี้ยง​แกะ​อยู่​กลาง​ทุ่ง​ กำลัง​เฝ้า​ฝูง​แกะ​ของ​เขา​ใน​เวลา​กลางคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "" ผู้เลี้ยงแกะ " โดย ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย. พระธรรมที่กำหนด ลูกา 2:8-10, 18-20 8 ใน​แถบ​นั้น​มี​พวก​คน​เลี้ยง​แกะ​อยู่​กลาง​ทุ่ง​ กำลัง​เฝ้า​ฝูง​แกะ​ของ​เขา​ใน​เวลา​กลางคืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 " ผู้เลี้ยงแกะ " โดย ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย

2 พระธรรมที่กำหนด ลูกา 2:8-10, 18-20 8 ใน​แถบ​นั้น​มี​พวก​คน​เลี้ยง​แกะ​อยู่​กลาง​ทุ่ง​ กำลัง​เฝ้า​ฝูง​แกะ​ของ​เขา​ใน​เวลา​กลางคืน 9 ​มี​ทูตสวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​องค์พระผู้เป็นเจ้า มา​ปรากฏ​แก่​พวก​เขา และ​พระ​รัศมี​ของ​องค์ พระผู้เป็นเจ้า​ส่อง​ล้อมรอบ​เขา และ​เขา​กลัว​ นัก 10 ​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​กล่าว​กับ​เขา​ทั้งหลาย​ว่า " อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​พวก​ ท่าน เป็น​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​มาถึง​คน​ ทั้งหลาย

3 ลูกา 2 18 คน​ทั้งหลาย​ที่​ได้​ยิน​ก็​ประหลาด​ใจ​ เกี่ยวกับ​เรื่อง​ที่​คน​เลี้ยง​แกะ​บอก​กับ​เขา 19 ​ส่วน​นาง​มารีย์​ก็​เก็บ​สิ่ง​เหล่านั้น​ไว้​และ​ รำพึง​อยู่​ใน​ใจ 20 ​บรรดา​คน​เลี้ยง​แกะ​จึง​กลับไป​ถวาย​พระ​ เกียรติ​และ​สรรเสริญ​พระเจ้า สำหรับ​ เหตุการณ์​ทุก​อย่าง​ที่​เขา​ได้​ยิน​และ​ได้​เห็น​ ดังที่​กล่าว​ไว้​กับ​พวก​เขา

4 พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ ดี ยอห์น 10:11-15 " เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของ ตนเพื่อฝูงแกะ ผู้ที่รับจ้าง มิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะ และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละ ทิ้งฝูงแกะหนีไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย และ ทำให้ฝูงแกะกระจัด กระจายไป เขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็น ห่วงแกะเลย เราเป็นผู้ เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จัก เรา ดังที่พระบิดาทรงรู้จัก เราและเรารู้จักพระบิดา และชีวิตของเรา เราสละ เพื่อแกะ "

5 ผู้เลี้ยงแกะ พระคัมภีร์ฉบับศึกษา ให้ความหมายของผู้ เลี้ยงแกะ ( คนเลี้ยงแกะ ) ว่า คนเลี้ยงแกะ กลุ่มคนที่ยากจนและมี ฐานะต่ำต้อยในสังคม แต่ พระเจ้าทรงประกาศข่าวดีแก่พวกเขาเป็น กลุ่มแรก

6 การเลี้ยงแกะในดินแดนของพระ คัมภีร์ • เลี้ยงในถิ่นทุรกันดาร • บางที่แห้งแล้ง • หาน้ำยาก • จะต้องเดินทางจาก Oasis หนึ่งไปยังอีก Oasis หนึ่ง • แกะจะถูกปล่อยให้เดินตามผู้เลี้ยง โดยไม่มีสนุข ต้อนหรือรั้วกั้น • เลี้ยงแบบเปิดหรือปล่อยตามธรรมชาติ

7 หน้าที่ของผู้เลี้ยงแกะ • ดูแลแกะ ทั้งกลางวันและกลางคืน • หาอาหารให้แกะ หรือ พาแกะไปยังแหล่ง อาหาร • รู้จักหาแหล่งน้ำ • ปกป้องแกะ เพราะมีสัตว์ร้ายที่หิวคอยจ้องจะกิน แกะ • นำแกะไปตามที่ต่างๆ ต้องรู้จักทางอย่างดี • ผู้เลี้ยงแกะมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับแกะที่ ตัวเองเลี้ยง • ให้ที่พักแก่ผู้เดินทาง

8 ความสัมพันธ์พิเศษของผู้เลี้ยงกับ แกะ • ในปี 1989 พวกปาเลสไตน์ได้ลุกขึ้นต่อต้าน รัฐบาลอิสราเอล ทหารจึงได้จับคนเลี้ยงแกะ ยากจนที่อยู่ในเมืองเบธเลเฮมไปขัง และต้อน แกะของพวกเขาไปรวมไว้ที่เดียวกัน • ต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอร้องทหารให้คืนแกะ ของเธอให้เธอ เพราะแกะคือทรัพย์สินทั้งหมดที่ เธอมีอยู่ ทหารอิสราเอลบอกว่าให้ไม่ได้ เพราะ จะรู้ได้อย่างไรแกะ 12 ตัวที่เธออ้างว่าเป็นของ เธอนั้นคือตัวไหน • เธอได้ต่อรองว่า ถ้าเธอสามารถแยกแยะได้ล่ะ จะยอมให้เธอไหม ทหารก็ตอบตกลง

9 ความสัมพันธ์พิเศษของผู้เลี้ยงกับ แกะ • เธอจึงไปเรียกลูกชายอายุ 10 ขวบของเธอมา แล้วลูกชายของเธอก็เริ่มเป่าขลุ่ย เมื่อได้ยิน เสียงขลุ่ยแกะก็ให้ความสนใจ เด็กนั้นก็เล่น ต่อไปเรื่อยๆ และค่อยๆเดินห่างจากประตูคอก แกะออกมา ในที่สุดมีแกะ 12 ตัวเดินตามเด็ก ออกมา • ผู้เลี้ยงแกะรู้จักแกะของตน และแกะก็รู้จัก เจ้าของของมันอย่างดี

10 “ แกะ ” แกะเป็นสัตว์ที่พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงบ่อยๆ

11 • แกะถือได้ว่า เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดแรกๆ ของ มนุษย์ จากหลักฐานทางโบราณคดีใน ประเทศอิหร่าน พบว่า มีรูปปั้นแกะสลัก ของแกะพันธุ์ขน (wooled sheep) ซึ่งแสดงว่า มนุษย์เริ่มเลี้ยงแกะเพื่อเอาขนมาใช้ได้กว่า 6,000 ปีมาแล้ว ลักษณะของแกะในปัจจุบัน ปรากฎอยู่ในศิลปยุคเมโสโปเตเมีย ( Mesopotamian) และยุคบาบิโลเนียน (Babylonian) และหนังสือเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตศักราช

12 ทำไมทูตสวรรค์จึงมาปรากฏกับคน เลี้ยงแกะ • เป็นกลุ่มคนที่ยากจน • เป็นผู้ที่ด้อยโอกาส • เป็นพวกที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ • พร้อมที่จะตอบสนอง • เป็นพวกที่ทำงานในตอนกลางคืนด้วย

13 บทกลอนของเด็กอัฟริกัน ผู้ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยมจาก UN When I born, I black : เมื่อผมเกิด ผมผิว ดำ When I grow up, I black : เมื่อผมโต ขึ้น ผมก็ยังผิวดำ อยู่ When I go in Sun, I black : เมื่อผมอยู่ ใต้แสงแดด ผมก็คงยังผิวดำ When I scared, I black : เมื่อผมกลัว ผม ก็ผิวดำ When I sick, I black : เมื่อผมป่วย ผมก็ ยังผิวดำ And when I die, I still black : และ เมื่อผมตาย ผมก็ ยังคงผิวดำ

14 บทกลอนของเด็กอัฟริกัน ผู้ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยมจาก UN And you white fellow : และ คุณ... เพื่อนมนุษย์ผิวขาว When you born, you pink : เมื่อแรกเกิด คุณมีผิว สีชมพู When you grow up, you white : เมื่อคุณ โตขึ้น คุณมีผิวสีขาว When you go in sun, you red : เมื่อคุณ อยู่ใต้ แสงแดด คุณมีผิวสีแดง When you cold, you blue : เมื่อคุณหนาว คุณมีผิวสี น้ำเงิน

15 บทกลอนของเด็กอัฟริกัน ผู้ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยมจาก UN When you scared, you yellow : เมื่อคุณกลัว คุณ มีผิวสีเหลือง When you sick, you green : เมื่อคุณป่วย คุณมี ผิวสีเขียว And when you die, you grey : เมื่อคุณตาย คุณมีผิวสีเทา And you calling me colored?? : และทำไมคุณ เรียกผมว่า คนผิวสี ??


ดาวน์โหลด ppt " ผู้เลี้ยงแกะ " โดย ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย. พระธรรมที่กำหนด ลูกา 2:8-10, 18-20 8 ใน​แถบ​นั้น​มี​พวก​คน​เลี้ยง​แกะ​อยู่​กลาง​ทุ่ง​ กำลัง​เฝ้า​ฝูง​แกะ​ของ​เขา​ใน​เวลา​กลางคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google