งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมต้นฉบับ เพื่อพร้อมรับการตีพิมพ์ โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมต้นฉบับ เพื่อพร้อมรับการตีพิมพ์ โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมต้นฉบับ เพื่อพร้อมรับการตีพิมพ์ โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 การเตรียมต้นฉบับ เพื่อ พร้อมรับการ ตีพิมพ์

3

4 แบบตรวจสอบ “การเตรียมบทความวิจัย” การเขียน / การตรวจสอบ  ความสอดคล้องในการเขียน  ความถูกต้องของการคัดลอกข้อความ  การเลือกใช้คำที่เหมาะสม  ความเหมาะสมของความยาวของเรื่อง ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

5 การเขียนอ้างอิง / เอกสารอ้างอิง  ระบุแหล่งข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง  การเขียนอ้างอิงถูกวิธี และคงเส้นคงวา  การเขียนอ้างอิงสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง ท้ายบทความ  เอกสารอ้างอิงมีครบถ้วน Format ถูกต้อง ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

6 ตรวจสอบขั้นสุดท้าย  ดำเนินการตาม Format  มีหมายเลขกำกับทุกหน้าอย่างต่อเนื่อง & ถูกต้อง  ตารางและภาพ กำหนดไว้อย่างถูกต้อง และอยู่ในที่ที่สอดคล้องกับเนื้อหา  พิสูจน์อักษรอย่างรอบคอบ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

7 ตาราง & ภาพ  กำหนดชื่อ & หมายเลข ตาราง & ภาพ อย่างต่อเนื่อง  กำหนดชื่อให้สั้น ได้ใจความ  กำหนดหัวตารางอย่างชัดเจน  จัดคอลัมน์ บรรทัด ให้มีช่องว่างพอเหมาะ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

8  ให้มีเนื้อที่ว่างระหว่างคอลัมน์ บรรทัด ไม่มีเนื้อหามากเกินไป ไม่แน่นเกินไป  แต่ละตาราง/ภาพ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวเอง “stand alone”  สะอาด ดูง่าย  จัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ตาราง & ภาพ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

9 Table 1 Descriptive Data: Discriminant Analysis of Gender on Influential Factors in Professional Development Gender Influential Factors Male Female x SD x SD Impact of professional dev. Impact on total system 2.23.67 2.17.62 Impact on society 2.37.68 2.53.58 Relate to career goals etc. Career advancement Salary increase Chance for career advancement Recognition by administrators etc. Time concern Time of year Time of day _ _

10

11 Plagiarism  คัดลอกข้อความ & ระบุแหล่งข้อมูล  ให้เกียรติแหล่งข้อมูล/ผู้เขียน  แน่ใจว่า ในเอกสารอ้างอิงมีครบถ้วน สมบูรณ์ การป้องกัน ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

12 (McCracken, 1989) ( ผ่องพรรณ, 2550 อ้างถึง McCracken, 1989 ) การให้เกียรติแหล่งข้อมูล / ผู้เขียน ( McCracken, 1989 อ้างถึงใน ผ่องพรรณ, 2550) ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

13 Good luck! ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมต้นฉบับ เพื่อพร้อมรับการตีพิมพ์ โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google