งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ การเตรียมต้นฉบับ เพื่อพร้อมรับการตีพิมพ์ โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 การเตรียมต้นฉบับ เพื่อ พร้อมรับการตีพิมพ์

3

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ แบบตรวจสอบ “การเตรียมบทความวิจัย” การเขียน / การตรวจสอบ  ความสอดคล้องในการเขียน  ความถูกต้องของการคัดลอกข้อความ  การเลือกใช้คำที่เหมาะสม  ความเหมาะสมของความยาวของเรื่อง ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 การเขียนอ้างอิง/เอกสารอ้างอิง
 ระบุแหล่งข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง  การเขียนอ้างอิงถูกวิธี และคงเส้นคงวา การเขียนอ้างอิงสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง ท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงมีครบถ้วน Format ถูกต้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

6 ตรวจสอบขั้นสุดท้าย  ดำเนินการตาม Format
 มีหมายเลขกำกับทุกหน้าอย่างต่อเนื่อง & ถูกต้อง ตารางและภาพ กำหนดไว้อย่างถูกต้อง และอยู่ในที่ที่สอดคล้องกับเนื้อหา  พิสูจน์อักษรอย่างรอบคอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

7 ตาราง & ภาพ กำหนดชื่อ & หมายเลข ตาราง & ภาพ อย่างต่อเนื่อง
 กำหนดชื่อให้สั้น ได้ใจความ  กำหนดหัวตารางอย่างชัดเจน  จัดคอลัมน์ บรรทัด ให้มีช่องว่างพอเหมาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

8 ตาราง & ภาพ  จัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่
 ให้มีเนื้อที่ว่างระหว่างคอลัมน์ บรรทัด ไม่มีเนื้อหามากเกินไป ไม่แน่นเกินไป  แต่ละตาราง/ภาพ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวเอง “stand alone”  สะอาด ดูง่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

9 Table 1 Descriptive Data: Discriminant Analysis of Gender
on Influential Factors in Professional Development Gender Influential Factors Male Female x SD x SD _ _ Impact of professional dev. Impact on total system Impact on society Relate to career goals etc. Career advancement Salary increase Chance for career advancement Recognition by administrators Time concern Time of year Time of day

10

11 Plagiarism การป้องกัน  คัดลอกข้อความ & ระบุแหล่งข้อมูล
 ให้เกียรติแหล่งข้อมูล/ผู้เขียน แน่ใจว่า ในเอกสารอ้างอิงมีครบถ้วน สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

12 การให้เกียรติแหล่งข้อมูล/ผู้เขียน
(McCracken, 1989) (ผ่องพรรณ, อ้างถึง McCracken, 1989) (McCracken, 1989 อ้างถึงใน ผ่องพรรณ, 2550) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

13 Good luck! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google