งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ORBIT & EYE วันดี อภิณหสมิต ทบ., ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันดี อภิณหสมิต ทบ., ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ORBIT & EYE วันดี อภิณหสมิต ทบ., ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันดี อภิณหสมิต ทบ., ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ORBIT & EYE วันดี อภิณหสมิต ทบ., ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันดี อภิณหสมิต ทบ., ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทเรียนวิชาปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 1

2 ศึกษา surface anatomy of eye

3 ศึกษา bony orbit จาก skull • Orbital openings & foramina & Structures ที่ทอดผ่าน Optic canal, Supra-orbital notch Sup. & Inf. orbital fissures Ant. & Post. ethmoidal foramina etc. • 7 bones of the orbit : Maxilla, Zygomatic, Frontal Lacrimal, Sphenoid, ethmoid Palatine bones

4 The orbit from above 1. เลาะ dura mater จาก floor of ant. cranial fossa 2. ตัด roof of orbit 3. ตัด periorbita

5 Frontal n. (supraorbital & supratrochlear n.), Lacrimal n., Trochlear n. Superior oblique, Levator palpebrae superioris, Superior rectus m. Common tendinous ring, Lacrimal gland

6 Lateral rectus m., abducens n., Nasociliary n., Ophthalmic a. & Sup. Ophthamic v., Optic n. Ant. & Post. ethmoidal n. & vessel, Ciliary gg. Superior division of oculomotor n.

7

8

9 Trigeminal nerve


ดาวน์โหลด ppt ORBIT & EYE วันดี อภิณหสมิต ทบ., ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันดี อภิณหสมิต ทบ., ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google