งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Facial Nerve Paralysis พ. ท. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวช ชากูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Facial Nerve Paralysis พ. ท. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวช ชากูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Facial Nerve Paralysis พ. ท. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวช ชากูร

2 Outlines Anatomy Anatomy Classification Classification Evaluation Evaluation Electrodiagnosis testing Electrodiagnosis testing Management Management Bell ’ s palsy,Ramse Hunt syndrome Bell ’ s palsy,Ramse Hunt syndrome Temporal bone fracture Temporal bone fracture

3 Anatomy of Facial nerve The facial nerve contains approximately 10,000 fibers The facial nerve contains approximately 10,000 fibers 7000 myelinated fibers innervate the muscles of facial expression, stapedius muscle, postauricular muscles, posterior belly of digastric muscle, and platysma 7000 myelinated fibers innervate the muscles of facial expression, stapedius muscle, postauricular muscles, posterior belly of digastric muscle, and platysma 3000 fibers form the nervus intermedius (Nerve of Wrisberg) 3000 fibers form the nervus intermedius (Nerve of Wrisberg) sensory fibers (taste) from the anterior 2/3 of the tongue sensory fibers (taste) from the anterior 2/3 of the tongue taste fibers from soft palate via palatine and greater petrosal nerve taste fibers from soft palate via palatine and greater petrosal nerve parasympathetic secretomotor fibers to the parotid, submandibular, sublingual, and lacrimal gland parasympathetic secretomotor fibers to the parotid, submandibular, sublingual, and lacrimal gland

4 Anatomy of Facial nerve 1) Intracranial part Supranuclear segment Supranuclear segment Nuclear segment Nuclear segment Infranuclear segment Infranuclear segment Cerebellopontine angle Cerebellopontine angle Internal acoustic canal Internal acoustic canal Labyrinthine segment Labyrinthine segment Tympanic segment Tympanic segment Mastoid segment Mastoid segment 2) Extracranial part

5 Supranuclear segment Cerebral cortex  Corticobulbar tract  Facial nucleus (pons) Cerebral cortex  Corticobulbar tract  Facial nucleus (pons) Upper face  crossed & uncrossed Upper face  crossed & uncrossed Lower face  crossed only Lower face  crossed only

6 Nuclear segment Facial motor nucleus Facial motor nucleus lower 1/3 of Pons lower 1/3 of Pons abducent nucleus abducent nucleus Out from brain stem at pons recess between olive and inferior cerebellar peduncle Out from brain stem at pons recess between olive and inferior cerebellar peduncle

7

8 Nervous intermedius Parasympathetic secretory fibers arise from superior salivatory nucleus Parasympathetic secretory fibers arise from superior salivatory nucleus These preganglionic fibers travel to the submandibular ganglion via the chorda tympani nerve to innervate the submandibular and sublingual glands These preganglionic fibers travel to the submandibular ganglion via the chorda tympani nerve to innervate the submandibular and sublingual glands And to sphenopalatine ganglion via greater superficial petrosal nerve to innervate lacrimal, nasal, and palatine gland And to sphenopalatine ganglion via greater superficial petrosal nerve to innervate lacrimal, nasal, and palatine gland

9 Nervous intermedius Secretory fibers of lesser superficial petrosal nerve tranverse tympanic plexus, synapse in otic ganglion, and travel via auriculotemporal nerve to innervate parotid gland Secretory fibers of lesser superficial petrosal nerve tranverse tympanic plexus, synapse in otic ganglion, and travel via auriculotemporal nerve to innervate parotid gland Taste fibers from anterior 2/3 of tongue reach geniculate ganglion via chorda tympani nerve and from there travel to the nucleus of the tractus solitarius Taste fibers from anterior 2/3 of tongue reach geniculate ganglion via chorda tympani nerve and from there travel to the nucleus of the tractus solitarius

10 Submandibular ganglion Submandibular gland

11 Infranuclear segment Cerebellopontine angle Cerebellopontine angle Internal acoustic canal Internal acoustic canal Labyrinthine segment Labyrinthine segment Tympanic segment Tympanic segment Mastoid segment Mastoid segment

12 Cerebellopontine angle The facial nerve and nervus intermedius exit the brain stem at the pontomedullary junction and travel with CN VIII to enter the internal acoustic meatus The facial nerve and nervus intermedius exit the brain stem at the pontomedullary junction and travel with CN VIII to enter the internal acoustic meatus

13 Internal acoustic canal Motor facial nerve (medial) Motor facial nerve (medial) Nervus intermedius (between) Nervus intermedius (between) Acoustic nerve (lateral) Acoustic nerve (lateral)

14 Labyrinthine segment Fallopian canal Fallopian canal Shortest & Narrowest part Shortest & Narrowest part Temporal bone Temporal bone Facial nerve enter fallopian canal until middle ear Facial nerve enter fallopian canal until middle ear First genu First genu Geniculate ganglion Geniculate ganglion Branches Branches Greater superficial petrosal nerve  lacrimal gland Greater superficial petrosal nerve  lacrimal gland Lessor superficial petrosal nerve  parotid gland Lessor superficial petrosal nerve  parotid gland

15

16 Tympanic segment First genu  above oval window  stapes First genu  above oval window  stapes Second genu beyond middle ear Second genu beyond middle ear Out of cranium through stylomastoid foramen Out of cranium through stylomastoid foramen

17 Mastoid segment Stylomastoid foramen Stylomastoid foramen Branches Branches Motor nerve to stapedius muscle Motor nerve to stapedius muscle Chorda tympani nerve between malleus and incus Chorda tympani nerve between malleus and incus secretomotor : Submandibular & Sublingual gland secretomotor : Submandibular & Sublingual gland taste fiber : anterior 2/3 of tongue taste fiber : anterior 2/3 of tongue

18

19 Extracranial segment Posterior auricular nerve : auricularis, occipitalis and sensation at auricular, post auricular area Posterior auricular nerve : auricularis, occipitalis and sensation at auricular, post auricular area Branch to posterior belly of digastric muscle and stylohyoid muscle Branch to posterior belly of digastric muscle and stylohyoid muscle Temporal branch : muscle above zygoma Temporal branch : muscle above zygoma Zygomatic branch : orbicularis occli Zygomatic branch : orbicularis occli Buccal branch : buccinator and upper lip Buccal branch : buccinator and upper lip Marginal mandibular branch : orbicularis oris and lower lip Marginal mandibular branch : orbicularis oris and lower lip Cervical branch : platysma Cervical branch : platysma

20

21

22

23 Physiology Efferent fibers : from the motor nucleus innervate muscles of facial expression, post- auricular, stylohyoid, posterior digastric, and stapedius muscles Efferent fibers : from the motor nucleus innervate muscles of facial expression, post- auricular, stylohyoid, posterior digastric, and stapedius muscles Efferent fibers : ANS (preganglionic parasympathetic fiber) Efferent fibers : ANS (preganglionic parasympathetic fiber) sphenopalatine ganglion to lacrimal glands and mucinous glands of nose sphenopalatine ganglion to lacrimal glands and mucinous glands of nose submandibular ganglion to submandibular and sublingual glands submandibular ganglion to submandibular and sublingual glands

24 Afferent fibers convey taste from anterior two-thirds of tongue to nucleus tractus solitarius via lingual nerve, chorda tympani, and nervus intermedius. Afferent fibers convey taste from anterior two-thirds of tongue to nucleus tractus solitarius via lingual nerve, chorda tympani, and nervus intermedius. Afferent fibers mediate sensation from posterior external auditory canal, concha, ear lobe, and deep parts of face Afferent fibers mediate sensation from posterior external auditory canal, concha, ear lobe, and deep parts of face Physiology

25 Classifications of facial nerve injury Seddon classification of nerve injury Neuropraxia Neuropraxia Axonotmesis Axonotmesis Neurotmesis Neurotmesis

26 Classifications Sunderland classification of nerve injury 1° damage = Compression 2° damage = Interruption of axoplasm 3 ° damage = Disruption of myelin 4° damage = Disruption of perineurium, myelin and axon 5° damage = Transection of nerve

27 Sunderland Classification of nerve injury

28 Nerve injury neurapraxia ~ Sunderland grade 1 neurapraxia ~ Sunderland grade 1 axonotmesis ~ Sunderland grade 2-3 axonotmesis ~ Sunderland grade 2-3 neurotmesis ~ Sunderland grade 4-5 neurotmesis ~ Sunderland grade 4-5

29 Degeneration Interruption of the continuity of the axon separates the distal axon from its metabolic source, the neuron or cell body Interruption of the continuity of the axon separates the distal axon from its metabolic source, the neuron or cell body Wallerian degeneration of the distal axon and myelin sheath begins within 24 hours Wallerian degeneration of the distal axon and myelin sheath begins within 24 hours Macrophages phagocytose degraded myelin and axons Macrophages phagocytose degraded myelin and axons

30 Regeneration Complete Complete Partial Partial Simple misdirection Simple misdirection Clinical expression: synkinesis or associated movement Clinical expression: synkinesis or associated movement Complex misdirection Complex misdirection Clinical expression: mass movement Clinical expression: mass movement

31

32 Differential Diagnosis 1. Extracranial 2. Intratemporal 3. Intracranial

33 Extracranial 1. Traumatic 1. Traumatic Facial lacerations Facial lacerations Blunt forces Blunt forces Penetrating wounds Penetrating wounds Mandible fractures Mandible fractures Iatrogenic injuries Iatrogenic injuries Newborn paralysis Newborn paralysis

34 Extracranial 2. Neoplasm Parotid tumors Parotid tumors Tumors of the external and middle ear Tumors of the external and middle ear Facial nerve neurinomas Facial nerve neurinomas Metastatic lesions Metastatic lesions 3. Congenital absence of facial musculature

35 Intratemporal 1. Traumatic Fractures of petrous pyramid Fractures of petrous pyramid Penetrating injuries Penetrating injuries Iatrogenic injuries Iatrogenic injuries 2. Neoplastic Cholesteatoma Cholesteatoma Facial neurinomas Facial neurinomas Hemangiomas Hemangiomas Meningiomas Meningiomas Acoustic neurinomas Acoustic neurinomas

36 Intratemporal 3. Infectious Herpes zoster oticus Herpes zoster oticus Acute otitis media Acute otitis media Chronic otitis media Chronic otitis media Malignant otitis externa Malignant otitis externa 4. Idiopathic Bell's palsy Bell's palsy Melkersson-Rosenthal syndrome Melkersson-Rosenthal syndrome 5. Congenital: osteopetroses

37 Intracranial 1. Iatrogenic injury 2. Neoplastic 3. Congenital Mobius syndrome Mobius syndrome Absence of motor units Absence of motor units

38 History Onset Onset Previous symptoms Previous symptoms Complete or incomplete Complete or incomplete Unilateral or bilateral Unilateral or bilateral Pain Pain Underlying disease (vestibulocochlear) Underlying disease (vestibulocochlear) Associate symptoms Associate symptoms Alteration in taste or lacrimation Alteration in taste or lacrimation

39 History Family history Family history Trauma Trauma Hx of viral infection Hx of viral infection Vaccination Vaccination DM DM HTN HTN Pregnancy Pregnancy

40 Physical examination ENT exam ENT exam Nervous system Nervous system Location Location Severity Severity

41 Evaluation of Facial paralysis Clinical feature Clinical feature Central VS Peripheral facial paralysis Central VS Peripheral facial paralysis Complete head and neck examination Complete head and neck examination Cranial nerve evaluation Cranial nerve evaluation Electrodiagnostic testing Electrodiagnostic testing Topographic diagnosis Topographic diagnosis

42 Central facial paralysis Upper motor neurone lesion Upper motor neurone lesion Movements of the frontal and upper orbicularis oculi tend to be spared Movements of the frontal and upper orbicularis oculi tend to be spared Because of uncrossed contributions from ipsilateral supranuclear areas Because of uncrossed contributions from ipsilateral supranuclear areas Involvement of tongue Involvement of tongue Involvement of lacrimation and salivation Involvement of lacrimation and salivation

43 Peripheral paralysis Lower motor neurone lesion Lower motor neurone lesion At rest : At rest : less prominent wrinkles on forehead of affected side, eyebrow drop, flattened nasolabial fold, corner of mouth turned down less prominent wrinkles on forehead of affected side, eyebrow drop, flattened nasolabial fold, corner of mouth turned down Unable to : Unable to : wrinkle forehead, raise eyebrow, wrinkle nasolabial fold, purse lips, show teeth, or completely close eye wrinkle forehead, raise eyebrow, wrinkle nasolabial fold, purse lips, show teeth, or completely close eye

44

45 House-Brackmann grading system Grade I - Normal Grade I - Normal Grade II - Mild dysfunction, slight weakness on close inspection, normal symmetry at rest Grade II - Mild dysfunction, slight weakness on close inspection, normal symmetry at rest Grade III - Moderate dysfunction, obvious but not disfiguring difference between sides, eye can be completely closed with effort Grade III - Moderate dysfunction, obvious but not disfiguring difference between sides, eye can be completely closed with effort Grade IV - Moderately severe, normal tone at rest, obvious weakness or asymmetry with movement, incomplete closure of eye Grade IV - Moderately severe, normal tone at rest, obvious weakness or asymmetry with movement, incomplete closure of eye Grade V - Severe dysfunction, only barely perceptible motion, asymmetry at rest Grade V - Severe dysfunction, only barely perceptible motion, asymmetry at rest Grade VI - No movement Grade VI - No movement

46 Topographic Diagnosis To determine the anatomical level of a peripheral lesion To determine the anatomical level of a peripheral lesion Lacrimation  Geniculate ganglion Lacrimation  Geniculate ganglion Stapedius reflex  motor nerve of stapedius muscle Stapedius reflex  motor nerve of stapedius muscle Taste  chorda tympani Taste  chorda tympani

47 Schirmer's Test Geniculate ganglion & petrosal nerve function test Geniculate ganglion & petrosal nerve function test Schirmer’s test +ve when Schirmer’s test +ve when Affected side shows less than half the amount of lacrimation seen on the normal side Affected side shows less than half the amount of lacrimation seen on the normal side Sum of the lengths of wetted filter paper for both eyes less than 25 mm Sum of the lengths of wetted filter paper for both eyes less than 25 mm Lesion at or proximal to the geniculate ganglion Lesion at or proximal to the geniculate ganglion

48 Stapedius reflex Nerve to stapedius muscle test Nerve to stapedius muscle test Impedance audiometry can record the presence or absence of stapedius muscle contraction to sound stimuli 70 to 100 dB above hearing threshold Impedance audiometry can record the presence or absence of stapedius muscle contraction to sound stimuli 70 to 100 dB above hearing threshold An absence reflex or a reflex less than half the amplitude is due to a lesion proximal to stapedius nerve An absence reflex or a reflex less than half the amplitude is due to a lesion proximal to stapedius nerve

49 Taste (Electrogustometry) Chorda tympani nerve test Chorda tympani nerve test Solution of salt, sugar, citrate, quinine or Electrical stimulation Solution of salt, sugar, citrate, quinine or Electrical stimulation Compares amount of current require for a response each side of tongue Compares amount of current require for a response each side of tongue Normal : difference < 20 uAmp (thresholds differening by more than 25%= abnormal) Normal : difference < 20 uAmp (thresholds differening by more than 25%= abnormal) Total lack of Chorda tympani : No response at 300 uAmp Total lack of Chorda tympani : No response at 300 uAmp Disadvantage : False +ve in acute phase of Bell’s palsy Disadvantage : False +ve in acute phase of Bell’s palsy

50

51 Minimal stimulation test ใช้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนได้ ค่าที่น้อยที่สุด ที่สามารถทำให้เห็น กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุก ใช้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนได้ ค่าที่น้อยที่สุด ที่สามารถทำให้เห็น กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุก การตรวจวิธีนี้อาศัยหลักเกณฑ์ การตรวจวิธีนี้อาศัยหลักเกณฑ์ neurapraxia ใยประสาทที่อยู่ใต้ต่อรอยโรค สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดี neurapraxia ใยประสาทที่อยู่ใต้ต่อรอยโรค สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดี axonotmesis ใยประสาทที่อยู่ใต้ต่อรอยโรค ยังคงสามารถถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าได้แต่ต้อง ใช้ปริมาณกระแสเพิ่มขึ้น axonotmesis ใยประสาทที่อยู่ใต้ต่อรอยโรค ยังคงสามารถถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าได้แต่ต้อง ใช้ปริมาณกระแสเพิ่มขึ้น neurotmesis ใยประสาทไม่สามารถนำ กระแสไฟฟ้าได้ neurotmesis ใยประสาทไม่สามารถนำ กระแสไฟฟ้าได้

52 Minimal stimulation test ขั้นแรกใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนน้อยกระตุ้น ขั้นแรกใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนน้อยกระตุ้น แล้วค่อย ๆ เพิ่มกระแสขึ้นจนได้ค่าน้อย ที่สุดที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อกระตุก ใบหน้ากระตุกได้ แล้วค่อย ๆ เพิ่มกระแสขึ้นจนได้ค่าน้อย ที่สุดที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อกระตุก ใบหน้ากระตุกได้ ทำทีละข้างของใบหน้า ทำทีละข้างของใบหน้า เปรียบเทียบค่าที่ได้ของข้างที่มีรอยโรคกับ ข้างปกติ เปรียบเทียบค่าที่ได้ของข้างที่มีรอยโรคกับ ข้างปกติ ถ้าค่าต่างกันมากกว่า 3.5 mA  Wallerian degeneration ถ้าค่าต่างกันมากกว่า 3.5 mA  Wallerian degeneration

53 Maximal stimulation test ( MST ) เมื่อเกิดพยาธิสภาพต่อเส้นประสาทชนิด neurapraxia ส่วนของ axon ที่อยู่ปลาย ต่อรอยโรคจะตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย ไฟฟ้าเป็นปกติ เมื่อเกิดพยาธิสภาพต่อเส้นประสาทชนิด neurapraxia ส่วนของ axon ที่อยู่ปลาย ต่อรอยโรคจะตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย ไฟฟ้าเป็นปกติ ถ้าพยาธิสภาพที่เกิดเป็นชนิด axonotmesis ส่วนของ axon ที่อยู่ปลาย ต่อรอยโรคจะตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย ไฟฟ้าลดลงถ้าใช้กระแสจำนวนเท่ากัน ถ้าพยาธิสภาพที่เกิดเป็นชนิด axonotmesis ส่วนของ axon ที่อยู่ปลาย ต่อรอยโรคจะตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย ไฟฟ้าลดลงถ้าใช้กระแสจำนวนเท่ากัน ถ้าพยาธิสภาพเป็นชนิด neurotmesis เส้นประสาทจะไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น ไม่ว่าจะใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากเท่าไร ถ้าพยาธิสภาพเป็นชนิด neurotmesis เส้นประสาทจะไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น ไม่ว่าจะใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากเท่าไร

54 Maximal stimulation test ( MST ) ใช้กระแสไฟฟ้าขนาด 5 mA ขึ้นไปหรือสูง เท่าที่ผู้ป่วยทนได้ ใช้กระแสไฟฟ้าขนาด 5 mA ขึ้นไปหรือสูง เท่าที่ผู้ป่วยทนได้ กระตุ้นที่หางตา และมุมปาก ทั้ง 2 ข้าง เปรียบเทียบกัน กระตุ้นที่หางตา และมุมปาก ทั้ง 2 ข้าง เปรียบเทียบกัน ถ้าเท่ากันโอกาสที่ facial nerve จะกลับคืนสู่ สภาพแบบไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 12 ถ้าเท่ากันโอกาสที่ facial nerve จะกลับคืนสู่ สภาพแบบไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 12 ถ้าการตอบสนองลดลง โอกาสคืนสู่สภาพแบบ ไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 73 ถ้าการตอบสนองลดลง โอกาสคืนสู่สภาพแบบ ไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 73 ถ้าไม่มีการตอบสนอง facial nerve จะหายคืน โดยไม่สมบูรณ์ มี misdirection ด้วย ถ้าไม่มีการตอบสนอง facial nerve จะหายคืน โดยไม่สมบูรณ์ มี misdirection ด้วย

55 Electroneurography (ENOG ) อาศัยหลักการเดียวกับ MST อาศัยหลักการเดียวกับ MST ตรวจจับด้วยเครื่องมือ แล้วบันทึกเป็นกราฟ summating potential ตรวจจับด้วยเครื่องมือ แล้วบันทึกเป็นกราฟ summating potential แปลผลโดยอาศัยการเปรียบเทียบ amplitude ของกราฟข้างที่ปกติกับข้างที่มี รอยโรค แปลผลโดยอาศัยการเปรียบเทียบ amplitude ของกราฟข้างที่ปกติกับข้างที่มี รอยโรค ถ้า amplitude ของ SP ของข้างที่ผิดปกติ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 5-10 หรือ สูญเสียไปมากกว่าร้อยละ 90-95 การ พยากรณ์โรคไม่ดี facial nerve จะหายคืนไม่ สมบูรณ์ และมี misdirection ได้ ถ้า amplitude ของ SP ของข้างที่ผิดปกติ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 5-10 หรือ สูญเสียไปมากกว่าร้อยละ 90-95 การ พยากรณ์โรคไม่ดี facial nerve จะหายคืนไม่ สมบูรณ์ และมี misdirection ได้

56 Electromyography ( EMG ) กระตุ้นด้วยไฟฟ้าแล้วใช้เครื่องวัดบันทึก ออกมาเป็นกราฟ กระตุ้นด้วยไฟฟ้าแล้วใช้เครื่องวัดบันทึก ออกมาเป็นกราฟ ต้องทำหลังจากมีอาการ facial palsy แล้ว อย่างน้อย 10 วัน ต้องทำหลังจากมีอาการ facial palsy แล้ว อย่างน้อย 10 วัน ต้องรอให้ขบวนการ Wallerian degeneration เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก่อน และให้มีการกลับมาทำงานของเส้นใย ประสาทอีกครั้งหนึ่ง ต้องรอให้ขบวนการ Wallerian degeneration เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก่อน และให้มีการกลับมาทำงานของเส้นใย ประสาทอีกครั้งหนึ่ง ถ้าตรวจพบ fibrillatioin แสดงว่า facial nerve เสื่อมสภาพชนิดสมบูรณ์ ถ้าตรวจพบ fibrillatioin แสดงว่า facial nerve เสื่อมสภาพชนิดสมบูรณ์ ถ้าตรวจพบ motor unit potential แสดงว่า เส้นประสาทที่เป็นอัมพาตนั้นกำลังจะกลับคืน มาทำงานได้อีก ถ้าตรวจพบ motor unit potential แสดงว่า เส้นประสาทที่เป็นอัมพาตนั้นกำลังจะกลับคืน มาทำงานได้อีก

57 Limitation of Electrodiagnostic testing 1. การตรวจวิธีนี้ใช้จะตรวจได้ก็ต่อเมื่อเกิด พยาธิสภาพแล้ว 72 ชั่วโมง 2. การตรวจ EMG ต้องรอเวลาหลังเกิด พยาธิสภาพแล้วอย่างน้อย 10 วัน 3. ในกรณีที่เกิดอัมพาตทั้งสองข้าง ย่อมไม่ สามารถเปรียบเทียบกันได้ ( ยกเว้น EMG)

58 Management Extracranial etiology Extracranial etiology Trauma Trauma Iatrogenic Iatrogenic Neoplasm Neoplasm Intratemporal etiology Fracture Iatrogenic Neoplasm Idiopathic (Bell’s palsy) Infection

59 Idiopathic facial palsy (Bell's Palsy) Most common cause of facial paralysis (>50% of case) Most common cause of facial paralysis (>50% of case) Most age 25-30 yrs. Most age 25-30 yrs. Male : Female = 1 : 1 Male : Female = 1 : 1 Left side : Right side = 1 : 1 Left side : Right side = 1 : 1 Unilateral > bilateral Unilateral > bilateral Increase risk in Increase risk in pregnancy 3.3 times pregnancy 3.3 times DM 4.5 times DM 4.5 times Recurrent rate 10% Recurrent rate 10% 60% have previous URI 60% have previous URI

60 Etiology Unknown Unknown Microcirculatory failure of vasa nervorum Microcirculatory failure of vasa nervorum Viral infection (HSV) Viral infection (HSV) Ischemic neuropathy Ischemic neuropathy Autoimmune reaction Autoimmune reaction Entrapment theory Entrapment theory

61 Diagnosis By exclusion By exclusion Criteria : Criteria : Paralysis or paresis of all muscle groups of one side of the face Paralysis or paresis of all muscle groups of one side of the face Sudden onset Sudden onset Absence of signs of CNS disease Absence of signs of CNS disease Absence of signs of ear or CPA disease Absence of signs of ear or CPA disease

62 Medical treatment Corticosteroids : Corticosteroids : prednisolone 1 mg/kg/day 7-10 days prednisolone 1 mg/kg/day 7-10 days Corticosteroids combine with antiviral drug is better Corticosteroids combine with antiviral drug is better Acyclovir 400 mg 5 times/day Acyclovir 400 mg 5 times/day Famciclovir and valacyclovir 500 mg bid Famciclovir and valacyclovir 500 mg bid

63 Surgical treatment Facial nerve decompression Facial nerve decompression Indication Indication Completely paralysis Completely paralysis ENOG less than 10% in 2 weeks ENOG less than 10% in 2 weeks Appropriate time for surgery is 2-3 weeks after paralysis Appropriate time for surgery is 2-3 weeks after paralysis

64 Herpes Zoster Oticus (Ramsay Hunt Syndrome) 3 rd most common of peripheral facial paralysis (10%) 3 rd most common of peripheral facial paralysis (10%) Aged > 60 yrs. or low immune (low CMIR) Aged > 60 yrs. or low immune (low CMIR) Virus travels to the dorsal root extramedullary cranial nerve ganglion Virus travels to the dorsal root extramedullary cranial nerve ganglion Infected of HZV at auricular, external canal or face Infected of HZV at auricular, external canal or face Prodromal symptoms very similar to those seen in Bell's palsy Prodromal symptoms very similar to those seen in Bell's palsy but usually more severe but usually more severe

65 Herpes Zoster Oticus (Ramsay Hunt Syndrome) Symptoms include severe otalgia, facial paralysis, facial numbness, and a vesicular eruption on the concha, external auditory canal, and palate Symptoms include severe otalgia, facial paralysis, facial numbness, and a vesicular eruption on the concha, external auditory canal, and palate Facial paralysis + hearing loss + vertigo  “canal paralysis” Facial paralysis + hearing loss + vertigo  “canal paralysis” Pathophysiology & treatment liked in Bell ’s palsy Pathophysiology & treatment liked in Bell ’s palsy

66 Temporal bone fractures Longitudinal fracture Longitudinal fracture Transverse fracture Transverse fracture Mixed fracture Mixed fracture

67 Temporal bone fractures Signs Signs bleeding from the external canal bleeding from the external canal hemotympanum hemotympanum step-deformity of the osseous canal step-deformity of the osseous canal conductive hearing loss (longitudinal fracture) conductive hearing loss (longitudinal fracture) sensorineural hearing loss (transverse fracture) sensorineural hearing loss (transverse fracture) CSF otorrhea CSF otorrhea facial nerve involvement (20% of longitudinal fractures and 50% of transverse fractures) facial nerve involvement (20% of longitudinal fractures and 50% of transverse fractures)

68 Longitudinal VS Transverse Type of injury LongitudinalTransverse Incidence70-90%10-20% Site of injury Temporal, Parietal area Occipital, Frontal area

69 Origin of fracture site Temporal squama Foramen magnum Direction of injury Posterosuperior of EAC cross roof of middle ear along carotid canal anterior to labyrinthine capsule Between various foramen Jugular F. Hypoglosal F. Labyrinthine capsule

70 Insertion middle cranial fossa Tympanic mb. Middle ear Inner ear มักจะฉีกขาด กระดูกหูเลื่อน หลุด ไม่ กระทบกระเทือ น ปกติ, hemotympanum ไม่ค่อยพบ มีการ กระทบกระเทือ น Hearing loss VertigoCHLNoSNHLCommon

71 Facial paralysis Onset Onset 20-25 % Delayed,transient50%Immediate,permanent Site of lesion Tympanic segment, Perigeniculate ganglion Labyrinthine segment CSF otorrhea NoCommon

72 Cardinal S&S 1.Bleeding from ear 2.CHL 3.Battle’s sign 1.Vertigo&Nystagm us 2.SNHL 3.Facial paralysis 4.Hemotympanum CT-scan Axial & sagital section Coronal & 20degree coronal oblique section

73 Prognosis Immediate onset paralysis : poor prognosis Immediate onset paralysis : poor prognosis Delayed onset paralysis : good prognosis Delayed onset paralysis : good prognosis All case of paralysis  electrical testing All case of paralysis  electrical testing

74 Treatment Surgery is treatment of choice Surgery is treatment of choice Indications for facial nerve exploration Indications for facial nerve exploration incomplete paralysis incomplete paralysis iatrogenic paralysis iatrogenic paralysis Contraindications : any case have no poor prognostic factors Contraindications : any case have no poor prognostic factors

75 Complications Complications of facial nerve decompression Complications of facial nerve decompression dural tears dural tears conductive or sensorineural hearing loss conductive or sensorineural hearing loss vestibular function loss vestibular function loss persistent CSF leaks persistent CSF leaks meningitis meningitis injury to the anterior inferior cerebellar artery (AICA) or its branches injury to the anterior inferior cerebellar artery (AICA) or its branches


ดาวน์โหลด ppt Facial Nerve Paralysis พ. ท. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวช ชากูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google