งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Anatomy of the Alimentary System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Anatomy of the Alimentary System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Anatomy of the Alimentary System
รศ. สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Overveiw of Anatomy of the Alimentary System

3

4 Anatomy of the alimentary system
1. General structure Epigastric Region ตับ กระเพาะอาหาร และตับอ่อน 1.2 Location left right กระเพาะอาหาร และตับอ่อน(ส่วนท้าย) Left Hypochondriac Region Right Hypochondriac Region ตับ ถุงน้ำดี และลำไส้เล็กส่วนต้น Hypo- chondriac Umbilical Region กระเพาะอาหาร transverse colon และลำไส้เล็กส่วนใหญ่ Hypo- chondriac Transpyloric plane Epigastric Left Lumbar Region Right Lumbar Region Descending colon และลำไส้เล็กบางส่วน Lumbar Lumbar Ascending colon และ ลำไส้เล็ก(บางส่วน) Hypogastric Region sigmoid colon & rectum Umbilical Transtubercular plane Right Iliac Region Hypo- gastric Iliac Iliac Left Iliac Region Cecum ไส้ติ่ง และลำไส้เล็กบางส่วน ลำไส้เล็กบางส่วน และ sigmoid colon

5

6

7

8 Oral cavity Soft palate Hard palate Tongue lips

9 Salivary gland Parotid gland (serous) Submandibular gland
(serous>mucous) Sublingual gland (mucous>serous)

10 Salivary gland 1. …………………….. สร้าง ……………………. 2. ……………………..
3. …………………….. สร้าง …………………….

11

12 Esophagus Diaphragm

13 Diaphragm Esophagus

14

15 Esophagus LES Stomach

16 LES Stomach Lesser curvature Pyloric sphincter

17 LES Fundus Cardia Pyloric sphincter Lesser curvature Body Pylorus Greater curvature Antrum

18 1…… 3…… 2…….. 7…….. 9………. 4……… 5………. 8……. 6……….

19 Rugae

20 LES

21 Pyloric sphincter

22

23 Esophagus Spleen Pancreas Duodenum Transverse colon

24 Duodenum Accessory duct Sphincter of Oddi Main pancreatic duct
(Duct of Wirsung) Accessory duct Sphincter of Oddi

25

26 2…………………… 1…………………… Duodenum Mesentery

27

28 Small Intestine

29

30 Small Intestine Large Intestine (Colon)

31

32 3 2 4 1 5

33 Large Intestine (Colon)
Transverse colon Descending colon Ascending colon Mesentery Caecum Sigmoid colon Rectum Appendix

34 Taenia coli

35 Cecum Ileocecal vulve

36

37

38 Falciform ligament Right lobe left lobe

39 Inferior vena cava left lobe Right lobe Portal vein Hepatic artery Gallbladder Bile duct

40 Inferior vena cava Portal vein Hepatic artery Gallbladder Bile duct

41 Histology of the alimentary system

42 Parotid gland

43 Submandibular gland

44 Esophagus: stratified squamous epithelium
Submucosa: mucous gl. Secrete mucous Esophagus: stratified squamous epithelium

45 Stomach

46 Stomach: Fundic

47 Structure of small intestine
Villi Crypt of Liberkuhn Muscularis mucosae Structure of small intestine

48 Structure of small intestine
Brunner’s gland Crypt of Liberkuhn Villi Peyer’s patch Muscularis mucosae Mucosa Submucosa Myenteric plexus Circular muscle Longitudinal muscle Serosa Structure of small intestine

49 Duodenum

50 Jejunum

51 Ileum

52 Mucosa of large intestine
Pit Crypt of Liberkuhn Lamina propria

53 Large intestine (colon)

54 Anal canal

55 Liver Hepatic cord Portal Triads Portal vein Hepatic artery Bile duct

56 Pancreas Endocrine pancreas Islet of Langerhans Exsocrine pancreas

57 The End


ดาวน์โหลด ppt Anatomy of the Alimentary System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google