งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Anatomy of the Alimentary System รศ. สุจิตรา ทองประดิษฐ์ โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Anatomy of the Alimentary System รศ. สุจิตรา ทองประดิษฐ์ โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Anatomy of the Alimentary System รศ. สุจิตรา ทองประดิษฐ์ โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Overveiw of Anatomy of the Alimentary System

3

4 Anatomy of the alimentary system 1. General structure 1.2 Location Hypo- chondriac Hypo- chondriac Lumbar Epigastric Umbilical Iliac right left Hypo- gastric Transpyloric plane Transtubercular plane Right Hypochondriac Region ตับ ถุงน้ำดี และลำไส้เล็กส่วนต้น Epigastric Region ตับ กระเพาะอาหาร และตับอ่อนกระเพาะอาหาร และตับอ่อน ( ส่วนท้าย ) Left Hypochondriac Region Left Lumbar Region Right Lumbar Region Left Iliac Region Right Iliac Region Ascending colon และ ลำไส้เล็ก ( บางส่วน ) Umbilical Region กระเพาะอาหาร transverse colon และลำไส้เล็กส่วนใหญ่ Descending colon และลำไส้เล็ก บางส่วน Cecum ไส้ติ่ง และลำไส้ เล็กบางส่วน ลำไส้เล็กบางส่วน และ sigmoid colon Hypogastric Region sigmoid colon & rectum

5

6

7

8 Tongue Hard palate Soft palate lips Oral cavity

9 Parotid gland (serous) Salivary gland Sublingual gland (mucous>serous) Submandibular gland (serous>mucous)

10 1. …………………….. สร้าง ……………………. Salivary gland 2. …………………….. สร้าง ……………………. 3. …………………….. สร้าง …………………….

11

12 Esophagus Diaphragm

13 Esophagus Diaphragm

14

15 Stomach LES Esophagus

16 Stomach Pyloric sphincter Lesser curvature LES

17 Cardia Fundus Body Pylorus Antrum Lesser curvature Greater curvature Pyloric sphincter

18 1…… 2…….. 3…… 4……… 5………. 6………. 9………. 8……. 7……..

19 Rugae

20 LES

21 Pyloric sphincter

22

23 Duodenum Esophagus Transverse colon Spleen Pancreas

24 Duodenum Sphincter of Oddi Main pancreatic duct (Duct of Wirsung) Accessory duct

25

26 Duodenum 1……………………2…………………… Mesentery

27

28 Small Intestine

29

30 Large Intestine (Colon)

31

32 1 2 3 4 5

33 Large Intestine (Colon) Ascending colon Descending colon Transverse colon Mesentery Sigmoid colon Rectum Appendix Caecum

34 Taenia coli

35 Cecum Ileocecal vulve

36

37

38 Falciform ligament Right lobe left lobe

39 Inferior vena cava Gallbladder Portal vein Bile duct Hepatic artery Right lobe left lobe

40 Inferior vena cava Gallbladder Portal vein Bile duct Hepatic artery

41 Histology of the alimentary system

42 Parotid gland

43 Submandibular gland

44 Esophagus: stratified squamous epithelium Submucosa: mucous gl. Secrete mucous

45 Stomach

46 Stomach: Fundic

47 Structure of small intestine Crypt of Liberkuhn Villi Muscularis mucosae

48 Submucosa Mucosa Serosa Longitudinal muscle Circular muscle Muscularis mucosae Myenteric plexus Peyer’s patch Villi Crypt of Liberkuhn Brunner’s gland Structure of small intestine

49 Duodenum

50 Jejunum

51 Ileum

52 Mucosa of large intestine Crypt of Liberkuhn Lamina propria Pit

53 Large intestine (colon)

54 Anal canal

55 Liver Portal Triads Portal vein Hepatic artery Bile duct Hepatic cord

56 Pancreas Endocrine pancreas Islet of Langerhans Exsocrine pancreas

57 The End


ดาวน์โหลด ppt Anatomy of the Alimentary System รศ. สุจิตรา ทองประดิษฐ์ โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google