งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Zvzv xvxv yvyv. zvzv xvxv yvyv zvzv xvxv yvyv Ex. กำหนดให้วัตถุมีจุดยอดเป็น จงหาด้าน Front และ side view 1 2 3 zvzv xvxv yvyv 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Zvzv xvxv yvyv. zvzv xvxv yvyv zvzv xvxv yvyv Ex. กำหนดให้วัตถุมีจุดยอดเป็น จงหาด้าน Front และ side view 1 2 3 zvzv xvxv yvyv 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 zvzv xvxv yvyv

2 zvzv xvxv yvyv

3 zvzv xvxv yvyv

4 Ex. กำหนดให้วัตถุมีจุดยอดเป็น จงหาด้าน Front และ side view 1 2 3 zvzv xvxv yvyv 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12

5

6 1 2 3 zvzv xvxv yvyv 4 5 67 7 8 9 1011 12 Only one face of an object

7 These two planes are called the near- far clipping planes, or the front-back clipping planes. The near and far planes allow us to exclude objects that are in front of or behind the part of the scene that we want to display.

8 The orthogonal-projection view volume

9 Axonometric Orthogonal Projection We can also form orthogonal projections that display more than one face of an object. Such views are called axonometric orthogonal projections. The most commonly used axonometric projection is the isometric projection, which is generated by aligning the projection plane (or the object) so that the plane intersects each coordinate axis in which the object is defined, called the principal axes.

10 x z y x z y Isometric Projection

11 1) Rotation about the y-axis 2) Rotation about the x-axis 3) An orthogonal projection to the z=0 plane

12 1)2)

13 3)Pz

14 Ex. กำหนดให้วัตถุมีจุดยอดเป็น จงหา isometric projection 1 2 3 zvzv xvxv yvyv 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12

15

16 1 2 3 zvzv xvxv yvyv 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17

18 7-7 Oblique Parallel Projections In general, a parallel-projection view of a scene is obtained by transferring object descriptions to the view plane along projection paths that can be in any selected direction relative to the view-plane normal vector. When the projection path is not perpendicular to the view plane, this mapping is called an oblique parallel projection.

19

20 Cavalier projection of the unit cube onto the z=0 plane Cabinet Projection [Foley et al.]

21 L P P’ S R

22 1) Shearing of the object in space in a direction parallel to the plane of projection 2) Orthogonal projection onto the plane of projection

23 1) Shearing 2) Projection Pz

24 Ex วัตถุ P(3,4,0), Q(1,0,4), R(2,0,5) และ S(4,0,3) โปรเจ็ค ชันแบบ Oblique (Cavalier) ลง บนระนาบ Z=0 โดยมุมแอลฟา = 45 องศา, L=1 zvzv xvxv yvyv P Q R S

25

26 7-8 Perspective Projections We can approximate this geometric- optics effect by projecting objects to the view plane along converging paths to a position called the projection reference point (or center of projection).

27 Perspective projection z-axis vanishing point y z x

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 fig 6.3 One-point perspective projections of a cube onto a plane cutting the z axis showing vanishing point of lines perpendicular to projection plane [Foley et al.] One-Point Perspective Projection

44 2-Point Perspective Projections 1) Rotate object with an angle about y- axis 2) Translate object by [0 m n] 3) Perform 1-point perspective projection onto the xy-plane (z=0)

45 Rotate object with an angle about y-axis

46 Translate object by [0 m n]

47 1-Point Perspective projection onto Z=0

48 x z y 1 2 3 4 6 7 8 5 Ex. ลูกบาศก์ถูกกระทำแบบ 2- point perspective projection โดยการหมุนรอบแกน y ไปเป็น มุม 30 องศา แล้วเลื่อนไปด้วย ระยะ (0,3,-3) และ center of projection คือ (0,0,2) Zcp

49 x z y

50 3-Point Perspective Projections 1) Rotate object with an angle about y- axis 2) Rotate object with an angle about x- axis 3) Translate object by [0 m n] 4) Perform 1-point perspective projection onto the xy-plane (z=0)


ดาวน์โหลด ppt Zvzv xvxv yvyv. zvzv xvxv yvyv zvzv xvxv yvyv Ex. กำหนดให้วัตถุมีจุดยอดเป็น จงหาด้าน Front และ side view 1 2 3 zvzv xvxv yvyv 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google