งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทเรียนวิชามหากายวิภาคศาสตร์ 1 ORBIT & EYE วันดี อภิณหสมิต ทบ. ปร.ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Contents 1. Bony orbit, Orbital openings Orbital fasciae
2. Surface anatomy of eyeball and eyelids 3. Orbital contents Eyeball Lacrimal gland Ocular muscles Ophthalmic vessels C.N. II, III, IV, V1 & VI Cilary ganglion

3 Bony Orbit

4 ROOF FLOOR Orbital plate of frontal Lesser wing of sphenoid
Zygomatic bone Orbital surface of maxilla Orbital process of palatine ความหนา มม. Infection, tumor จาก air sinus ลุกลามเข้ามาได้ Fracture ได้เมื่อมีแรงกระแทก

5 Medial wall Lateral wall Zygomatic bone Frontal process of maxilla
Lacrimal bone Orbital plate of ethmoid Body of sphenoid bone Lateral wall Zygomatic bone Greater wing of sphenoid bone

6 Orbital openings

7 Orbital fasciae fibrous tissue ที่เชื่อมและรองรับ orbital contents
1. Periorbita 2. Orbital septum 3. Bulbar sheath) 4. Muscular fasciae Check ligaments Suspensory ligament of the eye

8 Surface anatomy of eyeball and eyelids

9 Mongoloid epicanthic fold Caucasoid Negroid

10 Eyelids

11 Eyeball Outer fibrous coat : Cornea, Sclera
Middle vascular (pigmented) coat : Iris, Ciliary body, Choroid Inner nervous coat : Retina Sinus venosus sclerae (Canal of Schemm) Glaucoma (ต้อหิน)

12

13 Chamber of eye Refracting media 1. Anterior chamber
2. Posterior chamber 3. Vitreous camber 1. Cornea 2. Aqueous humor 3. Lens 4. Vitreous humor Cataract (ต้อกระจก) Refracting media

14 Lacrimal apparatus Functions ประกอบด้วย 1. Lacrimal gland 2. Lacrimal
canaliculi 3. Lacrimal sac 4. Nasolacrimal duct Functions

15 Ocular muscles 1. Extraocular muscles of eyeall 1.1 Rectus muscle
Medial, Lateral Superior, Inferior 2. Intraocular muscles 2.1 Ciliary muscles 2.2 Sphincter pupillae and Dilator pupillae m. 3. Muscles of eyelids 3.1 Levator pupillae m. 3.2 Palpebrae muscles of Muller (smoo th muscle)

16 Extraocular muscles Superior & Inferior rectus m.
Levator palpebrae superioris m. Medial & Lateral rectus m. Superior & Inferior rectus m. Superior & Inferior oblique m. Common tendinous ring

17 การทำงานของกล้ามเนื้อแต่ละมัด
Vertical axis Horizontal axis Antero- posterior axis

18 Yoke muscle combination
กลอกขึ้นบน ไปทางขวา (Rt. SR & Lt. IO) ไปทางซ้าย (Lt. SR & Rt. IO) กลอกไปทางขวา (Rt. LR & Lt. MR) กลอกไปทางซ้าย ( Lt. LR & Rt. MR) กลอกลงล่าง ไปทางขวา (Rt. IR & Lt. SO) ไปทางซ้าย (Lt. IR & Rt. SO)

19 Innervation of the orbit

20 Optic nerve retina Ganglion cells Bipolar cells Rods Cones

21 Oculomotor, Trochlear and Abducens nerves
(CN. III, IV, and VI) SO4-LR6-all remainings 3

22 Ophthalmic Division of Trigeminal nerve (CN. V1)

23 Automomic nerve supply of eye muscles

24 Automomic nerve supply of lacrimal glands

25 Blood supply of the orbit


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google