งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนวิชามหากายวิภาคศาสตร์ 1 ORBIT & EYE วันดี อภิณหสมิต ทบ. ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันดี อภิณหสมิต ทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนวิชามหากายวิภาคศาสตร์ 1 ORBIT & EYE วันดี อภิณหสมิต ทบ. ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันดี อภิณหสมิต ทบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนวิชามหากายวิภาคศาสตร์ 1 ORBIT & EYE วันดี อภิณหสมิต ทบ. ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันดี อภิณหสมิต ทบ. ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Contents 3. Orbital contents Eyeball Lacrimal gland Ocular muscles Ophthalmic vessels C.N. II, III, IV, V 1 & VI Cilary ganglion Eyeball Lacrimal gland Ocular muscles Ophthalmic vessels C.N. II, III, IV, V 1 & VI Cilary ganglion 1. Bony orbit, Orbital openings Orbital fasciae 1. Bony orbit, Orbital openings Orbital fasciae 2. Surface anatomy of eyeball and eyelids 2. Surface anatomy of eyeball and eyelids

3 Bony Orbit

4 ความหนา 0.5-1.00 มม. Infection, tumor จาก air sinus ลุกลามเข้ามาได้ Fracture ได้เมื่อมีแรงกระแทก ความหนา 0.5-1.00 มม. Infection, tumor จาก air sinus ลุกลามเข้ามาได้ Fracture ได้เมื่อมีแรงกระแทก ROOF Orbital plate of frontal Lesser wing of sphenoid Lesser wing of sphenoid FLOOR Zygomatic bone Orbital surface of maxilla Orbital process of palatine Orbital process of palatine

5 Lateral wall Zygomatic bone Greater wing of sphenoid bone Zygomatic bone Greater wing of sphenoid bone Medial wall Frontal process of maxilla Lacrimal bone Orbital plate of ethmoid Body of sphenoid bone Frontal process of maxilla Lacrimal bone Orbital plate of ethmoid Body of sphenoid bone

6 Orbital openings

7 Orbital fasciae fibrous tissue ที่เชื่อมและรองรับ orbital contents 1. Periorbita 2. Orbital septum 3. Bulbar sheath) 4. Muscular fasciae Check ligaments Suspensory ligament of the eye 1. Periorbita 2. Orbital septum 3. Bulbar sheath) 4. Muscular fasciae Check ligaments Suspensory ligament of the eye

8 Surface anatomy of eyeball and eyelids

9 Caucasoid Negroid Mongoloid epicanthic fold

10 Eyelids

11 Eyeball Outer fibrous coat : Cornea, Sclera Middle vascular (pigmented) coat : Iris, Ciliary body, Choroid Inner nervous coat : Retina Outer fibrous coat : Cornea, Sclera Middle vascular (pigmented) coat : Iris, Ciliary body, Choroid Inner nervous coat : Retina Sinus venosus sclerae (Canal of Schemm) Glaucoma ( ต้อหิน ) Sinus venosus sclerae (Canal of Schemm) Glaucoma ( ต้อหิน )

12

13 Chamber of eye 1. Anterior chamber 2. Posterior chamber 3. Vitreous camber 1. Anterior chamber 2. Posterior chamber 3. Vitreous camber Refracting media 1. Cornea 2. Aqueous humor 3. Lens 4. Vitreous humor 1. Cornea 2. Aqueous humor 3. Lens 4. Vitreous humor Cataract ( ต้อกระจก )

14 Lacrimal apparatus Functions ประกอบด้วย 1. Lacrimal gland 2. Lacrimal canaliculi 3. Lacrimal sac 4. Nasolacrimal duct ประกอบด้วย 1. Lacrimal gland 2. Lacrimal canaliculi 3. Lacrimal sac 4. Nasolacrimal duct

15 Ocular muscles 1. Extraocular muscles of eyeall 1.1 Rectus muscle Medial, Lateral Superior, Inferior 1. Extraocular muscles of eyeall 1.1 Rectus muscle Medial, Lateral Superior, Inferior 2. Intraocular muscles 2.1 Ciliary muscles 2.2 Sphincter pupillae and Dilator pupillae m. 2. Intraocular muscles 2.1 Ciliary muscles 2.2 Sphincter pupillae and Dilator pupillae m. 3. Muscles of eyelids 3.1 Levator pupillae m. 3.2 Palpebrae muscles of Muller (smoo th muscle) 3. Muscles of eyelids 3.1 Levator pupillae m. 3.2 Palpebrae muscles of Muller (smoo th muscle)

16 Extraocular muscles Levator palpebrae superioris m. Medial & Lateral rectus m. Superior & Inferior rectus m. Medial & Lateral rectus m. Superior & Inferior rectus m. Superior & Inferior oblique m. Common tendinous ring

17 Vertical axis Horizontal axis Antero- posterior axis Antero- posterior axis การทำงานของกล้ามเนื้อแต่ละมัด

18 Yoke muscle combination กลอกขึ้นบน ไปทางขวา (Rt. SR & Lt. IO) กลอกขึ้นบน ไปทางซ้าย (Lt. SR & Rt. IO) กลอกไปทางขวา (Rt. LR & Lt. MR) กลอกไปทางซ้าย ( Lt. LR & Rt. MR) กลอกลงล่าง ไปทางขวา (Rt. IR & Lt. SO) กลอกลงล่าง ไปทางซ้าย (Lt. IR & Rt. SO)

19 Innervation of the orbit

20 Optic nerve retina Ganglion cells Bipolar cells Rods Cones

21 Oculomotor, Trochlear and Abducens nerves (CN. III, IV, and VI) Oculomotor, Trochlear and Abducens nerves (CN. III, IV, and VI) SO4-LR6-all remainings 3

22 Ophthalmic Division of Trigeminal nerve (CN. V 1 )

23 Automomic nerve supply of eye muscles

24 Automomic nerve supply of lacrimal glands

25 Blood supply of the orbit Blood supply of the orbit


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนวิชามหากายวิภาคศาสตร์ 1 ORBIT & EYE วันดี อภิณหสมิต ทบ. ปร. ด. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันดี อภิณหสมิต ทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google