งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

YOUR SITE HERE ASEAN+3 ประเมินศักยภาพการแข่งขัน ของสินค้าไทยใน ASEAN+3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "YOUR SITE HERE ASEAN+3 ประเมินศักยภาพการแข่งขัน ของสินค้าไทยใน ASEAN+3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 YOUR SITE HERE ASEAN+3 ประเมินศักยภาพการแข่งขัน ของสินค้าไทยใน ASEAN+3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2 อาเซียน-จีน (ACFTA) ภาษี 0% ผัก ผลไม้ (พิกัด 07-08) ลงนามความ ตกลงฯ ภาษี 0% (Early Harvest (พิกัด )) ภาษี 0% (>90%) อาเซียน - ญี่ปุ่น (AJCEP) ลงนามความ ตกลงฯ, บรูไน ลาว พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม (มี ผลบังคับใช้ ธันวาคม 2551), ภาษี 0% ไทย (มีผล บังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2552), ภาษี 0% ภาษี 0% (>90%) อาเซียน- สาธารณรัฐ เกาหลี (AKFTA) ลงนามความ ตกลงฯ, มีผล บังคับใช้กับ เกาหลีและ อาเซียน 9 (ยกเว้นไทย) เริ่มภาษี 0% มีผลบังคับ ใช้กับเกาหลี และอาเซียน 9 (ยกเว้น ไทย), ไทยลงนาม พิธีสารเข้า เป็นภาคี มีผลบังคับใช้ กับไทย, ภาษี 0% AEC ลงนามความ ตกลงฯ ASEAN 6 ภาษี 0% CLMV ภาษี 0% CLMV ภาษี 0-5% ASEAN+3 ลงนามใน ปฏิญญา แผนงาน ความร่วมมือ อาเซียน+3 ( ) กรอบความร่วมมือต่างๆ

3 ASEAN+3  กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบ ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ นอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian Community) โดยให้อาเซียนและ กระบวนการต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3

4 ภาวะเศรษฐกิจจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้-อาเซียน ปี 2013 จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซียน* GDP (พันล้านเหรียญสหรัฐ)9,181.44,901.51,221.82,318.2 รายได้ประชากรต่อหัว (ดอลลาร์ สหรัฐ) 6, , ,329.03,756.1 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (%การ เปลี่ยนแปลง) ** อัตราการว่างงาน (%) ** จำนวนประชากร (ล้านคน)1, ที่มา: IMF (International Monetary Fund) Association of Southeast Asian Nations (http://www.asean.org/), 2014 หมายเหตุ: *ข้อมูลปี 2012 ** ค่าเฉลี่ยของ 10 ประเทศในอาเซียน ไทยมีสัดส่วน 15% ของ GDP อาเซียน และ GDP อินโดนีเซียมีสัดส่วน 38% ของ GDP อาเซียน

5 วิเคราะห์การส่งออก นำเข้า และดุลการค้า ระหว่างอาเซียนกับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า มูลค่าการค้ารวม 442,707 มูลค่าการค้ารวม 228,763 มูลค่าการค้ารวม 135,336 มูลค่าตลาดส่งออกทั้งสาม 436,831 หรือ 14 ล้านล้านบาท ตลาดจีนคิดเป็น 55% มูลค่ารวม 26 ล้านล้านบาท ตลาดจีน 55%

6 วิเคราะห์การส่งออกของอาเซียนไปจีน (รายประเทศ)  สิงคโปร์ ส่งออกไปจีนมากที่สุดในอาเซียน รองลงมา คือ มาเลเซีย และไทย  เมียนมาร์ มีอัตราการขยายตัวอย่างก้าว กระโดดในปี 2555/2556

7 วิเคราะห์การนำเข้าของอาเซียนจากจีน (รายประเทศ)  เวียดนาม นำเข้าจากจีนมากที่สุดในอาเซียน รองลงมา คือ สิงคโปร์ และไทย

8 วิเคราะห์ดุลการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน (รายประเทศ)  ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี  กัมพูชา ได้ดุลการค้าจากจีนมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี หมายเหตุ: เครื่องหมายลบ หมายถึง ขาดดุลการค้า ไม่มีเครื่องหมาย หมายถึง ได้ดุลการค้า ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 56 สามแสนห้าหมื่นล้าน

9 วิเคราะห์การส่งออกของอาเซียนไปญี่ปุ่น (รายประเทศ)  อินโดนีเซีย ส่งออกไปญี่ปุ่นมากที่สุดในอาเซียน รองลงมา คือ มาเลเซีย และไทย

10 วิเคราะห์การนำเข้าของอาเซียนจากญี่ปุ่น (รายประเทศ)  ไทย นำเข้าจากญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมา คือ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

11 วิเคราะห์ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น (รายประเทศ) หมายเหตุ: เครื่องหมายลบ หมายถึง ขาดดุลการค้า ไม่มีเครื่องหมาย หมายถึง ได้ดุลการค้า  ไทย สิงคโปร์ ขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ได้ดุลการค้าจากญี่ปุ่นมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี

12 วิเคราะห์การส่งออกของอาเซียนไปเกาหลี ใต้ (รายประเทศ)  สิงคโปร์ ส่งออกไปเกาหลีใต้มากที่สุดใน อาเซียนรองลงมา คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ เป็นอันดับที่ 5

13 วิเคราะห์การนำเข้าของอาเซียนจากเกาหลี ใต้ (รายประเทศ)  สิงคโปร์ นำเข้าจากเกาหลีใต้มากที่สุดใน อาเซียนรองลงมา คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยส่งออกไป เกาหลีใต้เป็นอันดับที่ 5

14 วิเคราะห์ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับ เกาหลีใต้ (รายประเทศ)  ไทย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ขาดดุลการค้าจาก เกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี หมายเหตุ: เครื่องหมายลบ หมายถึง ขาดดุลการค้า ไม่มีเครื่องหมาย หมายถึง ได้ดุลการค้า

15 YOUR SITE HERE ตลาดจีน

16 สรุปส่วนแบ่งตลาดของสินค้าในตลาดจีน รายการสินค้า ปี ปี หมายเหตุ ส่วนแบ่ง ตลาดอันดับ 1 ส่วนแบ่ง ตลาดอันดับ 2 ส่วนแบ่ง ตลาดอันดับ 3 ส่วนแบ่ง ตลาดอันดับ 1 ส่วนแบ่ง ตลาดอันดับ 2 ส่วนแบ่ง ตลาดอันดับ 3 1 ข้าวไทยเวียดนาม- ไทยกัมพูชา เวียดนามแย่งตลาดจากไทย 2ยางพาราไทยมาเลเซียอินโดเชียไทยอินโดเชียมาเลเซีย 1. ไทยครองตลาดอันดับ 1 2. ปี ส่วนแบ่งตลาดไทยเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 48.2 เป็นร้อยละ น้ำมันปาล์มดิบอินโดเชียมาเลเซียไทยอินโดเชียมาเลเซียฟิลิปปินส์1. อินโด ครองตลาดอันดับ 1 2. อินโดฯ ดึงส่วนแบ่งตลาดจากมาเลฯ และไทย 3. ปี อินโดฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57.1 เป็นร้อยละ ยานพาหนะ และชิ้นส่วนและ อุปกรณ์ขนส่ง ต่างๆ สิงคโปร์มาเลเซียไทย,อินโดนี เซีย สิงคโปร์ไทย,อินโดนี เซีย มาเลเซีย 1. ส่วนแบ่งตลาดของสิงคโปร์ และ มาเลเซีย ลดลง 2. ส่วนแบ่งตลาดของ ไทยและอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 5ผลิตภัณฑ์ไม้ไทยมาเลเซียเวียดนามไทยเวียดนามอินโดนีเซียมาเล เสียส่วนแบ่งตลาดให้ ไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย 6เสื้อผ้าเครื่อง แต่งกาย เวียดนามไทยอินโดเชียเวียดนามอินโดเชียกัมพูชา 1. เวียดนามครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 2. ไทยเสียตลาดให้อินโดฯและกัมพูชา 7เครื่องใช้ไฟฟ้ามาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์ 1. เวียดนามครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 2. ไทยแย่งส่วนแบ่งตลาดมาจากฟิลิปปินส์ 8 ยางและ ผลิตภัณฑ์ ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียไทยมาเลเซียอินโดนีเซียลำดับส่วนแบ่งตลาดไม่เปลี่ยนแปลง

17 สรุปการครองตลาดสินค้าในตลาดจีน หลัง ASEAN+3 ( ) สินค้าประเทศครอง ตลาดอันดับ 1 การสูญเสียตลาด ประเทศที่สูญเสียส่วนแบ่งตลาดร้อยละประเทศที่ส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มขึ้น มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)* ข้าวเวียดนามไทย61.5เวียดนาม (60.5%), กัมพูชา (1.0%) 107,460,431.9 (เวียดนาม 105,713,107.8) (กัมพูชา 1,747,324.1) ยางพาราไทยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ 9.4ไทย (6.1%), เวียดนาม(2.2%) เมียนมาร์ (0.6%) ลาว (0.4%) กัมพูชา (0.1%) 117,383,819.4 (ไทย 76,174,606.2) (เวียดนาม 27,472,808.8) (เมียนมาร์ 7,492,584.2) (ลาว 4,995,056.1) (กัมพูชา 1,248,764.0) น้ำมันปาล์มดิบอินโดนีเซียไทย และมาเลเซีย15.9อินโดนีเซีย (15.3%), ฟิลิปปินส์ (0.6%) 2,888,581.5 (อินโดนีเซีย 2,779,578.4) (ฟิลิปปินส์ 109,003.1) ยานพาหนะและ ชิ้นส่วนและ อุปกรณ์ขนส่ง ต่างๆ สิงคโปร์มาเลเซีย และสิงคโปร์11.2ไทย (3.7%), อินโดนีเซีย (3.7%), เวียดนาม(2.4%), ฟิลิปปินส์ (1.4%) 18,783,379.6 ไทย (6,205,223.6) อินโดนีเซีย (6,205,223.6) เวียดนาม(4,025,009.9) ฟิลิปปินส์ (2,347,922.5) ผลิตภัณฑ์ไม้ไทยมาเลเซียและเมียนมาร์17.7ไทย (1.7%), อินโดนีเซีย (2.5%), เวียดนาม(8.0%), ลาว (4.8%) กัมพูชา (0.3%),ฟิลิปปินส์ (0.4%) 718,555,022.3 ไทย (69,013,759.2) อินโดนีเซีย (101,490,822.4) เวียดนาม(324,770,631.6) (ลาว 194,862,378.9) (กัมพูชา 12,178,898.7) ฟิลิปปินส์ (16,238,531.6) เสื้อผ้าเครื่องแต่ง กาย เวียดนามไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาวและ ฟิลิปปินส์ 21.4อินโดนีเซีย (0.9%), เวียดนาม (12.0%), เมียนมาร์ (2.3%), กัมพูชา (6.2%) 12,355,568.2 (อินโดนีเซีย 519,626.70) (เวียดนาม 6,928, (เมียนมาร์ 1,327,934.90) (กัมพูชา 3,579,650.59) เครื่องใช้ไฟฟ้ามาเลเซียไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ 13.8มาเลเซีย (8.3%),เวียดนาม (5.5%) 1,908,417, (มาเลเซีย 1,147,816,556.99),เวียดนาม 760,601,332.94) ยางและผลิตภัณฑ์ไทยอินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ 4.7ไทย (4.1%), มาเลเซีย (0.3%), เมียนมาร์ (0.1%), กัมพูชา (0.2%) 10,201,215.8 (ไทย 8,898,933.0), (มาเลเซีย 651,141.4), เมียนมาร์ (217,047.1), (กัมพูชา 434,094.3) หมายเหตุ: * มูลค่าเฉลี่ยในช่วงปี (หลัง ASEAN+3)

18 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปจีน (วิเคราะห์รายสินค้า) ข้าว ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย - - เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ - - ลาว - - กัมพูชา ฟิลิปปินส์ - - บรูไน - - ASEAN  เวียดนาม แย่งส่วนแบ่งตลาดจากไทยในตลาดจีน ในช่วงปี ทำให้เวียดนามครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับ หนึ่ง ในตลาดจีน (เวียดนาม: ร้อยละ 64,ไทย: ร้อยละ 35) ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

19 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปจีน (วิเคราะห์รายสินค้า) ยางพารา ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ 0.0 ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน - - ASEAN 100  ไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ในตลาดจีน ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

20 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปจีน (วิเคราะห์รายสินค้า) น้ำมันปาล์มดิบ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม - - เมียนมาร์ - - สิงคโปร์ - - ลาว - - กัมพูชา - - ฟิลิปปินส์ บรูไน - - ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

21 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปจีน (วิเคราะห์รายสินค้า) ยานพาหนะ ชิ้นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา 0.1 ฟิลิปปินส์ บรูไน ASEAN 100  ไทยครองส่วนตลาดเพิ่มขึ้นในปี จากร้อยละ 17.6 เป็นร้อยละ 21.3 ขณะที่สิงคโปร์ มีส่วนตลาดลดลงเหลือ 27.8 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

22 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปจีน (วิเคราะห์รายสินค้า) ผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ 0.0 ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

23 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปจีน (วิเคราะห์รายสินค้า) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

24 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปจีน (วิเคราะห์รายสินค้า) เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ 0.0 สิงคโปร์ ลาว 0.0 กัมพูชา 0.0 ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

25 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปจีน (วิเคราะห์รายสินค้า) ยางและผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ ลาว 0.0 กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

26 YOUR SITE HERE ตลาดญี่ปุ่น

27 สรุปส่วนแบ่งตลาดของสินค้าใน ตลาดญี่ปุ่น รายการสินค้า ปี ปี หมายเหตุ ส่วนแบ่งตลาด ข้าวไทยเวียดนาม-ไทยเวียดนามเมียนมาร์ 1. ไทยครองตลาดอันดับ 1 2. ปี ไทยแย่งส่วนแบ่ง ตลาดจากเวียดนาม ยางพาราอินโดนีเซียไทยมาเลเซียอินโดนีเซียไทยมาเลเซีย 1. อินโด ครองตลาดอันดับ 1 2. ปี อินโดแย่งส่วนแบ่ง ตลาดจากไทย น้ำมันปาล์ม ดิบ มาเลเซีย-- -- มาเลเซียครองตลาดญี่ปุ่น 100% ยานพาหนะ และชิ้นส่วน และอุปกรณ์ ขนส่งต่างๆ ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียไทยอินโดนีเซียมาเลเซีย ลำดับส่วนแบ่งตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ไม้มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ลำดับส่วนแบ่งตลาดไม่เปลี่ยนแปลง เสื้อผ้าเครื่อง แต่งกาย เวียดนามไทยอินโดนีเซี ย เวียดนามอินโดนีเซียไทย ปี อินโดฯ ส่วนตลาด เพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของไทย ตกเป็นอันดับ 3 เครื่องใช้ไฟฟ้ า ไทยมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ลำดับส่วนแบ่งตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ยางและ ผลิตภัณฑ์ ไทยมาเลเซียอินโดนีเซี ย ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียลำดับส่วนแบ่งตลาดไม่เปลี่ยนแปลง

28 สรุปการครองตลาดสินค้าในตลาดญี่ปุ่น หลัง ASEAN+3 ( ) หมายเหตุ: * มูลค่าเฉลี่ยในช่วงปี (หลัง ASEAN+3) สินค้า ประเทศที่ครอง ตลาดอันดับ 1 การสูญเสียตลาด ประเทศที่สูญเสียส่วนแบ่ง ตลาด ร้อยละประเทศที่ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)* ข้าวไทยเวียดนาม9.4ไทย (8.8%) และเมียนมาร์ (0.6%) 472,408.4 (ไทย 442,254.6) (เมียนมาร์ 30,153.7) ยางพาราอินโดนีเซียไทย มาเลเซีย และเวียดนาม5.5อินโดนีเซีย (5.5%)59,641,320 (อินโดนีเซีย) น้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย---- ยานพาหนะและชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ 7.5ไทย (7.5%)26,262,293.3 (ไทย) ผลิตภัณฑ์ไม้มาเลเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และสิงคโปร์ 10.7 ไทย (0.6%) เวียดนาม (4.0%) ลาว (0.1%) ฟิลิปปินส์ (6.0%) 138,637,450.3 (ไทย 7,774,062.6) (เวียดนาม 51,827,084.2) (ลาว 1,295,677.1) (ฟิลิปปินส์ 77,740,626.3) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเวียดนาม ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ 10 อินโดนีเซีย (4.8%) เมียนมาร์ (2.0%) ลาว (0.3%) และกัมพูชา (2.9%) 85,179,442 (อินโดนีเซีย 40,886,132.2) (เมียนมาร์ 17,035,888.4) (ลาว2,555,383.3) (กัมพูชา 24,702,038.2) เครื่องใช้ไฟฟ้าไทยไทย และสิงคโปร์3.2 มาเลเซีย (0.2%) อินโดนีเซีย (0.1%) เวียดนาม (2.8%) และกัมพูชา (0.1%) 100,904,388 (มาเลเซีย 6,306,524.2 ) (อินโดนีเซีย 3,153,262.1) (เวียดนาม 88,291,339.5 ) (กัมพูชา 3,153,262.1) ยางและผลิตภัณฑ์ไทยไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์7.0 มาเลเซีย (3.9%) เวียดนาม (2.6%) ฟิลิปปินส์ (0.5%) 19,053,448.2 (มาเลเซีย 1,061,5492.) (เวียดนาม 7,076,995 ) (ฟิลิปปินส์ 1,360,960.6)

29 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปญี่ปุ่น (วิเคราะห์รายสินค้า) ข้าว ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย 0.0 อินโดนีเซีย - - เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ - - ลาว - - กัมพูชา - - ฟิลิปปินส์ - - บรูไน - - ASEAN  ไทยครองส่วนแบ่งตลาดข้าวเป็นอันดับ 1 ในตลาดญี่ปุ่น รองลงมา คือ เวียดนาม ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

30 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปญี่ปุ่น (วิเคราะห์รายสินค้า) ยางพารา ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ 0.0 ลาว - - กัมพูชา 0.0 ฟิลิปปินส์ 0.0 บรูไน - - ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

31 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปญี่ปุ่น (วิเคราะห์รายสินค้า) น้ำมันปาล์มดิบ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย - - มาเลเซีย อินโดนีเซีย - - เวียดนาม - - เมียนมาร์ - - สิงคโปร์ - - ลาว - - กัมพูชา - - ฟิลิปปินส์ - - บรูไน - - ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

32 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปญี่ปุ่น (วิเคราะห์รายสินค้า) ยานพาหนะ ชิ้นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ 0.0 สิงคโปร์ ลาว - - กัมพูชา 0.1 ฟิลิปปินส์ บรูไน - - ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

33 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปญี่ปุ่น (วิเคราะห์รายสินค้า) ผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา 0.0 ฟิลิปปินส์ บรูไน ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

34 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปญี่ปุ่น(วิเคราะห์รายสินค้า) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ 0.1 ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

35 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปญี่ปุ่น (วิเคราะห์รายสินค้า) เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ 0.0 สิงคโปร์ ลาว 0.0 กัมพูชา ฟิลิปปินส์ 15.6 บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

36 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปญี่ปุ่น (วิเคราะห์รายสินค้า) ยางและผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ ลาว - - กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

37 YOUR SITE HERE ตลาดเกาหลีใต้

38 สรุปส่วนแบ่งตลาดของสินค้าใน ตลาดเกาหลีใต้ รายการสินค้า ปี ปี หมายเหตุ ส่วนแบ่งตลาด ข้าวไทย-- เวียดนาม- 1. ไทยครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 2. ปี เวียดนามแย่งส่วนแบ่ง ตลาดจากไทยไปร้อยละ 6.3 คิดเป็นมูลค่า 630, เหรียญสหรัฐฯ 2ยางพาราไทยอินโดเชียมาเลเซียไทยอินโดเชียมาเลเซีย ลำดับส่วนแบ่งตลาดไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสอง ช่วงเวลา 3น้ำมันปาล์มดิบมาเลเซียอินโดเชีย มาเลเซียอินโดเชียไทย ปี ไทยแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก มาเลเซีย คิดเป็นมูลค่า 34,824 เหรียญ สหรัฐฯ 4ยานพาหนะและ ชิ้นส่วนและ อุปกรณ์ขนส่ง ต่างๆ ไทยเวียดนามสิงคโปร์ไทยอินโดเชียสิงคโปร์ ไทยครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 5ผลิตภัณฑ์ไม้มาเลเซียอินโดเชียฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดเชียฟิลิปปินส์ ไทยไม่ติดอนดับ 1 ใน 3 ในตลาดเกาหลีใต้ 6เสื้อผ้าเครื่องแต่ง กาย เวียดนามไทยอินโดนีเซียเวียดนามอินโดนีเซียไทยในปี ไทยสูญเสียการครองส่วน แบ่งตลาดอันดับ 2 ให้แก่อินโดนีเซีย 7เครื่องใช้ไฟฟ้าไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์ ลำดับส่วนแบ่งตลาดไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสอง ช่วงเวลา 8ยางและ ผลิตภัณฑ์ ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียไทยมาเลเซียอินโดนีเซีย 1. ไทยครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 2. ปี มาเลเซียแย่งการครอง ส่วนแบ่งตลาดอันดับที่ 2 จากอินโดฯ

39 สรุปการครองตลาดสินค้าในตลาดเกาหลี ใต้หลัง ASEAN+3 ( ) หมายเหตุ: * มูลค่าเฉลี่ยในช่วงปี (หลัง ASEAN+3) สินค้า ประเทศที่ครองตลาด อันดับ 1 การสูญเสียตลาด ประเทศที่สูญเสียส่วนแบ่ง ตลาด ร้อยละ ประเทศที่ส่วนแบ่ง การตลาดเพิ่มขึ้น มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)* ข้าวไทย 6.9 เวียดนาม (6.3%) มาเลเซีย (0.6%) 207, (เวียดนาม 189,719.6) (มาเลเซีย 18,068.5 ) ยางพาราไทย มาเลเซีย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ 8.5 ไทย (1.5%) อินโดนีเซีย (6.0%) เมียนมาร์ (0.4%) และ กัมพูชา (0.6%) 244,784,397.3 (ไทย 43,197,246.6) (อินโดนีเซีย 172,788,986.4) (เมียนมาร์ 11,519,265.8) (กัมพูชา 17,278,898.6) น้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย 41.7 ไทย (19.4%) อินโดนีเซีย (22.3%) 414,076.1 (ไทย 192,639.7) (อินโดนีเซีย 221,436.4) ยานพาหนะ และชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ ไทย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ 18.5 อินโดนีเซีย (13.9%) สิงคโปร์ (3.9%) กัมพูชา (0.7%) 14,310,417.1 (อินโดนีเซีย 10,752,151.2) (สิงคโปร์ 3,016,790.6 ) (กัมพูชา 541,475.2) ผลิตภัณฑ์ไม้มาเลเซีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ 17.8 เวียดนาม (17.3%) ลาว (0.3%) ฟิลิปปินส์ (0.2%) 39,588, (เวียดนาม 38476,143.4 ) (ลาว 667,216.4 ) (ฟิลิปปินส์ 444,810.9) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว และฟิลิปปินส์ 1.7 อินโดนีเซีย (3.5%) เวียดนาม (5.6%) เมียนมาร์ (1.2%) และ กัมพูชา (0.4%) (อินโดนีเซีย 1,553,132.5) (เวียดนาม 2,485,012) (เมียนมาร์ 532,502.6) (กัมพูชา 177,500.9) เครื่องใช้ไฟฟ้าสิงคโปร์ ไทย สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ 5.0 อินโดนีเซีย (0.7%) เวียดนาม (4.3%) 201,560,549.9 (อินโดนีเซีย 28,218,477) (เวียดนาม 173,342,072.9) ยางและผลิตภัณฑ์ไทย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ 8.2 อินโดนีเซีย (1.5%) เวียดนาม (6.7%) (อินโดนีเซีย 823,782.6) (เวียดนาม 3,679,562.5)

40 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปเกาหลีใต้ (วิเคราะห์รายสินค้า) ข้าว ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 0.0 เวียดนาม เมียนมาร์ 0.0 สิงคโปร์ 0.0 ลาว 0.0 กัมพูชา 0.0 ฟิลิปปินส์ 0.0 บรูไน 0.0 ASEAN ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

41 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปเกาหลีใต้ (วิเคราะห์รายสินค้า) ยางพารา ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ 0.0 ลาว 0.0 กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

42 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปเกาหลีใต้ (วิเคราะห์รายสินค้า) น้ำมันปาล์มดิบ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 0.0 เมียนมาร์ 0.0 สิงคโปร์ 0.0 ลาว 0.0 กัมพูชา 0.0 ฟิลิปปินส์ 0.0 บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

43 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปเกาหลีใต้ (วิเคราะห์รายสินค้า) ยานพาหนะ ชิ้นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ ลาว 0.0 กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

44 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปเกาหลีใต้ (วิเคราะห์รายสินค้า) ผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา 0.0 ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.1 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

45 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปเกาหลีใต้ (วิเคราะห์รายสินค้า) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

46 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปเกาหลีใต้ (วิเคราะห์รายสินค้า) เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย 20.0 อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ 0.0 สิงคโปร์ ลาว 0.0 กัมพูชา 0.0 ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

47 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก ไทยไปเกาหลีใต้ (วิเคราะห์รายสินค้า) ยางและผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 (ร้อยละ) หลัง ASEAN+3 (ร้อยละ) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ 0.0 สิงคโปร์ ลาว 0.0 กัมพูชา 0.0 ฟิลิปปินส์ บรูไน 0.0 ASEAN 100 ที่มา: คำนวณจากข้อมูล Global Trade Atlas (2014) หมายเหตุ: ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 คือ ปี หลัง ASEAN+3 คือ ปี

48 สรุปศักยภาพอาเซียน หลัง ASEAN+3 ( ) มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)สรุป จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ASEAN+3 ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 หลัง ASEAN+3 ส่วนต่าง ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 หลัง ASEAN+3 ส่วนต่าง ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 หลัง ASEAN+3 ส่วนต่างได้/เสีย มูลค่า (ล้าน เหรียญสหรัฐฯ) ไทย73, , , , , ,101.29,277.48, ,248.9เสีย -5,588.2 มาเลเซีย101, , , , , , ,998.59, ,128.1ได้ 18,207.3 อินโดนีเซีย14, , , , ,826.65,099.31,272.7ได้ 2,129.9 เวียดนาม24, , , ,298.64,138.42,582.87,115.44,532.6ได้ 9,342.6 เมียนมาร์1,026.71, , ได้ 1,983.6 สิงคโปร์43, , , ,395.88, , , , ,809.4เสีย -11,998.6 ลาว275.91, ได้ กัมพูชา ได้ 1,196.7 ฟิลิปปินส์60, , , , , ,542.86,375.24, ,572.5เสีย -22,225.5 บรูไน ได้ 2.4

49 สรุปศักยภาพอาเซียน หลัง ASEAN+3 ( ) มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)สรุป จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ASEAN+3 ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 หลัง ASEAN+3 ส่วนต่าง ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 หลัง ASEAN+3 ส่วนต่าง ก่อน AEC เริ่ม ASEAN+3 หลัง ASEAN+3 ส่วนต่าง ได้/ เสีย มูลค่า (ล้าน บาท) ไทย2,407,687.32,367, ,569.31,198,192.41,096, , , , ,926.5เสีย -183,125.3 มาเลเซีย3,340,367.34,152, , , , , , , ,737.8ได้ 596,653.2 อินโดนีเซีย466, , , , , , , , ,706.4ได้ 69,796.8 เวียดนาม810, , , , , , , , ,533.3ได้ 306,157.0 เมียนมาร์33, , , , , ,720.09, , ,519.5ได้ 65,002.6 สิงคโปร์1,426,140.61,358, , , , , , , ,374.0เสีย -393,194.1 ลาว9, , ,065.31,677.83,840.62, ได้ 28,264.1 กัมพูชา6, , ,251.25, , ,446.72,130.18,648.06,518.0ได้ 39,215.9 ฟิลิปปินส์1,992,960.01,366, , , , , , , ,530.8เสีย -728,329.6 บรูไน ได้ 78.6

50 ส่วนแบ่งตลาดอาเซียนใน ASEAN+3

51 ศักยภาพสินค้าไทยใน ASEAN+3 ศักยภาพในการ แข่งขัน สูงขึ้น ศักยภาพในการ แข่งขัน ปานกลาง ศักยภาพในการ แข่งขัน แย่ลง ยางพาราผลิตภัณฑ์ไม้ข้าว ยางและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าน้ำมันปาล์มดิบ ยานพาหนะ ชิ้นส่วน ประกอบ และอุปกรณ์ ขนส่งต่างๆ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

52 YOUR SITE HERE Thank You! ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร :


ดาวน์โหลด ppt YOUR SITE HERE ASEAN+3 ประเมินศักยภาพการแข่งขัน ของสินค้าไทยใน ASEAN+3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google