งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Corinthians โครินธ์ 16 The Collection for Jerusalem and Last Instructions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Corinthians โครินธ์ 16 The Collection for Jerusalem and Last Instructions."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Corinthians โครินธ์ 16 The Collection for Jerusalem and Last Instructions

3 1 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. 1 แล้วเรื่องการถวายทรัพย์เพื่อ ช่วยวิสุทธิชนนั้น ข้าพเจ้าได้ สั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทีย ไว้อย่างไร ก็ขอให้ท่านจง กระทำเหมือนกันด้วย

4 2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. 2 ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่าน ทุกคนเก็บผลประโยชน์ที่ ได้รับไว้บ้าง ตามที่พระเจ้าได้ ทรงให้ท่านจำเริญ เพื่อจะไม่ ต้องถวายทรัพย์เมื่อข้าพเจ้า มา

5 3 And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. 3 เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวก ท่านเห็นชอบจะรับรองผู้ใด โดยจดหมายของท่าน ข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือของ ถวายของท่านไปยังกรุง เยรูซาเล็ม

6 4 And if it be meet that I go also, they shall go with me. 4 และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไป ด้วย คนเหล่านั้นก็จะไปพร้อม กับข้าพเจ้า

7 Plans for Travel 5 Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia. 5 เพราะเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้น มาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมา หาท่าน เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่า จะไปทางมาซิโดเนีย

8 6 And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go. 6 และข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับ ท่าน บางทีอาจจะอยู่จนถึงสิ้น ฤดูหนาวก็เป็นได้ แล้วข้าพเจ้า จะไปทางไหน พวกท่านจะได้ ส่งข้าพเจ้าไปทางนั้น

9 For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. 7 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะ พบท่านเมื่อผ่านไปเท่านั้น แต่ ข้าพเจ้าหวังใจว่า ถ้าองค์พระ ผู้เป็นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะ ค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อย

10 8 But I will tarry at Ephesus until Pentecost. 8 แต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟ ซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต

11 9 For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. 9 เพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะ เกิดผล ทั้งผู้ขัดขวางก็มีเป็น อันมากด้วย

12 10 Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do. 10 แล้วถ้าทิโมธีมาหาท่านจง ให้เขาอยู่กับท่านโดย ปราศจากความกลัว เพราะว่า เขาทำงานขององค์พระผู้เป็น เจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า

13 11 Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren. 11 เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใด ประมาทเขา แต่จงช่วยให้เขา เดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อ เขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะ ข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวก พี่น้องอยู่

14 Revelation วิวรณ์ 3:8 I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.

15 เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า ดูเถิด เราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ไม่มี ใครปิดได้ เพราะว่าเจ้ามีกำลัง เพียงเล็กน้อย แต่กระนั้นเจ้าก็ ได้ประพฤติตามคำของเราและ ไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา

16 Final Instructions 12 As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.

17 12 อปอลโล ซึ่งเป็นพี่น้องของ เรานั้น ข้าพเจ้าได้คะยั้นคะยอ ให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลาย พร้อมกับพวกพี่น้อง แต่ท่าน ไม่จุใจที่จะไปเดี๋ยวนี้ เมื่อมี โอกาสท่านจึงจะไป

18 13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. 13 ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อ จงเป็น ลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง

19 14 Let all your things be done with charity. 14 ทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำนั้น จง กระทำด้วยความรัก

20 15 I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,) 15 พี่น้องทั้งหลาย ( ท่านรู้ว่า ครอบครัวของสเทฟานัส เป็น ผลแรกในแคว้นอาคายา และ พวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการ ปรนนิบัติวิสุทธิชนทั้งปวง )

21 16 That ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us, and laboureth. 16 ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลาย อยู่ใต้บังคับคนเช่นนั้น และคน ทั้งปวงที่ช่วยทำการด้วยกัน นั้นกับเรา

22 17 I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied. 17 ที่สเทฟานัส และฟอร์ทู นาทัส และอาคายคัสมาแล้ว นั้น ข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดี เพราะว่าสิ่งซึ่งท่านทั้งหลาย ขาดนั้น เขาเหล่านั้นได้มาทำ ให้ครบ

23 18 For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such. 18 เพราะเขาทำให้จิตใจของ ข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลาย ชุ่มชื่น ฉะนั้นท่านทั้งหลายจง รับรองคนเช่นนั้น

24 19 The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. 19 คริสตจักรทั้งหลายในแคว้น เอเชียฝากความคิดถึงมายัง ท่านทั้งหลาย อาควิลลาและ ปริสสิลลากับคริสตจักรที่อยู่ ในบ้านของเขา ฝากความ คิดถึงมากมายในองค์พระผู้ เป็นเจ้ามายังท่านทั้งหลาย

25 20 All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss. 20 พี่น้องทุกคนฝากความคิดถึง มายังท่าน ท่านจงทักทาย ปราศรัยกันด้วยธรรมเนียมจุบ อันบริสุทธิ์

26 21 The salutation of me Paul with mine own hand. 21 คำแสดงความนับถือนี้เป็น ลายมือของข้าพเจ้า เปาโล

27 22 If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha. 22 ถ้าผู้ใดไม่รักพระเยซูคริสต์ เจ้า ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา

28 23 The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 23 ขอพระคุณของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ เราสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย เถิด

29 24 My love be with you all in Christ Jesus. Amen. 24 ความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อ ท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์ เสมอ เอเมน

30 1Timothy ทิโมธี 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. อย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นความหนุ่ม แน่นของท่าน แต่จงเป็น แบบอย่างของคนทั้งหลายที่ เชื่อ ทั้งในทางวาจา ในการ ประพฤติ ในความรัก ในน้ำใจ ในความเชื่อ และในความ บริสุทธิ์


ดาวน์โหลด ppt 1 Corinthians โครินธ์ 16 The Collection for Jerusalem and Last Instructions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google