งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการเบิกจ่ายเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการเบิกจ่ายเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดทำโดยฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ต่อ 20

2 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
“การยืมเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ให้ส่งสัญญายืมเงินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่การเงินจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและขอวางเบิกในระบบ GFMIS ไปยังกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ ผู้มีสิทธิยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้น

3 เอกสารประกอบการยืมเงิน
สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ การยืมเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ให้ผู้ยืมไม่น้อยกว่า 2 คน ขึ้นไป ร่วมลงลายมือชื่อในสัญญาการยืมเงิน สำนำเนาขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติไปราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ประมาณการค่าใช้จ่าย ตารางอบรม/กำหนดการเดินทาง กรณีไปราชการและมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ราชการเป็นพาหนะ ให้ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ

4 การส่งคืนหลักฐานการยืมเงินราชการ
การยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้องส่งชดใช้เงินยืม ภายใน 15 วัน นับถึงวันกลับมาถึง การยืมเงินอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้องส่งชดใช้เงินยืม ภายใน 30 นับแต่วันที่ได้รับเงิน

5 เอกสารประกอบการส่งใช้คืนเงิน
ใบสำคัญคู่จ่ายพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริง และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) รูปภาพกิจกรรม ตารางการอบรม/ถ้ามีวิทยากรให้ระบุชื่อวิทยากร การเดินทางไปราชการต้องแนบรายละเอียดแนบท้ายเพื่อประกอบการเบิกจ่ายด้วย รายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต้อง หัก ณ ที่จ่าย 1% แล้วนำส่งสรรพกร พร้อมแนบใบเสร็จจากกรมสรรพกร ประกอบการส่งใช้

6 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -สถานที่ราชการ เบิกได้ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน - สถานที่เอกชน เบิกได้ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน ค่าอาหาร -สถานที่ราชการ เบิกได้ไม่เกิน 150 บาท/มื้อ/คน (จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มที่ 100 บาท/มื้อ/คน) - สถานที่เอกชน จัดเลี้ยงอาหารมื้อเดียว เช่น มื้อกลางวัน เบิกได้ไม่เกินอัตรา 400 บาท/มื้อ/คน ( จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มที่ บาท/มื้อ/คน)

7 ระเบียบที่ใช้บังคับ *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 *มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

8 การเบิกค่าวิทยากร (ระเบียบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕๕5)
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสำหรับการฝึกอบรม ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท สำหรับการฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสำหรับการฝึกอบรม ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท สำหรับการฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท

9 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ลักษณะ จำนวนคน - การบรรยาย 1 คน - การอภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ 5 คน - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ อภิปราย /สัมมนา/ทำกิจกรรม ไม่เกินกลุ่มละ คน การนับเวลาบรรยาย นับตามเวลาที่กำหนดในตารางการฝึกอบรม บรรยายไม่น้อยกว่า 50 นาที จ่ายได้ 1 ชั่วโมง บรรยายไม่ถึง 50 นาที แต่เกิน 25 นาที จ่ายได้กึ่งหนึ่ง

10 ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าที่พัก ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว (บาท/วัน/คน) ค่าเช่าห้องพักคู่ การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 การฝึกอบรมประเภท ข ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน 900 บุคคลภายนอก* (ระเบียบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555) ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 หมายเหตุ: กค /ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556

11 ค่าเบี้ยเลี้ยง การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
นับตั้งแต่ออกจากสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติแล้วแต่กรณี ให้นับเป็น 24 ชม. เป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชม. และส่วนที่ไม่ถึง 24 ชม. หรือเกิน 24 ชม. นั้นเกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็นอีก 1 วัน แล้วนำจำนวนวันทั้งหมดมาคูณอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงที่คำนวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน การฝึกอบรมบุคคลภายนอก - ค่าอาหาร (ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน 80 บาท/คน/วัน (ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน 160 บาท/คน/วัน (ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน 240 บาท/คน/วัน ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน 500 บาท/คน/วัน ค่าพาหนะ เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน (ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เอกสารหมายเลข 2 ท้ายระเบียบ)

12 ระเบียบฯ ที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ การจัดซื้อเสื้อ และกระเป๋าที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ ไม่ให้จัดซื้อ ถ้าจัดซื้อได้ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง การไปศึกษาดูงานต้องเขียนโครงการรองรับด้วย (ให้ใช้คำว่า “ไปศึกษาดูงาน ไม่ใช้คำว่า ทัศนศึกษาดูงาน”


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการเบิกจ่ายเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google