งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง หลักการและแนวทางทั่วไป การขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง ปรับเพิ่ม – ลดงบประมาณ และ รายการ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง หลักการและแนวทางทั่วไป การขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง ปรับเพิ่ม – ลดงบประมาณ และ รายการ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง หลักการและแนวทางทั่วไป การขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง ปรับเพิ่ม – ลดงบประมาณ และ รายการ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์

2 หลักการ และแนวทางทั่วไป  งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้ส่วนงานต่างๆไว้ในรายการใดตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และหรือสรุปประมาณการรายรับและรายจ่าย งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปี ได้จัดทำมาจากแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 4 ปี จึงไม่สมควรโอนหรือนำไปใช้ใน รายการอื่น  เนื่องจากกระบวนการของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นการจัดทำล่วงหน้า ดังนั้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินงานตามที่ขออนุมัติไว้กับรัฐสภาและสภาสถาบันแล้ว สถานการณ์ต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้วางแผนไว้ เช่น เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ และหรือ ประมาณการรายรับ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานที่จะทำให้เป้าหมายไม่สามารถบรรลุผลตามที่ได้กำหนดไว้ ทำ ให้ต้องมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในรายการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปอย่างถูกต้อง  เพื่อให้การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 23 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ฯ และตามประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3 การขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หลักการสำคัญ  เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ  เพื่อพัฒนาบุคลากร  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี หลักการสำคัญ  เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ  เพื่อพัฒนาบุคลากร  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี คำนึงถึง  ประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ(ประชาชน)  ความประหยัด  ความคุ้มค่า  ความโปร่งใส คำนึงถึง  ประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ(ประชาชน)  ความประหยัด  ความคุ้มค่า  ความโปร่งใส และ  ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของสถาบัน กระทรวง/ยุทธศาสตร์ชาติ  ต้องไม่ทำให้เป้าหมายผลผลิต งาน/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง ในสาระสำคัญจากเดิมที่กำหนดไว้  ต้องไม่ทำให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบการโอนเงินและ/หรือเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายการและหรือวงเงินจากเงินงบประมาณ แผ่นดินและเงินรายได้ ที่ส่วนงานมีความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงจากที่ได้รับการจัดสรรไว้ตามเอกสาร ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เอกสารประมาณการรายรับ และรายจ่ายเงินรายได้ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบัน หรือเอกสารประกอบอื่น รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นใน การดำเนินการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนงานดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์การ โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง การขออนุมัติโอนเงิน/เปลี่ยนแปลง/ปรับเพิ่ม-ลด รายการและหรือวงเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เดือนธันวาคมและมีนาคม)

5 คำจำกัดความ 5 “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของแผนงาน งาน/ โครงการ กิจกรรม กองทุน งบรายจ่าย รายการใด ไปยังแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน งบรายจ่าย รายการ อื่นๆที่ต่างกัน และหรือการโอนเงินต่างกองทุนในแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม รายการ งบรายจ่ายเดียวกัน และหรือ การโอนเงินที่ต่าง แผนงาน งาน/โครงการกิจกรรม กองทุน งบรายจ่าย รายการ รวมถึง การโอนเงินจากแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม / กองทุนและงบรายจ่ายเพื่อไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มิได้จัดทำงบประมาณหรือประมาณการ ไว้ไม่เพียงพอ “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนเงิน และหรือ หน่วยนับของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุนเดียวกัน รวมถึง การ เปลี่ยนแปลงรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้จัดทำแผนไว้แล้ว แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการ หรือมีรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการมากกว่ารายการเดิม “การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การปรับแผนรายจ่ายที่เป็นโครงการ/รายการใหม่ที่มิได้กำหนดไว้ใน แผนงบประมาณประจำปี และไม่กระทบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน รวมถึงการ ปรับเพิ่ม-ลด รายการและหรือวงเงินจากที่ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ตามแผนฯ

6 6 คำจำกัดความ “งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย” หมายความว่า 1. งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันหรือยังมิได้เบิกจ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ (งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ทุกกรณี) 2. งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต งาน/โครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง “งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย” หมายความว่า 1. งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันหรือยังมิได้เบิกจ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ (งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ทุกกรณี) 2. งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต งาน/โครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง

7 7 รูปแบบ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (มี 3 รูปแบบ) รูปแบบที่ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ฯ ตามอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ (ไม่สามารถมอบอำนาจได้) มี 3 ลักษณะ รูปแบบที่ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ฯ ตามอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ (ไม่สามารถมอบอำนาจได้) มี 3 ลักษณะ ลักษณะที่ 1  การโอนงบรายจ่าย ในผลผลิต แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม และกองทุน เดียวกัน  การโอนต่างกองทุน ในผลผลิต แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม และงบรายจ่ายเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนเงินของรายการที่กำหนดไว้ในผลผลิต/โครงการกิจกรรม และกองทุนเดียวกัน ลักษณะที่ 2 การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายภายใต้ผลผลิต และแผนงาน เดียวกัน เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค และหรือค่าเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลักษณะที่ 3 การโอนเพิ่มวงเงินค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถจัดหาได้ภายในวงเงินที่ได้รับการ จัดสรร ซึ่งอยู่ในผลผลิต แผนงานเดียวกัน และเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ รายจ่ายหรือราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อดำเนินการจัดหาแล้ว ผล การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่าย

8 8 รูปแบบ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงฯ รูปแบบที่ 1  ต้องเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง ฯ แล้ว  ต้องไม่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  รายการจัดซื้อจัดจ้างให้หมายถึง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ  ให้โอนเปลี่ยนแปลงฯ เพิ่มวงเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่จะโอนเปลี่ยนแปลงฯ มาเพิ่ม ต้องเป็นงบรายจ่ายต่าง ๆ ของผลผลิต / โครงการใด ๆ ภายใต้แผน งบประมาณเดียวกัน  กรณีนำเงินนอกงบประมาณมาเพิ่ม ให้เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  กรณีรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถจัดหาได้นั้น มีเงินนอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอก งบประมาณไปเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินรายการนั้น

9 9 รูปแบบ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณทั้ง 3 ลักษณะ หัวหน้าส่วนราชการ สามารถดำเนินการเองได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ แต่หัวหน้าส่วน ราชการต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดกรณีเงินขาดบัญชี ซึ่งเป็น ความผิดทางวินัยต้องได้รับโทษตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 สำหรับงบประมาณแผ่นดิน เมื่อหัวหน้าส่วนราชการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงฯ แล้ว ให้จัดทำและส่งรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยเร็ว อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย

10 10 รูปแบบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รูปแบบที่ 2 การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องขอตกลงกับสำนักงบประมาณ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่รับจัดสรรงบประมาณ ที่นอกเหนือจากที่ได้มอบ อำนาจและความรับผิดชอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ หากหัวหน้าส่วนราชการมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงฯ ให้ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ (1) วิเคราะห์ความจำเป็นตามหลักการสำคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงฯ (2) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไปพร้อมกัน (ระเบียบฯ ข้อ11 วรรคสาม) (3) ให้จัดทำและรับส่งข้อมูลการปรับปรุงแผนฯ ตาม (1) และรายการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ตาม (2) ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำเป็นหนังสือเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณด้วย

11 11 รูปแบบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รูปแบบที่ 3 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน  การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลทำให้เกิดรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ  การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ข้าม “แผนงบประมาณ”  การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลทำให้เกิดรายจ่ายประเภทโครงการใหม่พิเศษที่เกิดขึ้นจากนโยบายใหม่ที่ไม่ได้ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงฯ รูปแบบที่ 3  ตรวจสอบว่าเป็นงานหรือภารกิจใด (แผนงบประมาณ) ที่ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้/หมดความจำเป็น/ ไม่เป็นประโยชน์ หากดำเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น และหรือมีความจำเป็นอย่างอื่นไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนการปฏิบัติการแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้ สอดคล้องด้วย  เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนราชการจัดทำและจัดส่งข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนแปลง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำหนังสือเพื่อขอทำความตกลงในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายต่อไป

12 12 รูปแบบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การให้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เป็นหลักการ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ในการให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารงบประมาณ ด้วยความสามารถโดยการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคาที่ถูกลง ซึ่ง การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดการประหยัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถนำงบประมาณ รายจ่ายเหลือจ่ายไปกำหนดกิจกรรม รายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้างใหม่ได้ ( ยกเว้น ต้องไม่ เป็นรายการค่าที่ดิน / รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ / ไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ / ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา เช่น ค่าเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคา ได้ ( ค่า k) ค้างชำระ )

13 13 การขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลง ปรับเพิ่ม-ลดงบประมาณ และรายการของส่วนงาน ภายในสถาบัน (จำแนกเป็น 2 ส่วน)  ส่วนงานดำเนินการขออนุมัติโอนฯ กรณี ต่าง แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน งบรายจ่าย ระดับ การศึกษา(ปริญญาตรี-ปริญญาโท/เอก) โดยให้ส่วนงานดำเนินการขออนุมัติโอนฯ ไปยังส่วนการคลังตาม แบบฟอร์มที่ส่วนการคลังกำหนด  ส่วนงานดำเนินการขออนุมัติโอนฯ กรณี ต่าง แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน งบรายจ่าย ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี-ปริญญาโท/เอก) โดยให้ส่วนงานดำเนินการขออนุมัติโอนฯ ไปยังส่วนบริหารยุทธศาสตร์ ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด ได้แก่ หนังสือบันทึกข้อความการโอน เปลี่ยนแปลงฯ แบบ งปม.303 และแบบ งปม.303/1 ถ้าขออนุมัติ ใช้เงินเหลือจ่าย) การขออนุมัติโอน ฯ ทั้ง 2 ลักษณะ จะมีเงื่อนไขว่า เงินงบประมาณแผ่นดินห้าม ขออนุมัติโอนต่างแผนงาน เนื่องจากมีผลกับคำรับรองที่สถาบันให้ไว้กับรัฐมนตรี  การใช้จ่ายงบดำเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ระเบียบหรือประกาศ กำหนดไว้ไม่สามารถถัวจ่ายได้ และค่าสาธารณูปโภค) หากต่างแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน งบรายจ่าย ดำเนินการตามข้อ 1 การขออนุมัติโอนฯในลักษณะงบดำเนินงาน การขออนุมัติโอนฯในลักษณะงบลงทุน

14 14 การขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลง ปรับเพิ่ม-ลดงบประมาณ และรายการ ของส่วนงานภายในสถาบัน (จำแนกเป็น 2 ส่วน)  การขออนุมัติโอนฯ เงินเหลือจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อไปดำเนินการใด ๆ จะไม่พิจารณาอนุมัติ เนื่องจากตาม ระเบียบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 25. หากมีหนี้สาธารณูปโภคต้องโอน ชำระหนี้สาธารณูปโภคก่อน (ยกเว้น รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท และ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามลำดับ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเมื่อดำเนินการจัดหาแล้ว ผลของการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีวงเงิน/ราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับให้นำเงินเหลือจ่ายจากผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการอื่นมาเพิ่มให้กับ รายการนั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น)  การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ฯ ส่วนงานต้องให้เหตุผลความจำเป็นที่ชัดเจนและเพียงพอในการขออนุมัติโอน หากไม่ ดำเนินการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และหรือเหตุอื่นใด ซึ่งการวางแผนการบริหารงบประมาณ หากมีการ ขออนุมัติโอนฯ จำนวนมาก แสดงถึงการวางแผนไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าประจำปี ของสถาบัน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขออนุมัติโอนฯในลักษณะงบลงทุน

15 15 ขั้นตอน การขออนุมัติ ส่วนงานระดับคณะ/สำนัก/วิทยาเขต/ส่วน โดยหน่วยแผนจัดทำเรื่องเพื่อขออนุมัติปรับเพิ่มรายการจาก เงินงบประมาณ/เงินรายได้ ตามแบบ งปม. 303 แบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบหนังสือบันทึกข้อความลงนามโดยหัวหน้าส่วนงาน เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งตามขั้นตอนไปยังส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี และสำเนาแจ้งหน่วย การเงินและหน่วยพัสดุทราบ (โดยหน่วยการเงินจัดทำ แบบ งปม. 303/1 และหน่วยพัสดุจัดทำแบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) กรณีปรับเพิ่มรายการใหม่จากที่ได้อนุมัติไว้ในแผนฯ กรณีปรับเพิ่ม-ลด วงเงินในรายการที่ได้อนุมัติไว้ในแผนฯ กรณีเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้อนุมัติไว้ในแผนฯ กรณีปรับเพิ่ม-ลด วงเงินในรายการที่ได้อนุมัติไว้ในแผนฯ กรณีเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้อนุมัติไว้ในแผนฯ ส่วนงานระดับคณะ/สำนัก/วิทยาเขต/ส่วน โดยหน่วยพัสดุ จัดทำเรื่องเพื่อขออนุมัติตามแบบ งปม. 303 แบบ งปม. 303/1 แบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบหนังสือบันทึกข้อความลงนามโดยหัวหน้าส่วนงาน เสนออธิการบดีเพื่อ พิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งตามขั้นตอนไปยังส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี และสำเนาแจ้งหน่วยการเงินและ หน่วยแผนทราบ (โดย หน่วยการเงินจัดทำ แบบ งปม. 303/1 และหน่วยพัสดุจัดทำ แบบแผนจัดซื้อจัดจ้าง)

16 16 การพิจารณา ตรวจข้อมูลการขออนุมัติฯ ตรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยประสานข้อมูลกับส่วนการคลัง เมื่อข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง นำเสนอ อธิการบดีอนุมัติ  กรณีส่วนบริหารยุทธศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูลแล้วยังไม่ครบถ้วนจะประสานงานกับหน่วยงานต้นเรื่องให้แก้ไข หรือจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมส่งกลับส่วนบริหารยุทธศาสตร์ ภายใน 3 วันทำการ หากพ้นระยะเวลาที่ กำหนดจะส่งเรื่องคืนหน่วยงานต้นเรื่อง ผังงานส่วนแผน 54 แก้ไข มิย 54.docxผังงานส่วนแผน 54 แก้ไข มิย 54.docx  เมื่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ จะสำเนาเรื่องจัดส่งหน่วยงานต้นเรื่อง ส่วนตรวจสอบ และส่วนการคลัง (เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องได้แก่งานเงินงบประมาณหรืองานเงินรายได้หรืองานพัสดุ) หรือใน กรณีที่ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูลแล้วเงินเหลือจ่าย/เงินรายได้สะสม(เงินคงคลัง)/เงินสำรองจ่าย ไม่เพียงพอ จะรายงานให้อธิการบดีสั่งการ และสำเนาเรื่องคืนหน่วยงานต้นเรื่องเช่นกัน  กรณีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ จะแจ้งเรื่องการอนุมัติให้โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ไปยัง งานงบประมาณ ส่วนการคลัง เพื่อดำเนินการรายงานตามแบบ ง 124 ให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ประกาศ.pdf

17


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง หลักการและแนวทางทั่วไป การขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง ปรับเพิ่ม – ลดงบประมาณ และ รายการ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google