งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จ้าง o ส่วนราชการ o E – GP o GFMIS o ทร. o RTN ERP o E-GP supporting System o GFMIS o ผู้ประกอบการ o E -GP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จ้าง o ส่วนราชการ o E – GP o GFMIS o ทร. o RTN ERP o E-GP supporting System o GFMIS o ผู้ประกอบการ o E -GP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จ้าง o ส่วนราชการ o E – GP o GFMIS o ทร. o RTN ERP o E-GP supporting System o GFMIS o ผู้ประกอบการ o E -GP

4

5

6

7

8 ประเภท : คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา : คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา : คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา : คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ : คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี พิเศษ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ : คณะกรรมการตรวจการจ้าง : ผู้ควบคุมงาน คกก. อื่น : คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและ ราคากลาง, คณะกรรมการ TOR คณะกรรมการในการซื้อ - การจ้าง

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน (5)  เปิดซอง อ่านราคา อ่านเอกสาร ลง นามกำกับ  ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก  คัดเลือกคุณภาพ ตัดสินราคาต่ำสุด  เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หน้าที่ของคณะกรรมการเปิด ซองสอบราคา

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จ้าง o ส่วนราชการ o E – GP o GFMIS o ทร. o RTN ERP o E-GP supporting System o GFMIS o ผู้ประกอบการ o E -GP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google