งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จ้าง ส่วนราชการ E – GP GFMIS ทร. RTN ERP E-GP supporting System ผู้ประกอบการ E -GP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จ้าง ส่วนราชการ E – GP GFMIS ทร. RTN ERP E-GP supporting System ผู้ประกอบการ E -GP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จ้าง
ส่วนราชการ E – GP GFMIS ทร. RTN ERP E-GP supporting System ผู้ประกอบการ E -GP

4

5

6

7

8 คณะกรรมการในการซื้อ - การจ้าง
ประเภท : คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา : คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา : คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา : คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ : คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ : คณะกรรมการตรวจการจ้าง : ผู้ควบคุมงาน คกก.อื่น : คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง, คณะกรรมการ TOR

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน (5)  เปิดซอง อ่านราคา อ่านเอกสาร ลงนามกำกับ  ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก  คัดเลือกคุณภาพ ตัดสินราคาต่ำสุด  เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จ้าง ส่วนราชการ E – GP GFMIS ทร. RTN ERP E-GP supporting System ผู้ประกอบการ E -GP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google