งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Material requirements planning (MRP) systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Material requirements planning (MRP) systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Material requirements planning (MRP) systems
กลุ่มที่ 4 Material requirements planning (MRP) systems

2 Material requirements planning (MRP) systems
จัดทำโดย นางสาวดวงฤทัย มงคลระลึก นางสาวธวรรณตรี กมลรัตน์ นางสาวรุ่งนภา ปิ่นทำมา นางสาวอัญชลา ฐิตะสาร นางสาวอัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

3 Material requirements planning (MRP) systems
Ref :

4 Material requirements planning (MRP) systems
Ref :

5 Material requirements planning (MRP) systems
ระบบ MRP มักจะถูกเรียกว่า ระบบผลัก (Push System)  เนื่องจากการผลิตจะเหมือนกับการถูกผลักให้ทำการผลิต Ref :

6 Material requirements planning (MRP) systems
- เพื่อระบุความต้องการวัสดุในแต่ละช่วงเวลา - เพื่อให้มั่นใจว่ามีวัสดุอย่างพอเพียงเมื่อต้องการ - เพื่อรักษาระดับวัสดุคงคลังที่ต่ำที่สุด Ref :

7 Material requirements planning (MRP) systems
1. ลดระดับการถือครองพัสดุคงคลัง 2. ลดช่วงเวลานำในการส่งมอบ 3. คำมั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้า 4. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรสูงขึ้น Ref :

8 Material requirements planning (MRP) systems
1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก 2. ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการบริหารงาน 3. เป็นที่เก็บองค์ความรู้ขององค์กร 4. ลดการสูญเสียวัตถุดิบ สินค้า 5. สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6. กำหนดระยะเวลาการส่งสินค้าได้ถูกต้อง Ref :

9 Material requirements planning (MRP) systems
1. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input) 2. ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MRP (MRP Computer Program) 3. ส่วนผลได้ (Output) Ref :

10 Material requirements planning (MRP) systems
ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input) ประกอบด้วยรายการชุดข้อมูล ที่สำคัญ 3 ชุด ชุดข้อมูลตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling) แฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Material File)  แฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง (Inventory status file) Ref :

11 Material requirements planning (MRP) systems
ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบMRP (MRP Computer Program) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ MRP จะปฏิบัติการวางแผนความต้องการวัสดุโดยอาศัย แฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง ตารางการผลิตหลัก และ แฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ โดยจะมีวิธีการในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ขั้นแรก เริ่มจาก ตารางการผลิตหลัก 2. พิจารณารายการชิ้นส่วนบริการ หรือ ชิ้นส่วนทดแทน Ref :

12 Material requirements planning (MRP) systems
ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบMRP (MRP Computer Program) (ต่อ) 3. วัสดุในตารางการผลิตหลัก และ ชิ้นส่วนบริการ 4. ความต้องการวัสดุขั้นต้น Ref :

13 Material requirements planning (MRP) systems
ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบMRP (MRP Computer Program) (ต่อ) ความต้องการสุทธิของแต่ละวัสดุตามช่วงเวลาต่างสามารถจะคำนวณได้ดังนี้ ความต้องการสุทธิ = ความต้องการขั้นต้น- [พัสดุคงคลังในมือ + วัสดุระหว่างสั่ง – มูลภัณฑ์นิรภัย – พัสดุคงคลังที่จัดสรร ] หรือ ความต้องการสุทธิ = ความต้องการขั้นต้น - พัสดุคงคลังพร้อมใช้ เมื่อ พัสดุคงคลังพร้อมใช้ = พัสดุคงคลังในมือ + วัสดุระหว่างสั่ง – มูลภัณฑ์นิรภัย – พัสดุคงคลังจัดสรร Ref :

14 Material requirements planning (MRP) systems
Ref :

15 Material requirements planning (MRP) systems
ผลได้จากระบบ MRP (Outputs of MRP) ผลได้จากระบบ MRP จะออกมาในรูปของรายงาน โดยรายงานดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ รายงานขั้นต้น และ รายงานขั้นที่ 2 Ref :

16 Material requirements planning (MRP) systems
ผลได้จากระบบ MRP (Outputs of MRP) (ต่อ) 1. รายงานขั้นต้น เป็นรายงานหลักและเป็นรายงานตามปกติที่ใช้ในการควบคุมการผลิตและวัสดุคงคลัง ประกอบด้วย - แผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต - (Planed Order) เป็นแผนที่กำหนดปริมาณและเวลาในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัสดุแต่ละรายการ Ref :

17 Material requirements planning (MRP) systems
ผลได้จากระบบ MRP (Outputs of MRP) (ต่อ) - ใบสั่งซื้อหรือสั่ง - การเปลี่ยนแปลงแผนการสั่ง - ข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง Ref :

18 Material requirements planning (MRP) systems
ผลได้จากระบบ MRP (Outputs of MRP) (ต่อ) 2. รายงานขั้นที่ 2 เป็นรายงานที่ทำขึ้นเป็นพิเศษเป็นความต้องการของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานรายงานในกลุ่มนี้ประกอบด้วย - รายงานผลการดำเนินงาน - รายงานเพื่อการวางแผน - รายงานปัญหาพิเศษ Ref :

19 Material requirements planning (MRP) systems

20 Material requirements planning (MRP) systems
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Material requirements planning (MRP) systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google