งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนความต้องการ วัสดุ Material Requirements Planning : MRP จัดเตรียมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนความต้องการ วัสดุ Material Requirements Planning : MRP จัดเตรียมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนความต้องการ วัสดุ Material Requirements Planning : MRP จัดเตรียมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา

2 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุม วัสดุและการวางแผนการผลิต ระบบวางแผนความ ต้องการวัสดุจะพิจารณาความต้องการวัสดุจนถึง ระดับผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณความต้องการ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อ จัดการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อส่วนประกอบนั้นๆ ระบบวางแผนความต้องการวัสดุยังทำหน้าที่เป็น กลไกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตารางการผลิต เมื่อมีการทบทวนแผนงาน การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning)

3 เพื่อระบุความต้องการของวัสดุในแต่ละ ช่วงเวลาที่ เพื่อรักษาระดับของสินค้าคงคลังให้ต่ำ ที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของการวางแผน ความต้องการวัสดุ

4 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning) MRP เหมาะสำหรับสภาพการผลิตที่มีการประกอบ วัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ ลักษณะของสายการประกอบ  ผลิตภัณฑ์ต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนและวัสดุ นำมา ประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลำดับขั้นการประกอบที่ แน่นอน  ผลิตภัณฑ์ต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนและวัสดุจำนวนที่ แน่นอน  ความต้องการชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ มีความแปรเปลี่ยน และมีลักษณะไม่ต่อเนื่อง

5 โครงสร้างของระบบ MRP  ตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling)  แผนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ Bill of Material หรือ รายการวัสดุ  ข้อมูลรายการและปริมาณสินค้าคง คลัง (Inventory Status)

6 โครงสร้างของระบบ MRP

7 ส่วนนำเข้าของระบบ MRP ตารางการผลิตหลัก คือตารางที่แสดงความต้องการ สินค้าที่ได้จากแผนการผลิตรวมหรือจากใบสั่งซื้อ จากลูกค้า ซึ่งแสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า

8 ส่วนนำเข้าของระบบ MRP รายการวัสดุ (Bill of Material) หรือแผนโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ คือข้อมูลที่ระบุถึงจำนวนชิ้นส่วนหรือ วัสุดทั้งหมดที่ต้องการใช้ในการผลิต

9 ส่วนนำเข้าของระบบ MRP แฟ้มรายการและข้อมูลสินค้าคงคลัง ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทถือครองอยู่

10 ตัวอย่าง

11

12

13 Example 2 A B (3) C (2) D (2) E (1) F (2) G (5) H (2) I (2) a.How many I’s for each A b.How many E’s for each A

14 ส่วนประมวลผลของระบบ MRP โปรแกรม MRP เป็นตัวระบบของ คอมพิวเตอร์ ที่จะทำการวางแผน ความต้องการวัสดุโดยอาศัยข้อมูล จาก ตารางการผลิตหลัก รายการ วัสดุ และแฟ้มสถานะคงคลัง

15 ส่วนประมวลผลของระบบ MRP ตัวอย่างการประมวลผลของโปรแกรม MRP

16 กรณีตัวอย่างของระบบ MRP Master Production Schedule 12345 iTouch8595120100100 iPad0600600 Item Master File iPodiPad3A5 Chip On hand2520150 On order175 (Period 1)00 (receipt) Low Level Code001 Lot sizeNoneMult 50Min 100 Lead time111

17 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของการประกอบม้านั่งมีพนักพิง Product Structure Record iTouch IPad3 A5 Chip (2) Trim (3’) Cover (1) Glue (4 oz) Level 0 A5 Chip (1) Clip Ass’y (1) Rivets (2) Level 1

18 ITEM: iTouchLLC: 0PERIOD LOT SIZE: NoneLT: 112345 Gross Requirements8595120100100 Scheduled Receipts175 Projected on Hand25 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases MRP - 1

19 MRP - 2 ITEM: iTouchLLC: 0PERIOD LOT SIZE: NoneLT: 112345 Gross Requirements8595120100100 Scheduled Receipts175 Projected on Hand25115 Net Requirements0 Planned Order Receipts Planned Order Releases (25 + 175) = 200 units available (200 - 85) = 115 on hand at the end of Period 1

20 ITEM: iTouchLLC: 0PERIOD LOT SIZE: NoneLT: 112345 Gross Requirements8595120100100 Scheduled Receipts175 Projected on Hand2511520 Net Requirements00 Planned Order Receipts Planned Order Releases 115 units available (115 - 85) = 20 on hand at the end of Period 2 MRP - 3

21 ITEM: iTouchLLC: 0PERIOD LOT SIZE: NoneLT: 112345 Gross Requirements8595120100100 Scheduled Receipts175 Projected on Hand25115200 Net Requirements00100 Planned Order Receipts100 Planned Order Releases100 20 units available (20 - 120) = -100 — 100 additional iTouch are required Order must be placed in Period 2 to be received in Period 3 MRP - 4

22 ITEM: iTouchLLC: 0PERIOD LOT SIZE: NoneLT: 112345 Gross Requirements8595120100100 Scheduled Receipts175 Projected on Hand2511520000 Net Requirements00100100100 Planned Order Receipts100100100 Planned Order Releases100100100 Following the same logic Gross Requirements in Periods 4 and 5 develop Net Requirements, Planned Order Receipts, and Planned Order Releases MRP - 5

23 ITEM: iPad3LLC: 0PERIOD LOT SIZE: MULT 50LT: 112345 Gross Requirements0600600 Scheduled Receipts Projected on Hand20 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases MRP - 6

24 ITEM: iPad3LLC: 0PERIOD LOT SIZE: MULT 50LT: 112345 Gross Requirements0600600 Scheduled Receipts Projected on Hand2020101000 Net Requirements04050 Planned Order Receipts5050 Planned Order Releases5050 Following the same logic, the iPad MRP matrix is completed as shown MRP - 7

25 ITEM: A5 ChipLLC: 0PERIOD LOT SIZE: MIN 100LT: 112345 Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand150 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases ITEM: iTouchLLC: 0PERIOD LOT SIZE: NoneLT: 112345 Planned Order Releases100100100 ITEM: iPad3LLC: 0PERIOD LOT SIZE: MULT 50LT: 112345 Planned Order Releases5050 MRP - 8

26 ITEM: A5 ChipLLC: 0PERIOD LOT SIZE: MIN 100LT: 112345 Gross Requirements 1001002001000 Scheduled Receipts Projected on Hand150 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases ITEM: iTouchLLC: 0PERIOD LOT SIZE: NoneLT: 112345 Planned Order Releases100100100 ITEM: iPad3LLC: 0PERIOD LOT SIZE: MULT 50LT: 112345 Planned Order Releases5050 MRP – 9 x1 x2

27 ITEM: A5 ChipLLC: 0PERIOD LOT SIZE: MIN 100LT: 112345 Gross Requirements 1001002001000 Scheduled Receipts Projected on Hand150505000 Net Requirements50150100 Planned Order Receipts100150100 Planned Order Releases100150100 ITEM: iTouchLLC: 0PERIOD LOT SIZE: NoneLT: 112345 Planned Order Releases100100100 ITEM: iPad3LLC: 0PERIOD LOT SIZE: MULT 50LT: 112345 Planned Order Releases5050 MRP – 10 x1 x2

28 MRP - 11 PERIOD ITEM12345 iTouch100100100 iPad35050 A5 Chip100150100 Planned Order Report

29 MRP Example 2 The IOM company produces two products; A and B, that are made from components C and D. Given the following product structures, master scheduling requirement and inventory information, determine when orders should be released for A, B, C, D and the size of those orders. On HandSchedules Receipts Lot SizeMPS A 100None100, period 8 B 50None200, period 6 C 1400Mini 150- D 200250, period 2Mult 250-

30 MRP Example 2 A LT=3 C (3) LT=4 D (2) LT=2 B LT=2 D (3) LT=2

31 MPS Item A Item: ALLC: 0Period Lot Size: NoneLT: 312345678 Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand10 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

32 MPS Item B Item: BLLC: 0Period Lot Size: NoneLT : 212345678 Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand5 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

33 MPS Item C Item: CLLC: 0Period Lot Size: Min 150LT: 412345678 Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand140 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

34 Item D Item: DLLC: 1 Period Lot Size: Mult 250LT: 212345678 Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand200 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

35 Planned Order Report Period 12345 A B C D

36 รายงานขั้นที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพยากรณ์ สินค้าคงคลัง แผนงานการใช้สินค้าคงคลัง รายงานพิเศษซึ่งแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว อาจกระทบต่อระบบ รายงานเบื้องต้น แผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต เป็นแผนที่กำหนด ปริมาณและเวลาในการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิต เสมือนคำสั่งให้ออกใบสั่งซื้อ หรือสั่งผลิต รายการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกคำสั่งผลิต ข้อมูลสถานะสินค้าคงคลัง ส่วนผลได้ของระบบ MRP

37 Questions? Thank You NEXT WEEK: การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต Quality Control and Management


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนความต้องการ วัสดุ Material Requirements Planning : MRP จัดเตรียมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google