งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ด้วยโปรแกรม Desktop Author

2 แนะนำโปรแกรม Desktop หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มี ลักษณะคล้ายหนังสือจริง  ประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้         การเรียกใช้โปรแกรม Desktop Author เหมือนกับ การเรียกใช้โปรแกรมทั่ว ๆ ไป จากสตาร์ทเมนู ภายใน หน้าต่างโปรแกรม Desktop Author ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบของโปรแกรมมากมาย แต่ละส่วนจะเป็น คำสั่งการใช้งานโปรแกรม

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้ 2. อธิบายประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Desktop Author ได้  3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author ได้  4. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author  5. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรม Desktop Author

4 คุณสมบัติของ Desktop Author
1.ไฟล์มีขนาดเล็ก ช่วยให้ง่ายในการดาวน์โหลด และส่งข้อมูล 2. มีลักษณะคล้ายกับหนังสือซึ่งเป็นรูปแบบที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 3. สามารถสั่งพิมพ์หน้าแต่ละหน้า หรือทั้งหมดของหนังสือได้ 4. ผู้ใช้สามารถส่งต่อได้ง่ายโดยการส่งผ่านอีเมล์ หรือระบบเครือข่าย 5. สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book ผลงานเป็นได้ทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ .exe สื่อออนไลน์ .html + .dnl ที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ แต่การเรียกดู จำเป็นต้องติดตั้ง DNL Reader ก่อนจึงจะแสดงผลได้ และ Screen Saver (.scr) สำหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อที่สร้างสรรค์ได้ ด้วยตัวเอง

5 ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author
1. New ใช้สำหรับการสร้างงานใหม่ 2. Open ใช้สำหรับเปิดงานที่มีอยู่แล้วเพื่อดูหรือแก้ไข 3. Save ใช้สำหรับบันทึกไฟล์งานที่ได้ทำขึ้น 4. Page ใช้สำหรับชมตัวอย่าง (Preview) งานที่ได้ทำขึ้นมา

6 5. Package (EXE) ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวมเป็น ไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .EXE 6. Package (DNL) ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวมเป็น ไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .DNL สำหรับการทำเวบไซด์ 7. Package (DRM) ใช้ป้องกันไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาเพื่อ นำเสนอในเวบไซด์ไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .DRM 8. Package (SCR) ใช้ในการทำ Screen Saver

7 9. Publish ใช้สำหรับใส่ไฟล์ DNL ลงในเวบไซด์ 10
9. Publish ใช้สำหรับใส่ไฟล์ DNL ลงในเวบไซด์ 10. Upload ใช้สำหรับ Upload ไฟล์ที่ได้ทำขึ้นเวบไซด์ 11. Multimedia ใช้ในการแทรกไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นเพลง หรือ มิวสิควีดีโอ หรือ ภาพยนตร์ สนับสนุนไฟล์ นามสกุล .swf, .wma, .wav เป็นต้น 12. Eazyform ใช้ในการแทรกคำถาม คำตอบ และเพิ่ม Object ต่างๆลงในงาน

8 13. Refresh ใช้สำหรับ Refresh งานที่ทำ 14
13. Refresh ใช้สำหรับ Refresh งานที่ทำ 14. Properties ใช้ตั้งค่าต่างๆของ งานที่ทำ 15. Template ใช้เลือกรูปแบบต่างๆ ให้กับชิ้นงาน 16. Buttons ใช้เลือกปุ่มต่างๆที่จะให้มีในงานของ เรา

9

10 ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือทั่วไป
ไม่ใช้กระดาษ (อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้) ใช้กระดาษ สามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้ มีข้อความและภาพประกอบธรรมดา สามารถใส่เสียงประกอบได้ ไม่มีเสียงประกอบ สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล (update) ได้ง่าย สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ยาก สามารถสร้างจุดเชื่อมโยง (links) ออกไปยังข้อมูลภายนอกได้ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีต้นทุนในการผลิตหนังสือต่ำ มีต้นทุนการผลิตสูง ไม่มีขีดจำกัดในการจัดพิมพ์ สามารถทำสำเนาได้ง่ายไม่จำกัด มีขีดจำกัดในการจัดพิมพ์

11 ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือทั่วไป(ต่อ)
สามารถอ่านผ่านคอมพิวเตอร์ และสั่งพิมพ์ผลได้ สามารถเปิดอ่านจากเล่ม อ่านได้อย่างเดียว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม สามารถอ่านพร้อมกันได้จำนวนมาก (ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถอ่านได้ 1 คนต่อหนึ่งเล่ม สามารถพกพาสะดวกได้ครั้งละจำนวนมากในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ และสามารถเข้าถึงโดยไม่จำกัดเรื่องสถานที่และเวลา สามารถพกพาลำบาก และต้องเดินทางไปใช้ที่ห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศต่าง ๆ

12 ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Capture, The Read in Microsoft Reader add-in for Microsoft Word, The Palm Ebook, Studio authoring tool, DesktopAuthor, FlipAlbum เป็นต้น

13 แบบทดสอบท้ายบท

14 ข้อที่ 1) ข้อใดให้ความหมายของหนังสือิเล็กทรอนิกส์ได้ ถูกต้องที่สุด. ก
ข้อที่ 1) ข้อใดให้ความหมายของหนังสือิเล็กทรอนิกส์ได้ ถูกต้องที่สุด   ก.หนังสือที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพและเสียง   ข.หนังสือที่สามารถสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้ ค.หนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์   ง.หนังสือที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเปิดอ่าน ได้ เหมือนหนังสือ

15 ข้อที่ 2) e-Book ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษในข้อใด ก. E learning Book ข
ข้อที่ 2) e-Book ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษในข้อใด ก.  E learning Book ข.  Electronic Book ค. Electron Book ง. Electrolux Book

16 ข้อที่ 3) ข้อใดเป็นความสามารถของหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเหมือนกับหนังสือจริง  ก.นำเสนอข้อมูลเสียงได้  ข.นำเสนอการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลหน้าอื่นๆ ได้  ค.นำเสนอข้อมูลแบบข้อความและรูปภาพได้  ง.นำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว หรือภาพวิดีโอ

17 ข้อที่ 4) ซอฟต์แวร์ Reader จะเกี่ยวข้องกับหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร    ก.ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียน    ข.ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ    ค.ซอฟต์แวร์สำหรับการถอดรหัส    ง.ซอฟต์แวร์สำหรับการอ่าน

18 ข้อที่ 5) ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. แฟ้มสกุล
ข้อที่ 5) ข้อใดไม่ถูกต้อง    ก.แฟ้มสกุล .opf ต้องใช้โปรแกรม Flip Viewer ในการอ่าน    ข.แฟ้มสกุล .swf ต้องใช้โปรแกรม Flash Player ในการอ่าน    ค.แฟ้มสกุล doc ต้องใช้โปรแกรม Power Point ในการอ่าน    ง.แฟ้มสกุล .dnl ต้องใช้โปรแกรม DNL Reader ในการอ่าน

19 ข้อที่ 6) ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถ นำเข้าแฟ้ม (Import) ได้หลายประเภท ยกเว้น    ก.แฟ้มเอกสาร (doc, txt)    ข.แฟ้มระบบ (dll, sys)    ค.แฟ้มรูปภาพ (jpg, gif)    ง.แฟ้ม เสียงและวิดีโอ (mp3, avi)

20 ข้อที่ 7) ข้อใด ไม่ใช่ ความสามารถของโปรแกรม Desktop Author ก
ข้อที่ 7) ข้อใด ไม่ใช่ ความสามารถของโปรแกรม Desktop Author ก.สร้างสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหน้าพลิก 3 มิติ ข.สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเหมือนหนังสือจริง ค. ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง.สร้าง Screen Sever สำหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์

21 ข้อที่ 8) ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของโปรแกรม Desktop Author ก

22 ข้อที่ 9) ถ้าไม่มี ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการ เรียกใช้โปรแกรม Desktop Author อย่างไร    ก.Start // Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4    ข.Program // Start // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4    ค.DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Program // Start    ง.Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Start

23 ข้อที่ 10) โปรแกรมจะแสดงเลขหน้าและจํานวนหน้าที่ส่วน ใด ก
ข้อที่ 10) โปรแกรมจะแสดงเลขหน้าและจํานวนหน้าที่ส่วน ใด    ก.แถบหัวเรื่อง    ข.แถบเมนู    ค.แถบเครื่องมือ    ง.แถบสถานะ

24 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. E Book คืออะไร 2. บอกข้อแตกต่างของ e book กับหนังสือทั่วไปมา อย่างน้อย 5 ข้อ 3. จงบอกชื่อโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง e book มา อย่างน้อย 3 โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google