งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดทางการบริหารการพัฒนา Development Administration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดทางการบริหารการพัฒนา Development Administration"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดทางการบริหารการพัฒนา Development Administration
บทที่ ๒ แนวคิดทางการบริหารการพัฒนา Development Administration Approaches

2 แนวคิดการทำให้ทันสมัย Modernization Approach

3 Modernization Approach :
คือ การสร้างภาวะ “สมัยใหม่” (Modern) เข้าไป สอดแทรก / สวมรอย / แทนที่ “ภาวะดั้งเดิม” ของสิ่งที่ต้องการพัฒนา ทั้งนี้คำที่ใช้ย่อมมีพลวัตรของ การสร้าง “คำ - ความหมาย” Ex: Westernization / Development / Globalization / Japanization / Korianization / Fashionista ฯลฯ

4 แนวคิดการกระจายความสมัยใหม่ Development Diffusion Approach

5 Development Diffusion Approach :
คือ การกระจายภาวะ “สมัยใหม่” (Modern) จากพื้นที่ที่ “ทันสมัยแล้ว” ไปสู่ พื้นที่ที่ยังไม่ทันสมัย (ล้าหลัง / ไม่พัฒนา / โลกที่สาม / ประเทศใต้ / ฯลฯ)

6 Development Diffusion Approach :
ฐานความเชื่อของแนวคิดนี้ คือ การพัฒนาต้องเริ่มจาก พื้นที่ที่ทันสมัย พื้นที่ล้าหลัง เพราะ พื้นที่ล้าหลัง “ไม่สามารถ” พัฒนาตัวเองได้ หรือ สามารถพัฒนาได้แต่ต้อง “ใช้เวลานาน”

7 แนวคิดลำดับขั้นของการเจริญเติบโต Stages of Growth Approach

8 Stages of Growth Approach :
เป็นแนวคิดบนฐานความเชื่อ ที่ว่า ทุกพื้นที่ย่อมต้องมี “ลำดับขั้นในการเจริญเติบโต” เหมือนกัน หมดทุกแห่ง เพียงแต่ อาจจะใช้ระยะเวลาสั้น – ยาวต่างกัน ดังเช่นกรณีแนวคิด Prismatic – Sala Model ของ Fred Rigges

9 Stages of Growth Approach :
ลักษณะของลำดับขั้นการเจริญเติบโต ดังนี้ สังคมล้าหลัง สังคมเปลี่ยนผ่าน สังคมสมัยใหม่

10 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Approach

11 Sustainable Development Approach :
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ “สนองความต้องการ” ของปัจจุบัน โดยไม่ทำให้ “ประชาชนรุ่นต่อ ๆ ไป” ต้องประนีประนอมยอมลด “ความสามารถในการสนองความต้องการของตนเอง” UN Commission on Environment and Development

12 Sustainable Development Approach :
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ นโยบายที่ “สนองความต้องการ” ของประชาชนในปัจจุบัน โดยไม่ต้อง ทำลายทรัพยากรซึ่งจะเป็นที่ “ต้องการในอนาคต” Global Ecology Handbook

13 Sustainable Development Approach :
“การพัฒนาแบบยั่งยืน” มีจุดเน้นสำคัญ คือ ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อการกำหนด “รูปแบบของการพัฒนา” ดังนี้ ต้องสามารถ “ใช้ประโยชน์” จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ทำลาย / ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาพสิ่งแวดล้อม

14 Sustainable Development Approach :
“รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน” ต้องตอบสนอง เป้าหมายของระบบ ๓ ระบบ เอ็ดวาร์ด บี บาร์เวียร์

15 Sustainable Development Approach :
ระบบชีววิทยา : ต้องไม่ทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรม / ชีวภาพ การใช้ประโยชน์อยู่ในขอบเขตที่ธรรมชาติ “รองรับได้” - ธรรมชาติผลิตทดแทนได้เพียงพอต่อความต้องการ - ธรรมชาติสามารถจะฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้ง ระบบเศรษฐกิจ : ต้องตอบสนอง “ความต้องการขั้นพื้นฐาน” ของ สมาชิกในสังคมได้อย่างเป็นธรรม ระบบสังคม : ต้องคงไว้ซึ่ง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ต้องสร้าง “ความเป็นธรรมในสังคม” ส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดทางการบริหารการพัฒนา Development Administration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google