งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th ก่อตั้งเมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๘ ที่ตั้ง / ขนาด - เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ - ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕๖ คน นักเรียน ก่อนประถมศึกษา ๒๑๑ คน ประถมศึกษา ๙๐๘ คน ข้อมูล ทั่วไป

3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th ระยะที่ ๑ เตรียมการและวางแนวทางการจัด กิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” รับฟัง นโยบาย / ศึกษาเอกสาร คู่มือ แนวทางการจัด กิจกรรม ขั้นตอนการ ดำเนินงาน รอภาพเอกสารต่างๆ

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th โครงสร้าง หลักสูตร กลุ่มสาระ / กิจกรรม เวลาเรียน ๘ กลุ่มสาระ พื้นฐาน ๘๔๐ กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ รายวิชา เพิ่มเติม ๔๐ ปกติ กลุ่มสาระ / กิจกรรม เวลาเรียน 8 กลุ่มสาระ พื้นฐาน ๘๔๐ กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ รายวิชา เพิ่มเติม ๔๐ ใหม่ รวมเวลาเรียนทั้งปี ๑, ๐๐๐ ชั่วโมง และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๒๔๐ ชั่วโมง

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th แนวทา งที่ ๓ แนวทางการดำเนิน กิจกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ใช้ แนวทางที่ ๒ โรงเรียนเปิดโอกาส ให้เรียนรายบุคคล / รายกลุ่ม เสนอกิจกรรมและครูเป็นที่ ปรึกษาพิจารณา ดูแลช่วยเหลือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ ใช้ แนวทางที่ ๑ โรงเรียนจัด กิจกรรมหลากหลายให้นักเรียน เลือกตามความถนัด ความสนใจ รายบุคคคล / รายกลุ่ม

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ระยะที่ ๒ ดำเนินงานตามแนวทางการจัดกิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” - ครูจัดกิจกรรมตามที่ได้วางแผนจากแนวทางการ จัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม หมวดที่ ๒ กิจกรรม อยากรู้ อยากดู อยากอ่าน ป. ๒ กิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้ DLIT ป. ๔ กิจกรรม เกมบิงโกการคูณ ป. ๓ กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย ป. ๕ - ๖ รอลงภาพ ป. ๑

7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ระยะที่ ๒ ดำเนินงานตามแนวทางการจัดกิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” - ครูจัดกิจกรรมตามที่ได้วางแผนจากแนวทางการ จัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม หมวดที่ ๓ กิจกรรมยุวเกษตรกร ป. ๕ - ๖ กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ป. ๔ กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ( ป. ๔ – ๖ ) กิจกรรมเย็บปักถักร้อย ป. ๕ - ๖ รอภาพ ป 1-3

8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ระยะที่ ๒ ดำเนินงานตามแนวทางการจัดกิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” - ครูจัดกิจกรรมตามที่ได้วางแผนจากแนวทางการ จัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม หมวดที่ ๔ กิจกรรมออมสิน ออมทรัพย์ ป. ๒ กิจกรรมขยับกายสบายชีวี ป. ๔ กิจกรรมหนูน้อยแข้งทอง ป. ๕ - ๖ กิจกรรมนาฏศิลป์ สร้างสรรค์ ป. ๕ - ๖ รอภาพป 1,3

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th ระยะที่ ๓ นิเทศ ติดตาม ขั้นตอนการ ดำเนินงาน การนิเทศโดยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าสายชั้น การนิเทศโดยสมาร์ทเทรนเนอร์และทีม ศึกษานิเทศก์

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th ภาพกิจกรรม / คณะครูประชุม เสวนา ทบทวนผลหลัง การปฏิบัติ (AAR) คณะครู ป. ๕ - ๖การประชุม / เสวนา คณะครู ป. ๒

11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ระยะที่ ๔ วัดผลประเมินผล สรุปและ รายงาน วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง - รวบรวมผลงาน - สังเกตพฤติกรรม - สอบถามความพึงพอใจ

12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th หน่วยงาน / องค์กร / ผู้มีส่วนร่วมและสนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต๑ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรทางศึกษา ภูมิปัญาท้องถิ่น / วิทยากร นักเรียน

13 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” www.anubannakae.ac.th ปัญหาและ อุปสรรค สถานที่ ได้แก่ พื้นที่จำกัด งบประมาณ ได้แก่ ความล่าช้าในการจัดสรร งบประมาณตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ บุคลากร ได้แก่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครู / นักเรียน ๓๐ - ๓๘ คน

14 www.anubannakae.ac.th จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google