งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากภาระกิจด้านการผลิต บัณฑิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรม โยธา ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาและการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากภาระกิจด้านการผลิต บัณฑิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรม โยธา ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาและการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากภาระกิจด้านการผลิต บัณฑิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรม โยธา ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาและการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะเกิด ประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพและประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและ เผยแพร่งานวิจัยที่ ภาควิชาฯกำลัง ดำเนินการอยู่ ให้กับบุคคลทั่วไปที่เข้ามา ติดต่อกับภาควิชาฯ รวมไปถึงนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ในอนาคตอาจตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะมีนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ดำเนินการวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ทางภาควิชาฯจึงมีนโยบายให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน จัดทำ โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ผลงานของตนเอง โดยต้องจัดทำโปสเตอร์ให้แล้วเสร็จก่อน สำเร็จการศึกษา โดยทางภาควิชาฯจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ โปสเตอร์ดังกล่าว เนื้อหา เนื้อหาขอโปสเตอร์จะต้องสะท้อนถึง ประเด็นสำคัญของงานวิจัยที่ได้ทำ โดย อธิบายถึงที่มีและความสำคัญของปัญหา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และการสรุปผล การศึกษา โดยทั้งหมดต้องเขียนด้วยภาษา ที่กระชับไม่เยิ่นเย้อ อ่านเข้าใจง่าย ภายใน ข้อจำกัดของพื้นที่ๆมี โดยสามารถใส่รูป หรือตารางที่สำคัญไว้บนโปสเตอร์ด้วยได้ ขนาดของโปสเตอร์ การจัดเตรียมโปสเตอร์ นักศึกษา สามารถเลือกใช้โปรแกรมที่ตนเองถนัดใน การเตรียมผลงานโปสเตอร์ ซึ่งโปรแกรมที่ เหมาะสมอาจจะเป็น MS-Powerpoint, Adobe InDesign, Adobe Photoshop ฯลฯ โดยขอให้เตรียมพื้นที่งานขนาดกว้าง 70 ซม. สูง 100 ซม. ( จะนำไปพิมพ์ลง กระดาษขนาด A0) โดยให้เว้นพื้นที่เป็นหัว เรื่องของโปสเตอร์สูงประมาณ 20-25 ซม. แล้วแต่ความเหมาะสม การจัดหน้ากระดาษ ให้แบ่งพื้นที่สำหรับบทความออกเป็น 3 คอลัมน์ที่มีความกว้างเท่าๆกัน ขนาดที่ เหมาะสมคือ 22 ซม. โดยเว้นระยะระหว่าง คอลัมน์ให้เหมาะสม รูปภาพสามารถจัดวางไว้บนคอลัมน์ใด คอลัมน์หนึ่ง หรือหากรูปมีความกว้างมาก อาจใช้พื้นที่ทับ 2 คอลัมน์ก็ได้ ขนาดตัวอักษร ตัวอักษรทั้งหมดให้ใช้รูปแบบ Cordia New โดย - หัวเรื่องของบทความให้ใช้ตัวอักษรขนาด 108 point - ชื่อผู้แต่งใช้ตัวอักษรขนาด 72 point - สถานะและสังกัด ใช้ตัวอักษรขนาด 48 point - หัวข้อใช้ตัวอักษรแบบหนา (Bold) ขนาด 48 point - เนื้อหาและคำบรรยายใต้ภาพ ใช้ ตัวอักษรขนาด 36 point การอ้างอิง การอ้างอิงถึงเอกสารใดๆ ให้เรียงลำดับ ตามลำดับที่เอกสาร นั้นๆถูกอ้างถึงใน เนื้อหา โดยให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงตาม คู่มือวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลสำหรับติดต่อและรูปผู้ แต่ง ในตอนท้ายของโปสเตอร์ ให้ใส่ชื่อ ตำแหน่ง E-mail พร้อมทั้งรูปถ่ายครึ่งตัว ของผู้แต่งทุกคน โดยให้รูปมีความกว้างไม่ เกิน 5 ซม. หากงานวิจัยชิ้นนั้นได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานใด ก็ให้ กล่าวถึงในส่วนของกิตติกรรมประกาศด้วย การจัดพิมพ์และการเบิกค่า พิมพ์ เมื่อนักศึกษาได้จัดทำรูปแบบโปสเตอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาส่งไฟล์.ppt ( หรือ.pptx) พร้อมทั้งไฟล์ที่แปลงให้ อยู่ในรูปแบบ PDF ให้ รองหัวหน้าภาควิชา ฯฝ่ายบัณฑิตศึกษา ( ปัจจุบันคือ ผศ. กอปร ศรีนาวิน อีเมล :korbsri@yahoo.com) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ เมื่อตรวจสอบแล้ว ทางภาควิชาฯจะแจ้งให้ นักศึกษานำผลงานไปพิมพ์ได้ โดยให้ พิมพ์ลงบนกระดาษเคลือบมันขนาด A0 ( ค่าพิมพ์ไม่น่าจะเกิน 700 บาท ) ตาม ขนาดจริงที่ใช้ใน template นี้ ( ห้ามไป ขยายขนาดให้เต็มขนาด A0 เพราะ ภาควิชาฯจะต้องนำไปตัดขอบเอง ) โดยตัว เนื้อหาของโปสเตอร์จะอยู่ในกรอบ ประมาณ 70 ซม. x 100 ซม. ที่เหลือจะ เป็นพื้นที่ขาว เมื่อพิมพ์เสร็จ ให้ขอใบเสร็จที่มี หมายเลขผู้เสียภาษี ลงชื่อผู้รับเงินเป็น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่ต้องลงวันที่ มาเบิกค่าพิมพ์คืนได้ที่คุณอนุรักษ์ คำสม น้อย ได้ทันทีที่เอาโปสเตอร์มาส่ง อย่าลืม กรอกแบบฟอร์มขอส่งโปสเตอร์ด้วย โปสเตอร์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้แต่งคนที่หนึ่ง 1 ผู้แต่งคนที่สอง 2 1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สงวนลิขสิทธิ์ พ. ศ. 2552 ผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาโท E-mail: masterstudent@kku.ac.th ชื่อผู้แต่งคนที่ 2 รองศาสตราจารย์ E-mail: cestaff@kku.ac.th รูปผู้แต่ง รูปที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รูปที่ 2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากภาระกิจด้านการผลิต บัณฑิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรม โยธา ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาและการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google