งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

2 กิจกรรม “ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม”

3 คุณธรรมและจริยธรรม...ต่างกันอย่างไร ? นักเรียนเข้าแถว เป็นระเบียบ ความมีวินัย นักเรียน ล้างชามทุกวัน ความขยัน / ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม

4 คุณธรรม นักเรียนช่วยกันทำความ สะอาดโรงเรียนหรือ สาธารณประโยชน์ จริยธรรม ความเมตตา กรุณา นักเรียนพา ยายข้ามถนน คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ/ จิตอาสา

5 คุณธรรม นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบ นักเรียนล้างชามทุกวัน นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด นักเรียนจูงคนชราข้ามถนน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสา ความเมตตากรุณา จริยธรรม ความดี ความถูกต้อง ที่ปลูกฝังขึ้นในจิตใจ พฤติกรรมที่แสดงออกเชิงบวก ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป็นสิ่งที่ผู้อื่น และสังคมยอมรับ

6 ใบงานที่ 1 ทดสอบความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม

7 จริยธร รม คุณธรร ม ใบงานที่ 2 วิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน์

8 การค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์

9 สมาธิ ปัญญา ใบงานที่ 3 เรื่อง การค้นหาปัญหาที่สำคัญ

10 ตัวอย่างปัญหาที่ระบุสาเหตุไม่ถูกต้อง ปัญหา สาเหตุ (ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง) 1. นักเรียนเข้าแถวไม่ เป็นระเบียบ 1.1 นักเรียนคุยในขณะเข้าแถว 1.2 เล่นหยอกล้อในแถว 2. นักเรียนไม่มี มารยาท 2.1 พูดจาก้าวร้าวครูบาอาจารย์ 2.2 คุยกันในที่ประชุมและใน เวลาเรียน 2.3 นักเรียนขาดการไหว้ครูบา อาจารย์

11 ปัญหา สาเหตุ (ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง) 3. นักเรียนไม่เข้าเรียนนักเรียนโดดเรียน 4. นักเรียนลอกการบ้านขาดคุณธรรมประจำใจ 5. นักเรียนใส่กางเกง กระโปรงผิดระเบียบ, นักเรียนใส่ถุงเท้าสั้น, นักเรียนตัดผมผิดระเบียบ นักเรียนไม่เกรงกลัวกฎระเบียบ ของโรงเรียน ตัวอย่างปัญหาที่ระบุสาเหตุไม่ถูกต้อง

12 ปัญหาสาเหตุ 1.ปัญหานักเรียนมาสาย1.1ตื่นสายเพราะเล่นเกม 1.2ตื่นสายเพราะช่วย ผู้ปกครองขายของตอน กลางคืน 2. ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ตัวอย่างปัญหาที่ระบุสาเหตุที่เหมาะสม

13 ใบงานที่ 4 เรื่อง ปัญหาของกลุ่ม-สาเหตุ-พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก-คุณธรรม โรงเรียนสกปรกนร. ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ถังขยะมีน้อย

14 คุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมเป้าหมายพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก คุณธรรมที่ทุกคนร่วมกัน กำหนดขึ้น จากการคิด วิเคราะห์เพื่อใช้แก้ปัญหาและ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นใน โรงเรียน เช่น ความรับผิดชอบ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมที่ดี ที่ต้องการให้ เกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น นักเรียนทำเวรประจำวัน นักเรียนสอนการบ้านเพื่อน ครูเข้าสอนตรงเวลา พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (จริยธรรม)

15 ใบงานที่ 5 เรื่อง ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์

16 คุณธรรม เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ผู้บริหารครูนักเรียน ความซื่อสัตย์ -ตรวจสอบได้ - ไม่เบียดเบียน เวลาราชการ - ทำการบ้านด้วย ตนเอง ความ รับผิดชอบ -ตรงต่อเวลา - เอาใจใส่การสอน - ส่งงานตาม กำหนดเวลา - ตั้งใจเรียน - ทำความสะอาด บริเวณที่ได้รับ มอบหมาย ความพอเพียง - ใช้จ่ายประหยัด ตัวอย่าง ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์

17 ใบงานที่ 6 เรื่อง การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม

18

19

20 1.การวิเคราะห์ปัญหาและเลือกปัญหา (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) สำรวจและสังเกตปัญหา ที่คิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญภายในโรงเรียน / ปัญหาที่จำเป็นต้องการแก้ไขเร่งด่วน / ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อ โรงเรียนมากที่สุด / กระทบต่อความศรัทธาและภาพพจน์ของ โรงเรียน จัดลำดับ และเลือกปัญหาที่ สำคัญที่สุด 1 ปัญหา ใบงานที่ 4 การค้นหา ปัญหา สาเหตุ พฤติกรรม บ่งชี้เชิงบวก และคุณธรรม เป้าหมาย เช่น นักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน กิจกรรม “การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม”

21 2.หาสาเหตุของปัญหา ระดมสมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา สาเหตุต้อง สอดคล้องกับปัญหา สาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยภายใน (สถานศึกษา) และ/หรือปัจจัยภายนอก (ชุมชน) 1. สมาชิกแต่ละคน เสนอสาเหตุของแต่ละ ปัญหา ข้อพึงระวัง อย่า นึกคิด/จินตนาการ/คาดเดาไปเอง อย่า คิดว่าปัญหาเดียวกัน สาเหตุต้อง เหมือนกันเสมอ อย่า คิดว่า 1 ปัญหาต้องเกิดจาก 1 สาเหตุ 2. ร่วมกันวิเคราะห์หา สาเหตุที่แท้จริงของแต่ ปัญหา

22 ปัญหา นักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน สาเหตุของปัญหา  นักเรียนคบเพื่อนกลุ่มเสี่ยง  นักเรียนมีพฤติกรรมลอกเลียนการ สูบบุหรี่จากสื่อ เช่น ภาพยนตร์, ละคร, โฆษณา  ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี  นักเรียนคบเพื่อนกลุ่มเสี่ยง  นักเรียนมีพฤติกรรมลอกเลียนการ สูบบุหรี่จากสื่อ เช่น ภาพยนตร์, ละคร, โฆษณา  ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

23 3.กำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา  ต้องการแก้ไขให้ใคร/นักเรียนชั้นไหนและจำนวน เท่าไหร่ (กลุ่มเป้าหมาย)  มีเป้าหมายให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี อย่างไรบ้าง / พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก /พฤติกรรมที่ ต้องการให้แสดงออกเชิงบวก

24 เป้าหมาย  เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนชาย ชั้น ม.1-ม.6 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูบบุหรี่จำนวน 50 คน  เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนไม่สูบบุหรี่, นักเรียนไม่คบเพื่อนกลุ่มเสี่ยง

25 4.กำหนดวิธีการแก้ปัญหา วิธีการ / แนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับสาเหตุ ของปัญหา และวัตถุประสงค์ การแก้ไขต้องเป็นวิธีการเชิง บวก สาเหตุของปัญหา นักเรียนคบเพื่อน กลุ่มเสี่ยง วิธีการแก้ปัญหา ย้อนกลับไปดู 1. สร้างความเข้าใจการเลือกคบ เพื่อนและรู้จักการปฏิเสธ 2. พ่อแม่และเพื่อนต้องเอาใจใส่ 3. นักเรียนต้องใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์

26 ปัญหา-สาเหตุ-วิธีการแก้ไขปัญหา ปัญหา สาเหตุ (ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง) วิธีการแก้ไข ปัญหา (วิธีการไม่ชัดเจน) 1.นักเรียนไม่ ทำงานที่ได้รับ มอบหมาย นักเรียนเกียจคร้าน1.ประชุมชี้แจง 2.วางแผนในการ แก้ปัญหา 3.ดำเนินการตาม แผน 4.สรุปผลการ ดำเนินงาน

27 ปัญหา สาเหตุ (ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง) วิธีการแก้ไข ปัญหา (วิธีการไม่ชัดเจน) 2.นักเรียนใส่ กางเกง กระโปรง ผิดระเบียบ, นักเรียนใส่ถุงเท้า สั้น,นักเรียนตัดผม ผิดระเบียบ นักเรียนไม่เกรง กลัวกฎระเบียบ ของโรงเรียน ปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของ โรงเรียน 3.ทะเลาะวิวาทต่าง สถาบัน ศักดิ์ศรีลงโทษสถานหนัก ปัญหา-สาเหตุ-วิธีการแก้ไขปัญหา

28 5.เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คุณธรรมอัตลักษณ์ = คุณธรรมเป้าหมาย + พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก คุณธรรมเป้าหมาย : ความมีวินัย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนลด ละ เลิก บุหรี่ วิธีการแก้ปัญหา 1. สร้างความเข้าใจการเลือกคบ เพื่อนและรู้จักการปฏิเสธ 2. พ่อแม่และเพื่อนต้องเอาใจใส่ 3. นักเรียนต้องใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ อธิบายความ เชื่อมโยง

29 6. หลักธรรม/แนวพระราชดำริ/พระราชดำรัส/คำสอน - สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก - ใช้เป็นหลักคิดในการขับเคลื่อนกิจกรรม - สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก - ใช้เป็นหลักคิดในการขับเคลื่อนกิจกรรม ตัวอย่าง หลักธรรมที่ควรรู้จัก อิทธิบาท 4 : ทางไปสู่ความสำเร็จ 1. ฉันทะ การมีใจรักในสิ่งที่ทำ 2. วิริยะ ความขยัน หมั่นเพียรในสิ่งที่ทำ 3. จิตตะ ความเอาใจใส่ จดจ่อในสิ่งที่ทำ 4. วิมังสา ไตร่ตรอง ทบทวน หาเหตุผลใน สิ่งที่ได้ทำ อิทธิบาท 4 : ทางไปสู่ความสำเร็จ 1. ฉันทะ การมีใจรักในสิ่งที่ทำ 2. วิริยะ ความขยัน หมั่นเพียรในสิ่งที่ทำ 3. จิตตะ ความเอาใจใส่ จดจ่อในสิ่งที่ทำ 4. วิมังสา ไตร่ตรอง ทบทวน หาเหตุผลใน สิ่งที่ได้ทำ

30 กำหนดตัวชี้วัด วิธีการประเมิน (เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (เช่น แบบสังเกต ฯลฯ) ช่วงเวลาประเมิน 7.กำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล

31 8.ตั้งชื่อโครงงานคุณธรรม - ชัดเจน - เข้าใจง่าย - สะท้อนกิจกรรมการเกี่ยวข้อง ตัวอย่างชื่อโครงงานคุณธรรม


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google