งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน อบต. เทศบาล 6 59 716 109,911 43 23 แผนที่จังหวัด หนองบัวลำภู NONG BUA LAM PHU MAP แผนที่จังหวัด หนองบัวลำภู NONG BUA LAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน อบต. เทศบาล 6 59 716 109,911 43 23 แผนที่จังหวัด หนองบัวลำภู NONG BUA LAM PHU MAP แผนที่จังหวัด หนองบัวลำภู NONG BUA LAM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน อบต. เทศบาล 6 59 716 109,911 43 23 แผนที่จังหวัด หนองบัวลำภู NONG BUA LAM PHU MAP แผนที่จังหวัด หนองบัวลำภู NONG BUA LAM PHU MAP ที่มา : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด,ปกครองจังหวัด พ.ศ. 2559

3 ประเภท จำนวน ร้อยละ เด็ก 0 – 14 ปี 86,24 16.62 วัยสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 73,538 14.17 อัตราส่วนวัยแรงงาน 359,171 69.21 (15-59 ปี) อัตราส่วนการเป็นภาระ 155,145 29.91 ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ 1 กรกฎาคม 2558 รวม 518,953 ชาย 260,290 หญิง 258,663

4 อำเภอ จำนวนสถานพยาบาล รพท/รพช (เตียง) รพ.สต. + PCU เมือง นากลาง ศรีบุญเรือง โนนสัง สุวรรณคูหา นาวัง วีระพล(เอกชน) 1 (330) 1 (60) 1 (30) 21 13 18 15 14 8 1 รวม 90 ที่มา : รายงานอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีนาคม 2559 จำนวนบุคลากรตามตำแหน่งจำนวนอัตราส่วน:ปชก แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 86 30 53 625 6,034 17,298 9,792 830

5 ที่มา : รายงาน 506 (รายงานระบาดวิทยา) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.หนองบัวลำภู ต่อแสนประชากร

6 ที่มา : ฐานข้อมูลการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อแสนประชากร

7 “ระบบสุขภาพชั้นนำในระดับประเทศ โดยการบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ” 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานครอบคลุมการส่งเสริม สุขภาพ การรักษา การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค 2. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพระดับประเทศ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 5. ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพและประชาชนสามารถพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความผาสุกให้บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานครอบคลุมการส่งเสริม สุขภาพ การรักษา การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค 2. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพระดับประเทศ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 5. ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพและประชาชนสามารถพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความผาสุกให้บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พันธกิจ MISSION วิสัยทัศน์ VISION

8 ด้านคุณภาพ คปสอ.5ดาว/ R2R ด้านบริหาร Healthy Work Place / Data Center/ Monitoring ด้านบริการ พัฒนาการเด็ก/ 6 Fast tract /CKD/Food safety ด้านบุคลากร Competency

9 บริการ ส่งเสริมป้องกัน สนับสนุน 1. คณะกรรมการพัฒนา ระบบบริการทาง การแพทย์ และการส่งต่อ 2. คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล 3. คณะกรรมการพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิ และ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1. คณะกรรมการอนามัยมารดา และทารก (MCH Board) 2. คณะกรรมการสุขภาพจิตและยา เสพติด 3. คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 4. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ และมะเร็งตับและท่อน้ำดี 5. คณะกรรมการควบคุมโรคไม่ ติดต่อ 6. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข 1. คณะกรรมการงบลงทุนและ ค่าเสื่อม และวัสดุ 2. คณะกรรมการการเงินการคลัง และควบคุมภายใน 3. คณะกรรมการพัฒนากำลังคน 4. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และ นิเทศ&ประเมินผล 5. คณะกรรมการข้อมูล และ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรวิชาชีพ : - คณะกรรมการแพทย์- ทันตะ - หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล- เทคนิคการแพทย์ X-RAY - พยาบาลชุมชน - แพทย์แผนไทยและแพทย์ - เภสัชกร ทางเลือกและกายภาพบำบัด

10

11 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ 1. อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน1,19200ผ่าน 2. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า 8527,78825,79392.83ผ่าน 3. การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร 55.79ผ่าน 4. นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 26854.43ผ่าน 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากร หญิงอายุ 15- 19 ปี 1,000 คน) 57731.27ผ่าน 6. ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ 15-19 ปี (ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการเฝ้าระวัง พฤติกรรมเสี่ยง (BSS) ในปี 2558) (ไม่เกิน13) 35,1792,8838.19ผ่าน 7. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน518,86310520.23ไม่ผ่าน 8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562) 5747.01ผ่าน 9. ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน พื้นฐาน ไม่เกินร้อยละ 15 ของประชากรผู้สูงอายุ 50,3871,7363.44ผ่าน 10. คนพิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8011,5237,88868.45ไม่ผ่าน 11. ร้อยละ 50 ของอำเภอ สามารถควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของ พื้นที่ได้ (ไข้เลือดออก) 66100ผ่าน

12 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน อำเภอจำนวนประชากร จำนวนเสียชีวิต (ราย) อัตราต่อเสียชีวิตต่อประชากร แสนคน เมือง148,5594127.59 นากลาง91,1512021.94 โนนสัง64,2541015.56 ศรีบุญเรือง110,7531715.34 สุวรรณคูหา67,3791217.81 นาวัง36,857513.56 รวม518,86310520.23 มาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหา 1.ล้มแชมป์จุดเสี่ยง -สำรวจจุดเสี่ยง เพื่อแก้ไขความเสี่ยง 2.การบังคับใช้กฎหมาย -วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนบังคับใช้กฎหมายให้ตรง เรื่อง เช่น กฎหมาย การสวมหมวกนิภัย จำกัดความเร็ว การตั้งด่าน 3.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขอุบัติเหตุ -งานบุญปลอดเหล้า

13 คนพิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหา 1. เครือข่ายบริการสุขภาพควรมีการซักซ้อมความเข้าใจในการนำข้อมูล จาก 43 แฟ้มมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนงาน 2. สร้างระบบติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อำเภอ ประเภทความพิการ 1.ทาง การเห็น 2.ทาง การ ได้ยิน 3.ทาง กาย 4.ทางจิตใจ 5.ทาง สติปัญญา 6.ทางการ เรียนรู้ รวม เมือง5376202,456305354144,414 นากลาง26425293713422041,516 โนนสัง3092881,07317929172,272 ศรีบุญเรือง40126694414821851,646 สุวรรณคูหา23020669810219361,146 นาวัง9792311548545,29 รวม1,8381,7246,4199221,3614011,523 ผลงาน1,4541,2433,692614846407,888 ร้อยละ79.1172.1057.5266.5962.1610068.45

14

15 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยา ละลายลิ่มเลือดและหรือขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI) (≥ ร้อยละ 75) 574680.70%ผ่าน ร้อยละโรงพยาบาลในระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 55100ผ่าน อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ที่มีค่า Ps score ≥ 0.75ในโรงพยาบาลระดับ A (น้อยกว่า ร้อยละ 1) 0.029ผ่าน ระยะรอคอยผ่าตัดเต้านม (หลังผ่าตัดชิ้นเนื้อ) ≤4 สัปดาห์≥ 80 92.11%ผ่าน ระยะรอคอยรับยาเคมีบำบัด (หลังผ่าตัดเต้านม) ≤6 สัปดาห์≥ 80 95.38%ผ่าน ระยะรอคอยฉายแสง (หลังให้เคมีบำบัดครั้งสุดท้าย) ≤6 สัปดาห์≥ 80 100%ผ่าน อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนัก ³ 500 กรัม ภายใน 28วัน <5:1000 32484 1.23 : 1000 LB ผ่าน ร้อยละของผู้ป่วย มีอัตราการลดลงของ eGFR ร้อยละ 50) 55.65ผ่าน ร้อยละของผู้ป่วย ต้อกระจกระยะบอด (Blinding Cataract) ได้รับการ ผ่าตัดภายใน 30 วัน (≥ ร้อยละ 80) 9.47วันผ่าน ร้อยละ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 57.53ผ่าน ร้อยละของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เข้าถึงบริการสุขภาพจิต โรคจิต และโรคซึมเศร้า(โรคจิต ≥ ร้อยละ 55, โรคซึมเศร้า ≥ ร้อยละ 43) โรคจิต57.05 ซึมเศร้า 53.94 ผ่าน ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่าย จากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด (ร้อยละ 92) 93.85ผ่าน

16 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขาหลักจาก รพช.แม่ข่าย (M2) Refer out ไป รพศ./รพท. ลดลง เพื่อลดความแออัด (เป้าหมายลดลงร้อยละ 30)15,64515,421-1.44ผ่าน ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40) 30.64ไม่ผ่าน ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50) 85.66ผ่าน ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7) 0ผ่าน อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ไม่เกิน 130 ต่อแสนประชากร) 32073.95ผ่าน ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ร้อยละ 70)59 100ผ่าน ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบ บริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 66100ผ่าน ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอำเภอจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว ระดับ5 ดาว ร้อยละ55 66100ผ่าน ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ55 59 100ผ่าน ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน(ร้อยละ 18) 26ผ่าน

17 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40) มาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหา 1.1 พัฒนาเครือข่ายคลินิกNCDคุณภาพ 1.2 จัดหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น หมอเขียว 1.3 จัดทำสื่อโฆษณา (spot วิทยุ) สื่อสารพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค 1.4 นิเทศ/ประเมินคลินิกNCDคุณภาพ อำเภอ ผู้ป่วย DM ทั้งหมด ผู้ป่วยที่ ได้รับการ ตรวจ FBS ร้อยละ ที่ได้รับการ ตรวจ FBS ≥70 - ≤130 mg/dl (2 ครั้ง ติดต่อกัน) ร้อยละต่อ ผู้ป่วยที่ ตรวจ FBS ร้อยละต่อ ผู้ป่วย ทั้งหมด เมือง5,4794,91389.671,30426.5423.80 นากลาง4,0953,49585.351,00328.7024.49 โนนสัง2,2761,88082.6050827.0222.32 ศรีบุญเรือง4,6894,23690.341,49335.2531.84 สุวรรณคูหา2,6672,28485.6472231.6127.07 นาวัง1,5041,39592.7554839.2836.44 รวม20,71018,20387.895,57830.6426.93

18

19 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. ระดับ รพศ., รพท., รพช. สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10) 66 100 ผ่าน การจัดซื้อยาร่วมและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในภาพรวมของเขต คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทังหมด 237,579,50090,565,30538.12%ผ่าน ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาหรจัดการการ พัฒนาบุคลากร (5 ขั้นตอน) ร้อยละ 70 11 100 ผ่าน สสจ.ดำเนินการคุณธรรม11100ผ่าน รพ.ดำเนินการคุณธรรม66100ผ่าน สสอ.ดำเนินการคุณธรรม36200ผ่าน สอน.ดำเนินการคุณธรรม11100ผ่าน รพ.สต.ดำเนินการคุณธรรม2529116ผ่าน

20

21 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ ร้อยละของสถานที่ผลิตน้าบริโภคและน้ำแข็ง บริโภคได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 1018988.12ไม่ผ่าน ร้อยละของผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคและน้าแข็งบริโภคได้คุณภาพ ร้อยละ 1001014241.58ไม่ผ่าน ร้อยละของน้าบริโภคและน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จาหน่าย ได้มาตรฐาน ร้อยละ 80 ร้อยละของสถานที่ผลิตนมโรงเรียน ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ไม่มีสถาน ที่ผลิต ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100 ร้อยละของโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย ได้รับการจัดการ ร้อยละ 100 NA คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงาน ได้รับการเฝ้าระวังและ ตรวจมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด 33100ผ่าน เรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลที่กระผิดกฎหมาย ได้รับการดำเนินการ ตามกฎหมาย ไม่มี ร้องเรียน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม กฎหมายและเทศบาลทุกระดับมีการจัดการมูลฝอยได้มาตรฐาน การ จัดบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่าน ร้อยละ 25 ของเทศบาล ทุกระดับผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป NA

22 มาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหา การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้น เช่น ชุดทดสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือ ชุดทดสอบ โคลิฟอร์ม ชุดทดสอบ swab test เพื่อใช้ประกอบการตรวจประเมินพร้อมการให้ คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ เช่น กรณีผู้ประกอบการการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำดิบไม่ถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น เพื่อแสดงผลปริมาณคลอรีนคงเหลือ และผลทดสอบ ด้านเชื้อฯ เพื่ออธิบาย แนะนำ ให้ผู้ประกอบการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป รายการข้อมูล เมืองนากลางโนนสังศรีบุญเรืองสุวรรณคูหานาวังรวม ร้อยละของ สถานที่ผลิตน้ำ บริโภคและ น้ำแข็งบริโภค ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 100) เป้าหมาย35171614127101 ผลงาน351316127689 ร้อยละ10076.4710085.7158.3385.7188.12 ร้อยละของ ผลิตภัณฑ์ น้ำ บริโภคและ น้ำแข็งบริโภค ได้คุณภาพ (ร้อยละ 100) เป้าหมาย35171614127101 ผลงาน174745542 ร้อยละ48.5723.5343.7528.5741.6771.4341.58

23

24 จากข้อเสนอแนะ 1.การจัดระบบบริการและระบบ ที่เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก -เน้นการใช้สมุดสีสมพู -ให้สุขศึกษาความรู้ความเข้าใจ กับพ่อแม่และผู้มีส่วนร่วมในการดู พัฒนาการเด็ก -ทบทวนขั้นตอนการให้บริการที่ ชัดเจน -และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ชุมชนและเจ้าหน้าที่ 1.การจัดระบบบริการและระบบ ที่เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก -เน้นการใช้สมุดสีสมพู -ให้สุขศึกษาความรู้ความเข้าใจ กับพ่อแม่และผู้มีส่วนร่วมในการดู พัฒนาการเด็ก -ทบทวนขั้นตอนการให้บริการที่ ชัดเจน -และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ชุมชนและเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินการ ระบบบริการและระบบเฝ้าระวัง พัฒนาการเด็ก มีการติดตามการปฏิบัติงาน นำเข้าที่ประชุม กวป.ทุกเดือน ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ทุก ช่องทาง ทั้งโรงเรียน พ่อแม่ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เปิดหอกระจายข่าวทุกชุมชน ทบทวน CPG และมีการ สื่อสารข้อมูลทางระบบมือถือ ส่งต่อทางไลน์กลุ่ม ระบบบริการและระบบเฝ้าระวัง พัฒนาการเด็ก มีการติดตามการปฏิบัติงาน นำเข้าที่ประชุม กวป.ทุกเดือน ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ทุก ช่องทาง ทั้งโรงเรียน พ่อแม่ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เปิดหอกระจายข่าวทุกชุมชน ทบทวน CPG และมีการ สื่อสารข้อมูลทางระบบมือถือ ส่งต่อทางไลน์กลุ่ม

25 จากข้อเสนอแนะ 2.การป้องกันการจมน้ำ เป็นเรื่องสำคัญโดยอาศัย ความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อ วางมาตรการหรือการป้องกัน ระดับชุมชน ควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด ความปลอดภัย มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ใส่ เสื้อชูชีพเมือโดยสารพาหนะ ทางน้ำ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนลงเล่นน้ำ มีการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ครอบครัวควรดูแลเด็กอย่าง ใกล้ชิด สอนเด็กให้รู้กฎความ ปลอดภัย 2.การป้องกันการจมน้ำ เป็นเรื่องสำคัญโดยอาศัย ความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อ วางมาตรการหรือการป้องกัน ระดับชุมชน ควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด ความปลอดภัย มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ใส่ เสื้อชูชีพเมือโดยสารพาหนะ ทางน้ำ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนลงเล่นน้ำ มีการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ครอบครัวควรดูแลเด็กอย่าง ใกล้ชิด สอนเด็กให้รู้กฎความ ปลอดภัย ผลการดำเนินการ นำเสนอข้อมูลการเสียชีวิตจากการ จมน้ำในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอมีข้อสั่งการให้ทุกองค์กร ท้องถิ่นสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง 3 อำเภอ ได้แก่ นาวัง,สุวรรณคูหา และ เมือง อบรมวิทยากรครู ในโรงเรียน ผู้ดูแล เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กู้ชีพใน โรงพยาบาล อบต.ทุกแห่ง ผู้ปกครอง และนักเรียน (นาวัง โดยวิทยากรจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. วังปลาป้อม) ประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายเตือน ( อำเภอศรีบุญเรือง ) นำเสนอข้อมูลการเสียชีวิตจากการ จมน้ำในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอมีข้อสั่งการให้ทุกองค์กร ท้องถิ่นสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง 3 อำเภอ ได้แก่ นาวัง,สุวรรณคูหา และ เมือง อบรมวิทยากรครู ในโรงเรียน ผู้ดูแล เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กู้ชีพใน โรงพยาบาล อบต.ทุกแห่ง ผู้ปกครอง และนักเรียน (นาวัง โดยวิทยากรจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. วังปลาป้อม) ประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายเตือน ( อำเภอศรีบุญเรือง )

26 จากข้อเสนอแนะ 3.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ควรปรับทัศนคติที่จะส่งผล การต่อการเฝ้าระวัง ซึ่งการที่ วัยรุ่นตั้งครรภ์คนส่วนใหญ่ มองว่าเป็นสิ่งผิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับสถานะทางสังคมและ เศรษฐกิจ (Socioeconomic) ปัจจุบันหญิงไทยมีอัตราการมี บุตร 1.4 คน ดังนั้น การ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องดูว่า แต่งงานแล้วตั้งใจตั้งครรภ์ ถือว่ามีความพร้อมและควรดู บริบทหลายอย่าง 3.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ควรปรับทัศนคติที่จะส่งผล การต่อการเฝ้าระวัง ซึ่งการที่ วัยรุ่นตั้งครรภ์คนส่วนใหญ่ มองว่าเป็นสิ่งผิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับสถานะทางสังคมและ เศรษฐกิจ (Socioeconomic) ปัจจุบันหญิงไทยมีอัตราการมี บุตร 1.4 คน ดังนั้น การ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องดูว่า แต่งงานแล้วตั้งใจตั้งครรภ์ ถือว่ามีความพร้อมและควรดู บริบทหลายอย่าง ผลการดำเนินการ ผลการสำรวจ teen mom พบว่า 46% ตั้งใจตั้งครรภ์ 54% ไม่ตั้งใจ แบ่งเป็น -ตั้งใจไม่คุมกำเนิด 29% -คุมกำเนิดล้มเหลว 15% -ไม่ทราบวิธีคุมกำเนิด 10% คืนข้อมูลผลการสำรวจให้ จนท.สธ. เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินงาน การวางแผนครอบครัวต่อไป ผลการสำรวจ teen mom พบว่า 46% ตั้งใจตั้งครรภ์ 54% ไม่ตั้งใจ แบ่งเป็น -ตั้งใจไม่คุมกำเนิด 29% -คุมกำเนิดล้มเหลว 15% -ไม่ทราบวิธีคุมกำเนิด 10% คืนข้อมูลผลการสำรวจให้ จนท.สธ. เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินงาน การวางแผนครอบครัวต่อไป

27 จากข้อเสนอแนะ 4.เร่งรัดการชำระหนี้เก่าและ หนี้ใหม่ขององค์การเภสัช กรรมให้หมดโดยเร็ว เพื่อ ป้องกันการเกิดปัญหาระบบ บัญชีข้ามปี ผลการดำเนินการ รพ.ส่วนใหญ่ ไม่มีหนี้ข้ามปีบัญชี จะมีเพียงแค่ รพ.โนนสัง และ รพ.นาวัง ที่ยังมีหนี้คงค้างในปี 57,58 รพ.ส่วนใหญ่ ไม่มีหนี้ข้ามปีบัญชี จะมีเพียงแค่ รพ.โนนสัง และ รพ.นาวัง ที่ยังมีหนี้คงค้างในปี 57,58

28 จากข้อเสนอแนะ 5.ข้อมูลอัตราตาย ควรแยกระหว่างมะเร็งตับและ มะเร็งท่อน้ำดี เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ มุ่งเน้นติดตามกลุ่มเสี่ยงและ ผู้ป่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ สาเหตุของการเกิดโรค 5.ข้อมูลอัตราตาย ควรแยกระหว่างมะเร็งตับและ มะเร็งท่อน้ำดี เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ มุ่งเน้นติดตามกลุ่มเสี่ยงและ ผู้ป่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ สาเหตุของการเกิดโรค ผลการดำเนินการ โรค จำนวนตาย ปีพ.ศ. 55565758 มะเร็งตับ C2201100 มะเร็งท่อน้ำดี C22106810 เนื้องอกของตับ ไม่ระบุสาเหตุ C229 268251228222 งาน CD ดำเนินการชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในการลงวินิจฉัยสาเหตุการตาม ให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แพทย์ และ จนท.รพ.สต.

29 จากข้อเสนอแนะ 6.การป้องกันการเกิดโรคอาหาร เป็นพิษ จัดระบบเกี่ยวกับอาหาร ปลอดภัย Food Safety บูรณาการร่วมกับการกำจัดสิ่ง ปฏิกูล ขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และ กระจายเชื้อโรค 6.การป้องกันการเกิดโรคอาหาร เป็นพิษ จัดระบบเกี่ยวกับอาหาร ปลอดภัย Food Safety บูรณาการร่วมกับการกำจัดสิ่ง ปฏิกูล ขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และ กระจายเชื้อโรค ผลการดำเนินการ รพ.สต. ทุกแห่งได้เข้าไปแนะนำใน งานบุญอาหารปลอดภัย ที่จัดขึ้นใน หมู่บ้าน เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพฯลฯ ทุกงาน เพื่อไม่ให้มีขยะ และสิ่งปฏิกูล เป้นแหล่งเพาะพันธุ์ แมลงวันและเชื้อโรค และในส่วนของ อปท. จะมีการอบรม EHA เพื่อให้เทศบาลดำเนินการตาม มาตรฐาน EHA ในด้านการกำจัดสิ่ง ปฏิกูล ในรถดูดส้วม ที่ยังปล่อยให้มี การนำไปเททิ้ง ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำ ให้เกิดการแพร่เชื้อโรค รพ.สต. ทุกแห่งได้เข้าไปแนะนำใน งานบุญอาหารปลอดภัย ที่จัดขึ้นใน หมู่บ้าน เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพฯลฯ ทุกงาน เพื่อไม่ให้มีขยะ และสิ่งปฏิกูล เป้นแหล่งเพาะพันธุ์ แมลงวันและเชื้อโรค และในส่วนของ อปท. จะมีการอบรม EHA เพื่อให้เทศบาลดำเนินการตาม มาตรฐาน EHA ในด้านการกำจัดสิ่ง ปฏิกูล ในรถดูดส้วม ที่ยังปล่อยให้มี การนำไปเททิ้ง ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำ ให้เกิดการแพร่เชื้อโรค

30 จากข้อเสนอแนะ 7.การสอบสวนการตายจาก อุบัติเหตุ จะทำให้สามารถวิเคราะห์แยก กลุ่มวัยสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น สาเหตุจากคนขับ ถนน สิ่งแวดล้อม หรือรถที่มา ปัญหาด้านอุปกรณ์บกพร่อง 7.การสอบสวนการตายจาก อุบัติเหตุ จะทำให้สามารถวิเคราะห์แยก กลุ่มวัยสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น สาเหตุจากคนขับ ถนน สิ่งแวดล้อม หรือรถที่มา ปัญหาด้านอุปกรณ์บกพร่อง ผลการดำเนินการ สอบสวนการตายจากอุบัติทางถนน เริ่มเดือนตุลาคม 58 แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกราย และมีการอบรมทีม สอบสวนแบบสหสาขาวิชาชีพเดือน มีนาคม 59 หลังจากนั้นมีการสอบสวน การตายจากอุบัติเหตุทางถนนทุกราย โดยทีม SRRT ระดับตำบลและระดับ อำเภอ ระหว่างวันที่ 1 ตค 58 – 30 เมย 59 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 78 ราย เป็นชาย 63 ราย หญิง 15 ราย สอบสวนการตายจากอุบัติทางถนน เริ่มเดือนตุลาคม 58 แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกราย และมีการอบรมทีม สอบสวนแบบสหสาขาวิชาชีพเดือน มีนาคม 59 หลังจากนั้นมีการสอบสวน การตายจากอุบัติเหตุทางถนนทุกราย โดยทีม SRRT ระดับตำบลและระดับ อำเภอ ระหว่างวันที่ 1 ตค 58 – 30 เมย 59 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 78 ราย เป็นชาย 63 ราย หญิง 15 ราย

31 จากข้อเสนอแนะ 8.รณรงค์เร่งรัดการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก และโรคซิกาไวรัส ผลการดำเนินการ ว.ด.ป.สถานที่กิจกรรม 1-25 มีนาคม 59 6 อำเภอ 59 ตำบล 687 หมู่บ้าน 1.รณรงค์กำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย 2.การให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ 3.การทำ ประชาคม 4.การเดินรณรงค์ 25 มีนาคม 59 สสจ.

32 จากข้อเสนอแนะ 9.การเพิ่มค่าตอบแทน โดยการประหยัดทรัพยากรไม่ เพิ่มค่าใช้จ่ายไม่จ้างลูกจ้าง เพิ่ม ควรใช้วิธีการจ้างแบบ Past time จากโรงพยาบาล ใกล้เคียง หรือจ้างนอกเวลา (OT) บุคลากรภายใน และควรพิจารณาการลงทุน ในครุภัณฑ์อื่นๆ ด้วย ถ้าแชร์ ทรัพยากรร่วมกับตรง พยาบาลใกล้เคียงให้เกิด ประโยชน์ร่วมกัน การสร้างห้องพิเศษเพิ่มให้ เป็นร้อยละ 35 ของจำนวน เตียงที่มีอยู่ 9.การเพิ่มค่าตอบแทน โดยการประหยัดทรัพยากรไม่ เพิ่มค่าใช้จ่ายไม่จ้างลูกจ้าง เพิ่ม ควรใช้วิธีการจ้างแบบ Past time จากโรงพยาบาล ใกล้เคียง หรือจ้างนอกเวลา (OT) บุคลากรภายใน และควรพิจารณาการลงทุน ในครุภัณฑ์อื่นๆ ด้วย ถ้าแชร์ ทรัพยากรร่วมกับตรง พยาบาลใกล้เคียงให้เกิด ประโยชน์ร่วมกัน การสร้างห้องพิเศษเพิ่มให้ เป็นร้อยละ 35 ของจำนวน เตียงที่มีอยู่ ผลการดำเนินการ รพท.หนองบัวลำภู ทบทวน พิจารณาการจ้างลูกจ้าง โดยไม่มี การจ้างเพิ่ม ยกเว้นการจ้างทดแทนลาออก กำลังดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มห้อง พิเศษ ที่อาคาร ศัลยกรรม 24 ห้อง อาคาร กุมารเวชกรรม 48 ห้อง ภายในปี 61-64 รพ.โนนสัง แชร์อัตรากำลังเริ่มใช้กับบางวิชาชีพแล้ว ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ แชร์ทรัพยากร การกำจัดขยะติดเชื้อ รพ. สต.โดยใช้เตาเผาขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาล แม่ข่าย และการใช้เครื่องนึ่งปราศจากเชื้อ ของร่วมกันในโซน รพ.สต. รพ.นาวังฯ คงค่าตอบแทนไว้เพื่อความประหยัด ปรับแผนการจ้างลูกจ้างโดยไม่จ้างเพิ่ม มีแผนการจ้าง Past time บุคลากรจาก สถานพยาบาลใกล้เคียง ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือกับสถานพยาบาลอื่น ปรับปรุงห้องพิเศษ รพท.หนองบัวลำภู ทบทวน พิจารณาการจ้างลูกจ้าง โดยไม่มี การจ้างเพิ่ม ยกเว้นการจ้างทดแทนลาออก กำลังดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มห้อง พิเศษ ที่อาคาร ศัลยกรรม 24 ห้อง อาคาร กุมารเวชกรรม 48 ห้อง ภายในปี 61-64 รพ.โนนสัง แชร์อัตรากำลังเริ่มใช้กับบางวิชาชีพแล้ว ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ แชร์ทรัพยากร การกำจัดขยะติดเชื้อ รพ. สต.โดยใช้เตาเผาขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาล แม่ข่าย และการใช้เครื่องนึ่งปราศจากเชื้อ ของร่วมกันในโซน รพ.สต. รพ.นาวังฯ คงค่าตอบแทนไว้เพื่อความประหยัด ปรับแผนการจ้างลูกจ้างโดยไม่จ้างเพิ่ม มีแผนการจ้าง Past time บุคลากรจาก สถานพยาบาลใกล้เคียง ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือกับสถานพยาบาลอื่น ปรับปรุงห้องพิเศษ

33

34 ร้อยละ ของการค้นพบเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและหรือ สงสัยล่าช้าจะต้องได้รับกระตุ้นพัฒนาการทันเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผลการดำเนินงานการตรวจพัฒนาการเด็กในกลุ่ม 9,18,30,42 เดือน 1 ต.ค. 2558–30 มิ.ย. 2559 อำเภอเป้าหมาย ( คน) ได้รับการตรวจ พัฒนาการ พัฒนาการปกติพัฒนาการสงสัยล่าช้า คนร้อยละคนร้อยละคนร้อยละ เมือง3,5783,18488.992,44676.8273823.18 นากลาง2,7662,36085.321,65570.1370529.87 โนนสัง1,9541,77290.651,18466.8258833.18 ศรีบุญเรือง3,0022,63987.901,74566.1289433.88 สุวรรณคูหา1,9361,71288.431,14266.7057033.29 นาวัง1,08698090.2465366.6332733.36 รวม14,32212,64788.338,82569.783,82230.22

35

36

37

38 อำเภอ เคาะประตูบ้านให้ความรู้และคำแนะนำ แก่สมาชิกในครัวเรือน เผยแพร่ความรู้ผ่านหอกระจายข่าว และวิทยุชุมชน เป้าหมายผลงาน%เป้าหมายผลงาน% เมือง26,52223,39488.2117615588.07 นากลาง20,83620,93285.01121 100 ศรีบุญเรือง24,62420,96085.12140 100 โนนสัง14,42413,18591.41107 100 สุวรรณคูหา15,45013,15185.1291 100 นาวัง8,0557,77296.4951 100 รวม109,91193,12790.4368665595.48 ผลการดำเนินงานส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคล (1 ตุลาคม 2558- 27 มิถุนายน 2559)

39 ร้านอาหาร อำเภอทั้งหมด รับรอง แล้ว คงเหลือ จำนวน ผ่านร้อยละไม่ผ่านร้อยละ เมือง 154191351914.0711685.93 นากลาง 10410944547.874952.13 ศรีบุญเรือง 6417474493.6236.38 โนนสัง 338251872.00728.00 สุวรรณคูหา 16610 100-- นาวัง 1477228.57571.43 รวม 3856731813843.4018056.60

40 โรงเรียน อำเภอ ทั้งหม ด จำนวน หมายเหตุ ดีร้อยละดีมากร้อยละ เมือง888495.4544.55 ระดับดีมาก (ระดับเพชร) นากลาง40 100-- ศรีบุญเรือง847791.6778.33 โนนสัง636095.2434.76 สุวรรณคูหา363494.4425.56 นาวัง25 100-- รวม33632095.24164.76

41 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอทั้งหมด จำนวน ผ่านร้อยละไม่ผ่านร้อยละ เมือง52 100-- นากลาง38 100-- ศรีบุญเรือง55 100-- โนนสัง46 100-- สุวรรณคูหา39 100-- นาวัง161275.00425.00 รวม24624298.3741.63

42 ตลาดสด ลำดั บ ชื่อตลาดสด สถานที่ตั้ง ตลาดสด ผลการ ประเมิน หมายเหตุ ตำบลอำเภอ พื้นฐ าน ดี ดี มา ก 1 ตลาดสดเทศบาลเมือง หนองบัวลำภู หนอง บัว เมือง / 2 ตลาดสดแม่สำเนียง หนอง บัว เมือง ไม่ผ่าน 3 ตลาดสดเทศบาลตำบล นามะเฟือง นา มะเฟือง เมือง / 4 ตลาดสดเทศบาลนาคำไฮ นา คำไฮ เมือง / 5 ตลาดไนท์ หนอง บัว เมือง / 6 ตลาดสดบูรพา ( ตลาด กกค้อ ) นา กลาง / 7 ตลาดสดกุดดินจี่กุดดินจี่ นา กลาง / 8 ตลาดสดดงสวรรค์ ดง สวรรค์ นา กลาง / 9 ตลาดสดโนนสงเปลือย เมือง ใหม่ ศรีบุญ เรือง / 10 ตลาดสดณัฐพงษ์ เมือง ใหม่ ศรบุญ เรือง / 11 ตลาดสดตำบลโนนสังโนนสัง / 12 ตลาดกุดดู่กุดดู่โนนสัง / 13 ตลาดสดเทศบาลตำบล สุวรรณคูหา สุวรรณ คูหา / 14 ตลาดสดเทศบาลตำบล บ้านโคก บ้าน โคก สุวรรณ คูหา /

43 โรคไตเรื้อรัง ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด หน่วย นับ เป้า หมาย ปี 2559 ผลลัพธ์การดำเนินงาน ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559 1.การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตใน ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 1.1 ได้รับการประเมิน eGFR อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ100NA8180.4570.43 1.2 ได้รับการประเมิน Proteinuria อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ100NA53.1663.6153.45 2. การจัดตั้ง CKD Clinic ในรพท./ รพช. ร้อยละ100NA 16.66 (1แห่ง) 50 (3 แห่ง) 100 (6 แห่ง) 3. ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลง ของ eGFR<4ml/min/1.72 m2/yr ร้อยละ> 50NA73.7758.8055.65 4. ระยะเวลารอคิวการบำบัดทดแทน ไต (CAPD) สัปดาห์< 2NA< 2 5. การสนับสนุนการจัดตั้ง node HD ใน รพช. แห่ง1NA 1 (รพช. โนนสัง) --

44 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ต.ค.58 – 28 มิ.ย. 59 ตาย 12ราย (17.81) ตาย 20ราย (21.94) ตาย 41ราย (27.59) ตาย 5ราย (13.56) ตาย 17ราย (15.34) ตาย 10ราย (15.56) รวมตาย 105 ราย ( 20.23)

45 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ล้มแชมป์จุดเสี่ยงการบังคับใช้ กฎหมาย มาตรการชุมชน เมือง มีจุดเสี่ยงทั้งหมด 6 จุด แก้ไขไปแล้ว 4 จุด จุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้ว ยังมีอุบัติเหตุ(ไม่ตาย) ประกาศนโยบายสวม หมวกนิรภัยในสถานที่ ราชการ 100% ด่านตรวจสัปดาห์ละ 2 วัน นากลาง มีจุดเสี่ยงทั้งหมด 10 จุด แก้ไขไปแล้ว 6 จุด จุดเสี่ยงที่ยังไม่แก้ไข อุบัติเหตุตาย 2 ราย โนนสัง มีจุดเสี่ยงทั้งหมด 5 จุด แก้ไขไปแล้ว 3 จุด ไม่เกิดอุบัติเหตุ ศรีบุญเรือง มีจุดเสี่ยงทั้งหมด 5 จุด แก้ไขไปแล้วทั้งหมด ไม่เกิดอุบัติเหตุ ร่วมตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลทุก หมู่บ้าน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หมู่บ้านนำร่อง งานบุญปลอดเหล้า สุวรรณคูหา มีจุดเสี่ยงทั้งหมด 9 จุด แก้ไขไปแล้วทั้งหมด ไม่เกิดอุบัติเหตุ ด่านตรวจสัปดาห์ละ 3 วัน ประกาศเป็นเขตสวมหมวก นิรภัย 100 % ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หมู่บ้านนำร่อง เขตสวมหมวกนิรภัย นาวัง มีจุดเสี่ยงทั้งหมด 8 จุด แก้ไขไปแล้วทั้งหมด ยังมีอุบัติเหตุตาย 1 ราย (โค้งสวนสวรรค์) มีการตั้งด่านตรวจ ไม่ระบุ วันประกาศเป็นเขตสวม หมวกนิรภัย 100 % หมู่บ้านนำร่อง (บ้านเทพคีรี #หมวก นิรภัย/จำกัดความเร็ว)

46 สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดหนองบัวลำภู เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและเปรียบเทียบปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559) สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดหนองบัวลำภู เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและเปรียบเทียบปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559) หมายเหตุ อัตราป่วยสะสม สูงกว่าปี 2558 ช่วงเวลาเดียวกัน 16.67 เท่า

47

48


ดาวน์โหลด ppt อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน อบต. เทศบาล 6 59 716 109,911 43 23 แผนที่จังหวัด หนองบัวลำภู NONG BUA LAM PHU MAP แผนที่จังหวัด หนองบัวลำภู NONG BUA LAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google