งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ เปิดทำการสอนเมื่อปี พ. ศ. ๒๔๗๒ สมัย พระอนุรัตน์นฤผดุง เป็นนายอำเภอสามพราน นายวิจิต นิลพันธ์ เป็นศึกษาธิการอำเภอสามพราน พระอธิการฮวดเป็นเจ้าอาวาสวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ เปิดทำการสอนเมื่อปี พ. ศ. ๒๔๗๒ สมัย พระอนุรัตน์นฤผดุง เป็นนายอำเภอสามพราน นายวิจิต นิลพันธ์ เป็นศึกษาธิการอำเภอสามพราน พระอธิการฮวดเป็นเจ้าอาวาสวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ เปิดทำการสอนเมื่อปี พ. ศ. ๒๔๗๒ สมัย พระอนุรัตน์นฤผดุง เป็นนายอำเภอสามพราน นายวิจิต นิลพันธ์ เป็นศึกษาธิการอำเภอสามพราน พระอธิการฮวดเป็นเจ้าอาวาสวัด อ้อมใหญ่ สมัยนั้น นายฮกเซ้ง จงมีสุข เป็นกรรมการศึกษา การศึกษาเริ่มแรกได้ให้นักเรียน เรียนที่ศาลาการเปรียญของวัด อ้อมใหญ่ โดยมีพระผล แซ่ซิ้ม เป็นครูใหญ่ ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๔๗๒ ถึง พ. ศ. ๒๔๗๕ ในปี พ. ศ. ๒๔๘๒ ขุนนครรัฐเขตต์ นายอำเภอสามพรานสมัย นั้นได้ร่วมกับพระอธิการจ่าง เจ้าอาวาส นายวัฒนา สาตรพันธ์ มรรคนายกวัด นายประมวญ แสงสว่าง และกำนันเมี้ยน แสงวิรุฬห์ ได้ร่วมกับประชาชนชาวอ้อมใหญ่ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ ป. ๒ จำนวน ๔ ห้องเรียนใต้ถุนสูง ปลูกสร้างในที่ดินของวัด อ้อมใหญ่ ต่อมาในปี พ. ศ. ๒๔๙๔ ได้ต่อเติมชั้นล่าง เพื่อใช้เป็นที่ และชำรุดทรุดโทรมมากทางจังหวัดจึงขออนุญาตให้รื้อถอน การ รื้อถอนเสร็จสิ้นเมื่อปี พ. ศ. ๒๕๒๑ แนะนำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่

4 ต่อมาในปี พ. ศ. ๒๕๐๕ ได้รับเงินงบประมาณให้สร้างอาคาร เรียนแบบ ๐๐๔ จำนวน ๔ ห้องเรียน โดยพระครูบุญส่ง สุวณุโณ เจ้า อาวาสวัดอ้อมใหญ่ได้ร่วมมือกับประชาชนหาเงินบริจาคสมทบ ต่อมาได้ต่อเติมอีก ๓ ห้องเรียน เพราะจำนวนนักเรียนมากขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ ปี พ. ศ. ๒๕๑๔ ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ โดยได้รับความร่วมมือจาก นายขันติ์ โตรักษา ซึ่งขณะนั้น ได้เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ ได้เป็นผู้จัดการมรดกของนาง แตงไทย ชิวค้า ได้นำเงินมรดกของนางแตงไทย ชิวค้า มาบริจาค สมทบอีก ๖๐, ๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการสร้างกุศลให้กับ นาง แตงไทย ชิวค้า ปีพ. ศ. ๒๕๑๕ ได้เปิดการสอนศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ ๓ และระดับ ๕ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้หาความรู้เพิ่มเติม แนะนำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่

5 ปีพ. ศ. ๒๕๕๐ ได้รับมอบอาคาร จากคุณ สุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอลเอ ไบซิเคิล ( ประเทศไทย ) จำกัด พร้อม คณะ บริจาคทรัพย์ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒๔ / ๒๘ ปรับปรุง ๔ ชั้น จำนวน ๑๘ ห้องเรียนใช้เงินงบประมาณ ๑๔ ล้านบาท โดย ชื่อ อาคารคุณพ่อเอี๋ยว - คุณแม่สมจิตต์ ติยะวัช รพงศ์ ซึ่งประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องพักครู โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ๔๘๐ ชุด โต๊ะ - เก้าอี้ครู ๑๒ ชุด ห้องสุขานักเรียน ชาย - หญิง ๑๐ ที่นั่ง ระบายน้ำ ถนนภายในโรงเรียนป้ายชื่อ โรงเรียน เสาธงและปรับปรุง ถมดินปลูกสนาม หญ้าด้านหน้าอาคารเรียนให้มีทัศนียภาพที่ สวยงามเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย แนะนำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่

6 แนะนำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่

7 แนะนำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ ปัจจุบันนี้โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ ได้เปลี่ยนสังกัด จาก เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต ๒ ( สพป. นฐ. ๒ ) มาเป็น สังกัดเทศบาล ตำบลอ้อมใหญ่ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียน เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๕๗๐ คน ครู ๒๔ คน โดยมีนายประมวล ปานทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

8 แนะนำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่

9

10

11

12

13

14

15 ข้อมูลพื้นฐาน อาคาร สถานที่ อาคาร สถานที่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารแบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 8 ไร่ – งาน 21 ตารางวา

16 โครงสร้างการ บริหารงาน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ สถานศึกษา งาน บริหาร ฝ่าย วิชาการ งานบริหาร ฝ่าย งบประมา ณ งาน บริหาร ฝ่าย บุคลากร งานบริหาร ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

17 นายประมวล ปานทอง ผู้อำนวยการ ชำนาญการ พิเศษ นางสาวสุพานี ชื่นชิต รองผู้อำนวยการ ชำนาญ การพิเศษ

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ เปิดทำการสอนเมื่อปี พ. ศ. ๒๔๗๒ สมัย พระอนุรัตน์นฤผดุง เป็นนายอำเภอสามพราน นายวิจิต นิลพันธ์ เป็นศึกษาธิการอำเภอสามพราน พระอธิการฮวดเป็นเจ้าอาวาสวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google