งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  การจัดงานถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  การจัดงานถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  การจัดงานถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2  การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ “ กิจกรรมน้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ”  หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรม  ส่วนกลาง : สำนักบริหารกลาง  ส่วนภูมิภาค : สตส. สตท.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : พฤษภาคม – ธันวาคม 2559  การดำเนินการ ( เป็นหมู่คณะ / รายบุคคล ) 1. ติดต่อประสานงานการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย / โรงพยาบาลในพื้นที่ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเข้า ร่วมกิจกรรม 3. เตรียมสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริจาคโลหิต ( ถ้า มี ) 4. แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตให้กรมทราบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

3  “ การจัดงานถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ” “ ถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ ประชาราษฎร์สุขใจ ”  กำหนดจัดงาน วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.39 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร 1 กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์  ผู้ร่วมงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างใน ส่วนกลางทุกคน  การดำเนินงาน กรมอนุมัติงบประมาณ จำนวน 31,250 บาท ให้ สำนักบริหารกลางเป็นผู้ดำเนินการ (1) กองประสานงานโครงการพระราชดำริรับผิดชอบ จัดทำโครงการ กำหนดขั้นตอน พิธีการ และขออนุมัติงบ (2) สำนักบริหารกลาง รับผิดชอบ ด้านพิธีทางศาสนา เวที และพิธีกร (3) สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับผิดชอบ การวางผังการจัดคนเข้าร่วมพิธี และการลงทะเบียน ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของผู้เข้าร่วมงาน (4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบ ควบคุมดูแล เครื่องเสียง (5) สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี รับผิดชอบ ดูแลต้อนรับ ผู้ร่วมงาน (6) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ รับผิดชอบ ประพันธ์คำอาเศียร วาท และดูแลการลงนามถวายพระพร

4  “ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ” “ ปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่ ด้วยหัวใจนักบัญชี ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2559”  กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2559 ณ เขาหัวโล้น จ. น่าน  ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารในส่วนกลาง ผอ. สตท. 6 และ 7 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด  การดำเนินงาน กรมอนุมัติงบประมาณ จำนวน 55,000 บาท ให้ สตส. น่าน เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนกลาง (1) กปร. จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และรายงานผลการจัดทำ โครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (2) สำนักบริหารกลาง ประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม (3) สำนัก / ศูนย์ / กองในส่วนกลางร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 – 7 จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูก ป่า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน (1) ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เยาวชน และประชาชน ได้ทราบถึง วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการและรณรงค์เชิญชวนให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกป่า (2) เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และพันธุ์กล้าไม้ (3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ และรายงานผลให้กรมทราบ


ดาวน์โหลด ppt ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  การจัดงานถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google