งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ

2 สวดมนต์ก่อนเริ่ม การประชุม

3 วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ ๑. ๑ เรื่องจากการประชุม กระทรวงสาธารณสุข / เขตบริการสุขภาพที่ ๔

4 นโยบายของ รมต. สาธารณสุข ให้ทุกตำบลกำหนดจุดเสี่ยงแล้วแจ้ง ให้ สสอ. ก่อนวันที่ 10 พย.58 อุบัติเหตุ. ให้ทุกตำบลกำหนดจุดเสี่ยงแล้วแจ้ง ให้ สสอ. ก่อนวันที่ 10 พย.58 ติดบ้าน ติดเตียง ติด สังคม การดูแลผู้สูงอายุ ให้ทุกตำบลจัดทำบัญชี ผู้สูงอายุ แยกเป็น ติดบ้าน ติดเตียง ติด สังคม การแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ห้ามทำแผนเงิน บำรุงแบบเกินดุล

5 ๑. ๒ เรื่องจากการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ ประจำจังหวัดสระบุรี

6 เรื่องจากจังหวัดสระบุรี การเตรียมการปั่นเพื่อพ่อ รับสมัครทาง Web 2- 10 พย. 58 จว. ทหารบกสระบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น มณฑล ทหารบกที่ 8 จว. ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญของจังหวัดสระบุรี - คณะกรรมการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและที่ สาธารณะประโยชน์ - คณะกรรมการแก้ปัญหาน้ำเสียของแม่น้ำป่าสัก - คณะกรรมการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศ - คณะกรรมการแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการจราจร - คณะกรรมการรักษาความสงบ

7 ๑. ๓ เรื่องของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ๑. ๓. ๑ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ๑. ๓. ๒ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) ๑. ๓. ๓ นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ( ด้านส่งเสริมพัฒนา ) ๑. ๓. ๔ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ( ด้านบริการทางวิชาการ )

8 นพ. สสจ. สระบุรี สถานการณ์ไข้เลือดออก สระบุรีมีเสียชีวิตเป็น รายที่ 4 ขอให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ระดับตำบลต้องทำให้หมู่บ้านที่ตน รับผิดชอบเป็นหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายอย่าง น้อยคนละ 1 หมู่บ้าน เป้าหมายเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสุขภาพประจำปีและ มีค่า BMI ที่เสี่ยงทุกราย ) ต้องปรับพฤติกรรม และจะต้องประเมินผลค่า BMI ซ้ำ ) นโยบายการลดความเสี่ยงโรค DM HT และโรค หลอดเลือดสมองในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( เป้าหมายเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสุขภาพประจำปีและ มีค่า BMI ที่เสี่ยงทุกราย ) ต้องปรับพฤติกรรม และจะต้องประเมินผลค่า BMI ซ้ำ )

9 นพ. ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร จัดให้มีการ ลปรร. รายงาน ความก้าวหน้าของโครงการที่เป็น ODOP ทุก เดือน การดำเนินงาน DHS โดย จว. สระบุรี ได้รับงบ จาก สสส. มาขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ แนวทางจัดให้มีการ ลปรร. รายงาน ความก้าวหน้าของโครงการที่เป็น ODOP ทุก เดือน ระหว่าง สสอ. ภายใน จว. และ ลปรร. ส สอ. ภายในเขต ทุก 3 ด. การขับเคลื่อนนโยบายของ รมต. และของ กระทรวงสาธารณสุข ให้แต่ละ คปสอ. เตรียมเสนอโครงการฯ ที่ใช้เงิน PPA และ โครงการที่จะของสนับสนุนงบจาก สสจ. 30%( ควรผ่าน หน. กลึ่มงานที่เป็นพี่เลี้ยง ) อนาคตประเทศไทยต้องเป็นสังคมที่ใส่ใจ ดูแลกัน ทุกภาคส่วนมาร่วมดูแล กัน ”Thailand Carrying Society”

10 รอง สสจ. บริหารฯ สสจ. สระบุรี ให้ ขรก. ในสังกัด เข้าร่วมปฏิบัติ ธรรม ครั้งที่ 1 (27-29 พย.58) การบรรจุลูกจ้างเงินบำรุงสายวิชาชีพเป็น ข้าราชการ

11 ๓. ๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป ๓. ๒. ๑ แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๙ ไข้วอำเภอ ๓. ๒. ๒ การส่งรายงานให้สำนักงาน ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ๓. ๒. ๒. ๑ รายงานควบคุมภายใน ๓. ๒. ๒. ๒ รายงานการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๕๙ ( ส่ง สตง. แล้วสำเนา ส่ง สสจ.) ๓. ๒. ๒. ๓ รายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ปี ๕๙ ( ส่ง สตง. แล้วสำเนาส่ง สสจ.) ๓. ๒. ๓ สรุปรายงานการดำเนินงาน เทียบยอดเงินฝาก + รายงานลูกหน้ค้าง ชำระ

12 ๓. ๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข ( เอกสารหมายเลข ๒ ) ๓. ๓. ๑ เข็มมุ่ง / นโยบายสำคัญ และ ร่างตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๓. ๓. ๒ สรุปการดำเนินงานพัฒนา ระบบฐานข้อมูลกลาง ( DATA CENTER ) จังหวัด สระบุรี เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

13 ๓. ๓. ๓ รายงานสถานการณ์ทาง ระบาดวิทยาประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

14 เรื่องจาก หน. งาน งานบริหารฯลฯ งานยุทธ์ศาสตร์ งานควบคุมโรค งานอื่นๆ

15 เรื่องพิจารณาฯ 1. คัดเลือกตำบลดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการฯ ( พม.+ สธ.+ อปท. ชุมชน ) อ. บ้านหมอ คือ................ 2. เรื่องที่เป็นประเด็น ODOP ที่จะต้องดำเนินการ ให้โดดเด่น คือ..........

16 เรื่องจาก ชมรมฯ การประชุมวิชาการฯ

17 เรื่องจาก อำเภอฯ ผช. ชี้แจง........ นายอำเภอบ้านหมอ ว่าที่ รต. ศรัณยวัชร พูล สวัสดิ์ เดินทางมาวันอาทิตย์ เริ่มทำงานวันที่ ๙ พย. ๕๘

18 ๓. ๔ เรื่องของโรงพยาบาล ชุมชน

19 ๓. ๕ เรื่องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

20 วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ - พิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกร ( งานนิติกร )


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google