งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส) WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM BEGIN >> 1

2 DEKTHAIKAMSAI วัตถุประสงค์การประชุม ปิดโครงการอย่างเรียบร้อย ร่วมหารือ เพื่อสนับสนุนการก้าวต่อไป ของโรงเรียน ??? 2557 -2558 ปู พื้นฐา น ช่วงพัฒนาตนเอง 2559-2560 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 2560-2561 2

3 ABOUT US โครงการเด็กไทยแก้มใส คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการ และกิจกรรมงานงานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้โครงการ เ ด็ ก ไ ท ยแ ก้ ม ใ ส (Healthy Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้า นักโภชนาการ) เข้าร่วมเป็น โครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 ตามหนังสือ ที่ นร. 0109/ว1049 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM 3

4 พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ”

5 ABOUT US \ ผู้บริหาร โครงการเด็กไทยแก้มใส (สสส.) อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษากรมอนามัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. อ.จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการโครงการ โทร. 095-801-0505 อ.สมโชค คุณสนอง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ โทร. 085-483-0007 WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM 5

6 ABOUT US \ OUR SERVICE ภาคเหนือ วิรัตน์ดา ดวงใจ (โอ๊ต) โทร. 085-553-9680 นักวิชาการ ผู้ประสานงานประจำภาค ภาคอีสาน ธนา เวชากุล (อ๊อฟ) โทร. 086-981-2642 ภาคกลาง อุเทน บางทิพย์ (ท๊อป) โทร. 062-252-5755 ภาคใต้ วิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท (ฟ้า) โทร. 085-786-7209 WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM 6

7 แผนสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ปี 59 Promotion of Healthy Lifestyle Cluster สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ 7

8 สุขภาวะในวิถีชีวิตของคน ตลอดช่วงวัย แม่ตั้งครรภ์ นมแม่ครบ 6 เดือน โรคอ้วนลดลง เด็กที่เข้าถึงสื่อ สร้างสรรค์จะพัฒนา ทักษะรู้เท่าทันสื่อและ อยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างสมดุล ไอโอดีนสร้างไอคิว ทารก น้ำหนักครรภ์พอดีด้วย PA เริ่มต้นครอบครัวอย่างมีสุขภาวะ เด็กที่ฟังนิทานและการอ่านจาก พ่อแม่จะเปิดหน้าต่างแห่ง โอกาส เกิดการพัฒนาสมอง อารมณ์ และทักษะการสื่อสาร วัยเรียน Active Play ช่วย ลด อ้วน 10% ผลการเรียนดีขึ้น 40% การเรียนรู้ดี สมาธิสูง เด็กที่มีโภชนาการ สมวัย จะเติบโตและ เรียนรู้เต็มศักยภาพ สุขภาพดี ครบ 4 มิติ ลดค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพ มีส่วนร่วมอย่าง สร้างสรรค์เป็น พลเมืองตื่นรู้ กินนมแม่เชาว์ ปัญญาสูงกว่านม ผสม 5.9 จุด วัยสูงอายุ วัย ทำงาน มีสุขภาพดี พึ่งพาตนเอง ได้ เผชิญ ความ ตาย อย่าง สงบ เป็นพลัง ถ่ายทอดภูมิ ปัญญาของ สังคม ปฐมวัย 8

9 กิจกรรมทางกาย + อาหาร + โภชนาการสมวัยและ เพียงพอ ขาดกิจกรรมทางกาย + อาหาร + โภชนาการไม่สมดุล ไม่ ปลอดภัย สุขภาวะ + คุณภาพชีวิตที่ดี ความดันโลหิต น้ำหนักเกิน โรคอ้วน บริโภคผักผลไม้ต่ำ พฤติกรรมเนือยนิ่ง ปัจจัยเสี่ยง วิถีชีวิต + ปัจจัยแวดล้อม สาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยด้วย NCDs โรค NCDs + - 9

10 3 กลุ่มวัย 4 Settings + โครงการตามแนว พระราชดำริ + การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้น 1010

11 เพิ่มอัตราการบริโภคผักผลไม้ในประชาชน ไทย ลดอัตราชุกของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของเด็กวัยเรียน ควรมีอาหารเสริม สอนแม่ ลดเด็ก เตี้ยในอนาคต สวนผัก ใน ชุมชน เมือง ความ มั่นคง ทาง อาหาร ชุมชน เกษตร ปลอด ภัย ชุม ชน 1

12 ความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ ด้านสื่อ และการตื่นรู้ด้วยปัญญา ( ระดับบุคคล ชุมชน และสังคม ) 34 3 กลุ่มวัย 4 Settings จุดเน้น ปี 2559-60 1212

13 80% อัตราชุกของ ภาวะน้ำหนักเกินและโรค อ้วนในเด็กวัยเรียน <10% >50% ของประชากรมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ตัวชี้วัดตามทิศทาง 10 ปี สสส. ที่กลุ่มแผนอาหารเป็นเจ้าภาพ ของประชากรบริโภคผักผลไม้เพียงพอตามข้อแนะนำ 1313

14 หลักคิดของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ภาวะ สุขภาพ เด็ก เจริญเติบโตสมวัย : นน./ส่วนสูง อ้วน ผอม ตัวชี้วัด ภาวะอ้วน ผอม เตี้ย (อย่างละ) ไม่เกิน ร้อยละ 7 การจัดการ อาหารเด็ก กระบวน การ สถานการณ์กินอาหาร/ออกกำลังกาย ที่บ้านและโรงเรียน โรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส ศรร กลุ่มเป้า หมาย จัดอาหารกลางวันให้เด็กกินผัก-ผลไม้ตามสัดส่วนมาตรฐาน วัด 3 กลุ่มคือ เด็ก ผู้ปกครอง และ ชุมชน ผู้ปกครองจัดอาหารให้เด็กกินผักที่บ้านตามข้อแนะนำ กิจกรรมหลัก 8 องค์ประกอบ 1. เกษตรในโรงเรียน 2. สหกรณ์นักเรียน 3. จัดบริการอาหาร 4. ติดตามภาวะโภชนาการ 5.พัฒนาสุขนิสัย ส่งเสริมสุขภาพ 6.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 7.จัดบริการสุขภาพเด็กนักเรียน 8.จัดการเรียนรู้บูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ ความรู้ / นวัตกรรม / รูปแบบ  ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย การทำงานร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง ลด เนือย นิ่ง

15 2. สหกรณ์นักเรียน -สหกรณ์ร้านค้า -ออมทรัพย์ 4.การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายและสุขภาพนักเรียน - ฐานข้อมูล, แปลผล, ใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน 5. การพัฒนาสุขนิสัย และการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน -นิสัยการกิน -สุขนิสัยที่ดี -ออกกำลังกาย 1. เกษตรในโรงเรียน -ปลูกพืชผัก ผลไม้ เพาะเห็ด -เลี้ยงสัตว์, ประมง ฯลฯ 3. การจัดบริการอาหาร -ตามหลักโภชนาการ,ตามหลักสุขาภิบาล -อาหารปลอดภัย,ใช้เกลือไอโอดีน 6.การพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน -โรงอาหาร โรงครัว -ห้องน้ำ -ฯลฯ 7.จัดบริการสุขภาพ นักเรียน -ตรวจความสะอาดร่างกาย -ปฐมพยาบาล -หนอนพยาธิและ มาลาเรีย 8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ - เกษตรผสมผสาน, สหกรณ์ -สุขบัญญัติ, โภชนบัญญัติ -สุขาภิบาลอาหาร, ออกกำลังกาย ขยายผลสู่ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เน้นบูรณาการกิจกรรมที่ 1 – 4, 8

16 ABOUT US \ นวัตกรรม นวัตกรรม เชิงทฤษฏี/แนวคิด แนว พระราช ดำริ Goal สูงสุด สาระ สำคัญ การ ประยุกต์ ใช้ เข้าถึง-เข้าใจ ศาสตร์พระราชา ปัญญา ของแผ่นดิน “การเจริญรอยตามพระยุคล บาท การพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพในโรงเรียนแบบครบวงจร” 8 องค์ประกอบ WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM 1616 ที่มา : ปรางค์ทอง ดวงโนแสน

17 ABOUT US \ นวัตกรรม เชิงกระบวนการ Thai School Lunch ระบบ ติดตาม Online คู่มือ ประเมิน ตนเอง ฐานข้อมูล เพื่อการ พัฒนา ภูมิปัญญา จากตัวอย่างการประยุกต์ใช้องค์ ความรู้จากการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เพื่อการขยายผลแนวทางการพัฒนาตาม พระราชดำริ WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM 1717 ที่มา : ปรางค์ทอง ดวงโนแสน

18 ABOUT US \ ผลลัพธ์ เด็กไทยแก้มใส o ผลผลิต o นวัตกรรมใหม่ๆ o ความต่อเนื่อง- ยั่งยืน o เด็กนักเรียน o ชุมชน o เพิ่มผัก-ผลไม้ o ลดอ้วน-ผอม-เตี้ย o การขยายผล กระ บวน การ ปลาย ทาง ตัวชี้วัด สสส. ผล กระทบ WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM ที่มา : ปรางค์ทอง ดวงโนแสน 1818

19 1.นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย โดยมี  ภาวะอ้วน ไม่เกิน 7 %  ภาวะผอม ไม่เกิน 7 %  ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 7 % ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (กรณีที่เกินจะต้องลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5) 2. นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื้อกลางวัน เฉลี่ย 2.1 ผักวันละ 4 ช้อนโต๊ะ (ประมาณ 40-100 กรัม) (อนุบาล 50 กรัม ประถม 70 กรัม และมัธยม 90 กรัม) 2.2 ผลไม้ (อนุบาล ½ ส่วน ประถม 1 ส่วน) ต่อคน 3. ระดับความสำเร็จของ โรงเรียน ชุมชน ในการพัฒนาด้านการจัดการ เชื่อมโยง : อาหาร โภชนาการ สุขภาพ 3. ระดับความสำเร็จของ โรงเรียน ชุมชน ในการพัฒนาด้านการจัดการ เชื่อมโยง : อาหาร โภชนาการ สุขภาพ ดูน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ตัวชี้วัด-Impact 1919

20 8 กิจกรรม เชื่อมโยง ต่อยอด พัฒนาแต่ละองค์ประกอบ ให้สมบูรณ์ พึ่งตนเอง พึ่งตนเองด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เกษตร ในโรงเรียน ผลิต 100% ขยายผลสู่ชุมชน o สื่อสารสู่ชุมชน o ส่งเสริมชุมชนปลูก – โรงเรียนรับซื้อ o ชุมชนปลูกเพื่อกิน WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM การขยายผล เด็กไทยแก้มใส ขยายผลสู่โรงเรียนใกล้เคียง o รายกิจกรรม o รายเทคนิค (ตามภูมิปัญญาและบริบท) o แนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริ ที่มา : ปรางค์ทอง ดวงโนแสน 2020

21 คู่มือ การเจริญรอยตามพระยุคลบาท หนังสือ "การประมวลองค์ ความรู้จากประสบการณ์การ ดำเนินงานตามรอยพระยุคล บาท เพื่อพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็ก ในโรงเรียนตามโครงการตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เพื่อนำไปสู่การขยาย ผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน" สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM 2121 http://www.nutritionthailand.or.th/scripts/newscat_detail.asp?nNEWSID=2819 Download ได้ที่ Link ด้านล่าง

22

23 คู่มือ การเจริญรอยตามพระยุคลบาท หนังสือรูปแบบการบริหาร จัดการอาหารและโภชนาการ ในโรงเรียนอย่างครบวงจร ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาด้าน อาหาร โภชนาการ และ สุขภาพอนามัย ในโรงเรียน อ.นันทพร วีรวัฒน์ WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM 2323 http://tnfc.fda.moph.go.th/file/fileDoc/2015-04-29_4209.pdf Download ได้ที่ Link ด้านล่าง

24 มีคณะทำงานชัดเจน ครูทุกกลุ่มสาระ จัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ ในและนอกห้องเรียน เกษตร-อาหาร- โภชนาการ-สุขภาพ พัฒนาทักษะชีวิต โดยการมีส่วนร่วม จากผู้ปกครองและชุมชน คณะทำงานชัดเจน ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เข้าอบรม และสามารถใช้ โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อจัดอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามข้อแนะนำได้ Thai School Lunch มีระบบการตรวจสอบ คัดกรอง ด้านคุณภาพของอาหาร หลัก ขนม นมโรงเรียน และเครื่องดื่มที่ให้บริการใน โรงเรียน และบริเวณโรงเรียน ระบบตรวจสอบ คัดกรอง ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองจัดทำกิจกรรม เพื่อ เรียนรู้ร่วมกัน และนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว ประยุกต์ใช้ในครอบครัว 3 4 6 7 แนวทางการดำเนินงาน 1 ประกาศนโยบาย โดยผู้บริหารโรงเรียน เป็น “ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส” หรือ “โรงเรียนนวัตกรรมเด็กไทยแก้มใส” มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในที่เปิดเผยแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทราบโดยทั่วกัน โรงเรียนมีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมครบ 8 องค์ประกอบตามพระราชดำริฯ ต่อยอดกิจกรรม มีการจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรม โภชนาการที่พึงประสงค์ ควบคู่กับการออกกำลังกายที่ เหมาะสมตามวัย ให้ผู้ปกครองช่วยดูแล เพื่อลด พฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็ก ปัจจัยแวดล้อม 2 5 www.dekthaikamsai.com เด็กไทยแก้มใส เปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆ หรือบุคคลในชุมชนที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ศึกษาดูงาน 8 โรงเรียนมี Commitment กับชุมชนที่จะร่วมลงทุนเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน เกิดความยั่งยืน 9

25 WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM ระบบติดตาม - รายละเอียด โครงการ - ปฏิทินกิจกรรม - รายงานกิจกรรม - รายงานภาพรวมสถานะ และ การเคลื่อนไหวโครงการ ระบบคลังข้อมูล - องค์ความรู้ตามกรอบ แนวคิดทั้ง 8 องค์ประกอบ - ความรู้/นวัตกรรม ระบบประชาสัมพันธ์ - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผลงานภาพรวมโครงการปีที่ 1 - ถามที่เจอบ่อย - ตัวอย่างการเขียนรายงาน - คณะกรรมการกำกับทิศ - คณะทำงานและภาคีเครือข่าย - รายชื่อศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ - สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ Online ระบบ รายงานการดำเนินการ -รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม รายงวดและปิดโครงการ - รายงานการเงินตามกิจกรรมรายงวด - รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ - รายงานวิเคราะห์ข้อมูล 2525

26 แนวการสนับสนุนโรงเรียน ช่วงปีที่ 1- 3 WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM ? ระยะเปิดตัว 2557-2558 o เข้าประชุม 900 o เข้าโครงการ 544 ระยะคัดคุณภาพ Flagship program 2559-2560 o สมัคร 200 o ผ่านเกณฑ์ ศรร.122 ระยะพัฒนาต่อเนื่อง และรักษาโรงเรียนเดิม 2559-2561 o อบรม TSL = 300 o สนับสนุนการพัฒนา เชิงนวัตกรรม = 130 2626

27 แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ ศรร. เหนือ 30อีสาน 44 กลาง 23ใต้ 25 โรงเรียน นวัตกรรม เหนือ 30อีสาน 40 กลาง 30ใต้ 30 โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสที่พัฒนานวัตกรรม โดดเด่น พึ่งตนเองเป็น Good Model โรงเรียน ที่สนใจมาเข้าร่วม ศึกษาเรียนรู้โครงการเด็กไทยแก้มใส โรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจนำองค์ความรู้ไปขยาย....ต่อๆไปอีก...จนเต็มพื้นที่ประเทศไทย ON LINE โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใส ที่เตรียมพัฒนา เป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning Center)

28 CONTACT US WWW.DEKTHAIKAMSAI.COM WEBSITE:ADDRESS:PHONE/FAX:EMAIL:Facebook: สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อ สุขภาพ ห้อง 40405 อาคาร 10 ชั้น เลขที่ 126/146 ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-150-9804 dekthaikamsai@ gmail.com www.dekthaikam sai.com facebook/dekth aikamsai 2828


ดาวน์โหลด ppt - โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google