งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ร่างเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นางสาววรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ นางสาวปรางค์ทอง ดวงโนแสน นักวิชาการอิสระ นายโกศล บุญยวง นักวิชาการอิสระ นายยุทธนา ทับแก้ว นักวิชาการอิสระ 23 เมษายน ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง นนทบุรี

2 คำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ(วันที่ 1-2 เม.ย. 58)เพื่อพัฒนางานต่อ
องค์ประกอบในการประเมินมีอะไรบ้าง มาตรฐานการประเมินควรมีกี่มาตรฐาน ตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละมาตรฐาน มีอะไรบ้าง คุณภาพการประเมิน 3.1 วัดเชิงคุณภาพ 3.2 วัดเชิงปริมาณ (รูบิค) และจะมีกี่ระดับของการประเมิน เกณฑ์การประเมิน (เล่มสีม่วง/เล่มสมเด็จพระเทพฯ /กทม./สพฐ./กรมอนามัย (วันที่ 1-2 เม.ย.) คำนิยามศัพท์และความหมายของตัวชี้วัด/คุณภาพการประเมิน ความถี่ในการประเมิน ปีละกี่ครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง)

3 กรอบการจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ปี 2558
โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ปี 2558 Results 3. การประเมินผลลัพธ์ ที่เกิดกับโรงเรียน และนักเรียน Process INPUT 2. การประเมินผล กระบวนการ ครอบคลุม กิจกรรม การประเมินผล ด้านการบริหาร จัดการของโรงเรียน

4 มี 3 มาตรฐานในการประเมิน
มาตรฐานที่ 1: การบริหารจัดการภาพรวม โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส สู่ความสำเร็จ มาตรฐานที่ 2: กระบวนการพัฒนาสู่โรงเรียน ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ครอบคลุม 8 องค์ประกอบ มาตรฐานที่ 3: ระดับความสำเร็จใน การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส

5 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ครอบคลุม 8 องค์ประกอบ
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์ ที่เกิดกับโรงเรียน และนักเรียน มาตรฐานที่ 3

6 ตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดกระบวนการ 1. เกษตรในโรงเรียน 1.1 การเกษตรแบบผสมผสานตามบริบทของพื้นที่ -การปลูกพืชผัก ผลไม้หลากหลายชนิด -การเพาะเห็ด -การเลี้ยงสัตว์ -การประมง -การใช้ชีววิธีในการผลิต ลงมือปฏิบัติโดยนักเรียน ครู ชุมชน โดยมีเกษตร ประมง ปศุสัตว์เป็นที่ปรึกษา มีการผลิตทางเกษตร และหรือปศุสัตว์/ประมง โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชน มีการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงที่สอดคล้องกับรายการอาหารกลางวันนักเรียน มีการนำผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันนักเรียนในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลผลิตต่อปี มีการนำผลผลิตขายผ่านสหกรณ์ให้กับกิจกรรมอาหารกลางวันและหรือขายให้กับชุมชน

7 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 2. กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
2. กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 2.1 สหกรณ์ร้านค้า 2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ 2.3 การเชื่อมโยงกับการ พัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การเกษตรในโรงเรียน 2.4 การจัดทำบัญชี ในแต่ละกิจกรรม มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในรูปแบบร้านค้าและหรือออมทรัพย์/ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร มีนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแกนนำนักเรียนดำเนินการกิจกรรมสหกรณ์และการจัดทำบัญชีการค้าขาย ในทุกกิจกรรม มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม สหกรณ์แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

8 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 3. การจัดบริการอาหารโรงเรียน
3. การจัดบริการอาหารโรงเรียน 3.1 แนวทางการจัดบริการอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย 3.2 การประเมินคุณภาพอาหารที่เชื่อมโยงกับภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพ มีการจัดทำรายการอาหารหมุนเวียนอย่างน้อย 1 เดือนตามมาตรฐานโภชนาการ (โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch) ที่สอดคล้องกับผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงของโรงเรียนและหรือชุมชน มีการปรุง ประกอบอาหารถูกหลักโภชนา การ สุขาภิบาล และอาหารปลอดภัย มีการตักอาหารให้นักเรียนตามปริมาณและสัดส่วนของธงโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย อาหารกลางวันของนักเรียนมีปริมาณพลังงานและสารอาหารครบถ้วนหรือ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของความต้องการฯ

9 แผนภูมิการบริหารจัดการอาหารในโรงเรียน
2. จัดทำรายการอาหารหมุนเวียน อย่างน้อย 1 เดือน กำหนด ปริมาณวัตถุดิบอาหาร ราคาอาหาร ปริมาณพลังงานและสารอาหารเหมาะสมตามวัย 1. สร้างความเข้าใจ เรื่องอาหารและ โภชนาการระหว่างครู แม่ครัว แกนนำ นักเรียน และ ผู้ปกครอง 3. จัดทำทะเบียนวัตถุดิบ อาหารที่สอดคล้องกับ ผลผลิตเกษตรปลอดภัยใน ชุมชนและครัวเรือนตาม ฤดูกาล สร้างเศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน ปรุง ประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาล อาหาร และอาหารปลอดภัย แม่ครัว : ได้รับการอบรมด้านการจัดการอาหารและ โภชนาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง : ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีด้านการสัมผัส อาหารทุกปี 4. จัดซื้อวัตถุดิบอาหารตามรายการ และปริมาณที่กำหนด โดยมีแกนนำ ชุมชน/ผู้ปกครองร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับและตรวจสอบ คุณภาพอาหารทุกวัน 8. ประเมินผลคุณภาพอาหาร ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล พฤติกรรมการกิน ภาวะ โภชนาการ และสุขภาพของ เด็ก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยชุมชนมีส่วนร่วม และนำ ผลการประเมินสื่อสารสู่ สังคม และพัฒนางาน 6. ตักอาหารให้เด็กมีสัดส่วน และปริมาณที่เพียงพอตาม คำแนะนำในธงโภชนาการ และใช้อุปกรณ์การบรรจุ อาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล อาหารและอาหารปลอดภัย 7. บูรณาการและสอดแทรก ความรู้ด้านอาหารและ โภชนาการสู่หลักสูตรการ เรียนการสอนทั้งในและนอก ห้องเรียน เพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ และปรับ พฤติกรรมการกินของเด็ก

10 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ
การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายนักเรียน และสุขภาพ มีฐานข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย และภาวะสุขภาพของนักเรียนทุกคน มีการแปลผลภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และภาวะสุขภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์ชี้วัดและมีการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหา โดยครอบครัวมีส่วนร่วม เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามทุกเดือน เด็กสามารถประเมินภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพได้ด้วยตนเอง

11 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 5. การพัฒนาสุขนิสัย และการส่งเสริมสุขภาพ
5. การพัฒนาสุขนิสัย และการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน 5.1 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 5.2 การดูแลสุขภาพ ช่องปาก 5.3 พัฒนาการทางเพศ และสุขอนามัย มีการจัดทำแผนกิจกรรมการพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่ครอบคลุมสุขนิสัยในด้านต่างๆ นักเรียนมีการปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ครอบคลุมทุกกิจกรรม โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลสุขนิสัยนักเรียน นักเรียนแกนนำสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาสุขนิสัยและติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

12 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
6.1 สภาพ แวดล้อมในอาคารและโรงเรียน 6.2 คุณภาพน้ำ 6.3 ห้องส้วม 6.3 การจัดการขยะ และน้ำเสีย 6.4 การควบคุมและ กำจัดแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค 6.5 การจัดสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย 1. มีกิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องส้วม 2. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (น้ำดื่มสะอาด การจัดการขยะ ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ) มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่นในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน - น้ำดื่มที่สะอาด - ที่ล้างมือ - ห้องส้วม - การจัดการขยะ แมลง สัตว์นำโรค - ความสะอาด ปลอดภัย

13 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ การจัดบริการสุขภาพนักเรียน
7.1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และห้องพยาบาล และบริการสุขภาพ 7.2 การตรวจพยาธิ 7.3 การตรวจวินิจฉัยมาลาเรีย มีห้องปฐมพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน และมีครูอนามัยหรือครูพยาบาลรับผิดชอบดูแลตลอดเวลา 2. มีนักเรียนแกนนำร่วมรับผิดชอบในการให้บริการสุขภาพ 3. นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตามมาตรฐานบริการสุขภาพ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือที่มีปัญหาสุขภาพทุกคนได้รับความช่วยเหลือแก้ไขเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยมีการส่งต่อตามระบบการส่งต่อช่วยเหลือนักเรียน

14 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ 8.1 ชุดเรียนรู้โภชนาการสมวัย เด็กไทยแก้มใส (ธงโภชนาการ ผักผลไม้ ลดหวานมันเค็ม โรคอ้วน และทันตฯ) 8.2 ชุดเรียนรู้ฉลาก โภชนากร 8.3 ชุดเรียนรู้การบริหารจัดการเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการด้านเกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ทั้งในและนอกห้องเรียนในทุกช่วงชั้น มีการจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี มีการประเมินความรู้และทักษะนักเรียนด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพปีละ 2 ครั้ง มีสื่อ นวัตกรรม ชุดความรู้ และฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนและหรือชุมชนด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพที่เกิดจากผลงานของครู นักเรียน ครอบครัว และชุมชน

15 ระดับคุณภาพการประเมิน แบ่งเป็นกี่ระดับ
ที่นำเสนอมาในแต่ละกลุ่ม จะมีดังนี้ มี 2 ระดับ คือ 0 – 1 มี 3 ระดับ คือ มี 4 ระดับ คือ 0 – 3 มี 5 ระดับ คือ 0 – 4 ** มี 6 ระดับ คือ 0 - 5 ความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับ 0 = ยังไม่ดำเนินการ ระดับ 1 = ยังไม่น่าพอใจ ระดับ 2 = พอใช้ ระดับ 3 = ดี ระดับ 4 = ดีมาก

16 ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 เกษตรในโรงเรียน
มีการผลิตทางเกษตร และหรือปศุสัตว์/ประมง โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชน คุณภาพการประเมิน ระดับ 0 = ยังไม่ดำเนินการ ระดับ 1 = ยังไม่น่าพอใจ = มีการดำเนินงานในข้อ 1 ระดับ 2 = พอใช้ = มีการดำเนินงานในข้อ 2 ระดับ 3 = ดี = มีการดำเนินงานในข้อ 3 ระดับ 4 = ดีมาก = มีการดำเนินงานในข้อ 4 ประเด็นการพิจารณาเพื่อจัดระดับคุณภาพการประเมิน ( ) ยังไม่มีการดำเนินการ ( ) ดำเนินการแล้ว มีการผลิตทางการเกษตรและหรือปศุสัตว์/ประมงโดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและเด็กนักเรียนมีส่วนร่วม มีการผลิตทางการเกษตรและหรือปศุสัตว์/ประมงโดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและเด็กนักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน มีส่วนร่วม มีการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์/ประมงโดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและเด็กนักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนและ ชุมชน มีส่วนร่วม มีการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์/ประมงโดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและเด็กนักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนและ ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกระดับมีส่วนร่วม

17 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ครอบคลุม 8 องค์ประกอบ
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์ ที่เกิดกับโรงเรียน และนักเรียน มาตรฐานที่ 3

18 องค์ประกอบที่ 1.1 ด้านการบริหารจัดการให้เกิดองค์ประกอบที่ ในโรงเรียน จะวัดกี่ข้อ อะไรบ้าง 1.2 ด้านกระบวนการองค์ประกอบที่ มีกี่ข้อ วัด อะไรบ้าง 1.3 ผลที่เกิดจากการเกษตรในโรงเรียน ผลลัพธ์กับนักเรียน (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ) ผลลัพธ์กับโรงเรียน ผลลัพธ์กับชุมชน

19 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google