งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ นางสาวปรางค์ทอง ดวงโนแสน นักวิชาการอิสระ นายโกศล บุญยวง นักวิชาการอิสระ นายยุทธนา ทับแก้ว นักวิชาการอิสระ 23 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ นางสาวปรางค์ทอง ดวงโนแสน นักวิชาการอิสระ นายโกศล บุญยวง นักวิชาการอิสระ นายยุทธนา ทับแก้ว นักวิชาการอิสระ 23 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ นางสาวปรางค์ทอง ดวงโนแสน นักวิชาการอิสระ นายโกศล บุญยวง นักวิชาการอิสระ นายยุทธนา ทับแก้ว นักวิชาการอิสระ 23 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง นนทบุรี แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ร่างเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

2 คำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ(วันที่ 1-2 เม.ย. 58)เพื่อพัฒนางานต่อ องค์ประกอบในการประเมินมีอะไรบ้าง 1.มาตรฐานการประเมินควรมีกี่มาตรฐาน 2.ตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละมาตรฐาน มีอะไรบ้าง 3.คุณภาพการประเมิน 3.1วัดเชิงคุณภาพ 3.2วัดเชิงปริมาณ (รูบิค) และจะมีกี่ระดับของการประเมิน 4.เกณฑ์การประเมิน (เล่มสีม่วง/เล่มสมเด็จพระเทพฯ / กทม./สพฐ./กรมอนามัย (วันที่ 1-2 เม.ย.) 5.คำนิยามศัพท์และความหมายของตัวชี้วัด/คุณภาพ การประเมิน 6.ความถี่ในการประเมิน ปีละกี่ครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง)

3 กรอบการจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ปี 2558 1. การประเมินผล ด้านการบริหาร จัดการของโรงเรียน 2. การประเมินผล กระบวนการ ครอบคลุม 8 กิจกรรม 3. การประเมินผลลัพธ์ ที่เกิดกับโรงเรียน และนักเรียน INPUT Process Results

4 มาตรฐานที่ 1: การบริหารจัดการภาพรวม โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส สู่ความสำเร็จ มาตรฐานที่ 2: กระบวนการพัฒนาสู่โรงเรียน ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ครอบคลุม 8 องค์ประกอบ มาตรฐานที่ 3: ระดับความสำเร็จใน การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส มี 3 มาตรฐานในการประเมิน

5 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส ครอบคลุม 8 องค์ประกอบ มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์ ที่เกิดกับโรงเรียน และนักเรียน มาตรฐานที่ 3

6 ตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 1. เกษตรในโรงเรียน 1.1 การเกษตรแบบผสมผสาน ตามบริบทของพื้นที่ -การปลูกพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิด -การเพาะเห็ด -การเลี้ยงสัตว์ -การประมง -การใช้ชีววิธีในการผลิต ลงมือปฏิบัติโดยนักเรียน ครู ชุมชน โดยมีเกษตร ประมง ปศุสัตว์เป็นที่ปรึกษา 1.มีการผลิตทางเกษตร และหรือปศุ สัตว์/ประมง โดยการมีส่วนร่วมของ นักเรียนและชุมชน 2.มีการจัดทำแผนการผลิตทางการ เกษตร/ปศุสัตว์/ประมงที่สอดคล้อง กับรายการอาหารกลางวันนักเรียน 3.มีการนำผลผลิตไปประกอบอาหาร กลางวันนักเรียนในปริมาณไม่น้อย กว่าร้อยละ 30 ของผลผลิตต่อปี 4.มีการนำผลผลิตขายผ่านสหกรณ์ ให้กับกิจกรรมอาหารกลางวันและหรือ ขายให้กับชุมชน

7 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 2. กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 2.1 สหกรณ์ร้านค้า 2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ 2.3 การเชื่อมโยงกับการ พัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การเกษตรในโรงเรียน 2.4 การจัดทำบัญชี ในแต่ละ กิจกรรม 1.มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในรูปแบบ ร้านค้าและหรือออมทรัพย์/ส่งเสริมการ ผลิตทางการเกษตร 2.มีนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 3.มีแกนนำนักเรียนดำเนินการกิจกรรม สหกรณ์และการจัดทำบัญชีการค้าขาย ในทุกกิจกรรม 4.มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม สหกรณ์แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

8 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 3. การจัดบริการอาหาร โรงเรียน 3.1 แนวทางการจัดบริการ อาหารตามมาตรฐาน โภชนาการ สุขาภิบาล อาหาร และอาหาร ปลอดภัย 3.2 การประเมินคุณภาพ อาหารที่เชื่อมโยงกับ ภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพ 1.มีการจัดทำรายการอาหารหมุนเวียนอย่าง น้อย 1 เดือนตามมาตรฐานโภชนาการ (โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch) ที่สอดคล้องกับผลผลิตทางการเกษตร/ปศุ สัตว์/ประมงของโรงเรียนและหรือชุมชน 2.มีการปรุง ประกอบอาหารถูกหลักโภชนา การ สุขาภิบาล และอาหารปลอดภัย 3.มีการตักอาหารให้นักเรียนตามปริมาณและ สัดส่วนของธงโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 4.อาหารกลางวันของนักเรียนมีปริมาณ พลังงานและสารอาหารครบถ้วนหรือ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของความต้องการฯ

9 แผนภูมิการบริหารจัดการอาหารใน โรงเรียน 1. สร้างความเข้าใจ เรื่องอาหารและ โภชนาการระหว่างครู แม่ครัว แกนนำ นักเรียน และ ผู้ปกครอง 2. จัดทำรายการอาหารหมุนเวียน อย่างน้อย 1 เดือน กำหนด ปริมาณวัตถุดิบอาหาร ราคาอาหาร ปริมาณพลังงานและ สารอาหารเหมาะสมตามวัย 3. จัดทำทะเบียนวัตถุดิบ อาหารที่สอดคล้องกับ ผลผลิตเกษตรปลอดภัยใน ชุมชนและครัวเรือนตาม ฤดูกาล สร้างเศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน 4. จัดซื้อวัตถุดิบอาหารตามรายการ และปริมาณที่กำหนด โดยมีแกนนำ ชุมชน/ผู้ปกครองร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับและตรวจสอบ คุณภาพอาหารทุกวัน 5.ปรุง ประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาล อาหาร และอาหารปลอดภัย แม่ครัว : ได้รับการอบรมด้านการจัดการอาหารและ โภชนาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง : ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีด้านการสัมผัส อาหารทุกปี 6. ตักอาหารให้เด็กมีสัดส่วน และปริมาณที่เพียงพอตาม คำแนะนำในธงโภชนาการ และใช้อุปกรณ์การบรรจุ อาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล อาหารและอาหารปลอดภัย 7. บูรณาการและสอดแทรก ความรู้ด้านอาหารและ โภชนาการสู่หลักสูตรการ เรียนการสอนทั้งในและนอก ห้องเรียน เพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ และปรับ พฤติกรรมการกินของเด็ก 8. ประเมินผลคุณภาพอาหาร ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล พฤติกรรมการกิน ภาวะ โภชนาการ และสุขภาพของ เด็ก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยชุมชนมีส่วนร่วม และนำ ผลการประเมินสื่อสารสู่ สังคม และพัฒนางาน

10 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 4.การติดตามภาวะ โภชนาการ สมรรถภาพ ทางกายนักเรียน และ สุขภาพ 1.มีฐานข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทาง กาย และภาวะสุขภาพของนักเรียนทุกคน 2.มีการแปลผลภาวะโภชนาการ สมรรถภาพ ทางกาย และภาวะสุขภาพที่ถูกต้องตาม เกณฑ์ชี้วัดและมีการนำข้อมูลไปใช้ในการ จัดทำโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหา โดย ครอบครัวมีส่วนร่วม 3.เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามทุกเดือน 4.เด็กสามารถประเมินภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพได้ด้วย ตนเอง

11 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 5. การพัฒนาสุขนิสัย และการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน 5.1 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 5.2 การดูแลสุขภาพ ช่องปาก 5.3 พัฒนาการทางเพศ และสุขอนามัย 1.มีการจัดทำแผนกิจกรรมการพัฒนาสุข นิสัยและการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่ ครอบคลุมสุขนิสัยในด้านต่างๆ 2.นักเรียนมีการปฏิบัติตามแผนกิจกรรม ที่วางไว้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 3.โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผล สุขนิสัยนักเรียน 4.นักเรียนแกนนำสามารถจัดกิจกรรม พัฒนาสุขนิสัยและติดตามประเมินผล ด้วยตนเอง

12 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 6.การพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 6.1 สภาพ แวดล้อมใน อาคารและโรงเรียน 6.2 คุณภาพน้ำ 6.3 ห้องส้วม 6.3 การจัดการขยะ และน้ำเสีย 6.4 การควบคุมและ กำจัดแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค 6.5 การจัดสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย 1. มีกิจกรรมการพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ทำความ สะอาดห้องเรียน ห้องส้วม 2. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม (น้ำดื่มสะอาด การ จัดการขยะ ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ) 3.มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่นในการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 4.มีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมและเพียงพอกับนักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียน - น้ำดื่มที่สะอาด - ที่ล้างมือ - ห้องส้วม - การจัดการขยะ แมลง สัตว์นำโรค - ความสะอาด ปลอดภัย

13 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 7.การจัดบริการสุขภาพนักเรียน 7.1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และห้องพยาบาล และบริการ สุขภาพ 7.2 การตรวจพยาธิ 7.3 การตรวจวินิจฉัยมาลาเรีย 1.มีห้องปฐมพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน และมีครูอนามัยหรือครู พยาบาลรับผิดชอบดูแลตลอดเวลา 2. มีนักเรียนแกนนำร่วมรับผิดชอบใน การให้บริการสุขภาพ 3. นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ เบื้องต้นตามมาตรฐานบริการสุขภาพ 4.นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือที่มีปัญหา สุขภาพทุกคนได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยมี การส่งต่อตามระบบการส่งต่อ ช่วยเหลือนักเรียน

14 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 8.การจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ 8.1 ชุดเรียนรู้โภชนาการ สมวัย เด็กไทยแก้มใส (ธงโภชนาการ ผัก ผลไม้ ลดหวานมันเค็ม โรคอ้วน และทันตฯ) 8.2 ชุดเรียนรู้ฉลาก โภชนากร 8.3 ชุดเรียนรู้การ บริหารจัดการเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ 1.มีแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการด้าน เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ทั้ง ในและนอกห้องเรียนในทุกช่วงชั้น 2.มีการจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณา การด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี 3.มีการประเมินความรู้และทักษะนักเรียนด้าน เกษตร โภชนาการ และสุขภาพปีละ 2 ครั้ง 4.มีสื่อ นวัตกรรม ชุดความรู้ และฐานการ เรียนรู้ของโรงเรียนและหรือชุมชนด้าน เกษตร โภชนาการ และสุขภาพที่เกิดจาก ผลงานของครู นักเรียน ครอบครัว และ ชุมชน

15 ระดับ คุณภาพการประเมิน แบ่งเป็นกี่ระดับ ที่นำเสนอมาในแต่ละกลุ่ม จะมีดังนี้ มี 2 ระดับคือ0 – 1 มี 3 ระดับคือ0 - 2 มี 4 ระดับคือ0 – 3 มี 5 ระดับ คือ0 – 4 ** มี 6ระดับคือ0 - 5 ความหมาย ของแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับ0 = ยังไม่ดำเนินการ ระดับ1 =ยังไม่น่าพอใจ ระดับ2=พอใช้ ระดับ3=ดี ระดับ4=ดีมาก

16 ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 เกษตรในโรงเรียน 1.มีการผลิตทางเกษตร และหรือปศุสัตว์/ประมง โดยการมีส่วน ร่วมของนักเรียนและชุมชน คุณภาพการประเมิน ระดับ0 = ยังไม่ดำเนินการ ระดับ1 = ยังไม่น่าพอใจ = มีการดำเนินงานในข้อ 1 ระดับ2 = พอใช้= มีการดำเนินงานในข้อ 2 ระดับ3 =ดี = มีการดำเนินงานในข้อ 3 ระดับ4 =ดีมาก= มีการดำเนินงานในข้อ 4 ประเด็นการพิจารณาเพื่อจัดระดับคุณภาพการประเมิน ( ) ยังไม่มีการดำเนินการ ( ) ดำเนินการแล้ว 1.มีการผลิตทางการเกษตรและหรือปศุสัตว์/ประมงโดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม และเด็กนักเรียนมีส่วนร่วม 2.มีการผลิตทางการเกษตรและหรือปศุสัตว์/ประมงโดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม และเด็กนักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน มีส่วนร่วม 3.มีการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์/ประมงโดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ เด็กนักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนและ ชุมชน มีส่วนร่วม 4.มีการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์/ประมงโดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ เด็กนักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนและ ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุก ระดับมีส่วนร่วม

17 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส ครอบคลุม 8 องค์ประกอบ มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์ ที่เกิดกับโรงเรียน และนักเรียน มาตรฐานที่ 3

18 1.1 ด้านการบริหารจัดการให้เกิดองค์ประกอบที่........ ในโรงเรียน จะวัดกี่ข้อ อะไรบ้าง 1.2 ด้านกระบวนการองค์ประกอบที่...... มีกี่ข้อ วัด อะไรบ้าง 1.3 ผลที่เกิดจากการเกษตรในโรงเรียน 1.3.1 ผลลัพธ์กับนักเรียน (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ) 1.3.2 ผลลัพธ์กับโรงเรียน 1.3.3 ผลลัพธ์กับชุมชน องค์ประกอบที่

19


ดาวน์โหลด ppt นางสาววรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ นางสาวปรางค์ทอง ดวงโนแสน นักวิชาการอิสระ นายโกศล บุญยวง นักวิชาการอิสระ นายยุทธนา ทับแก้ว นักวิชาการอิสระ 23 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google