งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป. อุดรธานี เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป. อุดรธานี เขต 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป. อุดรธานี เขต 3

2 จำนวนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ. ศ.2558 ที่จัดสรรให้ สพท./ สศศ. เพื่อการบริหาร จัดการ 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1,850 อัตรา 2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 441 อัตรา 3. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 14,230 อัตรา รวมทั้งสิ้น 17,521 อัตรา สำหรับอัตราคงเหลือ สพฐ. กันไว้ จำนวน 1,150 อัตรา ( บรรจุทุนต่าง ๆ )

3 ปรับรูปแบบการทำงาน 19 เขตตรวจ ราชการ - เขตตรวจราชการส่วนกลาง - กรุงเทพมหานคร - สพม. เขต 1, 2

4 โครงการคุรุทายาท สกอ. เป็นหน่วยงานหลักและรับผิดชอบในการจัดทำร่างโครงการ เสนอ ครม. พร้อมขอปรับชื่อโครงการ “ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ” สพฐ. ในฐานะผู้ใช้ครู จัดทำแผนความต้องการครูเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนให้ สกอ. ผลิตนักศึกษาทุนตามความต้องการ และสาขาวิชา รวมถึงพื้นที่ การศึกษา

5 โครงการคุรุทายาท หลักการคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครูและบรรจุ ให้ตรงภูมิลำเนา สอนตรงกับสาขาวิชาที่เกษียณ วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อผลิตครูระบบจำกัดรับในสาขาและพื้นที่ที่ขาด แคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อาชีวศึกษา 2. เพื่อผลิตครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและ กระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มขึ้น

6 โครงการคุรุทายาท เป้าหมาย รับจำนวน 10 รุ่น จำนวนร้อยละ 25 ของ อัตราเกษียณของ สพฐ. ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ. ศ.2559 – พ. ศ.2568 โดยการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่กำลังอยู่ในคณะคุรุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) คุณสมบัติแรกเข้ามีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

7 โครงการคุรุทายาท รูปแบบโครงการ 1. การให้ทุนการศึกษา และประกันการมีงานทำ จะ คัดเลือกจากผู้ที่มีภูมิลำเนาในท้องถิ่นตามชายขอบประเทศ ประมาณ 10% 2. การประกันการมีงาน โดยผู้ได้รับการคัดเลือก สามารถกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.) ได้

8 โครงการคุรุทายาท เงื่อนไขการบรรจุ ในระหว่างการศึกษาและสำเร็จการศึกษาต้องมี ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 อัตราที่ใช้ในการรับรองการบรรจุ ใช้อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในแต่ละปีงบประมาณ

9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา * สพฐ. ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ - ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา - ให้ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกทุก ขั้นตอน - กลุ่มประสบการณ์ คัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งเท่านั้น * ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ ก. ค. ศ.

10 ของขวัญปีใหม่ พ. ศ. 2559 1. คืนครูสู่ห้องเรียน 2. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 3. นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียน ได้ ร้อยละ 100


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป. อุดรธานี เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google