งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 65 ลูกจ้าง 66 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ ช่วยราชการสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 65 ลูกจ้าง 66 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ ช่วยราชการสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 65 ลูกจ้าง 66 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ ช่วยราชการสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปแผน ผล 5001,0001,500 2,000 2,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006, งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) (6) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) (4) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) (4)

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง )..1.. ผัง 2.1 ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีแผน ข 3 ข 4 ข 4 ข 5 ข 5 ข 6 ผล ข 3 ข 4 ข 4 ข 4 ข ผังเมืองรวมเมืองท่าเรือ พระ แท่น แผนข 7 ข 8 ผล ข 7 ข 7 7 ข 8 ข 8 ข 8 ข 8 ผังเมืองรวมชุมชน ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 5 ผัง 3.1 ผังเมืองรวมเมืองท่าม่วงแผนข 2 ข 3 ผล ข 2 ข 2 ข 2 ข ผังเมืองรวมชุมชนทองผาภูมิแผนข 2 ข 3 ผล ข 2 ข 2 ข 2 ข ผังเมืองรวมชุมชนสำรองผล ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข ผังเมืองรวมชุมชนบ่อพลอย ผล ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข ผังเมืองรวมชุมชนพนมทวนผล ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผังแผน ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 ข เทศบาลตำบลเลาขวัญผลข 1 ข 1 ข 3 ข 3 ข 3 ข 3 ข 3 ข เทศบาลตำบลตลาดเขตผล ข 1 ข 1 ข 3 ข 3 ข 3 ข 3 ข 3 ข เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ยผล ข 1 ข 1 ข 3 ข 3 ข 3 ข 3 ข 3 ข เทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย ผล ข 1 ข 1 ข 3 ข 3 ข 3 ข 3 ข 3 ข 5 5 ผังเมืองรวมจังหวัดแผน ข 12 ข 13 ข 14 ข ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีผลข 12 ข 12 ข 12 ข 12 ข 12 ข 2 ข 2 ข 2 ข 2

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 680 ครั้ง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง 80 ครั้ง ให้บริการแผนที่ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง )

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ การ พัฒนาพื้นที่ (1 โครงการ ) จัดทำผัง แม่บท การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ ( งบสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองรวม 15,510,000 ล้านบาท ) 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยมาลัย บริเวณโรงเรียน สหธนาคารกรุงเทพ ( รร. ตชด.) ม.5 ต. หนองลู อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง (6 ล้าน บาท ) %49 %80.5 %87 %100 % % 2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำแม่กลอง ม.2 ต. วังขนาย อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง (6,710,000 บาท ) %50 %75 %100 % % 3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดไชยชุม พลชนะสงคราม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง (2,800,000 บาท ) %100 %

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการก่อสร้างท่า เทียบเรือเพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว ( ริมฝั่งวัดถ้ำมังกรทอง ) 1 แห่ง ( ล้าน บาท ) -10 %20 %30 %45 %60 %70 %80 %90 %100 % %30 % 1.2 โครงการจัดทำ แผนพัฒนาพื้นที่กลุ่ม จังหวัด ภาคกลาง ตอนล่าง 1 เพื่อรองรับ ยุทธศาสตร์ทวาย 1 แห่ง (8 ล้าน บาท ) 10 %20 %30 %40 %50 %60 %80 %100 % 10 %20 %41.5 % 1.3 โครงการวางผังชุมชน ชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ต. บ้านเก่า อ. เมือง กาญจนบุรี 1 แห่ง (4.2 ล้าน บาท ) 10 %20 %30 %40 %60 %80 %100 % 10 %20 %42.8 %

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.4 โครงการก่อสร้างอาคาร ชั่วคราวที่ทำการด่าน ศุลกากรและปรับปรุงภูมิ ทัศน์ บริเวณด่านชายแดน บ้านพุน้ำร้อน ต. บ้านเก่า อ. เมือง กาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง ( ล้าน บาท ) %25 %40 %60 %80 %100 % % 1.5 โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมศาลากลางจังหวัด กาญจนบุรี 1 แห่ง ( ล้าน บาท ) %15 %35 %45 %60%100 % โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ การและสำรวจออกแบบ ศูนย์ราชการชายแดนบ้านพุ น้ำร้อน 1 แห่ง (6.00 ล้าน บาท ) %25 %40 %60 %80 %100 % ก่อสร้างท่าเทียบเรือ วัดถ้ำเขาปูน 1 แห่ง 6 ล้าน %35 %55 %75 %100 %

10 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1.1 งบดำเนินงาน 1,901, %26 %34 %40 %50 %60 % 70 %75 %80 %85 % 90 %100 % 2 %21 %32 %34.5 % % 60 % 61%69%81.70 % 82 % % 100 %


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 65 ลูกจ้าง 66 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ ช่วยราชการสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google